intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư số 169/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

165
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 169/1998/tt-btc về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại việt nam không thuộc hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 169/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 169/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N CH Đ THU ÁP D NG Đ I V I CÁC T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI HO T Đ NG KINH DOANH T I VI T NAM KHÔNG THU C CÁC HÌNH TH C Đ U TƯ THEO LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/ND- CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu Giá tr gia tăng; Ngh đ nh s 30/1998/ND-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan; B Tài Chính hư ng d n th c hi n nghĩa v thu áp d ng đ i v i các t ch c kinh t và cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam như sau: A. PH M VI ÁP D NG. I. Đ I TƯ NG ÁP D NG THÔNG TƯ: Nghĩa v thu hư ng d n t i Thông tư này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i Vi t nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam. II. THÔNG TƯ NÀY KHÔNG ÁP D NG Đ I V I CÁC Đ I TƯ NG SAU ĐÂY: - T ch c, cá nhân nư c ngoài s a ch a máy bay, tàu bi n cho các t ch c, cá nhân Vi t nam t i nư c ngoài. - T ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n cung c p hàng hoá t i c a kh u Vi t nam ho c c a kh u nư c ngoài cho t ch c, cá nhân Vi t nam theo h p đ ng mua bán thương m i thu n túy. - Cá nhân nư c ngoài vào Vi t nam làm vi c trên cơ s h p đ ng lao đ ng ký v i t ch c cá nhân Vi t nam ho c do các t ch c cá nhân nư c ngoài g i đ n làm vi c t i Vi t nam đư c tr ti n lương, ti n công. Các đ i tư ng này có nghĩa v n p thu thu nh p cá nhân.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p Nhà nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam gia nh p m t t ch c qu c t ho c ký k t Đi u ư c qu c t v i m t hay nhi u qu c gia mà trong Đi u l , Đi u ư c qu c t tham gia có quy đ nh khác liên quan đ n v n đ hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng theo các quy đ nh c a Đi u l , Đi u ư c qu c t và các văn b n hư ng d n th c hi n Đi u l , Đi u ư c qu c t đã tham gia. III. TRONG THÔNG TƯ NÀY, CÁC T NG DƯ I ĐÂY ĐƯ C HI U NHƯ SAU: 1. "Nhà th u" là t ch c ho c cá nhân nư c ngoài ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Vi c th c hi n kinh doanh c a Nhà th u có th đư c th c hi n trên cơ s các h p đ ng đư c ký gi a h v i t ch c ho c cá nhân Vi t Nam dư i đây g i t t là Bên Vi t Nam ký h p đ ng. "Nhà th u" cũng bao g m c các t ch c, cá nhân nư c ngoài cung c p các "d ch v d u khí" theo Lu t d u khí. 2. "Nhà th u ph " là t ch c, cá nhân ti n hành cung c p các d ch v cho Nhà th u ho c th c hi n m t ph n công vi c c a Nhà th u. 3. "Bên Vi t Nam ký k t h p đ ng" bao g m: . Các t ch c, pháp nhân đư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam; . Các công ty liên doanh, xí nghi p 100% v n nư c ngoài và các bên h p doanh ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; . Các Nhà th u d u khí ký k t các "H p đ ng d u khí" theo Lu t d u khí; . Các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p gi y phép; . Các chi nhánh Công ty nư c ngoài đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam; . Các t ch c nư c ngoài đ t t i Vi t Nam; . Các t ch c, cá nhân khác Vi t Nam. 4. "H p đ ng Nhà th u" là h p đ ng đư c ký k t gi a Nhà th u v i Bên Vi t Nam ký k t h p đ ng. 5. "H p đ ng nhà th u ph " là h p đ ng đư c ký gi a Nhà th u ph v i Nhà th u. 6. "Chuy n giao công ngh " là hình th c mua và bán công ngh trên cơ s H p đ ng chuy n giao công ngh đã đư c tho thu n phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t. Bên bán có nghĩa v chuy n giao các ki n th c t ng h p c a công ngh ho c cung c p các máy móc, thi t b , d ch v , đào t o... kèm theo các ki n th c công ngh cho bên mua và bên mua có nghĩa v thanh toán cho bên bán đ ti p thu, s d ng các ki n
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th c công ngh đó theo các đi u ki n tho thu n và ghi nh n trong H p đ ng chuy n giao công ngh . Chuy n giao công ngh bao g m: a) Chuy n giao các đ i tư ng s h u công nghi p: Sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p và nhãn hi u hàng hoá đang trong th i h n đư c pháp lu t Vi t nam b o h và đư c phép chuy n giao. b) Chuy n giao các bí quy t v công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , tài li u thi t k sơ b và thi t k k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ đ k thu t, ph n m m máy tính (đư c chuy n giao theo H p đ ng chuy n giao công ngh ), thông tin d li u v công ngh chuy n giao (sau đây g i t t là các thông tin k thu t) có kèm ho c không kèm theo máy móc thi t b . c) Chuy n giao các gi i pháp h p lý hoá s n xu t, đ i m i công ngh . d) Th c hi n các hình th c d ch v h tr chuy n giao công ngh đ Bên nh n có đư c năng l c công ngh nh m t o ra s n ph m và/ho c d ch v v i ch t lư ng đư c xác đ nh trong H p đ ng bao g m: - H tr trong vi c l a ch n công ngh , hư ng d n l p đ t thi t b , v n hành th các dây truy n thi t b nh m áp d ng công ngh đư c chuy n giao; - Tư v n qu n lý công ngh , tư v n qu n lý kinh doanh, hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh đư c chuy n giao; - Đào t o hu n luy n, nâng cao trình đ chuyên môn và qu n lý c a công nhân, cán b k thu t và cán b qu n lý đ n m v ng công ngh đư c chuy n giao. e) Máy móc, thi t b , phương ti n k thu t kèm theo m t ho c m t s n i dung nêu trên. B. NGHĨA V THU Đ I V I NHÀ TH U, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI TH C HI N CH Đ K TOÁN VI T NAM. I. NGHĨA V THU : 1. Thu Giá tr gia tăng (Thu GTGT): Nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu quy đ nh t i Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. Giá tính thu GTGT là giá Nhà th u ho c Nhà th u ph đư c thanh toán do cung ng hàng hoá, d ch v cho Bên Vi t nam ký h p đ ng ho c cho Nhà th u, không bao g m thu GTGT. M t s trư ng h p c th giá tính thu đư c xác đ nh như sau:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Nhà th u nh n thanh toán m t ph n giá tr h p đ ng dư i hình th c hàng hoá và d ch v khác thì giá tính thu giá tr gia tăng là giá bao g m c giá tr hàng hoá, d ch v cung ng cho Nhà th u theo tho thu n t i h p đ ng. Ví d : Nhà th u A cung c p cho Bên Vi t nam d ch v giám sát kh i lư ng xây d ng, t ng s ti n Bên Vi t nam ph i thanh toán cho Nhà th u là 100.000USD và Bên Vi t nam còn ph i cung c p ch ăn ngh cho 2 chuyên gia c a Nhà th u. Giá tính thu GTGT trong trư ng h p này là: 100.000 USD + chi phí ăn ngh c a 2 chuyên gia. + Nhà th u h p tác kinh doanh v i Bên Vi t nam ký h p đ ng và th c hi n phân chia k t qu kinh doanh dư i hình th c chia doanh thu thì theo đ nh kỳ nh n doanh thu đư c chia quy đ nh t i H p đ ng, Bên nh n doanh thu đư c chia ph i phát hành hoá đơn thu giá tr gia tăng đ i v i ph n doanh thu đư c chia g i Bên Vi t nam ký h p đ ng. Căn c hoá đơn thanh toán, Bên nh n doanh thu h ch toán doanh thu và thu GTGT đ u ra làm cơ s tính s thu GTGT ph i n p. 2. Thu Thu nh p doanh nghi p (Thu TNDN): Nhà th u, Nhà th u ph th c hi n n p thu TNDN theo quy đ nh t i Lu t thu TNDN và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2.1. Riêng thu nh p ch u thu c a Hãng hàng không nư c ngoài có ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t nam là s thu nh p mà hãng đó thu đư c t ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t nam, đư c tính trên cơ s phân b t ng s thu nh p thu đư c c a hãng đó t ho t đ ng v n chuy n hàng không trên toàn th gi i cho ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t nam. S thu nh p phân b cho ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t nam tương ng v i t l gi a doanh thu v n t i hàng không t i Vi t nam và doanh thu v n chuy n c a hãng. Doanh thu v n chuy n hàng không t i Vi t nam là s ti n cư c v n chuy n th c thu tính cho s lư ng hành khách, hàng hoá th c x p lên máy bay c a hãng đó t i c ng hàng không đi Vi t nam đ n c ng hàng không đ n nư c ngoài - là c ng đ n cu i cùng c a hành khách, hàng hoá theo h p đ ng ho c ch ng t v n chuy n do b n thân hãng hàng không nư c ngoài có ho t đ ng v n t i hàng không t i Vi t nam th c hi n, không ph i c ng mà hành khách, hàng hoá ch d ng l i m c đích quá c nh (transit). Trư ng h p hãng hàng không nư c ngoài không cung c p tài li u làm căn c phân b thu nh p ch u thu thì thu nh p ch u thu đư c xác đ nh b ng 5% trên doanh thu v n chuy n t i Vi t nam. 2.2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: Th c hi n theo hư ng d n t i đi m 1 M c V Ph n B Thông tư s 99/1998/TT- BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. Trư ng h p, s sách k toán c a Nhà th u và Nhà th u ph không đ căn c đ xác đ nh thu nh p ch u thu thì Nhà th u, Nhà th u ph ph i th c hi n n p thu thu nh p theo phương pháp n đ nh theo hư ng d n t i đi m 2 m c I ph n C c a Thông tư này. 3. Các lo i thu khác như thu xu t kh u ,thu nh p kh u, thu thu nh p cá nhân... th c hi n theo quy đ nh c a Lu t, Pháp l nh thu và các văn b n hư ng d n hi n hành. II. TH T C ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI N P THU :
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Th t c đăng ký thu : Trong ph m vi 20 ngày k t khi ký h p đ ng v i Bên Vi t nam ho c Nhà th u; Nhà th u ho c Nhà th u ph ph i ti n hành đăng ký thu và xin c p mã s thu v i cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng đi u hành. Th t c đăng ký n p thu g m: + T khai đăng ký thu theo m u s 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính. + B n sao H p đ ng ký v i Bên Vi t nam ho c ký v i nhà th u chính. Đ i v i các H p đ ng d ch v d u khí ho c nh ng h p đ ng có các n i dung v nghi p v k thu t thì có th g i b n tóm t t h p đ ng v i nh ng n i dung chính bao g m các ch tiêu: m c đích th c hi n h p đ ng, phương th c thanh toán, th i h n h p đ ng, nghĩa v và trách nhi m c a các bên tham gia ký k t h p đ ng. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i ch u trách nhi m v các n i dung đó. + B n sao Gi y phép kinh doanh ho c gi y phép hành ngh do cơ quan có th m quy n c a Vi t nam c p ( n u có ). + Công văn ch p nh n ch đ k toán c a B Tài chính. Th t c xin ch p nh n ch đ k toán th c hi n như quy đ nh đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài hư ng d n t i Thông tư s 60 TC/CĐKT ngày 01/09/1997 c a B Tài chính trong đó Gi y phép đ u tư đư c thay b ng Gi y phép kinh doanh ho c gi y phép hành ngh do cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam c p ( Th t c này không áp d ng đ i v i Văn phòng đ i di n đư c phép bán v n chuy n c a hãng hàng không nư c ngoài). Trong vòng 5 ngày k t khi nh n đư c toàn b H sơ trên cơ quan thu s c p gi y xác nh n mã s n p thu cho đ i tư ng n p thu . Sau khi nh n đư c gi y xác nh n mã s n p thu do cơ quan thu c p, Nhà th u ph i sao g i m t b n cho Bên Vi t nam ký h p đ ng đ theo dõi và kê khai b sung v i cơ quan thu . Gi y xác nh n mã s thu do cơ quan thu c p cho Nhà th u là văn b n xác nh n Nhà th u tr c ti p th c hi n kê khai n p thu . Bên Vi t nam ký h p đ ng không ph i n p thay thu cho Nhà th u nư c ngoài. 2. Kê khai n p thu : Nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n kê khai thu n p thu GTGT, thu TNDN theo đúng hư ng d n t i văn b n pháp lu t quy đ nh và hư ng d n th c hi n Lu t thu GTGT và thu TNDN. Riêng đ i v i các Hãng hàng không nư c ngoài có ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t nam, vi c kê khai n p thu TNDN th c hi n như sau : - Trong ph m vi 10 ngày đ u các tháng đ u quý dương l ch (tháng 1, 4, 7, 10) Văn phòng đ i di n đư c phép bán v n chuy n c a hãng hàng không nư c ngoài, ho c cơ s đ i lý c a hãng hàng không nư c ngoài th c hi n kê khai thu TNDN theo m u s 01/ NT- TCT ban hành kèm theo Thông tư này g i cho cơ quan thu đ a phương nơi đ t Văn phòng và th c hi n n p s thu đã kê khai vào ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p các Hãng hàng không nư c ngoài có t ch c các đ i lý bán v n chuy n, Các hãng
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hàng không nư c ngoài ph i n p B ng kê tên, đ a ch c a đ i lý bán v n chuy n và H p đ ng đ i lý (B n sao) cho cơ quan thu đ a phương nơi Văn phòng bán v n chuy n c a hãng đ t tr s . Cơ quan thu đ a phương căn c danh sách đ i lý qu n lý thu thu ho t đ ng đ i lý theo quy đ nh. C. NGHĨA V THU Đ I V I NHÀ TH U, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI KHÔNG TH C HI N CH Đ K TOÁN VI T NAM I. NGHĨA V THU : 1. Thu GTGT: Nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài có ho t đ ng kinh doanh thu c đ i tư ng ch u thu GTGT, th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng. S thu GTGT ph i n p = Giá tr gia tăng x Thu su t thu GTGT. a- Giá tr gia tăng c a t ng ngành ngh đư c quy đ nh theo t l ph n trăm trên doanh thu tính thu , c th như sau: STT Ngành ngh kinh doanh % GTGT tính trên doanh thu 1 Thương m i ( k c cung c p nư c, lương th c th c 10 ph m; v t tư hoá ph m cho Nhà th u d u khí ). 2 D ch v 50 3 Xây, l p không bao th u v t li u và/ho c không cung c p 50 máy móc thi t b ; kh o sát, thi t k , giám sát. 4 Xây, l p có bao th u v t li u và/ho c có cung c p máy 30 móc thi t b . 5 S n xu t khác, v n t i. 25 b- Thu su t thu GTGT : Th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8 Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2. Thu thu nh p doanh nghi p (thu TNDN): Nhà th u, Nhà th u ph ph i th c hi n n p thu TNDN cho ngân sách Nhà nư c. S thu TNDN đư c xác đ nh theo t l % trên doanh thu tính thu c a t ng ngành ngh kinh doanh như sau: STT Ngành ngh kinh doanh T l % Thu TNDN tính trên doanh thu 1 Thương m i ( k c cung c p nư c, lương th c th c 1 ph m; v t tư hoá ph m cho Nhà th u d u khí ). 2 D ch v 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 S n xu t, v n t i, xây d ng (k c kh o sát, thi t k , 2 giám sát) 4 Lãi ti n vay 10 5 Thu nh p b n quy n 10 Doanh thu tính thu đ xác đ nh GTGT và thu TNDN là doanh thu Nhà th u nh n đư c k c kho n thu và chi phí do Bên Vi t nam tr thay cho Nhà th u. Trư ng h p, Nhà th u nh n doanh thu không bao g m thu ph i n p thì doanh thu tính thu ph i đư c quy đ i thành doanh thu có thu theo công th c sau: Doanh thu = 1- (% GTGT tính Doanh thu th c nh n + T l % TNDN tính tính thu trên doanh thu trên doanh thu) x Thu su t thu GTGT Ví d : Nhà th u nư c ngoài A, ký h p đ ng xây d ng khánh s n Z, theo phương th c chìa khoá trao tay, s ti n khánh s n Z ph i thanh toán cho Nhà th u A là 200.000 USD, ngoài ra khách s n còn ph i chi phí ch và ti n ăn cho chuyên gia c a Nhà th u A v i s ti n là 50.000 USD. Theo H p đ ng, Khách s n Z ch u trách nhi m tr các kho n thu mà Nhà nư c Vi t nam đánh vào ho t đ ng kinh doanh c a Nhà th u A. - Theo công th c trên, Doanh thu tính thu c a Nhà th u A: (200 000 + 50 000) ------------------------------ = 263 158 USD. 1 - ( 0,3 x 0,1 + 0,02) M t s trư ng h p doanh thu tính thu đư c xác đ nh như sau: - Nhà th u ký H p đ ng giao b t m t ph n vi c cho các nhà th u ph Vi t nam thì doanh thu tính thu c a Nhà th u không bao g m ph n giá tr H p đ ng do các nhà th u ph Vi t nam th c hi n. N u Nhà th u ph là t ch c cá nhân nư c ngoài thì doanh thu tính thu là toàn b doanh thu Nhà th u nh n đư c. Nhà th u ph nư c ngoài không ph i th c hi n n p thu n u xu t trình đư c ch ng t ch ng minh Nhà th u đã n p thu trên doanh thu do Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n. - Đ i v i các H p đ ng cho thuê máy móc, thi t b và phương ti n v n t i doanh thu tính thu không bao g m các chi phí do bên cho thuê tr c ti p chi tr như b o hi m phương ti n, b o dư ng, ch ng nh n đăng ki m và ngư i đi u khi n phương ti n, máy móc. - Đ i v i ho t đ ng chuy n phát nhanh hàng hoá, bưu ph m doanh thu tính thu là toàn b doanh thu thu đư c.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lãi ti n vay là thu nh p t các kho n cho vay dư i b t kỳ hình th c nào k c thu nh p t ch ng khoán, trái phi u. Lãi ti n vay bao g m c các kho n phí mà Bên Vi t nam ký h p đ ng ph i tr theo quy đ nh c a H p đ ng vay. - Thu nh p b n quy n là toàn b kho n thanh toán mà Nhà th u nh n đư c b t kỳ d ng nào do vi c chuy n giao công ngh ; chuy n giao quy n s h u công nghi p; s d ng ho c quy n s d ng b n quy n tác gi c a m t tác ph m văn h c ngh thu t hay khoa h c k c phim đi n nh hay các lo i băng dùng trong phát thanh và truy n hình thông qua h p đ ng b ng văn b n theo quy đ nh c a Pháp lu t. Trư ng h p, đ i tư ng th c hư ng thu nh p b n quy n là cá nhân thì cá nhân đó th c hi n n p thu Thu nh p cá nhân đ i v i kho n thu nh p b n quy n theo quy đ nh c a Pháp l nh thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao. 3. Các lo i thu khác: Thu xu t nh p kh u, thu thu nh p cá nhân... th c hi n như các quy đ nh c a các Lu t, pháp l nh thu và các văn b n hư ng d n hi n hành. II. TH T C ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI N P THU : 1. Th t c đăng ký thu : Trong vòng 10 ngày k t khi ký H p đ ng v i Nhà th u, Bên Vi t nam ký h p đ ng th c hi n kê khai, đăng ký v i cơ quan thu v ho t đ ng c a Nhà th u t i Vi t nam theo m u 02 NT - TCT ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Kê khai n p thu : Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày th c hi n thanh toán ti n cho Nhà th u, Bên Vi t nam ký h p đ ng t kê khai thu GTGT và thu TNDN theo m u s 03 NT - TCT ban hành kèm theo Thông tư này và th c hi n n p s thu đã kê khai vào ngân sách Nhà nư c. S thu GTGT đã n p thay cho Nhà th u là s thu GTGT đ u vào c a Bên Vi t nam ký h p đ ng và đư c kh u tr theo hư ng d n t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính khi xác đ nh s thu GTGT ph i n p c a Bên Vi t nam. Đ i v i các Nhà th u, Nhà th u ph ho t đ ng trong lĩnh v c tìm ki m thăm dò d u khí, B Tài chính y quy n vi c kh u tr và thu thu cho T ng công ty d u khí Vi t nam. Cơ quan thu thu đ a phương có trách nhi m hư ng d n và ki m tra đơn v c a T ng công ty d u khí vi c th c hi n kh u tr và thu thu cho ngân sách. III. QUY T TOÁN THU : Vi c quy t toán thu đư c th c hi n theo t ng H p đ ng. Ch m nh t 10 ngày k t khi các bên thanh lý Nhà th u (trư ng h p đăng ký n p thu tr c ti p) ho c Bên Vi t nam ph i quy t toán s thu ph i n p g i t i cơ quan thu . Trư ng h p khi quy t toán thu , s thu ph i n p l n hơn s thu đã n p thì đ i tư ng n p thu ph i n p b sung s thu còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu .
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p khi quy t toán thu , s thu ph i n p nh hơn s thu đã n p thì B Tài chính s hoàn l i s thu n p th a cho đ i tư ng n p thu . Th t c hoàn thu g m các tài li u sau đây: - Đơn xin hoàn thu trong đó nêu rõ lý do xin hoàn thu . Trư ng h p Nhà th u u quy n cho Bên Vi t nam làm th t c xin hoàn thu thì ph i có gi y u quy n h p l . - Biên b n quy t toán, thanh lý h p đ ng; - Xác nh n c a cơ quan thu đ a phương v s thu ph i n p và s thu đã n p c a toàn b h p đ ng; - Xác nh n c a cơ quan Kho b c Nhà nư c v s thu đã n p. Trong ph m vi 30 ngày k t ngày nh n đư c h sơ trên, B Tài chính s hoàn l i s thu n p th a vào tài kho n c a Bên Vi t Nam. D. X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I. I. X LÝ VI PH M: Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t nam (bao g m c Nhà th u ph nư c ngoài) và các Bên Vi t Nam ký h p đ ng có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Lu t pháp v thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. Các hành vi vi ph m lu t pháp như không kê khai, đăng ký thu , ch m n p thu , man khai tr n thu s b x ph t theo Pháp lu t hi n hành. II. GI I QUY T KHI U N I: Các khi u n i v thu theo Thông tư này do cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu x lý. N u ngư i khi u n i chưa tho mãn v i x lý c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu thì có th g i đơn khi u n i t i T ng c c Thu và B Tài chính. Quy t đ nh x lý c a B trư ng B Tài chính là quy t đ nh cu i cùng. Trong khi ch quy t đ nh x lý c a c p có th m quy n, ngư i khi u n i v n ph i th c hi n nghiêm ch nh k t lu n c a cơ quan thu đ a phương tr c ti p qu n lý thu thu đã đưa ra. Các khi u n i v thu liên quan đ n các quy đ nh c a m t Hi p đ nh ký gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph m t nư c khác s đư c gi i quy t theo các th t c gi i quy t khi u n i và tranh ch p đã quy đ nh trong Hi p đ nh đó. E. T CH C TH C HI N. I. Các Bên Vi t Nam th c hi n vi c kh u tr thu và n p thu vào Ngân sách Nhà nư c thay cho Nhà th u s đư c hư ng m t kho n thù lao b ng 0,8% s thu th c t thu đư c. S ti n thù lao này đư c kh u tr t s ti n thu thu đư c trư c khi n p vào tài kho n c a Ngân sách Nhà nư c và đư c s d ng đ trang tr i các chi phí cho vi c thu, n p thu và đ khen thư ng cho các cá nhân tham gia thu và n p thu .
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1999. Riêng kho n lãi ti n vay ch áp d ng đ i v i các H p đ ng vay ký t ngày 1/1/1999. Đ i v i các H p đ ng Nhà th u, Nhà th u ph đư c ký trư c ngày 1/1/1999 và đang th c hi n thì các kho n ti n thanh toán cho Nhà th u, Nhà th u ph trư c ngày 1/1/1999 th c hi n nghĩa v thu theo các văn b n hư ng d n t i th i đi m thanh toán. Các kho n thanh toán t ngày 1/1/1999 th c hi n nghĩa v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p, Nhà th u chính đã n p thu doanh thu đ i v i ho t đ ng xây l p trên toàn b giá tr h p đ ng trư c ngày 1/1/1999, thì Nhà th u ph không ph i n p thu GTGT đ i v i s ti n đư c Nhà th u chính thanh toán t ngày 1/1/1999. Thông tư này thay th các Thông tư sau đây c a B Tài Chính: Thông tư s 08 TC/TCT ngày 5/2/1994 Hư ng d n v thu đ i v i thu nh p t ti n b n quy n ; Thông tư s 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 Hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i VN không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t đ u tư t i VN, Thông tư s 61 TC/TCT ngày 23/10/1996 Hư ng d n nghĩa v thu c a T ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t đ ng cho thuê máy móc, thi t b và phương ti n v n t i t i VN; Thông tư s 83 TC/TCT ngày 25/12/1996 Hư ng d n th c hi n nghĩa v thu doanh thu và thu l i t c c a các t ch c cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t đ ng cung c p d ch v chuy n phát nhanh hàng hoá bưu ph m t i VN. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) M US 01 NT-TCT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc T KHAI N P THU (Dùng cho đ i tư ng n p thu là các Hãng hàng không nư c ngoài) 1. Tên Hãng hàng không nư c ngoài: 2. Qu c t ch: 3. Đ a ch tr s chính: Đi n tho i:.........................Fax:................... 4. Đ a ch tr s t i Vi t Nam (n u có): Mã s thu :.................... Đi n tho i:.........................Fax:......................................
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tài kho n ti n g i s :......................m t i Ngân hàng:............................. 5. Giai đo n n p thu : t :...................... đ n:........................................... Ph n kê khai thu : Lo i S t m kê khai S lu k theo quý năm Doanh thu v n chuy n c a Hãng t i Vi t Nam Thu nh p c a toàn hãng Thu nh p ch u thu c a Hãng t i Vi t Nam Thu Thu nh p doanh nghi p Các lo i thu khác (nêu c th ) T ng c ng s thu ph i n p (Ghi b ng ch ) Xin ch u trách nhi m v nh ng đi m kê khai trên đây là đúng s th t. Ngày tháng năm Ngư i l p t khai (Ký, ghi rõ h tên) Ch c v : M US 02 NT-TCT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N KÊ NHÀ TH U (Dùng cho trư ng h p Bên Vi t Nam n p thay cho Nhà th u NN) Tên Bên Vi t Nam ký h p đ ng:.................................................................. Đ a ch :......................................................................................................... Mã s thu :................................................................................................... Tài kho n ti n g i s ................. m t i Ngân hàng...................................... Ngành ngh kinh doanh:............................................................................... 1. Tên nhà th u: 2. Qu c t ch:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Mã s ĐTNT c a Nhà th u t i VN (n u có): 4. Gi y phép ho t đ ng kinh doanh t i 5. H p đ ng Nhà th u: VN: S :...................... S gi y phép................... Ng y:.................. Ngày c p........................ Cơ quan c p.................... 6. M c tiêu ho t đ ng t i VN theo h p 7. Đ a đi m ti n hành công vi c đ ng: theo h p đ ng: 8. T ng giá tr h p đ ng: 9. Th i h n h p đ ng: 10. T ng s lao đ ng t i Vi t Nam 11. Phương th c phân chia k t qu kinh doanh (n u là h p đ ng liên danh liên k t): 12. Nhà th u ph : Có Không 13. Các lo i thu bên VN có trách nhi m n p thay Nhà th u, Nhà th u ph : Giá tr gia tăng Thu nh p doanh nghi p
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thu nh p cá nhân ................. .............. 14. Tài li u kèm theo: 1 .......... 2 ......... B N KÊ CÁC NHÀ TH U PH STT Tên nhà Qu c Mã s ĐTNT S Giá tr Đa S lư ng th u ph t ch t i VN (n u h p h p đi m lao đ ng có) đ ng đ ng th c hi n Xác nh n c a cơ quan thu : Ngày........ tháng....... năm.... Ngày nh n đư c t khai: Ngư i l p t khai Ngư i nh n (ghi rõ h tên, ch c danh) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, đóng d u) Ch c v : (M u này l p thành 02 b n: 01 b n g i cơ quan thu , 01 b n lưu t i doanh nghi p)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2