Thông tư số 18/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
13
download

Thông tư số 18/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2008/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 18/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N B SUNG M T S PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG TRONG D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀO THÔNG TƯ HƯ NG D N L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S 05/2007/TT-BXD NGÀY 25/7/2007 C A B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. B Xây d ng hư ng d n b sung m t s phương pháp xác đ nh chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình vào m c 2.2.1 đi m 2 ph n II Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng (g i t t là Thông tư s 05/2007/TT-BXD) như sau: 1. XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO KH I LƯ NG VÀ ĐƠN GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Đ YĐ Khi s d ng đơn giá xây d ng công trình đ y đ (bao g m đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ và đơn giá xây d ng công trình chi ti t đ y đ ), thì chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình đư c xác đ nh như sau: 1.1. Chi phí xây d ng xác đ nh theo đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ 1.1.1. Kh i lư ng công tác xây d ng dùng đ xác đ nh chi phí xây d ng theo đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ đư c xác đ nh t b n v thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n c a công trình, h ng m c công trình và đư c t ng h p t m t nhóm các công tác xây d ng đ t o thành m t đơn v k t c u ho c b ph n c a công trình. 1.1.2. Đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ đư c l p tương ng v i danh m c và n i dung c a kh i lư ng công tác xây d ng. Đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí tr c ti p khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và đư c l p trên cơ s đơn giá xây d ng công trình chi ti t. Đơn giá xây d ng công trình chi ti t dùng đ l p đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ theo hư ng d n t i Ph l c s 4 Thông tư s 05/2007/TT-BXD. 1.2. Chi phí xây d ng xác đ nh theo đơn giá xây d ng công trình chi ti t đ y đ 1.2.1. Kh i lư ng công tác xây d ng dùng đ xác đ nh chi phí xây d ng theo đơn giá xây d ng công trình chi ti t đ y đ đư c xác đ nh t b n v thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n c a công trình, h ng m c công trình phù h p v i danh m c và n i dung công tác xây d ng trong đơn giá xây d ng chi ti t. 1.2.2. Đơn giá xây d ng công trình chi ti t đ y đ bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và c chi phí tr c ti p khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và đư c l p theo hư ng d n t i Ph l c s 4 Thông tư s 05/2007/TT-BXD. 1.3. Chi phí xây d ng xác đ nh b ng phương pháp k t h p Trên cơ s m c đ t ng h p ho c chi ti t c a các kh i lư ng công tác xây d ng xác đ nh theo m c 1.1 và 1.2 nói trên có th k t h p s d ng c hai lo i đơn giá xây d ng công trình đ y đ đ xác đ nh chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình. Chi phí xây d ng xác đ nh theo đơn giá xây d ng công trình đ y đ như hư ng d n t i Ph l c s 1 c a Thông tư này. 2. XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO T NG KH I LƯ NG HAO PHÍ V T LI U, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG VÀ B NG GIÁ TƯƠNG NG 1
  2. Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong chi phí xây d ng có th đư c xác đ nh trên cơ s t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công và b ng giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công tương ng. 2.1. Xác đ nh t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công T ng kh i lư ng hao phí các lo i v t li u, nhân công, máy thi công đư c xác đ nh trên cơ s hao phí v t li u, nhân công, máy thi công cho t ng kh i lư ng công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình như sau: - Xác đ nh t ng kh i lư ng công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình như m c 1.2.1 nêu trên. - Xác đ nh kh i lư ng các lo i v t li u, nhân công, máy thi công tương ng v i t ng kh i lư ng công tác xây d ng theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công c a công trình, h ng m c công trình thông qua m c hao phí v v t li u, nhân công và máy thi công đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác xây d ng trên cơ s các quy chu n, tiêu chu n xây d ng, quy ph m k thu t. - Tính t ng kh i lư ng hao phí t ng lo i v t li u, nhân công, máy thi công cho công trình, h ng m c công trình b ng cách t ng h p hao phí t t c các lo i v t li u, nhân công, máy thi công gi ng nhau c a các công tác xây d ng khác nhau. Khi tính toán c n xác đ nh rõ s lư ng, đơn v , ch ng lo i, quy cách đ i v i v t li u; s lư ng ngày công cho t ng c p b c công nhân; s lư ng ca máy cho t ng lo i máy và thi t b thi công theo thông s k thu t ch y u và mã hi u trong b ng giá ca máy thi công c a công trình. 2.2. Xác đ nh b ng giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công Giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công đư c xác đ nh phù h p v i công trình xây d ng và g n v i đ a đi m xây d ng công trình. Giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công đư c xác đ nh như kho n a.2.2 m c 2.2.1 đi m 2 ph n II Thông tư s 05/2007/TT-BXD. Chi phí xây d ng xác đ nh theo t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công như hư ng d n t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. 3. XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO SU T CHI PHÍ XÂY D NG TRONG SU T V N Đ U TƯ HO C TRÊN CƠ S CÔNG TRÌNH CÓ CÁC CH TIÊU KINH T - K THU T TƯƠNG T ĐÃ TH C HI N. - Chi phí xây d ng công trình c a các công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công ho c các công trình thông d ng, đơn gi n có th xác đ nh trên cơ s di n tích ho c công su t s d ng và su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình. - Chi phí xây d ng c a các công trình nêu trên cũng có th xác đ nh d a trên cơ s chi phí xây d ng c a các công trình có ch tiêu kinh t - k thu t tương t đã th c hi n và quy đ i các kho n m c chi phí theo đ c đi m xây d ng và th i đi m l p d toán. Chi phí xây d ng xác đ nh theo su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư ho c trên cơ s công trình có các ch tiêu kinh t - k thu t tương t đã th c hi n như hư ng d n t i Ph l c s 3 c a Thông tư này. 4. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Xây d ng đ t ng h p và nghiên c u gi i quy t. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Cao L i Quang - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - HĐND, UBND các t nh, T.p tr c thu c TW; 2
  3. - S Xây d ng các t nh, T.p tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VP, V PC, V KTTC, Vi n KTXD, M.350. PH L C S 1 XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO ĐƠN GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Đ Y Đ (Ban hành kèm theo Thông tư s 18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng) 1. Chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình, b ph n, ph n vi c, công tác bao g m: chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công đư c xác đ nh như B ng 1.1 c a Ph l c này. 2. Trư ng h p chi phí xây d ng l p cho b ph n, ph n vi c, công tác thì chi phí xây d ng trong d toán công trình, h ng m c công trình đư c tính theo công th c sau: n GXD = ∑g i (1.1) i =1 Trong đó: + gi: chi phí xây d ng sau thu c a b ph n, ph n vi c, công tác th i c a công trình, h ng m c công trình (i=1÷n). B NG 1.1. T NG H P CHI PHÍ XÂY D NG XÁC Đ NH THEO ĐƠN GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Đ Y Đ Đơn v tính: ….. Stt Kho n m c chi phí Cách tính Ký hi u n 1 Chi phí xây d ng trư c thu ∑ Q xD i =1 i i G GTGT-XD 2 Thu giá tr gia tăng G xT GTGT XD 3 Chi phí xây d ng sau thu G + GTGT G Chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và GTGT-XD 4 G x t l x (1+ T ) GXDNT đi u hành thi công XD 5 T ng c ng G + GXDNT GXD Trong đó: + Trư ng h p chi phí xây d ng đư c xác đ nh trên cơ s kh i lư ng và đơn giá xây d ng t ng h p đ yđ : - Qi là kh i lư ng m t nhóm công tác ho c m t đơn v k t c u, b ph n th i c a công trình (i=1÷n). - Di là đơn giá xây d ng công trình t ng h p đ y đ (bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c) đ th c hi n m t nhóm công tác ho c m t đơn v k t c u, b ph n th i c a công trình. + Trư ng h p chi phí xây d ng đư c xác đ nh trên cơ s kh i lư ng và đơn giá xây d ng chi ti t đ y đ : - Qi là kh i lư ng công tác xây d ng th i c a công trình (i=1÷n). - Di là đơn giá xây d ng công trình chi ti t đ y đ (bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c) đ th c hi n công tác xây d ng th i c a công trình. + G: chi phí xây d ng công trình trư c thu . 3
  4. GTGT-XD +T : m c thu su t thu giá tr gia tăng quy đ nh cho công tác xây d ng. XD + G : chi phí xây d ng công trình sau thu . + GXDNT : chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công. + GXD: chi phí xây d ng công trình sau thu và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công sau thu . PH L C S 2 XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO T NG KH I LƯ NG HAO PHÍ V T LI U, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng) Xác đ nh chi phí xây d ng theo t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công đư c th c hi n theo trình t : - Xác đ nh t ng kh i lư ng công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình; - Xác đ nh kh i lư ng các lo i v t li u, nhân công, máy thi công tương ng v i t ng kh i lư ng công tác xây d ng theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công c a công trình, h ng m c công trình thông qua m c hao phí v v t li u, nhân công và máy thi công đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác xây d ng trên cơ s các quy chu n, tiêu chu n xây d ng, quy ph m k thu t,… theo B ng 2.1; - Tính t ng kh i lư ng hao phí t ng lo i v t li u, nhân công, máy thi công cho công trình, h ng m c công trình b ng cách t ng h p hao phí t t c các lo i v t li u, nhân công, máy thi công gi ng nhau c a các công tác xây d ng khác nhau; - Xác đ nh giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công phù h p v i công trình xây d ng và g n v i đ a đi m xây d ng; - Xác đ nh chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong chi phí tr c ti p trên cơ s t ng kh i lư ng hao phí t ng lo i v t li u, nhân công, máy thi công và giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công tương ng theo B ng 2.2; - Xác đ nh chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình theo B ng 2.3. 4
  5. B NG 2.1. HAO PHÍ V T LI U, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY D NG Kh i M c hao phí Kh i lư ng hao phí Stt Mã hi u Tên công tác Đơn v lư ng V t li u Nhân công Máy V t li u Nhân công Máy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 001 ĐM.001 Công tác th 1 m3 VL.001 Cát m n m3 VL.002 G ch ch viên ….. NC.001 Nhân công 3/7 công NC.002 Nhân công 3,5/7 công ….. M.001 Máy tr n v a 80 lít ca M.002 V n thăng 0,8T ca ….. 002 ĐM.002 Công tác th 2 ..... 8
  6. B NG 2.2. T NG H P CHI PHÍ V T LI U, CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CHI PHÍ TR C TI P Đơn v tính: … Stt Mã hi u N i dung Đơn v Kh i lư ng Giá Thành ti n [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[5]x[6] I V t li u I.1 VL.001 Cát m n m3 I.2 VL.002 G ch ch viên … … … T ng c ng VL II Nhân công II.1 NC.001 Nhân công 3/7 công II.2 NC.002 Nhân công 3,5/7 công … … … T ng c ng NC III Máy III.1 M.001 Máy tr n v a 80 lít ca III.2 M.002 V n thăng 0,8T ca … … … T ng c ng M Ghi chú: - Nhu c u v các lo i v t li u, nhân công, máy thi công (c t 5) đư c t ng h p t hao phí v t li u, nhân công, máy thi công gi ng nhau c a toàn b các công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình (c t 9, c t 10, c t 11 trong B ng 2.1). B NG 2.3. T NG H P CHI PHÍ XÂY D NG STT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HI U I CHI PHÍ TR C TI P 1 Chi phí v t li u L y t B ng 2.2 VL 2 Chi phí nhân công L y t B ng 2.2 NC 3 Chi phí máy thi công L y t B ng 2.2 M 4 Chi phí tr c ti p khác (VL+NC+M) x t l TT Chi phí tr c ti p VL+NC+M+TT T II CHI PHÍ CHUNG Txt l C III THU NH P CH U THU TÍNH TRƯ C (T+C) x t l TL Chi phí xây d ng trư c thu (T+C+TL) G GTGT-XD IV THU GIÁ TR GIA TĂNG G xT GTGT XD Chi phí xây d ng sau thu G + GTGT G CHI PHÍ NHÀ T M T I HI N TRƯ NG Đ GTGT-XD V G x t l x (1+ T ) GXDNT VÀ ĐI U HÀNH THI CÔNG 9
  7. XD T NG C NG G + GXDNT GXD Trong đó: + Đ nh m c t l chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c theo B ng 2.4 Ph l c s 2 c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD. + G: chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình trư c thu . GTGT-XD +T : m c thu su t thu GTGT quy đ nh cho công tác xây d ng. XD + G : chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình sau thu . + GXDNT : chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công. + GXD: chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình sau thu và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công sau thu . PH L C S 3 XÁC Đ NH CHI PHÍ XÂY D NG THEO SU T CHI PHÍ XÂY D NG TRONG SU T V N Đ U TƯ HO C TRÊN CƠ S CÔNG TRÌNH CÓ CÁC CH TIÊU KINH T - K THU T TƯƠNG T ĐÃ TH C HI N (Ban hành kèm theo Thông tư s 18 /2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng) 1. Đ i v i các công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công ho c các công trình thông d ng, đơn gi n, chi phí xây d ng có th xác đ nh theo di n tích ho c công su t s d ng và su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình. Chi phí xây d ng c a công trình, h ng m c công trình (GXD) theo phương pháp này đư c xác đ nh như sau: GXD = SXD x N + GCT-SXD Trong đó: + SXD: là su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình tính cho m t đơn v năng l c s n xu t, năng l c ph c v ho c tính cho m t đơn v di n tích c a công trình, h ng m c công trình. + N: là di n tích ho c công su t s d ng c a công trình, h ng m c công trình. + GCT-SXD: là t ng các chi phí chưa đư c tính trong su t chi phí xây d ng trong su t v n đ u tư xây d ng công trình tính cho m t đơn v năng l c s n xu t, năng l c ph c v ho c tính cho m t đơn v di n tích c a công trình, h ng m c công trình. 2. Chi phí xây d ng c a các công trình nêu trên cũng có th xác đ nh d a trên cơ s d toán chi phí xây d ng c a các công trình có ch tiêu kinh t - k thu t tương t đã th c hi n và quy đ i các chi phí theo đ a đi m xây d ng và th i đi m l p d toán. Các công trình xây d ng có ch tiêu kinh t - k thu t tương t là nh ng công trình xây d ng có cùng lo i, c p công trình, quy mô, công su t c a dây chuy n thi t b , công ngh (đ i v i công trình s n xu t) tương t nhau. Chi phí xây d ng c a công trình, h ng m c công trình (GXD) theo phương pháp này đư c xác đ nh như sau: GXD = GXD* x HT x HKV ± GCT-XD* Trong đó: + GXD*: là chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình tương t đã th c hi n. + HT: là h s quy đ i v th i đi m l p d toán. + HKV: là h s quy đ i theo đ a đi m xây d ng công trình. + GCT-XD*: là t ng các chi phí chưa tính ho c đã tính trong chi phí xây d ng công trình, h ng m c công trình tương t đã th c hi n. 10
Đồng bộ tài khoản