Thông tư số 18/2004/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
32
lượt xem
3
download

Thông tư số 18/2004/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2004/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/TT-BGD T Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 18/2004/TT-BGD& T NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S I UC A I UL TRƯ NG I H C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 153/2003/Q - TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Th c hi n Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành i u l trư ng i h c, B Giáo d c và ào t o hư ng d n m t s i u c a i u l trư ng i h c như sau: I- GI I TÍCH M T S KHÁI NI M Trong i u l trư ng i h c, m t s khái ni m ư c hi u như sau: 1- Trư ng i h c tr ng i m (kho n 4, i u 2). Trư ng i h c tr ng i m là trư ng i h c ư c xác nh trong quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng do Th tư ng Chính ph quy t nh, trong ó ào t o nh ng ngành ngh then ch t, v i ch t lư ng cao, áp ng nhu c u công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c. Trư ng i h c tr ng i m ph i là m t cơ s khoa h c công ngh m nh, có kh năng nghiên c u cơ b n; có năng l c ti p nh n và s d ng có hi u qu v n u tư t p trung, th hi n i ngũ gi ng viên, năng l c qu n lý, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b , phòng thí nghi m, cơ s th c hành và thư vi n hi n i. Trư ng i h c tr ng i m ư c xác nh trong t ng giai o n nh t nh. Căn c vào th c t phát tri n c a các trư ng, quy ho ch m ng lư i trư ng i h c trong t ng th i kỳ, kh năng u tư c a Nhà nư c và phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. B trư ng B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh danh m c các trư ng i h c tr ng i m. 2- Cơ quan ch qu n (Kh an 2, i u 4) - Cơ quan ch qu n là cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng i h c v quy ho ch, k ho ch phát tri n, t ch c, nhân s , giao k ho ch ào t o hàng năm, c p phát ngân sách nhà nư c và qu n lý tài chính tài s n. Cơ quan ch qu n c a trư ng i h c công l p, bán công là B , cơ quan ngang b , ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là UBND c p t nh).
  2. - Trư ng i h c dân l p, tư th c ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o; ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a U ban nhân dân c p t nh nơi trư ng t tr s . Trư ng i h c dân l p, tư th c ư c t ch v t ch c, nhân s , kinh phí ho t ng. II- QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG IH C( I U 8) Trên cơ s i u l trư ng i h c, Thông tư hư ng d n m t s i u c a i u l trư ng i h c, Quy ch t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng i h c và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, t ng trư ng i h c t xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng riêng cho trư ng mình, trình cơ quan ch qu n phê duy t. Quy ch t ch c và ho t ng c a t ng trư ng i h c là văn b n pháp lý cho m i ho t ng c a trư ng. Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ph i m b o yêu c u c a i u l trư ng i h c và các Quy ch ã ban hành, quy nh chi ti t, phù h p v i c thù c a m i trư ng, như quy nh rõ m c tiêu, ch c năng, nhi m v c a trư ng, c a t ng t ch c trong trư ng, m i quan h công tác gi a các t ch c trong trư ng và gi a trư ng v i xã h i. III- H I NG TRƯ NG VÀ H I NG QU N TRN ( I U 30) 1- H i ng trư ng: H i ng trư ng ư c thành l p trong trư ng i h c công l p. Các trư ng i h c thành viên c a i h c à N ng, i h c Hu và i h c Thái Nguyên không thành l p H i ng trư ng. H i ng trư ng trong i h c à N ng, i h c Hu và i h c Thái Nguyên ư c g i là H i ng i h c. a) S lư ng thành viên H i ng trư ng: S lư ng thành viên H i ng trư ng ư c xác nh trên cơ s c i m và quy mô ào t o c a t ng trư ng. T ng s thành viên H i ng trư ng là m t s l , t 15 n 31 thành viên. Riêng i h c à N ng, i h c Hu và i h c Thái Nguyên, H i ng i h c có nhi u nh t là 45 thành viên. b) Cơ c u thành viên H i ng trư ng: Cơ c u thành viên H i ng trư ng bao g m các thành viên ương nhiên, các thành viên ư c b u trong trư ng và các thành viên ư c m i ngoài trư ng. - Các thành viên ương nhiên: Thành viên ương nhiên c a H i ng trư ng trong trư ng i h c g m có: Bí thư ng y, Hi u trư ng và Ch t ch Công oàn trư ng. Thành viên ương nhiên c a H i ng i h c trong i h c à N ng, i h c Hu và i h c Thái Nguyên g m có: Bí thư ng y, Giám c, Ch t ch Công oàn i h c, Bí thư ng y và Hi u trư ng trư ng i h c thành viên.
  3. T ng s thành viên ương nhiên không vư t quá 30% t ng s các thành viên c a H i ng trư ng. - Các thành viên ư c b u trong trư ng g m có: + i di n H i ng Khoa h c và ào t o c a trư ng, do H i ng Khoa h c và ào t o b u ch n. + i di n i ngũ gi ng viên c a trư ng, do H i ngh gi ng viên toàn trư ng b u ch n. + i di n cán b , công ch c kh i hành chính, do H i ngh cán b - công ch c kh i hành chính b u ch n. + i di n oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh trư ng và H i sinh viên trư ng, do Ban Ch p hành oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh trư ng và Ban Ch p hành H i sinh viên trư ng b u ch n. - Các thành viên ư c m i bên ngoài trư ng, có th có các thành ph n sau ây: i di n UBND c p t nh, T ch c nghiên c u khoa h c, nhà qu n lý giáo d c, nhà ho t ng chính tr xã h i, nhà doanh nghi p, ngư i óng góp u tư xây d ng trư ng, nhân sĩ nư c ngoài. T ng s các thành viên ư c m i bên ngoài trư ng không vư t quá 20% t ng s thành viên c a H i ng trư ng. S lư ng thành viên c a các thành ph n k trên do t ng trư ng quy t nh. c) Quy ch ho t ng c a H i ng trư ng: H i ng trư ng có các nhi m v ư c quy nh t i i m a, Kho n 1, i u 30 c a i u l trư ng i h c. H i ng trư ng h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. Khi c n thi t, theo ngh c a Ch t ch H i ng trư ng, c a Hi u trư ng, ho c c a trên 50% t ng s thành viên H i ng trư ng. Ch t ch H i ng trư ng có th tri u t p cu c h p H i ng trư ng b t thư ng. H i ng trư ng làm vi c theo phương th c th o lu n, thông qua các quy t ngh t p th t i cu c h p H i ng trư ng ưa ra các quy t nh trong ph m vi các nhi m v ã ư c quy nh. Ch t ch H i ng trư ng không t mình ưa ra các quy t nh. Khi c n thi t, Ch t ch H i ng trư ng có th m i i di n cơ quan ch qu n và i di n lãnh o UBND c p t nh nơi trư ng óng tham d cu c h p. Các i di n này có quy n phát bi u ý ki n nhưng không tham gia bi u quy t. Các cu c h p c a H i ng trư ng ph i có ít nh t 2/3 s thành viên H i ng tham d . Quy t ngh c a H i ng trư ng ph i ư c quá n a t ng s thành viên c a H i ng trư ng nh t trí. Ch t ch H i ng trư ng là chuyên trách, ư c hư ng lương t kinh phí c a trư ng, các thành viên khác ho t ng kiêm nhi m, ch hư ng ph c p trách nhi m c a
  4. trư ng. H i ng trư ng có văn phòng và các phương ti n làm vi c do nhà trư ng b trí và trang b . Ch t ch H i ng trư ng ư c dùng con d u và b máy c a trư ng trong ph m vi th c thi các nhi m v c a H i ng trư ng ã ư c quy nh t i m c a, kho n 1, i u 30 c a i u l trư ng i h c. Kinh phí ho t ng c a H i ng trư ng trong kinh phí ho t ng c a trư ng. Căn c tình hình c th c a t ng trư ng, Bí thư ng y trư ng, Ch t ch H i ng trư ng và Hi u trư ng c n xác nh rõ m i quan h công tác, m b o th c hi n úng i u l trư ng i h c và quan h ph i h p gi a các ch c danh. d) Quy trình b u c , công nh n các thành viên, Ch t ch và T ng thư ký c a H i ng trư ng: Quy trình b u c , công nh n các thành viên c a H i ng trư ng ư c quy nh như sau: - Khi thành l p H i ng trư ng nhi m kỳ u tiên: Hi u trư ng trình th trư ng cơ quan ch qu n xin phép v ch trương, d ki n s lư ng và cơ c u thành viên H i ng trư ng. Hi u trư ng ph bi n ch trương thành l p H i ng trư ng v k ho ch tri n khai cho toàn th cán b , công ch c trư ng. Hi u trư ng t ch c cho các b ph n trong trư ng b u ch n các i di n c a b ph n mình làm thành viên bên trong trư ng. Hi u trư ng t ch c các thành viên bên trong trư ng (g m các thành viên ương nhiên và các thành viên ư c b u ch n) c l a ch n các thành viên bên ngoài trư ng. Các thành viên ư c m i t các t ch c ngoài trư ng ph i có quy t nh c c a t ch c ó. Hi u trư ng trình th trư ng cơ quan ch quan ra quy t nh công nh n danh sách các thành viên H i ng trư ng. Sau khi có quy t nh công nh n các thành viên c a H i ng trư ng, Hi u trư ng t ch c các thành viên c a H i ng trư ng h p khóa u tiên b u Ch t ch H i ng trư ng và trình th trư ng cơ quan ch qu n ra quy t nh b nhi m. - Khi trong trư ng ã có H i ng trư ng (k t nhi m kỳ th hai tr i): Trư c khi h t nhi m kỳ 6 tháng, Ch t ch H i ng trư ng có trách nhi m trình th trư ng cơ quan ch qu n v d ki n s lư ng và cơ c u thành viên c a H i ng trư ng c a nhi m kỳ k ti p. Sau khi có ý ki n phê duy t c a th trư ng cơ quan ch qu n, Ch t ch H i ng trư ng t ch c b u ch n các thành viên H i ng trư ng cho nhi m kỳ k ti p theo cơ c u thành viên nêu trên, trình th trư ng cơ quan ch qu n ra quy t nh. H i ng trư ng m i h p b u Ch t ch H i ng trư ng, trình th trư ng cơ quan ch qu n ra quy t nh b nhi m. T ng Thư ký c a H i ng trư ng do H i ng trư ng b u và Ch t ch H i ng trư ng ra quy t nh công nh n.
  5. e) Th t c thành l p H i ng trư ng: Hi u trư ng ( i v i nhi m kỳ u), Ch t ch H i ng trư ng trình th trư ng cơ quan ch quan v vi c thành l p H i ng trư ng. T trình c n nêu rõ các n i dung sau: - D ki n s lư ng thành viên H i ng trư ng. - D ki n cơ c u thành viên H i ng trư ng. - Phương án ph i h p v i t ch c ng và các oàn th . - K ho ch tri n khai c th . Sau khi ư c th trư ng cơ quan ch qu n phê duy t, Hi u trư ng ( i v i nhi m kỳ u), Ch t ch H i ng trư ng t ch c tri n khai theo quy trình nêu trên; trình th trư ng cơ quan ch qu n ra quy t nh công nh n danh sách các thành viên c a H i ng trư ng. Khi trình danh sách các thành viên c n kèm theo sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p nhân s . 2- H i ng qu n tr : H i ng qu n tr ư c thành l p trong các trư ng i h c ngoài công l p. Cơ c u, ch c năng, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng qu n tr ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng ngoài công l p. IV- HI U TRƯ NG TRƯ NG I H C ( I U 31) B nhi m, b nhi m l i Hi u trư ng ư c th c hi n theo Quy t nh s 51-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 c a B Chính tr và Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o và các quy nh khác c a các cơ quan có thNm quy n. V- QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A HI U TRƯ NG V TÀI CHÍNH, TÀI S N VÀ U TƯ ( I U 35) 1. Kho n 1, 2, 3 i u 35: Hi u trư ng là ch tài kho n c a trư ng i h c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b công tác qu n lý tài chính, tài s n c a nhà trư ng. a) Hi u trư ng có nhi m v : - T ch c, xây d ng, ch o và th c hi n k ho ch tài chính hàng năm c a trư ng. - Ch o, ki m tra ôn c theo dõi thư ng xuyên vi c ch p hành các quy nh v qu n lý tài chính, tài s n, h ch toán k toán trong trư ng và giao trách nhi m c th cho t ng cá nhân.
  6. - Xét duy t, giao ki m tra vi c th c hi n i u ch nh các ch tiêu d toán thu chi tài chính ngân sách các n i dung ho t ng cho các b ph n, ơn v c p dư i tr c thu c. - T ch c th c hi n các k ho ch thu, chi tài chính ngân sách, u tư xây d ng cơ b n, mua s m, tu b , s d ng tài s n, d toán chi phí, h p ng kinh t c a trư ng. Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh hi n hành. - T ch c ch o vi c ch p hành các chính sách kinh t , tài chính, các ch tiêu chuNn, nh m c hi n hành, nghĩa v thu n p i v i ngân sách, ch qu n lý ti n m t và k lu t tài chính c a Nhà nư c trong trư ng. - T ch c b máy xây d ng i ngũ cán b qu n lý tài chính - k toán trong trư ng, bao g m vi c thành l p các t ch c phù h p v i y u c u qu n lý, có k ho ch ào t o b i dư ng, b trí, s d ng cán b nghi p v tài chính - k toán trong trư ng, ban hành các n i quy, quy nh c th xác l p các m i quan h , l l i làm vi c trong quá trình qu n lý tài chính - tài s n và h ch toán k toán n i b trư ng. - T ch c và ch o th c hi n vi c t ki m tra tài chính, ki m tra k toán ki m toán, thNm tra xét duy t quy t toán trong n i b trư ng, áp ng các yêu c u quy nh v thanh tra tài chính, ki m tra k toán, ki m toán, thNm tra xét duy t quy t toán do cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính hay các cơ quan nhà nư c có thNm quy n khác th c hi n t i trư ng. b) Hi u trư ng có quy n h n: - Ký duy t hay bãi b , ra quy t nh v thu chi tài chính trong ph m vi quy nh c a trư ng, th c hi n y các quy nh v qu n lý tài chính, tài s n và u tư c a Nhà nư c. - Quy t nh v t ch c b máy, b trí nhân s c a b ph n nghi p v tài chính k toán trong trư ng và ngh cơ quan ch qu n b nhi m k toán trư ng; quy nh ch c năng, nhi m v và các ơn v tr c thu c trong qu n lý tài chính, tài s n và qu n lý u tư xây d ng theo phân c p hi n hành. - Quy t nh i u ti t các ngu n v n, qu , ngu n kinh phí, i u ng tài s n gi a các ơn v tr c thu c trong trư ng. - Quy t nh v vi c ki m tra tài chính, ki m tra k toán, ki m toán, thNm tra xét duy t quy t toán trong n i b trư ng (g m c vi c quy t nh phúc tra và quy t nh k t lu n). - N u có i m nào không nh t trí v i k t lu n c a thanh tra tài chính ki m tra k toán ki m toán, thNm tra xét duy t quy t toán c a cơ quan c p trên cơ quan tài chính ho c cơ quan khác có thNm quy n, Hi u trư ng có quy n b o lưu ý ki n b ng văn b n g i t i các cơ quan c p trên có thNm quy n x lý theo quy nh hi n hành. - Xét duy t phân b ngu n tài chính; quy t nh giao khoán k ho ch thu chi tài chính ngân sách cho các ơn v tr c thu c; i u ch nh các ch tiêu k ho ch thu chi tài chính ngân sách, ti n th c hi n chi ngân sách cho các ơn v tr c thu c.
  7. - Quy t nh ban hành quy ch chi tiêu n i b theo thNm quy n xác nh t i ch tài chính tương ng hi n hành. + Hi u trư ng các trư ng i h c công l p ban hành quy ch chi tiêu n i b trong ph m vi nh ng n i dung chi ư c giao quy n t ch i v i ơn v s nghi p có thu theo Thông tư s 50/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2003 c a B Tài chính, Thông tư s 21/2003/TTLB/BTC-BGD& T ngày 24 tháng 3 năm 2003 c a Liên B Tài chính, B Giáo d c và ào t o. + Hi u trư ng các trư ng i h c ngoài công l p ban hành quy ch chi tiêu n i b sau khi H i ng qu n tr ã có quy t ngh phê chuNn phù h p v i quy nh hi n hành theo Thông tư s 18/2000/TT/BTC ngày 1 tháng 3 năm 2000 c a B Tài chính và Thông tư s 44/2000/TTLB/BTC-BGD& T-BL TB&XH ngày 23 tháng 5 năm 2000 c a Liên B Tài chính, B Giáo d c và ào t o và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2- Kho n 4, 5, 6 i u 35: ThNm quy n quy t nh u tư, qu n lý các d án u tư và xây d ng ư c quy nh theo các i u 10, 11 và 12 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999, b sung và s a i theo Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. VI- M T S QUY NNH KHÁC Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c, c n ph n nh k p th i v B Giáo d c và ào t o gi i quy t. Tr n Văn Nhung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản