Thông tư số 155/2007/TT-BQP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 155/2007/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 155/2007/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 155/2007/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 155/2007/TT-BQP Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S CH I V I HU N LUY N VIÊN, V N NG VIÊN TH THAO QUÂN I Căn c Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; th c hi n Thông tư Liên t ch s 34/2007/TTLT/BTC-BL TBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, y ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao; B Qu c phòng hư ng d n th c hi n m t s ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao trong Quân i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n ch ti n công; ch b o hi m xã h i, b o hi m y t ; ch b i thư ng tai n n lao ng; ch ti n thư ng quy nh t i Quy t nh s 234/2006/Q -TTg i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao quân i. Các ch i v i hu n luy n viên, v n ng viên quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng k t ngày Quy t nh s 234/Q -TTg có hi u l c. 2. i tư ng áp d ng là các hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n, tuy n tr , tuy n năng khi u i di n cho Quân i h ng năm ư c B T ng Tham mưu giao nhi m v t ch c t p hu n tham gia thi u gi i qu c gia, qu c t không hư ng lương, sinh ho t phí (SHP), ho c ang hư ng lương sinh ho t phí do các cơ quan, ơn v tr trong th i gian t p trung t p luy n và thi u nhưng th p hơn m c ti n công quy nh kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. 3. Hàng năm căn c vào nhi m v ư c giao các Trung tâm, oàn, i, câu l c b th thao t ng h p danh sách, l p d toán m b o cho hu n luy n viên, v n ng viên g i các cơ quan ch c năng c a B theo úng lu t ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n thi hành lu t và i u l công tác Tài chính trong quân i úng i tư ng, úng ch , t hi u qu . II. CH TI N CÔNG 1. Hu n luy n viên, v n ng viên i tuy n, tuy n tr , tuy n năng khi u không hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian t p trung t p hu n và thi u theo quy t nh tri u t p c a c p có thNm quy n, ư c cơ quan, t ch c s d ng tr ti n công theo ngày như sau:
  2. a) Hu n luy n viên Hu n luy n viên i tuy n: 75.000 ng/ngày/ngư i Hu n luy n viên truy n tr , tuy n năng khi u 55.000 ng/ngày/ngư i b) V n ng viên V n ng viên i tuy n: 50.000 ng/ngư i/ngày V n ng viên i tuy n tr : 25.000 ng/ngư i/ngày V n ng viên i tuy n năng khi u: 15.000 ng/ngư i/ngày 2. Hu n luy n viên, v n ng viên n u hư ng lương t ngân sách nhà nư c: 2.1. Hu n luy n viên, v n ng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng, trong th i gian t p trung t p hu n và thi u ư c các ơn v qu n lý tr lương: a) ư c hư ng nguyên lương t i cơ quan, t ch c qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên. Trư ng h p m c ti n lương quy ra ngày th p hơn m c ti n công ngày tương ng nêu trên thì ư c bù chênh l ch b ng m c ti n công quy nh t i i m a, kho n 2, M c II, Thông tư này. M c ti n lương theo ngày c a hu n luy n viên, v n ng viên ư c xác nh b ng ti n lương tháng chia cho 22 ngày (s ngày làm vi c tiêu chuNn trong m t tháng). b) Trư ng h p hu n luy n viên, v n ng viên có th i gian th c t t p hu n và thi u cao hơn s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng (nhi u hơn 22 ngày) thì ơn v s d ng hu n luy n viên, v n ng viên tr ti n công b ng m c quy nh t i kho n 1, M c II Thông tư này cho s ngày cao hơn ngày làm vi c theo tiêu chuNn. c) Kho n bù chênh l ch gi a ti n lương và ti n công tr cho s ngày làm vi c cao hơn s ngày làm vi c theo tiêu chuNn quy nh t i i m a, b kho n 2, M c II Thông tư này không ư c dùng tính óng và hư ng các ch b o hi m y t , b o hi m xã h i. Ví d 1: Hu n luy n viên A là công nhân qu c phòng, có h s lương ư c hư ng là 2,34 và 50% ph c p Qu c phòng - An ninh. Trong th i gian t p trung, t p hu n và thi u trong i tuy n Quân i hu n luy n viên A ư c hư ng nguyên lương và ư c tr ph n chênh l ch gi a ti n lương so v i m c ti n công quy nh t i kho n 1 M c II Thông tư này. C th như sau: - M c ti n lương ngày c a hu n luy n viên A là: ng/ngày - ơn v s d ng hu n luy n viên A th c hi n chi tr ph n chênh l ch là: 75.000 ng – 71.795 ng = 3.205 ng/ngày
  3. N u hu n luy n viên A th c hi n ch luy n t p 26 ngày/tháng thì ư c chi tr ti n bù chênh l ch và ti n công trong m t tháng t p hu n là: (3.205 ng x 22 ngày ) + (75.000 ng x 4 ngày) = 370.510 ng/tháng 2.2. Hu n luy n viên, v n ng viên là H s quan, Binh s trong th i gian t p trung t p hu n và thi u ư c ơn v qu n lý tr sinh ho t phí, nhưng ti n sinh ho t phí tính quy ra ngày c ng v i ti n ăn cơ b n b binh theo ngày th p hơn m c ti n công ngày tương ng nêu trên thì ư c ơn v s d ng bù chênh l ch b ng m c ti n công quy nh t i kho n 1, M c II, Thông tư này. Ví d 2: V n ng viên A là Binh nhì ư c hư ng sinh ho t phí 180.000 /tháng và ti n ăn cơ b n 17.000 /ngày. Trong th i gian t p trung, t p hu n và thi u trong i tuy n Quân i v n ng viên A ư c hư ng nguyên lương và ư c ơn v s d ng tr ph n chênh l ch gi a ti n lương so v i m c ti n công quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. C th như sau: - M c sinh ho t phí và ti n ăn cơ b n ngày c a v n ng viên A là: ng/ngày - ơn v s d ng v n ng viên A chi tr ph n chênh l ch là: 50.000 ng – 25.200 ng = 24.480 ng/ngày N u v n ng viên A th c hi n ch luy n t p 26 ngày/tháng thì ơn v s d ng v n ng viên A ư c chi tr ti n bù chênh l ch và ti n công trong m t tháng là: (24.480 ng x 22 ngày) + (50.000 ng x 4 ngày) = 738.560 ng/tháng. III. CH B O HI M XÃ H I, B O HI M Y T 1. i v i hu n luy n viên, v n ng viên hư ng lương t ngân sách nhà nư c: Trong th i gian t p trung t p hu n và thi u, ơn v qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên ch u trách nhi m trích n p kinh phí b o hi m xã h i, b o hi m y t cho hu n luy n viên, v n ng viên theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . Hu n luy n viên, v n ng viên ư c hư ng y các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo ch quy nh. 2. i v i hu n luy n viên, v n ng viên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c nhưng ang làm vi c t i các cơ quan doanh nghi p, t ch c thu c i tư ng tham gia b o hi m b t bu c. Trong th i gian t p trung t p hu n và thi u cơ quan t ch c s d ng hu n luy n viên, v n ng viên trích chuy n cơ quan qu n lý hu n luy n viên, v n ng viên ngu n kinh phí n p b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . Hu n luy n viên, v n ng viên ư c hư ng y ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo ch quy nh. 3. Hu n luy n viên, v n ng viên không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t thì trong
  4. th i gian t p trung t p hu n, thi u n u b m au ph i ngh luy n t p, ngh thi u; b tai n n ho c ch t thì ư c gi i quy t tr c p như sau: a) Trư ng h p b m au ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa gia ình: ư c chi tr toàn b chi phí khám, ch a b nh (theo m c vi n phí làm căn c thanh toán b o hi m y t ) và ư c hư ng tr c p m au b ng 75% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày ngh m ho c th c hi n bi n pháp k ho ch hóa gia ình. b) Trư ng h p b tai n n lao ng: ư c chi tr toàn b chi phí y t t khi sơ c u, c p c u (theo m c vi n phí làm căn c thanh toán b o hi m y t ) n khi i u tr n nh thương t t và ư c hư ng tr c p b ng 100% ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày i u tr . Sau khi i u tr n nh ư c giám nh kh năng lao ng, n u suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên thì ư c tr c p m t l n tính theo m c suy gi m kh năng lao ng, c th như sau: suy gi m 5% kh năng lao ng thì ư c hư ng 5 tháng ti n lương t i thi u chung, sau ó c suy gi m thêm 1% thì ư c hư ng thêm 0,5 tháng ti n lương t i thi u chung; ngoài ra, còn ư c nh n kho n tr c p m t l n tính theo th i gian làm hu n luy n viên, v n ng viên t p trung: t 1 năm (12 tháng) tr xu ng thì ư c hư ng b ng 0,5 tháng ti n công, sau ó c thêm m i năm ư c tính thêm 0,3 tháng ti n công. Trư ng h p m au, tai n n ph i ngh vi c do t h y ho i s c kh e, do say rư u ho c s d ng ch t ma túy, ch t gây nghi n thì không ư c hư ng tr c p theo quy nh t i i m a, b kho n này. c) Hu n luy n viên, v n ng viên là thành viên các i tuy n, tuy n tr , tuy n năng khi u quân i khi thôi làm hu n luy n viên, v n ng viên ư c tr c p m t l n. C m i năm (12 tháng) làm hu n luy n viên, v n ng viên t p trung (n u có th i gian ng t quãng thì ư c tính c ng d n), ư c hư ng 1,5 tháng (26 ngày/tháng) ti n công trư c khi thôi vi c, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n công. Th i gian hu n luy n viên, v n ng viên t p trung ư c c ng d n l n hơn 2 năm (24 tháng) mà có tháng l thì: Dư i 3 tháng không ư c hư ng tr c p. T 3 tháng n 6 tháng ư c tính 1/2 năm T trên 6 tháng n 12 tháng ư c tính tròn 01 năm Ti n công tháng làm cơ s tính tr c p ư c xác nh b ng m c ti n công ngày g n nh t khi thôi làm hu n luy n viên, v n ng viên nhân v i 22 ngày. Ví d 3: V n ng viên Tr n Văn B không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c, có th i gian ư c cơ quan có thNm quy n tri u t p t p trung t p hu n và thi u như
  5. sau: i tuy n Quân i 7 năm 9 tháng. Khi thôi làm v n ng viên. Tr n Văn B ư c tính hư ng tr c p m t l n như sau: - Th i gian ư c hư ng tr c p m t l n là 7 năm, 9 tháng. Tính tròn là 8 năm. ư c tính hư ng tr c p b ng 12 tháng ti n công (m c ti n công khi là v n ng viên i tuy n là 50.000 ng/ngư i/ngày): 50.000 ng x 22 ngày x 8 năm x 1,5 tháng = 13.200.000 ng. d) N u hu n luy n viên, v n ng viên ch t thì ngư i lo mai táng ư c nh n tr c p mai táng như m c quy nh i v i i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c theo pháp lu t b o hi m xã h i. Trư ng h p hu n luy n viên, v n ng viên ch t do tai n n trong khi t p hu n, thi u ho c ch t trong th i gian i u tr l n u do tai n n trong quá trình t p hu n, thi u thì ngoài tr c p mai táng, thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n b ng 24 tháng ti n lương t i thi u chung, n u ch t trư c ngày 01/01/2007; b ng 36 tháng ti n lương t i thi u chung, n u ch t t ngày 01/01/2007 tr i. IV. CH B I THƯ NG TAI N N LAO NG 1. Ngoài ch b o hi m xã h i, b o hi m y t quy nh t i M c III trên ây, hu n luy n viên, v n ng viên b tai n n ho c ch t trong th i gian t p trung t p hu n, thi u ư c b i thư ng m t l n theo quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. C th như sau: a) B i thư ng m t l n b ng 30 tháng ti n công và ph c p (n u có) cho hu n luy n viên, v n ng viên b suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên ho c cho thân nhân ngư i lao ng ch t do b tai n n mà không do l i c a hu n luy n viên, v n ng viên. Trong trư ng h p do l i c a hu n luy n viên, v n ng viên thì ư c b i thư ng b ng 12 tháng ti n công. b) B i thư ng b ng 1,5 tháng ti n công (theo m c tương ng quy nh t i kho n 1 M c II Thông tư này) cho hu n luy n viên, v n ng viên b suy gi m kh năng lao ng t 5% n 10%; n u b suy gi m kh năng lao ng trên 10% n dư i 81% thì c 1% tăng thêm ư c b i thư ng thêm 0,4 tháng ti n công n u tai n n không do l i tr c ti p c a hu n luy n viên, v n ng viên. Trư ng h p tai n n do l i tr c ti p c a hu n luy n viên, v n ng viên thì ư c b i thư ng b ng 40% m c b i thư ng tương ng nêu trên. c) Khi x y ra tai n n trong t p luy n, thi u, các ơn v s d ng hu n luy n viên, v n ng viên ph i l p biên b n ghi y di n bi n c a v tai n n, thương tích, m c thi t h i, nguyên nhân, trách nhi m x y ra tai n n; có ch ký c a i di n ơn v s d ng hu n luy n viên, v n ng viên, ban t ch c thi u (trong các gi i thi u) ho c nh ng ngư i ch ng ki n. V. CH TI N THƯ NG
  6. 1. Hu n luy n viên, v n ng viên là thành viên i tuy n, tuy n tr quân i tham gia thi u l p thành tích t i các gi i: Quân i các nư c th gi i (CSIM), Quân i các nư c ông Nam Á (ASEAN), gi i vô ch qu c gia, vô ch tr qu c gia, i h i TDTT toàn qu c, i h i, h i thao TDTT toàn quân. M c thư ng ư c quy nh như sau: Thành tích TT Tên cu c thi HVC HCB HC 1 Quân i các nư c trên th gi i 45.000.000 25.000.000 20.000.000 Quân i các nư c ông Nam 2 5.000.000 3.000.000 2.000.000 Á 3 i h i, vô ch toàn qu c 5.000.000 3.000.000 2.000.000 Vô ch tr qu c gia Dư i 12 tu i 1.000.000 600.000 400.000 4 T 12 tu i n 16 tu i 1.500.000 900.000 600.000 T 16 tu i n 18 tu i 2.000.000 1.200.000 800.000 T 18 tu i n 21 tu i 2.500.000 1.500.000 1.000.000 5 i h i, h i thao toàn quân 2.000.000 1.200.000 800.000 2. i v i môn th thao t p th , m c thư ng chung b ng s lư ng ngư i tham gia môn th thao t p th nhân v i m c thư ng tương ng. Ví d 4: i tuy n bóng chuy n quân i g m 12 v n ng viên ăng ký thi u t i i h i TDTT toàn qu c, t huy chương vàng. M c thư ng chung cho các v n ng viên i tuy n bóng chuy n quân i là: 12 ngư i x 5.000.000 ng = 60.000.000 ng. 3. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (mà thành tích thi u c a t ng cá nhân và ng i ư c xác nh trong cùng m t l n thi), s lư ng v n ng viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng v n ng viên nhân v i 50% m c thư ng tương ng. Ví d 5: 03 v n ng viên: Văn A, Nguy n Văn B, Lê Văn C t huy chương vàng ng i n i dung súng trư ng 3 tư th t i gi i vô ch b n súng Qu c gia. M c thư ng chung cho các v n ng viên này là: 5.000.000 ng x 50% x 3 ngư i = 7.500.000 ng 4. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i (mà thành tích thi u c a t ng cá nhân và ng i ư c xác nh trong nh ng l n thi u khác nhau), s lư ng v n ng viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng v n ng viên v i m c thư ng tương ng.
  7. Ví d 6: 03 v n ng viên: Hoàng Văn A, Nguy n Văn C, Lê Văn B t huy chương vàng n i dung ng i nam t i gi i vô ch Bóng bàn qu c gia. M c thư ng chung cho các v n ng viên này là: 5.000.000 ng x 3 ngư i = 15.000.000 ng 5. Ngoài ch ti n thư ng ư c quy nh t i kho n 1, M c V n u v n ng viên nêu k l c m i ho c phá k l c thì ư c thư ng c th như sau: a) i v i nh ng v n ng viên nêu k l c m i thì ư c c ng thêm b ng m c thư ng huy chương vàng tương ng kho n 1, M c V thông tư này. Ví d 7: V n ng viên Tr n Văn A nêu k l c m i c ly 100m gi i vô ch i n kinh toàn qu c. M c thư ng chung cho v n ng viên này là: (5.000.000 ng x 1 ngư i ) + 5.000.00 ng = 10.000.000 b) i v i nh ng v n ng viên phá k l c qu c gia thì ư c thư ng b ng 50% m c huy chương vàng tương ng kho n 1, M c V thông tư này. Ví d 8: V n ng viên Nguy n Văn B phá k l c qu c gia c ly bơi ng a 100 m nam t i gi i vô ch Bơi Toàn qu c. M c thư ng chung cho v n ng viên này là: (5.000.000 ng x 1 ngư i ) x 50% = 2.500.000 6. i v i nh ng môn thi ph i h p trong chương trình thi u Olympic và th thao quân s ch thư ng cho thành tích toàn năng (không khen thư ng thành tích ơn môn). 7. Ch thư ng i v i hu n luy n viên: a) Nh ng môn thi u cá nhân: Hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích trong các cu c thi u m c thư ng ư c tính b ng m c thư ng v n ng viên. Trư ng h p v n ng viên có nhi u hu n luy n viên hu n luy n t l phân chia ti n thư ng ư c th c hi n theo nguyên t c: Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n i tuy n ư c 60%, hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên t i các tuy n trư c khi tham gia i tuy n ư c 40%. b) Nh ng môn thi u t p th : Hu n luy n viên tr c ti p hu n luy n thi u l p thành tích thì ư c m c thư ng tương ng i v i v n ng viên t gi i. S lư ng hu n luy n viên c a các i ư c xét thư ng ư c quy nh theo m c sau: i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 2 n 5 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 01 hu n luy n viên. i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 6 n 12 v n ng viên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 02 hu n luy n viên.
  8. i v i các i thu c nh ng môn có quy nh t 13 v n ng viên tr lên tham gia thi u: M c thư ng chung tính cho 03 hu n luy n viên. c) Nh ng môn thi u ng i và nh ng môn thi ph i h p: S lư ng hu n luy n viên ư c thư ng theo quy nh t i i m b, kho n 7, M c V Thông tư này. M c thư ng tương ng v i m c thư ng quy nh cho v n ng viên. 8. i v i nh ng hu n luy n viên, v n ng viên quân i ư c y ban Th d c th thao tri u t p vào i tuy n qu c gia tham gia thi u t thành tích t i các gi i qu c t , ngoài ch ti n thư ng ư c y ban Th d c th thao khen t i kho n 1 i u 3 Quy t nh s 234/2006/Q -TTg. Căn c vào thành tích t ư c c a t ng gi i, các cơ quan ch c năng s xu t m c khen thư ng riêng báo cáo Th trư ng B phê duy t. VI. T CH C TH C HI N 1. Hàng năm căn c vào nhi m v ư c giao, các cơ quan, ơn v l p báo cáo d toán g i v C c Quân hu n/BTTM và C c Tài chính/BQP trư c ngày 15/6 t ng h p báo cáo B Qu c phòng và các cơ quan ch c năng c a nhà nư c, th c hi n d toán và quy t toán kinh phí ngân sách s nghi p th thao quy nh t i hư ng d n theo úng ch qu n lý tài chính hi n hành. 2. Ngu n kinh phí chi tr các ch cho các i tư ng quy nh t i thông tư này n m trong d toán kinh phí năm ư c thông báo, do ngân sách Nhà nư c và Qu c phòng c p (Lo i 16 Kho n 11: Ho t ng th thao); Do v y các ơn v ch ư c quy t toán kho n kinh phí này trong ch tiêu ngân sách năm ư c thông báo. Kinh phí khen thư ng i v i gi i quân i các nư c th gi i, quân i các nư c ông Nam Á và h i thao, i h i TDTT toàn quân quy nh t i hư ng d n này n m trong d toán kinh phí tham gia gi i ho c kinh phí t ch c h i thao, i h i TDTT toàn quân ư c Th trư ng B Qu c phòng phê duy t. 3. Khen thư ng thành tích thi u c a các hu n luy n viên, v n ng viên t ư c t i các gi i u ph i có xác nh n c a m t trong nh ng cơ quan sau: y ban th d c th thao, Ban t ch c gi i u ho c Hi p h i, Liên oàn các môn và C c Quân hu n BTTM. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b công văn s 02/LC-TC8-QH ngày 03/01/2000 c a Liên c c Tài chính/BQP, C c Quân hu n/BTTM hư ng d n “Th c hi n m t s ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao trong quân i” và ch ti n thư ng ư c quy nh t i Công văn s 405/TC8-C ngày 30/9/1995 c a Liên c c Tài chính/BQP, C c Quân hu n/BTTM. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ành v B Qu c phòng nghiên c u, gi i quy t./.
  9. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn ư c
Đồng bộ tài khoản