Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
95
lượt xem
8
download

Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2005/TT-BCA-C11

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 18/2005/TT-BCA-C11 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 09/2005/N -CP NGÀY 27/01/2005 QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA Ngày 27/01/2005, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 09/2005/N -CP quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a. B Công an th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh này như sau: I. PH M VI I U CH NH, I TƯ NG ÁP D NG 1. Ph m vi i u ch nh 1.1. i u 1 Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27/01/2005 quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a (sau ây vi t g n là Ngh nh s 09) ã quy nh c th ph m vi i u ch nh c a Ngh nh. Vì v y, ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a ( TN ), ch ư c x ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh t i Chương II c a Ngh nh s 09. 1.2. i v i nh ng vi ph m x y ra trên sông, kênh, r ch, h nư c, m, phá, v ng, v nh, ven b bi n, ư ng ra o, ư ng n i các o thu c vùng nư c n i th y, ngoài x ph t hành vi vi ph m x y ra trên lu ng (bao g m c lu ng m chung cho phương ti n th y n i a và t u bi n cùng ho t ng), hành lang b o v lu ng, còn x ph t c nh ng hành vi vi ph m x y ra ngoài hành lang b o v lu ng và nh ng nơi mà cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n chưa công b lu ng. 2. i tư ng áp d ng 2.1. i tư ng áp d ng c a Ngh nh s 09 là t ch c, cá nhân jViê5t Nam ho c nư c ngoài th c hi n hành vi vi ph m hành chính (VPHC) trong lĩnh v c giao thông TN trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. 2.2. Các i tư ng nêu trên s d ng các phương ti n sau ây th c hi n hành vi vi ph m hành chính: a) T u, thuy n và các k t c u n i thu c lo i phương ti n th y n i a; b) T u bi n, t u cá có hành vi vi ph m quy nh t i các i u 20, 21, 22 và i u 23 c a Ngh nh s 09.
 2. 3. Xác nh i tư ng áp d ng hình th c, m c ph t ti n M t s i u c a Ngh nh quy nh cùng m t hành vi vi ph m, nhưng l i có hình th c, m c ph t ti n khác nhau áp d ng x ph t i v i t ch c, cá nhân s d ng t ng lo i phương ti n c th mà vi ph m. b o m vi c x ph t úng i tư ng, úng hành vi vi ph m trong t ng trư ng h p c th ó, khi ti n hành x ph t, c n chú ý m t s i m sau ây; 3.1. i v i phương ti n ư c ăng ký ch ngư i (k c trư ng h p ư c k t h p ch hàng) mà vi ph m, thì căn c vào s lư ng ngư i ư c phép ch c a phương ti n ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ho c Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng; n u phương ti n có quy nh công su t, t c , thì ngoài căn c vào s c ch còn ph i căn c vào công su t, t c c a phương ti n áp d ng hình th c, m c ph t ti n cho phù h p. Trư ng h p phương ti n không ph i ăng ký, ăng ki m, thì căn c vào s ngư i th c t mà phương ti n ang ch ng v i m n khô t i thi u là 200mm. 3.2. i v i phương ti n v n t i hàng hóa a) Phương ti n không có ng cơ, thì căn c vào tr ng t i toàn ph n th c t mà hương ti n ó ang ch hàng hóa ng v i v ch d u m n nư c an toàn do cơ quan có thNm quy n n nh cho lo i phương ti n ó áp d ng hình th c, m c ph t ti n cho phù h p. b) Phương ti n có ng cơ, thì căn c vào công su t máy th c t c a phương ti n. c) Trư ng h p không có căn c xác nh tr ng t i toàn ph n ho c công su t th c t c a phương ti n thì căn c vào Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ho c Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n ó. i v i phương ti n chưa ăng ký, ăng ki m thì căn c vào chi u dài, chi u r ng và chi u cao l n nh t c a phương ti n so v i phương ti n có kích thư c tương ng ã ư c ăng ký, ăng ki m. 3.3. i v i phương ti n là k t c u n i như: khách s n n i, nhà n i, n i, b n n i ho c k t c u n i khác mà trên ó t thi t b thi công, cu c, hút n o vét lu ng, khai thác khoáng s n, x p, d hàng hóa..., n u không căn c xác nh tr ng t i toàn ph n, công su t ho c s c ch ngư i c a phương ti n, thì xác nh như sau: a) Phương ti n có chi u dài l n nh t n 10m ho c có chi u r ng l n nh t n 4m, thì ư c xác nh như phương ti n có tr ng t i toàn ph n t 5 t n n 15 t n; b) Phương ti n có chi u dài l n nh t trên 10m ho c có chi u r ng l n nh t trên 4m, thì ư c xác nh như phương ti n có tr ng t i toàn ph n trên 15 t n. - Chi u dài c a phương ti n ư c tính t i m ngoài cùng c a mũi n i m ngoài cùng c a lái ho c t hai i m ngoài cùng c a phương ti n, nơi có m t c t l n nh t trên m t boong.
 3. - Chi u r ng c a phương ti n ư c tính t mép boong bên này n mép boong bên kia, v trí có kích thư c l n nh t. 4. Xác nh m n khô c a phương ti n M n khô c a phương ti n ư c tính t v trí c a v ch d u m n nư c an toàn n m t boong, t i i m chính gi a m n c a phương ti n. M n khô c a phương ti n do cơ quan ăng ki m n nh trong Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng ho c S ki m tra an toàn k thu t c a phương ti n, ng v i c p phương ti n và vùng ho t ng c a phương ti n. Trư ng h p phương ti n chưa ăng ki m ho c không ph i ăng ki m, thì vi c xác nh m n khô c a phương ti n ph i căn c vào kích thư c m n khô nh nh t, ng v i chi u dài và c p, vùng ho t ng c a phương ti n ã ư c quy nh trong quy ph m ho c tiêu chuNn an toàn k thu t c a phương ti n, do cơ quan có thNm quy n ban hành. II. V HÀNH VI VI PH M Ư C QUY NNH T I CHƯƠNG II C A NGHN NNH S 09 1. Hành vi vi ph m quy nh v qu n lý và b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông TN 1.1. Hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông TN a) bùn, t, cát, s i ho c các ch t ph th i khác rơi, trôi xu ng lu ng ho c trong ph m vi hành lang b o v lu ng (quy nh t i kho n 4 i u 7) là hành vi do vô ý các ch t này trên b ho c trên phương ti n rơi, trôi xu ng lu ng, hành lang b o v lu ng. N u c ý các ch t nói trên xu ng lu ng, hành lang b o v lu ng, thì x ph t theo quy nh t i i m kho n 5 i u 7 c a Ngh nh s 09. b) Làm s t l kè, p giao thông (quy nh t i i m a kho n 5 i u 7) là hành vi do tác ng tr c ti p vào kè, p giao thông làm cho kè, p ó có nh ng thay i nh t nh so v i trư c ó, nhưng chưa n m c t n h i n k t c u ho c nguy h i n an toàn c a kè, p giao thông. c) Khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trên ư ng th y n i a không úng gi y phép do cơ quan có thNm quy n c p (quy nh t i i m a kho n 6 i u 7) là hành vi khai thác cát, s i, khoáng s n khác trên lu ng ho c hành lang b o v lu ng, nhưng không tuân theo úng quy nh v ph m vi, sâu, th i gian ư c phép khai thác, các i u ki n b o m môi trư ng, b o m tr t t an toàn giao thông ã ư c ghi trong gi y phép c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p khai thác mà không có gi y phép ho c có gi y phép khai thác nhưng không còn hi u l c, thì x ph t theo quy nh t i i m c kho n 7 i u 7 (khai thác ngoài ph m vi lu ng) ho c i m b kho n 8 i u 7 (khai thác trong ph m vi lu ng). 1.2. Hành vi vi ph m quy nh v b o m an toàn giao thông khi thi công công trình
 4. a) i u khi n phương ti n, thi t b thi công trên TN mà không có ch ng ch chuyên môn (quy nh t i kho n 1 i u 8) là hành vi c a ngư i ang i u khi n phương ti n, thi t b thi công (k c thuy n trư ng ho c các ch c danh thuy n viên khác) trên TN , như c u múc (xáng c p), cNu xúc, thi t b hút, nâng hàng ho c máy thi công trên TN ... mà không có ch ng ch chuyên môn ho c gi y ch ng nh n kh năng i u khi n phương ti n, thi t b ó do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. b) Không th c hi n ho c th c hi n không y phương án b o m an toàn giao thông ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch p thu n khi thi công công trình (quy nh t i i m a kho n 2 i u 8) là hành vi khi thi công công trình, khai thác cát, s i ho c khai thác khoáng s n khác trên lu ng, hành lang b o v lu ng mà không tuân theo phương án b o m an toàn giao thông ho c th c hi n không úng, không y các i u ki n v b o m an toàn giao thông ã ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n. Trư ng h p thi công mà không có phương án b o m an toàn giao thông ho c có phương án nhưng chưa ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n thì x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 8. 1.3. Hành vi vi ph m quy nh v báo hi u TN : a) t không úng báo hi u quy nh t i các kho n 1,2 và kho n 4 i u 12 là hành vi c a t ch c, cá nhân có trách nhi m t báo hi u, nhưng t báo hi u không úng v trí ho c không úng hình dáng, kích thư c, màu s c, lo i báo hi u theo quy nh c a Quy t c báo hi u TN Vi t Nam. b) Trư ng h p ư c phép t ăng, áy cá, thi t b ánh b t th y s n trên hành lang b o v lu ng mà nh hư ng n an toàn giao thông TN , thì ph i có trách nhi m t báo hi u v t chư ng ng i theo quy nh t i Quy t c báo hi u TN Vi t Nam. 2. Hành vi vi ph m quy nh v phương ti n 2.1. Hành vi vi ph m quy nh v ăng ký, ăng ki m phương ti n a) S ăng ký c a phương ti n b m ho c b che khu t (quy nh t i i m a kho n 1 i u 13) là hành vi bùn, t, v t khác che khu t s ăng ký c a phương ti n ho c s ăng ký c a phương ti n b tróc sơn, b c m u, m t ch , m t s mà không th c ư c y ký hi u ch , s ăng ký c a phương ti n. b) K , g n s ăng ký c a phương ti n không úng quy nh (quy nh t i i m b kho n 1 i u 13) là hành vi k , g n ký hi u ch , s c a s ăng ký phương ti n không úng v trí, ki u ch , ki u s ho c kích thư c, m u s c theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n ăng ký phương ti n. c) K , g n s ăng ký c a phương ti n không úng quy nh (quy nh t i i m b kho n 2 i u 13), s d ng Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ho c Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n gi (quy nh t i i m b kho n 5 i u 13) là các hành vi k , g n s ăng ký, s d ng Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n, Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n khác ho c không do cơ quan có thNm quy n ăng ký, ăng ki m c p.
 5. d) Không sơn ho c sơn không úng quy nh v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n (quy nh t i i m e kho n 2 i u 13) là hành vi không sơn ho c sơn v ch d u m n nư c an toàn trên phương ti n không úng hình dáng, kích thư c, m u s c, v trí theo quy nh c a cơ quan ăng ki m ho c v ch d u m n nư c an toàn b m không th xác nh ư c v ch sơn. ) Không có b o hi m trách nhi m dân s ho c gi y t khác theo quy nh cho t ng lo i phương ti n (quy nh t i i m h kho n 2, i m h kho n 3 i u 13) là hành vi c a ngư i i u khi n phương ti n không có thêm lo i gi y ư c c p riêng cho lo i phương ti n ó, như S ch ng nh n th tích chi m nư c, S ki m tra thi t b nâng hàng, gi y v n chuy n vũ khí, ch t c, ch t n ... ho c phương ti n v n chuy n hành khách, phương ti n v n chuy n ch t d cháy, d n mà không có Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s ho c có nhưng không còn hi u l c. e) Tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n không úng tiêu chuNn quy nh (quy nh t i i m c kho n 5 i u 13) là hành vi sau khi ăng ki m không gi ư c tình tr ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n theo quy nh, như nư c rò r vào phương ti n, phương ti n b n t, r n, th ng, v , không ăn lái, h th ng neo không có hi u l c... g) Gi m o h sơ ư c ăng ký, ăng ki m phương ti n (quy nh t i i m d kho n 5 i u 13) là hành vi s d ng h sơ, gi y t c a phương ti n khác ho c s d ng h sơ, tài li u chưa ư c cơ quan ăng ki m phê duy t, gi y t không do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ho c xác nh n, ư c ăng ký, ăng ki m phương ti n. h) Mư n, thuê, cho mư n, cho thuê trang thi t b c a phương ti n ăng ki m ( i m kho n 5 i u 13), hành vi này ư c áp d ng x ph t i v i c ngư i cho mư n, cho thuê và ngư i mư n, ngư i thuê trang thi t b . 2.2. Hành vi vi ph m quy nh v trang thi t b , d ng c an toàn c a phương ti n Không trang b ho c trang b không y d ng c an toàn theo quy nh (quy nh t i kho n 1 i u 14) là hành vi c a ngư i lái phương ti n, ưa vào ho t ng phương ti n có tr ng t i toàn ph n dư i 5 t n ho c l p máy có công su t dư i 5 mã l c (CV), mà không b trí ho c b trí không y d ng c c u sinh tương ng v i s ngư i mà phương ti n ư c phép ch . xác nh hành vi vi ph m v trang thi t b , d ng c an toàn c a phương ti n quy nh t i kho n 2 i u 14, ph i i chi u, so sánh gi a s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a trang thi t b , d ng c an toàn th c t hi n có trên phương ti n v i s lư ng, ch ng lo i và ch t lư ng c a trang thi t b , d ng c an toàn ư c n nh trong S ki m tra an toàn k thu t c a phương ti n (S KTAT KT). Trư ng h p ngư i i u khi n phương ti n không xu t trình ư c S KTAT KT, thì căn c vào quy nh trang thi t b , d ng c an toàn c a phương ti n ã ư c c p S KTAT KT có kích thư c, công su t, tr ng t i toàn ph n, công d ng c a phương ti n tương ng i chi u. 2.3. ưa phương ti n vào khai thác không úng công d ng ho c không úng vùng ho t ng c a phương ti n (quy nh t i kho n 1 i u 15) là hành vi ưa phương ti n ho t ng ngoài ph m vi vùng mà c p phương ti n ó ư c phép ho t ng ho c khai
 6. thác phương ti n không úng v i m c ích s d ng c a phương ti n theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. Ví d , hành vi ưa phương ti n có c p SII vào ho t ng t i vùng nư c mà ch lo i phương ti n có c p SI ư c ho t ng ho c phương ti n v n t i hàng hóa l i dùng ch ngư i. 3. Hành vi vi ph m quy nh v thuy n viên, ngư i lái phương ti n 3.1. Hành vi s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn không úng quy nh (quy nh t i kho n 1 i u 17) là hành vi c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn ư c c p không phù h p v i lo i phương ti n mà ngư i ó ang làm vi c ho c theo quy nh ph i có thêm ch ng ch chuyên môn c bi t, gi y t khác kèm theo mà không có ch ng ch chuyên môn c bi t, gi y t ó. Ch ng ch chuyên môn là gi y ch ng nh n kh năng m nhi m ch c danh th y th , th máy, lái phương ti n. Ch ng ch chuyên môn c bi t là gi y ch ng nh n kh năng làm vi c an toàn trên phương ti n có t c cao, ch xăng d u, hóa ch t, khí hóa l ng, phương ti n ho t ng ven bi n. 3.2. Hành vi giao vi c i u khi n phương ti n cho ngư i không có b ng, ch ng ch chuyên môn ho c óc nhưng không phù h p v i lo i phương ti n theo quy nh (quy nh t i i m a kho n 2 i u 17), hành vi này ư c áp d ng x ph t ch phương ti n, thuy n trư ng ho c thuy n phó i ca, ngư i lái phương ti n trong các trư ng h p dư i ây: a. Ch phương ti n giao cho ngư i không có b ng thuy n trư ng ho c có nhưng không phù h p v i lo i phương ti n ang i u khi n; b nhi m ngư i không có b ng thuy n trư ng ho c có nhưng không phù h p m nhi m ch c danh thuy n trư ng trên phương ti n ó; b. Thuy n trư ng ho c thuy n phó i ca giao cho ngư i không có b ng thuy n trư ng ho c ch ng ch th y th i u khi n phương ti n; c. Ngư i lái phương ti n giao cho ngư i không có ch ng ch chuyên môn lái phương ti n. 3.3. Khai báo gian d i ư c c p, i ho c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn (quy nh t i kho n 3 i u 17) là hành vi khai báo không úng s th t ư c c p, i, c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn, như trình bày sai s th t khi ưa ra h sơ, tài li u không ph i do cơ quan có thNm quy n c p hay xác nh n ho c hành vi c a ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn ang b cơ quan có thNm quy n t m gi x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. S d ng b ng, ch ng ch chuyên môn gi (quy nh t i kho n 4 i u 17) là hành vi s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn không do cơ quan, ngư i có thNm quy n c p. 3.5. Không b trí thuy n viên theo quy nh ho c s d ng ngư i làm vi c trên phương ti n không có tên trong danh b thuy n viên (quy nh t i i m a kho n 2 i u 18) là hành vi c a ch phương ti n không b trí thuy n trư ng và các ch c danh thuy n viên t i thi u khác theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n; thuy n trư ng, thuy n phó i ca mà không b o m s thuy n viên t i thi u trên phương ti n ã
 7. ư c ch phương ti n ăng ký trong danh b thuy n viên ho c s d ng ngư i không có tên trong S danh b thuy n viên th c hi n ch c danh thuy n viên. 4. Hành vi vi ph m quy t c giao thông và tín hi u c a phương ti n 4.1. Hành vi vi ph m quy t c giao thông a. Bám bu c vào phương ti n ch ngư i, phương ti n ch hàng hóa nguy hi m ho c phương ti n ch ngư i, phương ti n ch hàng hóa nguy hi m bám bu c vào phương ti n c a mình khi ang hành trình (quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u 22) là hành vi c a ngư i i u khi n phương ti n bu c dây ho c b ng b t c hình th c nào khác bám bu c vào phương ch ngư i, ch hàng hóa nguy hi m ho c cho phương ti n ch ngư i, ch hàng hóa nguy hi m bám bu c vào phương ti n c a mình. Phương ti n ch hàng hóa nguy hi m là phương ti n v n chuy n ch t n ; ch t d cháy; ch t ôxy hóa, ch t ăn mòn; ch t c h i, lây nhi m; ch t phóng x ho c ch t, hàng nguy hi m khác. Danh m c hàng nguy hi m, s hi u nguy hi m, bi u trưng hàng nguy hi m, báo hi u nguy hi m ư c quy nh t i Ngh nh s 29/2005/N -CP ngày 10/3/2005 quy nh danh m c hàng nguy hi m và vi c v n t i hàng hóa nguy hi m trên TN . b. i u khi n phương ti n ch y t o sóng l n gây t n h i n công trình giao thông (quy nh t i i m b kho n 6 i u 22) là hành vi i u khi n phương ti n ch y t o sóng n m c làm s t, l t, á, c u ki n công trình giao thông; s t, l b sông, kênh... ho c làm thay i c u trúc, an toàn c a công trình giao thông. c. i u khi n phương ti n ch y v i t c l n gây m t an toàn cho phương ti n khác (quy nh t i i m c kho n 6 i u 22) là hành vi i u khi n phương ti n ch y v i t c n m c gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n khác, như làm m t thăng b ng, gây va p gi a các phương ti n, hư h ng hàng hóa ho c làm cho ngư i i u khi n phương ti n khác không th quan sát ư c lu ng. 4.2. Hành vi vi ph m quy nh v tín hi u c a phương ti n a. Không b trí tín hi u c a phương ti n (quy nh t i i u 23) là hành vi c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n không b trí ho c b trí không y các lo i tín hi u (âm hi u, èn hi u, c hi u, d u hi u) theo quy nh i v i t ng lo i phương ti n quy nh t i M c II Chương V Lu t Giao thông TN . b. B trí không úng tín hi u trên phương ti n (quy nh t i i u 23) là hành vi c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n b trí tín hi u trên phương ti n không úng v trí, hình dáng, kích c ho c không m b o tiêu chuNn k thu t v cư ng âm thanh, cư ng chi u sáng, m u s c, góc chi u sáng quy nh cho t ng lo i tín hi u. 5. Hành vi vi ph m quy nh v ho t ng c a c ng, b n th y n i a S d ng thi t b x p, d hàng hóa không tiêu chuNn k thu t (quy nh t i i m d kho n 2 i u 24) là hành vi ưa các phương ti n, thi t b x p, d hàng hóa vào ho t ng t i c ng, b n (k c các b n n i, k t c u n i có tính năng như b n th y n i a),
 8. nhưng chưa ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t ho c có gi y ch ng nh n an toàn k thu t nhưng h t hi u l c, các thi t b x p, d hàng hóa không b o m tiêu chuNn an toàn k thu t theo quy nh. 6. Hành vi vi ph m quy nh v v n chuy n ngư i, hành khách 6.1. Không b trí ch ng i cho ngư i, hành khách (quy nh t i i m a kho n 1, i m b kho n 2 i u 26) là hành vi c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n không b trí gh ho c d ng c ư c liên k t ch c ch n vào phương ti n cho s ngư i ư c phép ch ng i n nh trên phương ti n. 6.2. cho ngư i, hành khách có hành vi khác gây m t an toàn c a phương ti n (quy nh t i i m a kho n 1, i m b kho n 2 i u 26) là hành vi c a thuy n trư ng, ngư i lái phương ti n không nh c nh , không yêu c u mà m c cho ngư i, hành khách trên phương ti n có hành vi làm m t n nh, an toàn cho phương ti n, như ùa ngh ch, th chân, tay, m t ph n v t, hàng hóa xu ng nư c... 6.3. X p hàng hóa, hành lý không úng quy nh ( i m g kho n 3 i u 26) là hành vi c a thuy n trư ng x p ho c cho ngư i khác x p hàng hóa, hành lý trên l i i c a phương ti n, trên ch ng i c a hành khách; vư t quá kích thư c theo chi u ngang, chi u d c c a phương ti n; che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n; làm nghiêng l ch, m t n nh phương ti n; gây c n tr ho t ng c a h th ng lái, neo; x p hàng hóa trên mui phương ti n, tr trư ng h p ư c phép c a cơ quan ăng ki m (nhưng không ư c x p hàng vư t quá chi u cao do cơ quan ăng ki m n nh). X p hàng hóa che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n là vi c x p hàng hóa trên phương ti n là làm cho ngư i i u khi n phương ti n mà t v trí i u khi n phương ti n, không nhìn th y mũi và mép boong hai bên m n c a phương ti n. 6.4. Không có danh sách hành khách (quy nh t i i m kho n 2, i m kho n 3 i u 26) là vi c thuy n trư ng không l p danh sách hành khách ho c có l p danh sách, nhưng không mang theo khi phương ti n ã r i b n. 6.5. Mang theo hành lý thu c lo i hàng hóa mà pháp lu t c m v n t i chung v i hành khách (quy nh t i i m a kho n 2 i u 27) là hành vi mang theo hàng hóa mà pháp lu t c m lưu thông ho c c m v n chuy n chung v i hành khách. Theo ó, khi áp d ng hình th c x ph t b sung i v i hành vi vi ph m này theo quy nh t i kho n 3 i u 27, thì t ch thu hàng hóa thu c lo i pháp lu t c m lưu thông; i v i hàng hóa c m v n chuy n chung v i hàng hóa nh p khNu không rõ ngu n g c, hàng hóa c m xu t khNu và hàng hóa, v t phNm hôi th i ho c súc v t b d ch b nh. 7. Hành vi vi ph m ch quá v ch d u m n nư c an toàn c a oàn lai oàn lai là oàn phương ti n g m nhi u phương ti n ư c ghép l i v i nhau, trong ó có phương ti n lai và phương ti n b lai. oàn lai có th là m t phương ti n lai và m t phương ti n b lai. Tr ng t i toàn ph n c a oàn lai bao g m t ng tr ng t i toàn ph n c a các phương ti n b lai trong oàn lai.
 9. Khi xác nh hành vi vi ph m ch quá v ch d u m n nư c an toàn c a oàn lai, ph i l y phương ti n b lai có m c chìm quá m n khô l n nh t, làm căn c x ph t chung cho c oàn lai. II. TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C X PH T VÀ ÁP D NG BI N PHÁP T M GI PHƯƠNG TI N VI PH M HÀNH CHÍNH 1.Xác nh th m quy n x ph t 1.1. Theo quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 09, thì cơ quan Công an có thNm quy n x ph t i v i các hành vi quy nh t i Chương II c a Ngh nh s 09, tr các hành vi dư i ây: a. Hành vi quy nh t i i u 16 c a Ngh nh s 09 x y ra t i cơ s óng m i, hoán c i, s a ch a, ph c h i phương ti n; b. Hành vi quy nh t i i u 19 c a Ngh nh s 09, v cơ s ào t o thuy n viên, ngư i lái phương ti n; c. M t s hành vi khác theo quy nh c a Ngh nh s 09, x y ra t i c ng, b n th y n i a thu c nhi m v , quy n h n c a C ng v TN mà c ng, b n th y n i a ó ã b trí C ng v TN qu n lý. 1.2. xác nh thNm quy n x ph t gi a các l c lư ng trong Công an nhân dân, i v i các hành vi vi ph m c th quy nh t i Chương II c a Ngh nh s 09, ph i căn c vào lĩnh v c (ch c năng, nhi m v ) và a bàn công tác c a t ng l c lư ng. N u hành vi vi ph m không thu c lĩnh v c, a bàn công tác c a mình, thì ph i chuy n v vi ph m ó cho ngư i có thNm quy n x ph t theo quy nh c a pháp lu t. i v i nh ng vi ph m x y ra a bàn giáp ranh, ơn v , l c lư ng nào trong Công an nhân dân phát hi n hành vi vi ph m trư c, thì ngư i có thNm quy n c a ơn v , l c lư ng ó ti n hành x ph t. 1.3. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, thNm quy n x ph t c a các ch c danh căn c vào m c ph t ti n t i a c a khung ti n ph t quy nh cho m i hành vi vi ph m. N u m c ti n ph t ho c m t trong các hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu không thu c thNm quy n c a mình, thì ngư i ang th lý ph i chuy n v vi ph m ó n ngư i có thNm quy n x ph t. Kho n 6 i u 26 c a Ngh nh s 09 ch quy nh m c ph t ti n trên m t ngư i, m t hành khách ch vư t quá s c ch c a phương ti n, mà không quy nh c th khung ti n ph t (t m c ph t ti n t i thi u n t i a) như các hành vi khác mà Ngh nh s 09 ã quy nh. Vì v y, căn c xác nh thNm quy n x ph t trong trư ng h p này là t ng s ti n ph t trên s ngư i, s hành khách ch vư t quá. Trên cơ s ó mà xác nh c th trư ng h p vi ph m thu c thNm quy n x ph t c a ch c danh nào, thì ch c danh ó ư c ra quy t nh x ph t. 2. Áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu
 10. 2.1. M t s hành vi c a Ngh nh s 09 ngoài quy nh hình th c x ph t chính, Ngh nh này còn quy nh hình th c ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu . Vì v y, khi ra quy t nh x ph t i v i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m, thì ngoài áp d ng hình th c ph t chính còn ph i áp d ng hình th c ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu . 2.2. Khi áp d ng hình th c ph t b sung là tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh , ph i th c hi n như sau: a) N u hình th c x ph t b sung là tư c quy n s d ng b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n, ch ng ch hành ngh ho c gi y phép khác (g i chung là gi y phép), thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i căn c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m, tình ti t tăng n ng, gi m nh , nhân thân và các tình ti t khác có liên quan n v vi ph m, quy t nh c th th i h n b tư c gi y phép trong khung th i h n tư c quy n s d ng gi y phép ã ư c quy nh i v i hành vi vi ph m ó. b) Trư ng h p m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m mà các hành vi vi ph m ó u ư c quy nh có hình th c x ph t b sung là tư c quy n s d ng gi y phép, thì ngư i có thNm quy n x ph t ch áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép i v i m t hành vi vi ph m, mà hành vi ó Ngh nh s 09 quy nh có th i h n b tư c quy n s d ng gi y phép dài nh t. 3. V trình t , th t c x ph t Vi c x ph t vi ph m hành chính v giao thông TN ph i tuân th y trình t , th t c ã ư c quy nh trong Pháp l nh X lý VPHC năm 2002, Ngh nh s 134/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý VPHC năm 2002, Ngh nh s 09, Thông tư này. C n chú ý m t s i m sau: 3.1. Khi quy t nh x ph t VPHC trong lĩnh v c giao thông TN ,ngoài vi c c ph t t i ch theo th t c ơn gi n, ngư i có thNm quy n x ph t cũng ư c ti n hành x ph t t i ch i v i các hành vi vi ph m có m c ph t ti n trên 100.000 ng x y ra trên sông, kênh, r ch, h nư c, m, phá, v ng, v nh, ven b bi n, ư ng ra o, ư ng n i các o thu c vùng nư c n i th y, vùng i l i khó khăn ho c vi ph m x y ra ngoài gi hành chính, c th là: a) i v i hành vi vi ph m mà m c x ph t là c nh cáo ho c ph t ti n t 5.000 ng n 100.000 ng, thì sau khi ra l nh ình ch hành vi vi ph m ph i ra quy t nh x ph t theo th t c ơn gi n. b) i v i hành vi vi ph m có múc ph t ti n trên 100.000 ng, thì sau khi ra l nh ình ch hành vi vi ph m ph i ti n hành l p biên b n VPHC; n u hành vi vi ph m ràng, không c n xác minh, thu c thNm quy n x ph t c a mình, thì ph i ra ngay quy t nh x ph t. c) Quy t nh x ph t theo th t c ơn gi n, biên b n VPHC và quy t nh x ph t VPHC ph i b o m n i dung ã ư c quy nh t i các i u 54, 55 và 56 Pháp l nh X lý VPHC, theo úng m u c a B Công an và giao cho t ch c, cá nhân b x ph t m t b n. T ch c, cá nhân b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i ra quy t
 11. nh x ph t ư c thu ti n ph t và giao biên lai thu ti n ph t cho t ch c, cá nhân b x ph t. d) Cán b , chi n sĩ Công an nhân dân có thNm quy n x ph t VPHC trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a, ngay sau ca làm vi c, cùng v i vi c bàn giao h sơ v vi ph m, thì ph i bàn giao biên lai x ph t và ti n ph t ã thu ư c cho ngư i ư c th trư ng ơn v tr c ti p c a mình ( i, Tr m) giao th c hi n nhi m v x lý VPHC. ) Ngư i ư c giao x lý VPHC t i ơn v ph i th ng kê nh ng trư ng h p thu ti n ph t t i ch và n p cho cán b ư c Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y ho c Pòng C nh sát giao thông, Trư ng phòng C nh sát tr t t , Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Trư ng Công an c p huy n, Th trư ng ơn v C nh sát cơ ng t c p i i tr lên ho t ng có tính ch t c l p phân công thu ti n ph t VPHC trong th i h n 2 ngày, k t khi ngư i có thNm quy n x ph t v n tr s ơn v . e) Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng phòng C nh sát giao thông, Trư ng phòng C nh sát tr t t , Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Trư ng Công an c p huy n, Th trư ng ơn v C nh sát cơ ng t c p i i tr lên ho t ng có tính ch t c l p ph i b trí cán b thu ti n ph t c a ơn v mình và giao n p ti n ph t cho Kho b c nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. 3.2. i v i hành vi vi ph m có m c ph t ti n trên 100.000 ng mà không ti n hành x ph t t i ch , thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i ra quy t nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày l p biên b n VPHC. Trư ng h p vi ph m có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày, k t ngày l p biên b n VPHC; n u th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p tài li u, ch ng c thì ch m nh t trư c 10 ngày khi h t th i h n nói trên, ngư i có thNm quy n x ph t ph i báo cáo b ng văn b n xin gia h n và ư c th trư ng tr c ti p phê duy t trong văn b n ó, nhưng th i gian gia h n cũng không ư c quá 30 ngày. 3.3. Sau khi ra quy t nh x ph t ngư i có thNm quy n x ph t ph i t ch c thi hành quy t nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày giao quy t nh cho t ch c, cá nhân b x ph t. Quá th i h n nói trên, t ch c, cá nhân b x ph t mà không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t, thì ra quy t nh ho c xu t ngư i có thNm quy n ra quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 3.4. Quy t nh x ph t VPHC có hi u l c thi hành trong th i h n m t năm, k t ngày ra quy t nh x ph t. i v i quy t nh x ph t ã quá m t năm nhưng chưa ư c thi hành, ngư i có thNm quy n x ph t không th giao quy t nh x ph t VPHC do t ch c, cá nhân b x ph t không n nh n quy t nh x ph t ho c không xác nh ư c a ch c a t ch c, cá nhân ó, thì ngư i ã ra quy t nh x ph t ph i ra quy t nh ình ch thi hành các hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu ã ghi trong quy t nh x ph t VPHC, tr vi c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính.
 12. Trư ng h p quy t nh x ph t ã ư c giao cho t ch c, cá nhân b x ph t (k c ã g i thông báo ho c quy t nh x ph t n t ch c, cá nhân b x ph t theo a ch ghi trong biên b n VPHC ho c các gi y t v phương ti n, v thuy n viên, ngư i lái phương ti n, gi y t c n thi t khác b t m gi m b o vi c x ph t mà ngư i b x ph t v n không n nh n quy t nh x ph t), nhưng ã quá m t năm mà không ư c thi hành, thì ư c coi là c tình trì hoãn, tr n tránh ch p hành quy t nh x ph t. Th i h n ch p hành quy t nh x ph t ho c phát hi n ư c ngư i th c hi n hành vi vi ph m. 4. Áp d ng bi n pháp t m gi phương ti n VPHC Vi c áp d ng bi n pháp t m gi phương ti n VPHC trong lĩnh v c giao thông TN theo quy nh t i i u 38 c a Ngh nh s 09, ư c th c hi n như sau: 4.1. Ch t m gi phương ti n VPHC khi th y th t c n thi t ngăn ch n ngay hành vi vi ph m, ngăn ch n h u qu có th x y ra cho ngư i, phương ti n ho c khi có nghi ng v tính xác th c c a gi y t liên quan n phương ti n, thuy n viên, ngư i lái phương ti n ho c trong trư ng h p c n xác minh, làm rõ v vi ph m làm căn c ra quy t nh x ph t. C th là: a) Phương ti n ph i ăng ký, ăng ki m mà không ăng ký, ăng ki m; Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n không còn hi u l c ho c nghi ng gi y t c a phương ti n b gi m o; phương ti n không b o m an toàn k thu t theo quy nh. b) Ngư i tr c ti p i u khi n phương ti n không có b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh ho c nghi ng b ng, ch ng ch chuyên môn gi m o; thuy n viên ang i u khi n phương ti n có n ng c n vư t quá m c quy nh ho c s d ng các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m; vi ph m quy nh v ki m tra, ki m soát; ua phương ti n trái phép. c) Phương ti n ch hàng hóa vư t quá trên 1/2 m n khô ho c quá s c ch ngư i c a phương ti n; phương ti n ho t ng không úng vùng, công d ng theo quy nh; có nghi ng v tính h p pháp c a hàng hóa ho c gi y t c a hàng hóa trên phương ti n. d) Trong trư ng h p ch áp d ng hình th c ph t ti n theo quy nh t i kho n 3 i u 57 Pháp l nh X lý VPHC mà ngư i vi ph m không có gi y t c a phương ti n, thuy n viên ho c gi y t liên quan khác, thì có th t m gi phương ti n b o m thi hành quy t nh x ph t. 4.2. Nh ng ngư i dư i ây trong Công an nhân dân có thNm quy n t m gi phương ti n VPHC v giao thông TN : a) Trư ng Công an c p huy n; b) Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng phòng C nh sát giao thông, Trư ng phòng C nh sát tr t t , Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i;
 13. c) Th trư ng ơn v C nh sát cơ ng t c p i i tr lên ho t ng có tính ch t c l p; d) Giám c Công an c p t nh; ) C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng th y, C c trư ng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i. Trong trư ng h p có căn c cho r ng n u không t m gi ngay thì tang v t, phương ti n VPHC có th b tNu tán, tiêu h y thì th trư ng tr c ti p ( i trư ng, Tr m trư ng) c a chi n sĩ C nh sát nhân dân ang thi hành nhi m v ư c quy n ra quy t nh t m gi phương ti n VPHC, nhưng trong th i h n 24 gi , k t khi ra quy t nh ph i báo cáo và ư c th trư ng c a mình là m t trong nh ng ngư i có thNm quy n t m gi phương ti n nói trên ng ý b ng văn b n ho c phê duy t ư c ghi trong quy t nh t m gi phương ti n. 4.3. Khi t m gi phương ti n VPHC, ph i l p biên b n t m gi phương ti n. Trong biên b n ph i ghi rõ tên, lo i phương ti n, tình tr ng c a phương ti n b t m gi , ph i có ch ký c a ngư i l p biên b n và ngư i vi ph m; trư ng h p ngư i vi ph m không ký, thì ph i ghi rõ lý do vào biên b n. Quy t nh và biên b n t m gi phương ti n VPHC ph i úng m u c a B Công an. 4.4. Ngư i ra quy t nh t m gi phương ti n VPHC có trách nhi m b trí nơi t m gi phương ti n, b o qu n phương ti n, b t m gi ; n u do l i c a mình mà phương ti n b hư h ng, m t, bán, ánh tráo thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n x ph t có th yêu c u t ch c, cá nhân có phương ti n b t m gi ph i t trông coi, b o qu n phương ti n, hàng hóa, tài s n trên phương ti n ó b o m an toàn giao thông cho phương ti n như i v i trư ng h p b o m an toàn c a phương ti n khi neo u quy nh t i kho n 1 i u 44 Lu t Giao thông TN . Phương ti n VPHC ư c t m gi t i a i m mà chính quy n a phương ho c cơ quan có thNm quy n b trí làm nơi t m gi phương ti n VPHC. Trư ng h p không th ưa phương ti n VPHC v nơi t m gi ư c, thì có th t m gi phương ti n VPHC t i nơi x y ra vi ph m, t i tr s ơn v tu n tra, ki m soát giao thông ư ng th y, nhưng ph i b o m các i u ki n an toàn cho phương ti n và không gây c n tr giao thông. T ch c, cá nhân b t m gi phương ti n có trách nhi m n p phí t m gi phương ti n theo quy nh c a pháp lu t và ch p hành quy nh v b o m tr t t , an toàn xã h i t i nơi t m gi phương ti n. 4.5. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày ra quy t nh t m gi theo nh ng bi n pháp ghi trong quy t nh x ph t ho c tr l i phương ti n cho t ch c, cá nhân b x ph t n u không áp d ng hình th c ph t t ch thu phương ti n. Trư ng h p vi ph m có nhi u tình ti t ph c t p c n ti n hành xác minh, thì th i h n t m gi phương ti n là 30 ngày, k t ngày l p biên b n t m gi phương ti n VPHC; n u th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c ho c vi ph m chưa ư c kh c ph c thì th i h n t m gi phương ti n VPHC có th ư c kéo dài nhưng t i a không quá 60 ngày, k t ngày l p biên b n t m gi phương ti n và ph i ư c
 14. ngư i có thNm quy n t m gi phương ti n quy nh t i i m 4.2 quy t nh b ng văn b n. T ch c, cá nhân b x ph t VPHC th c hi n xong quy t nh x ph t VPHC ho c ư c t m hoãn thi hành quy t nh ph t ti n, thì ngư i có thNm quy n t m gi phương ti n ph i tr l i phương ti n b t m gi cho t ch c, cá nhân b x ph t. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh trư c ây c a B Công an v x ph t VPHC trong lĩnh v c giao thông TN . 2. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch u trách nhi m ch o, theo dõi, hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 3. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o Công an các ơn v , a phương thu c quy n t ch c th c hi n nghiêm túc Thông tư này; nh kỳ 6 tháng, hàng năm ho c t xu t ti n hành ki m tra và báo cáo k t qu v B Công an (qua T ng c c C nh sát) vi c th c hi n Thông tư này. 4. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 5. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c n y sinh, Công an các ơn v , a phương c n báo cáo v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản