Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc ------------------- --------------------------------- Số: 157/2003/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn cứ Nghị định số 19/CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; - Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3871/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng. Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHỦ TỊCH (Đã ký) HUỲNH NĂM
  2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2003 QUY CHẾ Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 157/2003/QĐ-UB, ngày 22 tháng 11 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng) Điều 1. UBND các cấp, các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính Nhà nước các cấp) mời đại diện Hội phụ nữ cùng cấp tham gia thảo luận hoặc gửi dự thảo văn bản để Hội phụ nữ góp ý kiến trước khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ; khi xây dựng, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chính sách có liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Điều 2. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ hiện có và lựa chọn những cán bộ có năng lực cử đi đào tạo để có đủ tiêu chuẩn trình độ tham gia lãnh đạo ở các cơ quan quản lý Nhà nước. Việc cử các đối tượng đi đào tạo, bồi dưỡng và thanh toán tiền trợ cấp cho cán bộ nữ thực hiện theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng. Điều 3. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp mời đại diện Hội Phụ nữ cùng cấp tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý) về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như : giải quyết lao động, việc làm,đời sống, sức khỏe, đất đai, nhà ở, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Điều 4. 1. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp định kỳ phối hợp với Hội phụ nữ, Ban nữ công cùng cấp tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp của Nhà nước và phát hiện những hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em để kịp thời giải quyết ; 2. Khi Hội phụ nữ cùng cấp có yêu cầu hoặc kiến nghị giải quyết các vụ việc vi phạm đến quyền lợi lao động, quyền công dân, đối xử bất công với phụ nữ, trẻ em thì các cơ quan nhận được kiến nghị đó có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết và trả lời trong thời hạn 01 tháng kể từ khi nhận được ý kiến của Hội. Nếu quá thời hạn mà không trả lời thì Hội Phụ nữ có quyền kiến nghị lên cấp trên của cơ quan đó; 3. Mời đại diện của Hội Phụ nữ cùng cấp tham gia các đoàn kiểm tra những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ trẻ em. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến công tác kiểm tra.
  3. Điều 5. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội phụ nữ như hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước. Điều 6. Đề nghị các cấp Hội Phụ nữ trong thành phố : 1- Tích cực tác động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp trong việc đặt ra và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý của phụ nữ, thiết thực giúp chị em hiểu và nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực sự phát huy được vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc tham gia quản lý Nhà nước ; 2- Bồi dưỡng giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ nhằm phát huy quyền làm chủ của phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước ; 3- Từng thời điểm nghiên cứu và đề xuất với cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp những vấn đề bức thiết nhất đối với phong trào và tổ chức hoạt động của Hội; đề xuất khảo sát, kiểm tra hoặc tự tổ chức kiểm tra để kiến nghị giải quyết kịp thời những vi phạm. Điều 7. Định kỳ thời gian làm việc hàng năm giữa cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và các cấp Hội Phụ nữ như sau : 1- Sáu tháng một lần, lãnh đạo UBND thành phố làm việc Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để nghe thông báo tình hình chung về việc thực hiện Quy chế này và bàn biện pháp trong thời gian tiếp theo ; 2- Sáu tháng một lần, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND thành phố làm việc với Ban nữ công, công đoàn cơ quan về tình hình thực hiện chế độ, chính sách và đề xuất của Ban Nữ công về các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ trong cơ quan, trong ngành thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định ; 3- Sáu tháng một lần, lãnh đạo UBND quận, huyện, xã, phường làm việc với Ban Thường vụ Hội phụ nữ cùng cấp về tình hình hoạt động của Hội phụ nữ, việc thực hiện pháp luật, chính sách và đề xuất của Hội phụ nữ về các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em ; kiểm điểm việc thực hiện Quy chế này, đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động tiếp theo ; 4- Hàng năm vào tháng 10, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường sơ kết đánh giá công tác thực hiện việc phối hợp và tạo điều kiện của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đối với các cấp Hội phụ nữ trong hoạt động quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động của năm tiếp theo. Báo cáo sơ kết của các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Tổ chức chính quyền thành phố); báo cáo sơ kết của UBND xã, phường gửi về UBND các quận, huyện (thông qua Phòng Tổ chức chính quyền các quận, huyện). Vào tháng 11 của năm thứ 2 theo định kỳ, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ và Quy định này để đánh giá kết quả thực hiện sau 2 năm, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt hơn các quy định tại Nghị định nêu trên và báo cáo về Bộ Nội vụ. Điều 8. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố triển khai và thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 16 tháng 9 năm 2002 của Thành
  4. ủy Đà Nẵng về việc lãnh đạo thực hiện Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng đến năm 2005. Thành viên tham gia Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đảm bảo cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước. Điều 9. 1- Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố tổng hợp, theo dõi tình hình chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên tịch định kỳ giữa lãnh đạo UBND thành phố và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố ; 2- Ban Tổ chức chính quyền thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện Quy chế này ; 3- Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc thì cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phản ánh về UBND thành phố Đà Nẵng (qua Ban tổ chức chính quyền và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố) để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét quyết định bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Năm
Đồng bộ tài khoản