Thông tư số 18-TT/PC/VT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư số 18-TT/PC/VT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18-TT/PC/VT về việc hướng dẫn thực hiện NĐ 221-HĐBT và 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về kinh doanh vận tải hàng hoá, hàng khách công cộng bằng phương tiện vận tải hoạt động trên đường bộ, đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18-TT/PC/VT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18-TT/PC/VT Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 18-TT/PC/VT NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1995 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 221-H BT NGÀY 23-7-1991 VÀ NGHN NNH 222-H BT NGÀY 23-7-1991 C A H I NG B TRƯ NG (NAY LÀ CHÍNH PH ) V VI C KINH DOANH VÀ V N T I HÀNG HOÁ, HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG PHƯƠNG TI N V N T I HO T NG TRÊN Ư NG B , Ư NG THU N I NA Căn c vào i u 8 kho n 1 và i u 9 c a Ngh nh 221-H BT ngày 23-7-1991, i u 8 kho n 1 và i u 9 c a Ngh nh 222-H BT ngày 23-7-1991 "V quy nh c th hoá m t s i u trong Lu t doanh nghi p tư nhân và Lu t công ty", Ngh nh 361-H BT ngày 1-10-1992 "V vi c b sung, s a i m t s i u trong các quy nh ban hành kèm theo Ngh nh 221-H BT ngày 23-7-1991 và 222-H BT ngày 23-7- 1991". B Giao thông v n t i hư ng d n và quy nh m t s i u c th v vi c thành l p doanh nghi p tư nhân (dư i ây g i t t là doanh nghi p), công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n (dư i ây g i t t là Công ty) kinh doanh v n t i công c ng b ng phương ti n v n t i ư ng b , ư ng thu n i a ( ư ng thu n i a bao g m sông, h , m, ven v nh, ven bi n cách b khi nư c tri u th p nh t không quá 12 h i lý) trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa vi t nam (v n t i vi n dương, v n t i hàng không có quy nh riêng). I- I U KI N XIN THÀNH L P DOANH NGHI P CÔNG TY KINH DOANH V N T I CÔNG C NG Ư NG B , Ư NG THU N I NA 1- Ngư i i u hành ho t ng kinh doanh (khai thác v n t i). - Có b ng t t nghi p trung c p khai thác v n t i ho c kinh t v n t i tr lên ho c nh ng ngư i làm ngh v n t i lâu năm (t 5 năm tr lên có kinh nghi m ư c S Giao thông v n t i (giao thông công chính) xác nh n). - Có ch ng ch ã qua l p ph bi n lu t pháp có liên quan n kinh doanh v n t i do S Giao thông v n t i ho c trư ng cán b qu n lý giao thông v n t i c a B Giao thông v n t i c p. - Không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c không b pháp lu t tư c quy n kinh doanh. 2- Phương ti n v n t i (công c kinh doanh)
  2. - Có t 3 phương ti n v n t i tr lên - M i phương ti n v n t i ph i: t yêu c u k thu t theo các "tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành" ã ư c ban hành kinh doanh v n t i và có các gi y t sau: + Gi y ch ng nh n ăng ký hành chính phương ti n t i a phương. + Gi y phép lưu hành phương ti n. 3- Ngư i i u khi n phương ti n v n t i (lái xe, lái tàu) - Ph i có H p ng lao ng theo B lu t lao ng (tr trư ng h p ch s h u tr c ti p i u khi n phương ti n). - Có b ng, gi y phép lái xe, lái tàu h p pháp phù h p v i lo i phương ti n v n t i mà ngư i ó i u khi n. - Không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c không b pháp lu t tư c quy n i u khi n phương ti n v n t i. Nh ng ngư i khác làm vi c trên phương ti n v n t i theo ch c danh ph i có b ng c p ho c ch ng ch chuyên môn tương ng theo quy nh hi n hành. 4- Các i u ki n khác: a) Có a i m tàu, xe (qua xác nh n c a chính quy n c p hư ng, xã s t i). b) i v i doanh nghi p tư nhân, ngoài v n pháp nh ph i có m t kho n ký qu b ng 10% v n kinh doanh gi i quy t các h u qu r i ro. II- TH T C VÀ CƠ QUAN TH M TRA VI C XIN THÀNH L P DOANH NGHI P, CÔNG TY KINH DOANH V N T I CÔNG C NG Ư NG B , Ư NG THU 1- Th t c: a) M i doanh nghi p, công ty trình cơ quan thNm tra 3 b h sơ, : + 2 b cơ quan thNm tra trình U ban nhân dân t nh, thành ph (dư i ây g i t t là t nh) nơi xin phép thành l p doanh nghi p, công ty. + 1 b lưu t i cơ quan thNm tra. b) M i b h sơ g m: + ơn xin thành l p doanh nghi p, công ty theo quy nh t i i u 8 Lu t doanh nghi p tư nhân, i u 14 Lu t công ty.
  3. + H sơ t ch c b máy, nhân s , phương ti n v n t i (kèm theo các gi y t h p pháp có liên quan như quy nh t i i m I). + Sơ y u lý l ch c a ngư i làm ơn xin thành l p. 2- Cơ quan thNm tra: a) S Giao thông v n t i (giao thông công chính) giúp U ban nhân dân t nh, thành ph ti p nh n h sơ và thNm tra các i u ki n trình U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh. b) Giám c S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ch u trách nhi m: + Thành l p h i ng thNm tra. + K t lu n vi c thNm tra. + Trình U ban nhân dân t nh hai b h sơ xin thành l p doanh nghi p, công ty kèm theo ý ki n chuyên ngành trong th i h n sau ây: - 10 ngày i v i ơn xin thành l p doanh nghi p. - 20 ngày i v i ơn xin thành l p Công ty. + S Giao thông v n t i (giao thông công chính) khi xem xét thành l p doanh nghi p, công ty ngoài căn c các quy nh c a pháp lu t, c a ngành giao thông v n t i còn ph i căn c vào yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trên t ng a bàn, b o m tr t t k cương, an toàn và hi u qu kinh t . c) Ngư i xin thành l p doanh nghi p, công ty có quy n khi u n i v i U ban nhân dân t nh và B Giao thông v n t i i v i ý ki n thNm tra c a S Giao thông v n t i (giao thông công chính) U ban nhân dân t nh ho c B Giao thông v n t i xem xét gi i quy t. d) S Giao thông v n t i (giao thông công chính) ư c thu l phí thNm tra theo quy nh hi n hành. III- T CH C TH C HI N - B Giao thông v n t i giao cho V Pháp ch v n t i ch trì ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam t ch c ki m tra ôn c th c hi n Thông tư này. - B Giao thông v n t i yêu c u Giám c S Giao thông v n t i (giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c trung ương: 1- Ph bi n Thông tư này cho các i tư ng mu n thành l p doanh nghi p, công ty bi t th c hi n.
  4. 2- T ch c ki m tra các doanh nghi p, công ty ã ư c c p "gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh" có kinh doanh v n t i công c ng ư ng b , ư ng thu n i a, n u doanh nghi p, công ty nào không b o m các i u ki n c th ã ban hành thì có quy n th c hi n các bi n pháp x lý theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh 221- H BT và i u 9 c a Ngh nh 222-H BT. Bi n pháp x lý ph i báo cáo k p th i cho U ban nhân dân t nh, thành ph và thông báo cho cơ quan c p "Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh". 3- Thông tư này ch hư ng d n các i u ki n xem xét vi c thành l p doanh nghi p tư nhân và công ty, không thay th các văn b n qu n lý kinh doanh v n t i hi n hành. 4- Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ph n ánh b ng văn b n v B nghiên c u s a i, b sung. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản