Thông tư số 16/2000/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư số 16/2000/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi hoạt động chuyên môn, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thành lập cơ sở khám chữa bệnh bán công do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2000/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/TT-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A B Y T S 16/2000/TT-BYT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N TIÊU CHU N, I U KI N, PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN, H SƠ, TH T C, TH M QUY N THÀNH L P CƠ S KHÁMCH A B NH BÁN CÔNG Căn c Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân ngày 30/9/1993. Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, Căn c Thông tư s 31/2000/TTLT-BTC-BYT ngày 25/4/2000 liên t ch B Tài chính - B Y t v hư ng d n vi c thành l p và cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ s khám ch a b nh bán công, B Y t hư ng d n tiêu chu n, i u ki n, ph m vi ho t ng chuyên môn, h sơ, th t c và th m quy n thành l p cơ s khám ch a b nh bán công. I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Các lo i hình cơ s khám ch a b nh bán công: 1. B nh vi n bán công: 1.1 B nh vi n a khoa bán công. 1.2 B nh vi n chuyên khoa bán công. 2. Phòng khám a khoa bán công. 3. Nhà h sinh bán công. 4. B nh vi n công l p có b ph n bán công: 4.1 Khoa bán công 4.2 Phòng khám a khoa bán công 4.3 Phòng khám chuyên khoa bán công 5. Phòng khám a khoa công l p có b ph n bán công: Phòng khám chuyên khoa bán công.
 2. 6. Nhà h sinh công l p có b ph n bán công i u 2. Các cơ s khám ch a b nh bán công ph i m b o danh m c trang thi t b y t theo quy nh c a B Y t , khuy n khích cơ s khám ch a b nh bán công u tư trang thi t b y t hi n i, cán b có trình chuyên môn k thu t, cơ s h t ng ph i phù h p v i ph m vi ho t ng chuyên môn ư c duy t. i u 3. Cơ s khám, ch a b nh bán công có trách nhi m th c hi n các quy nh trong "Quy ch b nh vi n" ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997-BYT-Q ngày 19/09/1997 và các ch ph c p c thù ngh c bi t như cơ s khám ch a b nh công l p và các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. i u 4. Cơ s khám ch a b nh bán công có trách nhi m th c hi n qu n lý tài chính theo Thông tư s 31/2000/TTLT-BTC-BYT ngày 25/4/2000 liên t ch B Tài chính - B Yt . i u 5. Cơ s khám, ch a b nh bán công ch ư c phép ho t ng sau khi ư c c p có thNm quy n quy t nh thành l p, xác nh i u ki n ho t ng. i u 6. Các cơ s khám, ch a b nh bán công ph i th c hi n úng ph m vi hành ngh và úng giá vi n phí ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 7. Cán b công ch c làm vi c t i cơ s khám, ch a b nh công l p ư c phép tham gia khám, ch a b nh ngoài gi t i cơ s khám, ch a b nh bán công, nhưng ph i ư c Th tư ng cơ quan ng ý b ng văn b n. i u 8. Cơ s khám, ch a b nh bán công ph i n p l phí thNm nh tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s khám, ch a b nh theo quy nh hi n hành. II. TIÊU CHU N, I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN C A CƠ S KHÁM, CH A B NH BÁN CÔNG i u 9. B nh vi n bán công: B nh vi n a khoa bán công, B nh vi n chuyên khoa bán công, có ch c năng i u tr n i trú và ngo i trú. 1. Tiêu chuNn: - Giám c b nh vi n là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành ít nh t 5 năm t i b nh vi n. - Trư ng khoa là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: - B nh vi n ph i có t 21 giư ng b nh tr lên. - B nh vi n ph i có :
 3. + Khoa khám b nh. + Khoa c p c u. + Các khoa i u tr . + Các khoa c n lâm sàng. - Có i n, nư c, thi t b phòng cháy ch a cháy, h th ng x lý ch t th i. - Cơ s h t ng và trang thi t b y t phù h p v i quy nh theo phân h ng b nh vi n c a B Y t , khuy n khích u tư thi t b y t hi n i, áp d ng k thu t cao. 3. Ph m vi ho t ng: Th c hi n úng danh m c k thu t ã ư c B Y t phê duy t và các quy nh trong "Quy ch b nh vi n" ban hành kèm theo quy t nh s 1895/1997-BYT-Q ngày 19/09/1997. i u 10. Phòng khám a khoa bán công: Là cơ s khám ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa do m t trư ng phòng khám ph trách chung. 1. Tiêu chuNn: - Trư ng phòng khám a khoa là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành ít nh t 5 năm t i b nh vi n. - Trư ng phòng khám chuyên khoa là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: Cơ s h t ng: Ph i m b o di n tích. Trang thi t b ph i tiêu chuNn và i u ki n như phòng khám a khoa. Ngoài các phòng khám chuyên khoa, phòng khám a khoa nh t thi t ph i có phòng i, phòng c p c u, phòng lưu (không quá 10 giư ng và không lưu quá 24 gi ), có công trình v sinh, i n nư c, x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng. 3. Ph m vi ho t ng: Ho t ng theo danh m c c a các chuyên khoa ã ư c duy t theo tiêu chuNn và i u ki n c a các phòng khám chuyên khoa. i u 11. Phòng khám n i: G m các lo i hình sau: - Phòng khám n i t ng h p (tâm th n, th n kinh, nhi, da li u, v.v..)
 4. - Các phòng khám thu c h n i, Phòng khám gia ình - Phòng tư v n y t qua i n tho i. 1. Tiêu chuNn: Bác s ph trách là bác s a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp. 2. i u ki n: Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám thu c h n i, Phòng khám gia ình ph i có d ng c chuyên môn t i thi u, có h p thu c c p c u và ch ng choáng, có giư ng khám, bàn làm vi c. Cơ s ph i thoáng mát, ngăn n p m b o ánh sáng, nư c, công trình v sinh. 3. Ph m vi ho t ng: Phòng khám n i t ng h p, phòng khám gia ình: - Tư v n s c kho và k ho ch hoá gia ình. - Qu n lý s c kho . - Sơ c u, c p c u, khám và kê ơn, i u tr các b nh thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa. Phát hi n nh ng trư ng h p vư t quá kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên. - Khám ngo i: sơ c u gãy xương, không bó b t, không làm ti u ph u. - Khám s n ph : Khám thai, qu n lý thai s n, không . - Khám răng: Không nh răng. - Khám m t: Không làm ti u ph u. - Khám tai mũi h ng: Soi tai mũi h ng, không trích r ch viêm tai gi a. - Làm các xét nghi m ơn gi m b ng gi y th . - L y b nh ph m g i i xét nghi m, không sinh thi t, không ch c dò. - i n tim, siêu âm, soi tr c tràng, soi d dày. Không c n ph i c p gi y ch ng nh n riêng, nhưng ph i có gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v và ã ư c th c hành v các chuyên khoa này c a cơ s khám ch a bênh h p pháp, ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n cho phép ghi trong ph m vi ho t ng. Các phòng khám thu c h n i: khám b nh, chNn oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c duy t.
 5. Phòng tư v n qua i n tho i: Bác s ch tư v n nh ng chuyên khoa ã ư c ăng ký và ư c ào t o. i u 12. Phòng khám chuyên khoa ngo i: 1. Tiêu chuNn: Bác s ph trách là bác s chuyên khoa ngo i, ã th c hành 5 năm cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ngo i. 2. i u ki n: Ngoài i u ki n trang thi t b , cơ s v t ch t theo quy nh c a Phòng khám chuyên khoa n i, phòng khám chuyên khoa ngo i ph i có phòng ti u ph u, d ng c ti u ph u, có phương ti n ti t trùng d ng c ph u thu t, c bi t lưu ý n k thu t ch ng nhi m khuNn. 3. Ph m vi ho t ng: - Sơ c u, c p c u ngo i khoa. - Khám và x lý các v t thương thông thư ng. - Bó b t g y xương nh . - Tháo b t theo ch nh c a th y thu c. - Th t búi trĩ nh , m u mang bã ât , u nông nh , trích r ch các áp xe nông, nh nơi không nguy hi m. - Không trích các m lan to l n. i u 13. Phòng khám chuyên khoa ph s n, Phòng K ho ch hoá gia ình. 1. Tiêu chuNn: Bác sĩ ph trách là bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám ch a b nh h p pháp trong ó ít nh t là 3 năm chuyên khoa ph s n. 2. i u ki n: - Có bàn khám, d ng c khám và làm th thu t v ph s n. - Có phòng khám, phòng làm th thu t. Có thu c c p c u chung, thu c c p c u chuyên khoa và phương ti n ti t trùng d ng c khám, ch a b nh. 3. Ph m vi ho t ng: - Tư v n giáo d c s c kho , k ho ch hoá gia ình.
 6. - C p c u ban u s n ph khoa. - Khám thai, qu n lý thai s n. - Khám ch a b nh ph khoa thông thư ng. - t thu c âm o. - t i u tr l tuy n c t cung. - Soi c t cung, l y b nh phNm tìm t bào K. - t vòng. - Hút thai dư i 15 ngày. - ình s n nam không dùng dao. - Không n o thai, phá thai, không tháo vòng, không ình s n n . - Không t i phòng khám, tr trư ng h p c p c u. i u 14. Phòng khám chuyên khoa Răng-Hàm-M t: 1. Tiêu chuNn: Bác s ph trách là bác s chuyên khoa Răng Hàm M t ã có 5 năm th c hành t i cơ s khám ch a b nh h p pháp trong ó ít nh t 3 năm chuyên khoa Răng Hàm M t. 2. i u ki n: - Có d ng c , trang thi t b chuyên khoa răng và làm răng gi (n u làm răng gi ). - Có phòng ti u ph u, phòng làm vi c thích h p v i ph m vi ho t ng. 3. Ph m vi ho t ng: - Khám ch a b nh thông thư ng, sơ c u các vét thương hàm m t. - Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh dư i 2cm m t. - N n sai kh p hàm. - i u tr laze b m t. - Ch a các b nh viêm quanh răng. - Chích r ch áp xe, l y cao răng, nh răng thông thư ng. - Làm răng, hàm gi , ánh bóng răng.
 7. i u 15. Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi- H ng: 1. Tiêu chuNn: Bác sĩ ph trách là bác s chuyên khoa Tai - Mũi - H ng ã th c hành t i cơ s khãm ch a b nh 5 năm, trong ó ĩt nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: Có trang thi t b d ng c khám và làm các th thu t chuyên khoa, có phòng ti u ph u. 3. Ph m vi ho t ng: - C p c u v Tai - Mũi - H ng - Khám ch a b nh thông thư ng - Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút u nang. - Chích r ch viêm tai gi a c p. - Chích r ch áp xe amidan - C t polip ơn gi n, u bã u, u nang lành, u m nh vùng Tai Mũi H ng. - C m máu cam. - L y d v t vùng Tai - Mũi - H ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n. - t h ng b ng nhi t, b ng laze. - Khâu v t thương vùng u c có chi u dài dư i 5 cm. - N o VA. i u 16. Phòng khám chuyên khoa m t: 1. Tiêu chuNn: Bác sĩ ph trách là bác s chuyên khoa m t, th c hành t i cơ s khám ch a b nh 5 năm, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa m t. 2. i u ki n: - Có d ng c khám và làm th thu t. - Có thu c c p c u v m t. - Có phòng ti u ph u.
 8. 3. Ph m vi ho t ng: - C p c u, ch a b nh thông thư ng v m t. - Tiêm dư i k t m c, c nh nhãn c u, h u nhãn c u. - L y d v t k t m c, chích ch p l o, m qu m. - Thông r a l o. i u 17. Phòng chuyên khoa gi i ph u thNm m : 1. Tiêu chuNn: Bác sĩ ph trách là bác sĩ ã th c hành t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp 5 năm, trong ó ít nh t có 3 năm th c hành chuyên khoa ph u thu t t o hình hay th m m . 2. i u ki n: - Ph i có d ng c trang thi t b phù h p v i ph m vi ho t ng. - Cơ s ph i m b o vô trùng, có phòng ti u ph u thu t, phòng lưu, phòng ch . - N u nh ng ti u ph u thu t làm thay i v nh n d ng ph i ư c s ng ý c a cơ quan công an. 3. Ph m vi ho t ng. - Xăm môi, xăm mi, hút m n, các d ch v chăm sóc gây ch y máu. - C y tóc. - Nâng gò má th p, nâng s ng mũi. - Ký thu t căng da m t. - X lý các n p nhăn mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mí thành hai mí. i u 18. Phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng: 1. Tiêu chuNn: Bác s ph trách là bác s chuyên khoa Ph c h i ch c năng ã th c hành cơ s khám ch a b nh h p pháp 5 năm, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng. 2. i u ki n: Ngoài quy nh như Phòng khám n i, phòng chuyên khoa i u dư ng - Ph c h i ch c năng ph i có các phòng và d ng c , trang thi t b phù h p v i ph m vi ho t ng.
 9. 3. Ph m vi ho t ng: - Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh trung ương và ngo i biên. - Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính. - Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c. - Th c hi n các k thu t: + Xoa bóp, b m huy t, châm c u. + Các phương pháp v t lý tr li u ư c duy t. +V n ng ng tr li u. i u 19. Phòng chNn oán hình nh: Là cơ s góp ph n chNn oán b nh và theo dõi k t qu i u tr b ng các thi t b X quang, siêu âm, n i soi. 1. Tiêu chuNn: Ph trách Phòng chNn oán hình nh là bác s chuyên khoa ã th c hành t i cơ s khám ch a b nh h p pháp 5 năm trong ó có ít nh t 3 năm th c hành v chuyên khoa chNn oán hình nh. 2. i u ki n: - Khuy n khích có các trang thi t b hi n i, ít nh t ph i t tiêu chuNn Phòng X quang c a phòng khám a khoa khu v c. - Có trang thi t b phòng h cá nhân. - Cơ s h t ng ph i m b o tuy t i an toàn; Ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x . - Ph i có phòng i, bu ng chi u ch p, bu ng r a phim, in nh, bu ng c k t qu v.v... Bu ng t thi t b ph i cao ít nh t 3,5m, tư ng trát barit, c a có p t m chì, n n nhà cao ráo. 3. Ph m vi ho t ng: - ChNn oán b ng chi u, ch p X quang thông thư ng, ch p c t l p vi tính, c ng hư ng t . - ChNn oán siêu âm. - Không s d ng c n quang tĩnh m ch.
 10. - Không ch c dò dư i hư ng d n c a siêu âm, không làm ph u thu t n i soi, không soi ph qu n, không làm các can thi p X quang ch y máu. i u 20. Phòng xét nghi m: Là cơ s giúp cho chNn oán và theo dõi i u tr : g m các xét nghi m huy t h c, hoá sinh, vi sinh v t, gi i ph u b nh (vi th ). 1. Tiêu chuNn: Ph trách phòng xét nghi m là bác s hay dư c s , c nhân sinh h c, hoá sinh ã th c hành t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp 5 năm, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa xét nghi m. 2. i u ki n; - Có trang thi t b như phòng xét nghi m c a Phòng khám a khoa khu v c. - Cơ s h t ng ph i m b o tiêu chuNn c a m t labo xét nghi m, m b o an toàn lao ng và th c hành theo úng quy ch công tác khoa xét nghi m. - Có i n, nư c. - Có phương ti n phòng cháy, ch a cháy. 3. Ph m vi ho t ng: Làm các xét nghi m v huy t h c, hoá sinh, vi sinh v t, ký sinh trùng, gi i ph u b nh (vi th ). i u 21. Nhà h sinh bán công: 1. Tiêu chuNn: Bác sĩ ph trách là bác s chuyên khoa ph s n ã th c hành 5 năm t i cơ s s n khoa trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa s n. 2. i u ki n: - Cơ s h t ng có phòng ch , phòng , phòng sau m b o v sinh vô khuNn và thông thoáng. - Trang thi t b y , phù h p v i ph m vi hành ngh cho phép. 3. Ph m vi ho t ng: - Khám thai, qu n lý thai s n. - C p c u, sơ c u s n khoa.
 11. - Tiêm phòng u n ván. - Th protein ni u. - thư ng. - N o sót rau sau , sau sNy. - Không ư c n o thai, phá thai. - Có th khó, giác hút, hút thai dư i 15 ngày, t vòng, không tháo vòng và làm các th thu t s n khoa lo i 1. i u 22. B nh vi n công l p có b ph n bán công: A. KHOA BÁN CÔNG 1. Tiêu chuNn: Trư ng khoa là bác sĩ chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. 2. i u ki n: - Cơ s h t ng: Nên ch n m t a i m riêng bi t trong b nh vi n công, có công trình v sinh, x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng. - Ho t ng chuyên môn th c hi n úng các quy nh trong "Quy ch b nh vi n" ban hành kèm theo quy t nh s 1895/1997-BYT-Q ngày 19-09-1997. - Trang thi t b hi n i, k thu t tiên ti n áp ng nhu c u khám ch a b nh. 3. Ph m vi ho t ng: Th c hi n chuyên môn k thu t theo phân h ng b nh vi n c a B Y t . B. PHÒNG KHÁM A KHOA BÁN CÔNG: 1. Tiêu chuNn, i u ki n: Theo quy nh t i i u 10 c a Thông tư này. 2. Ph m vi ho t ng: Th c hi n chuyên môn k thu t theo phân h ng b nh vi n c a B Yt . C. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA BÁN CÔNG: 1. Tiêu chuNn, i u ki n: Tuỳ theo chuyên khoa ư c quy nh t i các i u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 c a Thông tư này. 2. Ph m vi ho t ng: Th c hi n chuyên môn k thu t theo phân h ng b nh vi n c a B Yt .
 12. i u 23. Phòng khám a khoa công l p có phòng khám chuyên khoa bán công: 1. Tiêu chuNn, i u ki n: Tuỳ theo chuyên khoa ư c quy nh t i i u 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 c a Thông tư này. 2. Ph m vi ho t ng: Th c hi n chuyên môn k thu t theo phân h ng b nh vi n c a B Yt . i u 24. Nhà h sinh công l p có b ph n bán công: Phòng khám chuyên khoa ph s n, Phòng khám k ho ch hoá gia ình. 1. Tiêu chuNn và i u ki n: Theo quy nh t i i u 13 c a Thông tư này. 2. Ph m vi ho t ng chuyên môn: Th c hi n chuyên môn k thu t theo quy nh i v i nhà h sinh công l p. III. H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG. i u 25. H sơ: (Xem ph l c 2) i u 26. Th t c và thNm quy n thành l p: 1. B nh vi n bán công thành l p m i; B nh vi n bán công thành l p trên cơ s b nh vi n công l p và b nh vi n công l p có b ph n bán công tr c thu c B Y t : - H sơ g i v B Y t (V i u tr ). B Y t s thành l p H i ng tư v n giúp B trư ng B Y t xem xét và quy t nh thành l p b nh vi n bán công theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh. - H i ng tư v n do Th trư ng ph trách i u tr làm ch t ch H i ng, V trư ng V i u tr làm phó ch t ch thư ng tr c, thành viên là i di n T ng h i Y dư c h c Vi t Nam và lãnh o các V , C c ch c năng có liên quan. 2. B nh vi n bán công thành l p trên cơ s bênh vi n công l p và b ph n bán công trong b nh vi n công l p tr c thu c a phương: H sơ g i v S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh). U ban Nhân dân t nh s thành l p H i ng tư v n giúp Ch t ch U ban Nhân dân t nh xem xét và ra quy t nh thành l p. Riêng i v i vi c chuy n b nh vi n công l p thành b nh vi n bán công ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Yt . H i ng tư v n do lãnh o U ban Nhân dân t nh làm ch t ch H i ng, Giám c S y t làm Phó ch t ch H i ng, thành viên là Trư ng ban T ch c Chính quy n t nh và lãnh o các cơ quan ch c năng có liên quan. 3. Bênh vi n bán công thành l p trên cơ s b nh vi n công l p và b ph n bán công trong b nh vi n công l p tr c thu c B , Ngành:
 13. H sơ g i v Y t Ngành. B , Ngành ch qu n s thành l p H i ng tư v n giúp lãnh o B , Ngành xem xét và ra quy t nh thành l p. Riêng i v i vi c chuy n b nh vi n công l p sang b nh vi n bán công ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Y t . H i ng tư v n do lãnh o B , Ngành làm ch t ch H i ng, lãnh o Y t Ngành làm u viên thư ng tr c ho c phó ch t ch H i ng, thành viên là V trư ng V T ch c Cán b và lãnh o các V ch c năng có liên quan. IV. H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH i u 27. H sơ: (Xem ph l c 2). i u 28. Th t c: Sau khi có Quy t nh thành l p, các cơ s khám ch a b nh bán công hoàn t t m i công vi c xây d ng cơ s h t ng, mua s m trang thi t b , t ch c nhân s , xây d ng i u l cơ s khám, ch a b nh bán công. Giám c các cơ s khám ch a b nh bán công n p h sơ d n B Y t ho c S Y t , Y t B , Ngành. 1. Th t c thNm nh c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh bán công do B trư ng B Y t ký: - Cơ s khám, ch a b nh bán công tr c thu c B Y t : H sơ g i B Y t (V i u tr ). - B nh vi n bán công thành l p m i, B nh vi n công l p chuy n sang B nh vi n bán công tr c thu c t nh, y t B , Ngành: Sau khi thNm nh xong, S Y t ho c Y t B , Ngành g i công văn ngh kèm theo biên b n thNm nh, cùng toàn b h sơ c a B nh vi n ư c thNm nh v B Y t (V i u tr ). B Y t s thNm nh và xét c p Gi y ch ng nh n. 2. Th t c thNm nh c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh bán công do Giám c S Y t ho c lãnh o y t B Ngành ký: - H sơ g i n S Y t ho c lãnh o y t B , Ngành: S Y t ho c lãnh o y t B , Ngành thành l p oàn thNm nh và ti n hành thNm nh tr c ti p t i cơ s khám, ch a b nh bán công. 3. N i dung thNm nh: - Các văn b n Pháp lý. - H sơ xin thành l p. - Cơ s h t ng và i u ki n v sinh môi trư ng. - T ch c nhân s .
 14. - Trang thi t b d ng c y t . - Ph m vi hành ngh c th . - Giá vi n phí. i u 29. ThNm quy n: 1. B trư ng B Y t c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho b nh vi n bán công thành l p m i; B nh vi n bán công thành l p trên cơ s b nh vi n công l p; B ph n bán công trong B nh vi n công l p tr c thu c B Y t . B Y t thành l p H i ng tư v n giúp B trư ng trong vi c xem xét tiêu chuNn và i u ki n d c p Gi y ch ng nh n. H i ng do Th trư ng ph trách i u tr làm ch t ch H i ng, V trư ng V i u tr làm phó ch t ch thư ng tr c, thành viên là i di n T ng h i Y dư c h c Vi t Nam và lãnh o các V , C c ch c năng có liên quan. 2. Giám c S Y t t nh, Th trư ng Y t B , Ngành c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho t t c các hình th c khác, tr các lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này. S Y t , y t B , Ngành thành l p H i ng tư v n giúp lãnh o xem xét tiêu chuNn và i u ki n c p Gi y ch ng nh n. H i ng do m t lãnh o S ho c lãnh o y t B , Ngành làm ch t ch, trư ng phòng nghi p v y ho c trư ng phòng t ch c cán b làm phó ch t ch, và các thành viên khác. Riêng H i ng tư v n c a S Y t ph i có thành viên là i di n H i Y dư c h c t nh. V. CH QU N LÝ, BÁO CÁO. i u 30. 1. Vi c qu n lý, i u hành các cơ s khám ch a b nh bán công ư c th c hi n theo quy nh c a i u l t ch c và ho t ng ã ư c phê duy t. 2. Th trư ng các cơ s khám ch a b nh công l p có b ph n bán công ch u trách nhi m qu n lý, ch o toàn di n b ph n bán công. i u 31. Vi c qu n lý tài chính trong cơ s khám ch a b nh bán công ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch B Tài chính - B Y t s 31/2000/TTLT-BTC- BYT ngày 25/4/2000. i u 32. Các cơ s khám ch a b nh bán công ph i th c hi n ch báo cáo: - Theo Quy ch b nh vi n, ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997-BYT-Q ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Y t . - Báo cáo nh kỳ c a S Y t g i v B Y t (V i u tr ) ph i có ph n qu n lý khám, ch a b nh bán công c a a phương. - Hàng năm các S Y t có báo cáo riêng v khám, ch a b nh bán công.
 15. - Các b nh vi n bán công ph i báo cáo nh kỳ v B Y t (V i u tr ). IV. KI M TRA, THANH TRA i u 33. Các cơ s khám ch a bênh bán công ph i ch u s ki m tra, thanh tra nh kỳ hay t xu t c a cơ quan Y t có thNm quy n. - V i u tr ph i h p v i các V ch c năng và thanh tra B Y t t ch c ki m tra, thanh tra các cơ s khám ch a bênh bán công trong c nư c. - S Y t có trách nhi m ki m tra, thanh tra các cơ s khám ch a bênh bán công trong ph m vi a phương qu n lý. VII. I U KHO N THI HÀNH i u 34. B Y t giao cho V trư ng V i u tr ph i h p v i các V ch c năng có liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. i u 35. Các cơ s khám ch a bênh bán công có trách nhi m thi hành các quy nh t i Thông tư này. Ngư i vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tuỳ m c và tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 36. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, các ơn v , a phương ph i báo cáo b ng văn b n v B (V i u tr ) nghiên c u, gi i quy t. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) PH L C 1: H SƠ THÀNH L P CƠ S KHÁM CH A B NH BÁN CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 16/2000/TT-BYT, ngày 18 tháng 9 năm 2000) 1. H sơ thành l p cơ s khám, ch a b nh bán công bao g m: 1.1. ơn xin thành l p. 1.2. án thành l p ti n kh thi ph i th hi n các n i dung sau:
 16. - S c n thi t thành l p cơ s khám, ch a b nh bán công. - Thành ph n các bên tham gia u tư. (Ph i nêu rõ s liên k t gi a t ch c Nhà nư c và các t ch c không ph i t ch c Nhà nư c, cá nhân và v n góp c a các bên tham gia u tư). - T ng v n u tư trong ó v n góp c a các bên. - Cơ ch qu n lý tài chính. - Phương án xây d ng h t ng cơ s và trang thi t b : + C i t o ho c xây d ng m i b nh vi n bán công, các khoa, phòng khám bán công. Quy mô cơ s khám, ch a b nh bán công ho c cơ s công l p có b ph n bán công. D ki n t ng chi phí xây d ng, c i t o; ti n th c hi n... + Phương án u tư trang thi t b : Lo i máy, d toán kinh phí u tư. - D ki n b máy qu n lý, nhân s (s lư ng, trình , chuyên môn), cơ c u t ch c. - D ki n ph m vi ho t ng chuyên môn. - Phân tích hi u qu ho t ng chuyên môn. - Phân tích hi u qu kinh t tài chính. PH L C 2: H SƠ TH M NNH C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N HÀNH NGH (Ban hành kèm theo Thông tư s 16/2000/TT-BYT, ngày 18 tháng 9 năm 2000) 1. ơn xin thN m nh xét c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuN n và i u ki n thành l p cơ s khám ch a b nh bán công". 2. Quy t nh thành l p cơ s khám, ch a b nh bán công. 3. án ho t ng chuyên môn k thu t: Th hi n các n i dung sau: - S c n thi t ph i u tư. - M c tiêu án. - Tên hi u, a i m u tư, hình th c u tư. - Các khu v c, phòng chuyên môn, s giư ng b nh. - Có Gi y ch ng nh n v x lý ch t th i, an toàn b c x , phòng cháy ch a cháy. - Trang thi t b : Tên thi t b , s lư ng, giá ti n, t ng giá tr u tư cho trang thi t b .
 17. - B máy qu n lý, t ch c nhân s , cán b -V n u tư và phân tích tài chính. - Hi u qu kinh t , xã h i. - Ph m vi hành ngh chi ti t. - B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên môn, th i gian th c hành, gi y khám s c kho c a giám c, các trư ng khoa, các h p ng và ch ng nh n liên quan. 4. i u l t ch c và ho t ng c a cơ s khám, ch a b nh bán công: i u l ph i th hi n các n i dung sau: - Quy nh chung: + Tên, a ch . + M c tiêu ho t ng. + Ch c năng, nhi m v c a ơn v bán công. + Ph m vi ho t ng chuyên môn k thu t. + i tư ng ph c v . + V n i u l , v n góp. + i i n ch s h u. - T ch c b máy và t ch c khám, ch a b nh. - Cơ ch qu n lý tài chính. - Qu n lý tài s n. - Qu n lý lao ng. - T ch c l i, gi i th . - i u kho n thi hành. 5. Cơ s khám, ch a b nh bán công ph i ký h p ng v i các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c ư c h tr v chuyên môn k thu t và chuy n b nh khi có yêu c u.
Đồng bộ tài khoản