intTypePromotion=3

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL

Chia sẻ: Đào Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
13
lượt xem
0
download

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức lễ hội. Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL

BO VAN HOA, TFIE TIIAO VA DU LTCH<br /> <br /> ceNG r{oA xA Her cnu ucnia. vrEr NAI\{<br /> DQc lQp - Tqr do - Hgnh phric<br /> <br /> 56: 1 5/20 1 5/TT-BVHTTDI-<br /> <br /> N)|<br /> <br /> Hd<br /> <br /> THONG<br /> <br /> ngdy 22 thdng 12 ndnt 2015<br /> <br /> TII<br /> <br /> Quy rllnh'toA tO chrl'c<br /> <br /> 16<br /> <br /> hQi<br /> <br /> Cdn c{r NShi dinh s6 103/2009/ND-CP ngdy 06 thdng I I ndm 2009 cila<br /> Chinh phil ban hdnh Quy ch€ hoqt d6ng vdn h6a vd kinh doanh diclt v4 vdn hoa<br /> c6ng cOng;<br /> 7<br /> lYgru dinh<br /> Cdn<br /> Lan ca NShi dlnn so 76/2013/ND.CP ngay I6 thdng.T ndm 2013 cila Chfnh<br /> phil quy dinh ch{rc ndng, nhi€m vu, quy€n hqn vd co cdu t6 ch*c cila BQ Vdn hoa,<br /> Th€ thao vd Du lich;<br /> .<br /> <br /> r7<br /> <br /> t.<br /> <br /> Jr<br /> <br /> ;<br /> <br /> f<br /> <br /> di nghi cila Cqtc traong Cutc Vdn hoa co' so,<br /> B9 traong B0 Vdn hoa, ThO thao vd Du tich ban hdnh Th6ng tu quy dlnh<br /> Theo<br /> <br /> ,i<br /> <br /> ta chfic td n1t.<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> <br /> Chuong I<br /> QUY DII.I-H CIIUNG<br /> <br /> tVie<br /> Lua<br /> <br /> Diiru'1. Ph4m vi tlidu chinh<br /> <br /> w.<br /> ww<br /> <br /> 1. Th6ng ru ndy quy dinh chi ti6t mQt s6 diAu vO tO chric lO hoi t?i Quy<br /> ch6 hoat dQng v6n h6a vA kinh doanh dich vir vdn h6a c6ng cQng ban hdnh kdm<br /> theo Nghi dinh s6 103/20094ID-CP ngey 06 th6ng 11 nim 2009 ctra Chinh phtr<br /> (sau dAy goi la Quy chii hoilt d6ng vdn h6a).<br /> <br /> 2. Yi€c t6 chric CiO fO Hung Vuong - Le hQi DAn Hirng thuc hiOn theo<br /> phu<br /> Nehi dinh s6" I4512013AID-CP ngdy 29 th<br /> khen<br /> Quy dinh vO t6 chirc ngay ky niQm; nghi thuc<br /> di vd<br /> thu6ng, danh hiQu thi dua; nghi lC d6i ngoai<br /> c6c quy dinh 1i6n quan kh6c.<br /> <br /> Di6u 2.D6i tugng 6p dung<br /> Th6ng tu ndy 6p dpng aoi vo'i t6 chilc, c6 nhan vi6t Nam; t6 chuc, c6<br /> nhAn nuoc ngodi c6 1i6n quan d6n hoat dQng t6 chilc l0 hQi tai ViQt Nam.<br /> <br /> Eidu 3. Chc lo4i hinh t0 nEi<br /> C6c loai hinh 16 hQi quy dinh tai khoan 1 Di6u 17 Quy ch6 hoat dOng vdn ho6<br /> Dao<br /> <br /> gom:<br /> <br /> l. Le hQi dAn gian ld te nQi duo-c t6 chric nhirn t6n vinh ngucri co c6ng vu'i<br /> nu6'c, r,6'i cOng dOng, tho cung thAn th6nh, bi6u- tugng co tinh tru-vAn th6ng vd<br /> c6c hoat dQng tin ngu6'ng dAn gian kh6c ti6u bi0r"r cho nhtng giatri t6t dep r'0<br /> truyAn th6ng lich su. r'dn hoa. aiao du'c xd h6i.<br /> <br /> 2. LE 6Qi lich sri,, c6ch mang li l5 hQi<br /> danh nhAn, su ki€n lich su, c6ch rn4ng,<br /> <br /> duo.<br /> <br /> c t6 chrlc nhdm t6n vinh nhirng<br /> <br /> chu<br /> <br /> ud<br /> ld IC hOi dugc t0<br /> ch;<br /> al, liOn hoan v[n ho6,<br /> ho6 - du lich; thang van ho6 - du lich;<br /> vir du lich kh6c.<br /> ndn-r vdn ho6 - du lich vd c6c te nQl vln h6a, th thao<br /> 4. LdhQi co ngu6n goc tu nuoc ngodi t6 chuc tpi ViQt Nam IA l5 hOi do t6<br /> ph6p tai viQt<br /> chric c[ia viQt Nam hoac f6 .r,,t. nudc ngoiti d?ng ho4t dQng hqp<br /> iu.n t6 chirc nham gio'i thiQu gi6 trl vdn ho6 t6t dgp cira nu6c ngodi v6'i c6ng<br /> <br /> chung ViQt Narn.<br /> <br /> Didu 4' YOu .Au r'6 nQi dung l0 hQi<br /> vd ph6t huy c6c<br /> 1. Nghi i5 du,o.'c ti6n hdLnh trang trong, tr6n co so bio ton<br /> t.uc kh6ng<br /> gi6 tri r,dn hoa ;tdn thong t6t dgp,Ioai bZ ho4c thay the nhfmg tap<br /> con phu ho',p.<br /> <br /> 2. Phdn h6i dam bao vui tuo'i, lanh m?fr, da dqngud hitth thlrc, phu hqp<br /> chric c6c ho4t dOng<br /> vo.i quy m6, rinh ;ri dac di6m.cua 16 hOi; khuytin khich t6<br /> vdn h6a, vdn ngh0 dAn gian truy€n th6ng'<br /> khong t6<br /> 3, 'Ihuc hian c6c quy dinh tai Ei6u 3 Quy ch6 hoat dong van hoa,<br /> chuc c6c l0 hQi co nQi dung:<br /> g6m nhirng ho?t dong<br /> a) Kich dong b4o lr,rc, truyon b5 c6c hanh vi t6i 6c bao<br /> nhan ii ct:a dAn tOc<br /> trrO nie-n cAn-h rr6i v6i truyAn thdng y6u hoa binh vd<br /> trong do<br /> "o<br /> Vi6t Nam, cp th0:<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> <br /> tVie<br /> Lua<br /> <br /> w.<br /> ww<br /> <br /> - Md ta cAnh dAm chem, dAm d6, d6nh dAp tdn bao'<br /> - M6 ta cAnh rirng ro:r, kinh di'<br /> - M6 t6 cAnh th6a rndn, kho6i trh<br /> <br /> ciakb<br /> <br /> gaLy<br /> <br /> tQi 6c'<br /> <br /> - M6 th cilc hdnh dQng tQi 6c kh6c'<br /> <br /> b) M6 tin di doan lam m0 hodc ngudi kh6c, tr6i vo'i t.u nhi6n, glty 6c<br /> rAu r,0 nh4n thuc, bao g6n:<br /> <br /> pl,u<br /> <br /> dOng<br /> <br /> - Cung khAn tru td ma, chta bQnh bing phu ph6p'<br /> - Len clong ph6n truyon, xen boi, xin xdm, x.oc th6, truydn b6 sArn trpng,<br /> gud'i kh6c beng cdch y€m bua.<br /> minh gay nai<br /> <br /> "nrlJ;;l;;-.d"<br /> -<br /> <br /> Chc hin-h thuc m6<br /> <br /> "no<br /> <br /> tin di doan kh6c'<br /> Chu'ong II<br /> QUY DXNI{ CIJ THE<br /> <br /> C6p gi6y ph6p t6 chti'c l0 hQi<br /> ThA' Qu),6n ya thu tuc cAp giay phep t0 chu'c le hQi thuc<br /> <br /> Didu<br /> <br /> L<br /> <br /> ciinh<br /> <br /> 5,.<br /> <br /> h-iQn<br /> <br /> theo quy<br /> <br /> qi Eii:u 18 Qul' cl"i6 ho4t dQng r'ln h6a'<br /> <br /> ..)<br /> <br /> '2. Cdc<br /> <br /> Di6u<br /> <br /> 19.<br /> <br /> 1A<br /> <br /> hoi kh6ng phai xin c6p phdp t6 chuc thuc hi0n theo quy dinh tpi<br /> <br /> Quy chti hoat d6ng uan h6u.<br /> <br /> Eidu 6. Ban T6 chric t6 nai<br /> <br /> t,<br /> <br /> l5 hoi, co quan, t6 chuc phai thdnh lip Ban T6 chric, rru<br /> ^1,"16^:hy,ngu6n g6c tu nu6c ngodi do t6 chric nu6c ngodLi thuc hiQn.<br /> trulng hqp 16 hOi c6<br /> <br /> 2. Thdnh phan Ban T6 chirc g6rn dai<br /> th6 thao vh du lich, c6ng arn, y t6, gi-ao thdng<br /> th6ng tin vd truydn thdng, t6n gi6o, mft trQn<br /> hodc c6 nhan<br /> c6 li6n quan d5n vi6c 16 ch<br /> <br /> \",<br /> <br /> trinh<br /> nghi<br /> <br /> v5n ho6,<br /> <br /> i<br /> <br /> trudrng,<br /> doan th6<br /> <br /> di6u hdnh 16 hQi theo dirng chucmg<br /> ,l]o6trg d6n nh6n d6n thuchiQn c6n6p s6ng v[n minh; dAm bAo trAt tg, an<br /> <br /> -<br /> <br /> todn, an ninh trong t0 trQi.<br /> <br /> Di6u 7. Chf) d6 b6o c6o t6 chri"c tO trgi<br /> 1. B5o c6o tru6c khi t6 chf.c 15 h6i arli voi chclS h6i khi t6 chric kh6ng<br /> phai xin ph6p theo quy dinh tai Di0u 19 Quy ch6 hoat dOng v6n h6a:<br /> a) Trudc tq,iy t6 chric tO nQi it nhdt 30 ngAy lim vi6c, co quan t6 chfc l5<br /> hQj gui b6o c6o bing vbn b6n trpc ti6p hoac qua duong buu diQn etln g'o quan c6<br /> th6m quy6n theo quy dinh sau:<br /> - B6o c6o Phong Vin ho6 vd Th6ng tin cAp huy6n AOi vOi l5 h6i do c6p xE<br /> A"<br /> truc tlep quan ly;<br /> - 86o c6o So Vdn h6a, Th6 thao vd Du lich (So Vdn h6a vd ThO thao) d6i<br /> I<br /> '. rir hQi do cAp huydn truc<br /> v6i 16 ^. r<br /> ti6p quan ly;<br /> 86o c6o BQ Van h6a, Thd thao vd Du lich AOi vOl l5 h6i do c6p tinh truc<br /> trep quan ly.<br /> b) NOi dung b6o cito ghi 16: Thdi gian, dia di6m, n6i dung, chuong trinh,<br /> r . r I "<br /> 1X 1 n. /<br /> kich bAn lC hQi (nOu c6); quydt dinh thdnh ldp vd danh s6ch Ban T6 chirc lC h6i.<br /> c) Co quan c6 thAm quydn vd van ho6, th6 thao vd du lich sau khi nhan<br /> duo. c vdn bAn b6o c6o c6 trdLch nhi6m chi dao, hucrng d6n, ki6m tra vi6c thpc hiQn.<br /> 2.86o c6o k6t quA t6 chuc t6 nOi:<br /> 1<br /> <br /> ..<br /> <br /> .<br /> <br /> ,<br /> <br /> |<br /> <br /> ,l<br /> <br /> !.<br /> <br /> r<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> <br /> tVie<br /> Lua<br /> <br /> ir<br /> <br /> w.<br /> ww<br /> <br /> aYlamvl<br /> <br /> nQl<br /> <br /> ioi<br /> <br /> c<br /> <br /> bing<br /> <br /> rXr ^.<br /> le hOr<br /> <br /> e<br /> <br /> v5n<br /> <br /> theo quy<br /> <br /> b) Ngi dung bfn c6o bao g6m: c6ng t6c chi dao didu hdnh; c6ng t6c t6<br /> chric, thuc hiOn; dd'nh giri rru di6m, han chd vi nguy6n nhAn; ki6n nghi, d|xu6t.<br /> Didu 8. Thuc hi6n n6p siing vin minh trong 16 hQi<br /> ml<br /> <br /> 1.<br /> <br /> TO chuc, c6 nhAn, khi t6 chfc hodc tham gia 16 h6i, co tr6ch nhiam thuc<br /> hi6n c6c quy dinh vO .rt5p s6ng vEn minh vd, chc quy dinh sau:<br /> <br /> -)<br /> <br /> -fro1g I.Jru rru-c l5 h,ii,<br /> T6 qu,3c,Juo-c treo noi llang ttong, cau hurr uU<br /> ".o<br /> Iroi, ccr ton gi6o; chi treo cd hQi, co't6n gi6o tai dia di6rn l5 hOi vd trong tho'i gian<br /> k , , ri t ^'<br /> to cnuc le I'1o1.<br /> 1.<br /> <br /> 2. Thuc hign dung nQi quY, quY<br /> duc, ti6n 15, tiAn giqt dAu dft dung noi<br /> QuAn Iy di tich; kh6ng n6m, thir ti6n xu<br /> tay phAt vd thr,:'c hiQn c6c hdnh vi phAn cAm kh6c.<br /> 3. Trang phpc dqp, lfch su,<br /> <br /> phi<br /> <br /> ho.<br /> <br /> mf Luc'<br /> t5 noi; h9"q"ioi.tpc, xitc pham<br /> <br /> p vo'i thuAn phong<br /> <br /> 4.IJ'ngxu co vdn ho6 trong hoat<br /> <br /> dQng<br /> rArn linh gAy Anh huong xAu t6i kh6ng khf trang nghidm cua<br /> <br /> 1€<br /> <br /> hQi.<br /> <br /> 5. BAo dAm tr4t tp, an ninh khi tham du l5 nQi'<br /> <br /> 6. Thuc hi6n quy dlnh vd gifi gin r'6 sinh m6i trucrng'<br /> <br /> 7. Thhp huong, d6t vdng md theo quy dinh cua Ban T6 chric l5 hEi, Ban<br /> QuAn l1i di tich'<br /> <br /> -<br /> <br /> 8. Kh6ng ddi ti6n huong cl<br /> hiQn nglriOrn Nghi dtnh s6 9612<br /> Chinh phu quy dinh xu ph4t hdnh chinh<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> <br /> ; thqc<br /> <br /> 4<br /> <br /> c:0,a<br /> <br /> Dii,u 9. T6 chf'c ho4t tl6ng dlch vg trong 1dru vtSc l0 hqi<br /> Vi6c t6 chuc c6c hoat dOngl dich vr,r trong khu vuc 10 hQi phai tuAn thu quy<br /> clinh cua ph6p luAt co li6n quan, cu th6 nhu sau:<br /> 1. C6c ccy sd ki1-h doanh dich vu hdng qu6n, nhd hang, kh6ch san, bdn bdi<br /> phuc vu, ngud,i tham gia l5 hQi dam bAo kh6ng lAn chi6m khu6n vi6n di tich,<br /> inuan tiQn, khong canlrcr giao th6ng trong khu vuc l0 hoi theo quy dfnh cua<br /> <br /> tVie<br /> Lua<br /> <br /> w.<br /> ww<br /> <br /> ph6p luAt.<br /> 2. Nian y6tgr6,b6n dung gi6, kh6ng chdo k6o kh6ch, kh6ng ep gi6; kh6ng<br /> dd tlieo quy<br /> bay b6n c6c cl6 cho'i c6 tinh bao lyc, thit tuo'i s6ng, thit dong v4t hoang<br /> dfnh cua ph6p luat.<br /> 3. Co so, kinh doalh dich vg phAi d6m b6o chc di0u kiQn vA t inh doanh<br /> rheo quy dinh cua ph6p 1u4t va thu'c hien nghiOm nQi quy ctra Ban T6 chilc 15<br /> <br /> hoi, Ban Quan lY di tich.<br /> 4. Kh6ng b6n v6, thu tidn le hQi Trong khu vuc di tfch, 16 hOi n6u co tO<br /> vd cho<br /> chu'c c6c trd choi, trd di6n, bi6u diSn n h? thuat, trr.mg bAy thi duo. c b5n<br /> hoat d6ng dich vu do theo quy dinh cua ph6p luAt'<br /> <br /> Diiru 10" Quin ly, thu, chi ti6n cdng df'c, tli tro'<br /> Nguo'i pliu tr6ch (t4r tLi), Ilan Td chuc 15 h6i, Ban aYg" ly di tich, phai co<br /> dQng tu<br /> phuor-rg thu'c thu, nhin, qua"n l.Y vd su -dpng tiOn c6ng dirc, tiOn dugc huy<br /> ,lgrOnla h6i hoa, tdi tro aO tO chuc 15 hQi dam bAo c6ng khai, rninh l?.h:.:o t?<br /> s{ch rO ralg, cl-Li ti8u dung irruc dich theo quv dinh t4i Th6ng ru 1i0n tich s6<br /> <br /> }4|}}L4|TTLT-BVHTTDL-BNV ngdy 30 th6ng 5 n[m 2014 cria Bd Vdn h6a, Thd<br /> thao vd Du lfch vd BQ NOi vU ,re hn,rng ddn thuc hi6n n5p s6ng vdn rninh tai co s0<br /> tin ngu0ng, t6n gi6o vd c6c quy dinh kh6c co 1i6n quan vA tii chinh.<br /> <br /> Di6u 11. Tuy6n truydn trong le hQi<br /> <br /> T6 chric l5 hQ.i c6 tr6ch nhiQm tuydn truydn, gi6i thi6u y nghia lich<br /> sri.cira<br /> gi6o duc truydn th6ng tdt dep cfia ddn t6c trong le h6i th6ng qua hQ<br /> th6ng bAng, bitfn hucmg den vd c6c hinh thric tuy€n truydn t ha..<br /> 1. Ban<br /> <br /> ri r ^.<br /> 16 h6i,<br /> <br /> 2.F,6i v6i nhfrng t5 frgi c6 quy m6 lcrn, t6 chirc ddi ngiy vri.thu.hirt d6ng<br /> ngudi tham gia, Ban T6 chfrc 15 hQi phai t6 chric hgp th6ng b6o vd kC troach t5<br /> .<br /> I<br /> r'<br /> chric vd cung cdp th6ng tin dAy du, chinh x6c cho co quan b6o chf theo quy dinh<br /> cira ph6p iu4t.<br /> <br /> Di6u 12. Dhm bf,o v6 sinh m6i trudng, an ninh, tr6t tr;, phdng, ch5ng<br /> 7<br /> ch:ly n6, an toirn giao th6ng trong te ngi<br /> thuc hi6n theo quy dinh<br /> tai Th6ng tu li6n tich s6 |9120L3|'ITLT-BVHTTDL-BTNMT ngdy 30 th6ng 12<br /> ndm 2073 ctra 86 Vin h6a, Thd thao vd Du lich vd BO Tei nguydn vd M6i<br /> truong vd hucrng d6n bAo vd m6i truong trong hoat dong du lich, to chirc l5 hQi,<br /> b6o vQ ph6t huy gi6 tri di tich vd cdc quy dinh ph6p lu4t kh6c vA thuc hi6n ni5p<br /> s6ng vdn minh noi c6ng cQng.<br /> 1. ViQc dAm bAo v9 sinh m6i trudng trong 15 hQi<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> <br /> tVie<br /> Lua<br /> <br /> 2. 9o quan, dgr<br /> t6 chfc l5 hQi c6 tr6ch nhiqm d6m b6o an ninh, tr:at W,<br /> "i<br /> phdng ch6ng ch6y n6, an todn giao th6ng trong le hQi theo quy dinh ctra ph6p luAt.<br /> <br /> w.<br /> ww<br /> <br /> Chucrng III<br /> TO CHUC THu. C<br /> <br /> Ei6u 13. Tr6ch nhi$m cfia<br /> thao vi Du lich<br /> 1. Cuc Vln ho6 co s6:<br /> <br /> HrpN<br /> <br /> ccr quan, tlo'n<br /> <br /> vi<br /> <br /> thuQc 86<br /> <br /> Vin<br /> <br /> h6a, Th6<br /> <br /> .a).Hu6ng_d6n, ki6m tra, theo d6i vi6c thpc hiQn c6c quy dinh cua ph6p<br /> luit vO t6 chuc i0 hQi vd Thfing tu ndy;<br /> <br /> b) Td chfrc b6i du6ng, t4p hu6n nghiOp vu vd quAn ly vd t6 chric l5<br /> <br /> hQi<br /> <br /> cho c6c dia phucrng;<br /> r<br /> t<br /> c) -l<br /> T6ng ho.p, danh gi6 vd dinh ki' hdng ndrn b6o c6o BQ truong BQ Vdn<br /> h6a, Thd thao vA Du lich,rd titrh hinh quAn ly vd t6 chric 15 hQi trong cA nu6c.<br /> 2. Thanh tra BQ V5.n ho6, ThO thao vd Du lfch c6 tr6ch nhiQm thanh tra,<br /> 2 1,<br /> r .L<br /> kidin tra vh xu ly vi pham v6 quin ly vd t6 chfrc 16 hQi theo thAm quydn.<br /> <br /> 3. Co quan, don vi th.u6c 86 Van h6a, Th6 thao vd Du lich, cdn cir chri'c<br /> rfog, nhi6m vg duoc giao, c6 tr6ch"nhiOm ph6i hop v6i Cpc Vdn h6a c
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản