intTypePromotion=3

Thông tư số 16/2005/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư số 16/2005/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2005/TT-BTM về việc tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định do Bộ thương mại ban hành, để bổ sung thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ thương mại hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại việt nam về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu máy móc,thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2005/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2005/TT-BTM Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 16/2005/TT-BTM NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2005 B SUNG THÔNG TƯ S 22/2000/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 C A B THƯƠNG M I HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 24/2000/N -CP NGÀY 31/7/2000 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM V TÍNH GIÁ TRN KH U HAO LU K TRONG TÍNH TOÁN NH P KH U MÁY MÓC,THI T BN, PHƯƠNG TI N V N CHUY N T O TÀI S N C NNH C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Ngh đ nh s 24/2004/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 27/2003/N -CP ngàu 19/3/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi trao i th ng nh t v i B Tài chính, B Thương m i hư ng d n vi c tính giá tr kh u hao lu k trong tính toán nh p kh u tài s n c nh c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau: 1. B sung Kho n 2.1.6, Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i như sau: “2.1.6. Quy nh v tính giá tr kh u hao lu k trong tính toán nh p khNu mãy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n t o tài s n c nh: - Trư ng h p nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n ã ư c nêu trong gi i trình kinh t k thu t, nhưng v n u tư phân b cho nh p khNu không phù h p v i th c t nh p khNu. Vi c tính toán này ph i phù h p v i quy nh v tr giá nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n vư t tr giá nh p khNu phân b quy nh t i Kho n 2.1.1. - Trư ng h p nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m r ng công su t s n xu t: doanh nghi p ư c dùng v n kh u hao lu k tính toán nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m r ng công su t sau khi ã ư c cơ quan c p phép u tư xác nh n ã ăng ký m r ng s n xu t. Vi c tính toán này ph i phù h p v i quy nh t i Kho n 2.1.2. - Trư ng h p nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thay th ho c i m i công ngh : doanh nghi p ư c dùng v n kh u hao lu k nh p khNu máy
  2. móc, thi t b , phương ti n v n chuy n m i thay th máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n cũ. Vi c tính toán này ph i phù h p v i quy nh t i Kho n 2.1.3. - Trư ng h p do ti n b k thu t nên có các thi t b ph tr m i, ph c v t t hơn cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p: doanh nghi p ư c dùng v n kh u hao lu k nh p khNu thi t b m i n u thi t b m i phù h p v i m c tiêu s n xu t ư c quy nh t i Gi y phép u tư; trư ng h p thi t b m i làm thay i m c tiêu s n xu t thì ph i ư c cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh m c tiêu s n xu t trư c khi nh p khNu. - Các doanh nghi p khi nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n t o tài s nc nh b ng v n kh u hao lu ph i th c hi n úng k ho ch s d ng qu kh u hao lu k ã ăng ký v i cơ quan thu . V n kh u hao lu k s d ng trong quá trình nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n t o tài s n c nh không ư c tính vào ph n v n u tư ã cam k t th c hi n.”. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Lê Danh Vĩnh ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản