Thông tư số 188/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 188/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 188/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 188/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 188/1998/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Th c hi n Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân; B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n công khai v ngân sách nhà nư c như sau: I/ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH C HI N CÔNG B : 1/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách nhà nư c, ngu n bù p b i chi, các lĩnh v c chi: chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c - ào t o, s nghi p y t , s nghi p văn hoá, s nghi p th d c th thao, chi th c hi n các chương trình m c tiêu hàng năm ã ư c Qu c h i quy t nh (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 1 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Phát hành n phNm. - Th i i m công b công khai: Ch m nh t sau 60 ngày k t ngày Qu c h i có ngh quy t v quy t nh d toán, phê chuNn quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 2/ V công khai t ng d toán thu, chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a các B , cơ quan trung ương ã ư c Th tư ng Chính ph giao ho c B Tài chính giao theo u quy n c a Th tư ng Chính ph ; t ng quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a các ơn v này ã ư c B Tài chính xét duy t: - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 2 ính kèm (tr d toán và quy t toán c a các B , cơ quan trung ương, các ơn v thu c danh m c bí m t Nhà nư c theo ch quy nh). - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các B , cơ quan trung ương. - Th i i m công b công khai:
 2. + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách c a Th tư ng Chính ph ho c B trư ng B Tài chính. + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi Qu c h i phê chuNn quy t toán ngân sách nhà nư c. 3/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách hàng năm c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; t l phân chia các ngu n thu; s b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph (n u có); kinh phí u quy n t ngân sách trung ương cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (n u có) ã ư c Th tư ng Chính ph giao (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 3 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Th i i m công b công khai: + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách c a Th tư ng Chính ph . + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi Qu c h i phê chuNn quy t toán ngân sách nhà nư c. II/ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TH C HI N CÔNG B : 1/ V công khai d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các lĩnh v c chi c a ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương: chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c - ào t o, s nghi p y t , s nghi p văn hoá, s nghi p th d c th thao hàng năm ã ư c H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 4 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Phát hành n phNm. - Th i i m công b công khai: Ch m nh t sau 60 ngày H i ng nhân dân có ngh quy t v quy t nh d toán, phê chuNn quy t toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 2/ V công khai d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách c a các cơ quan, ơn v thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ã ư c giao (ho c ã ư c xét duy t): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 5 ính kèm.
 3. - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các cơ quan, ơn v , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Th i i m công b công khai: + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê chuNn quy t toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 3/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách hàng năm c a các huy n, th xã, thành ph thu c t nh, t l phân chia các ngu n thu, s b sung (n u có), kinh phí u quy n t ngân sách t nh, thành ph cho các huy n, th xã, thành ph thu c t nh (n u có) ã ư c giao (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 6 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các huy n, th xã, thành ph tr c thu c. - Th i i m công b công khai: + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách cho huy n, th xã, thành ph tr c thu c c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê chuNn quy t toán ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương. III/ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO CH TNCH U BAN NHÂN DÂN HUY N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH TH C HI N CÔNG B : 1/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách huy n, th xã, thành ph thu c t nh, các lĩnh v c chi c a ngân sách huy n, th xã, thành ph thu c t nh: chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c - ào t o, s nghi p y t , s nghi p văn hoá, s nghi p th d c th thao hàng năm ã ư c H i ng nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh quy t nh (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 7 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Phát hành n phNm. - Th i i m công b công khai: Ch m nh t sau 30 ngày H i ng nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh có ngh quy t v quy t nh d toán, phê chuNn quy t toán ngân sách huy n, th xã, thành ph thu c t nh.
 4. 2/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách hàng năm c a các cơ quan, ơn v thu c U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh ã ư c giao (ho c ã ư c xét duy t): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 8 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các cơ quan, ơn v thu c U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh. - Th i i m công b công khai: + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách c a Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh. + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi H i ng nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh phê chuNn quy t toán ngân sách huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 3/ V công khai t ng d toán (ho c quy t toán) thu, chi ngân sách hàng năm, t l phân chia các ngu n thu, s b sung (n u có), ngu n kinh phí u quy n t ngân sách c p trên cho các xã, phư ng, th tr n (n u có) ã ư c giao (ho c ã ư c phê chuNn): - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 9 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Thông báo b ng văn b n cho các xã, phư ng, th tr n tr c thu c. - Th i i m công b công khai: + i v i d toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh giao d toán ngân sách cho xã, phư ng, th tr n c a Ch t ch U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh. + i v i quy t toán ngân sách: Ch m nh t 30 ngày sau khi H i ng nhân dân huy n, th xã, thành ph thu c t nh phê chuNn quy t toán ngân sách huy n, th xã, thành ph thu c t nh. IV/ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO CH TNCH U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, THN TR N CÔNG B : Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n công b công khai d toán, báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách xã, phư ng th tr n ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, phê chuNn chi ti t n t ng lĩnh v c thu, chi ngân sách: - N i dung công b công khai: Theo ph l c s 10 ính kèm. - Hình th c công b công khai: Niêm y t công khai t i tr s xã, phư ng, th tr n. - Th i i m công b công khai: Ch m nh t sau 30 ngày H i ng nhân dân xã, phư ng, th tr n có ngh quy t v quy t nh d toán, phê chuNn quy t toán ngân sách.
 5. V/ T CH C TH C HI N: 1/ Vi c công b công khai ngân sách nhà nư c theo các quy nh trên ư c th c hi n i v i quy t toán ngân sách nhà nư c t năm 1998 và d toán ngân sách nhà nư c t năm 1999 tr i. 2/ Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p th c hi n t t vi c công khai ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) PH L C 1 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : TC/NSNN c l p - T do - H nh phúc THÔNG BÁO CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) NSNN NĂM ..... ã ư c Qu c h i quy t nh (phê chu n) ơn v : T ng Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) NSNN I - T ng s thu ngân sách nhà nư c: II - T ng s chi ngân sách nhà nư c: III - Chi m t s lĩnh v c ch y u: - Chi u tư phát tri n - Chi s nghi p giáo d c - ào t o - Chi s nghi p y t - Chi s nghi p văn hoá - Chi s nghi p th d c th thao IV- Chi th c hi n các chương trình m c tiêu: - Chương trình qu c gia v y t - Chương trình qu c gia Dân s và KHH gia ình - Chương trình qu c gia xoá ói gi m nghèo
 6. ......................... V - Ngu n bù p b i chi NSNN: - Vay trong nư c - Vay ngoài nư c Nơi nh n: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH PH L C 2 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : TC/NSNN c l p - T do - H nh phúc THÔNG BÁO CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) NSNN NĂM .....C A CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ã ư c Th tư ng Chính ph giao (ho c B Tài chính duy t) ơn v : tri u ng STT Tên b , cơ quan trung ương d toán (ho c quy t toán) ngân sách T ng s thu T ng s chi 1 Văn phòng Ch t ch nư c 2 Văn phòng Qu c h i 3 Toà án nhân dân t i cao 4 Vi n ki m sát nhân dân t i cao 5 Ban Tài chính qu n tr TW 6 B Xây d ng ..................... Nơi nh n: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Các B , cơ quan trung ương, ơn v theo danh sách trên - Lưu: VP, V NSNN PH L C 3 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : TC/NSNN c l p - T do - H nh phúc THÔNG BÁO
 7. CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM ..... C A CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG ã ư c Th tư ng Chính ph giao (ho c H ND phê chuNn) ơn v : tri u ng S Tên t nh, thành ph T ng thu T ng s T l phân S b T ng TT NSNN chi ngân chia các sung t các trên a sách t nh, ngu n thu NSTW kho n bàn T.ph cho ngân cho ngân kinh phí t nh, sách t nh, sách t nh, u T.ph T.ph T.ph quy n c a NSTW 1 Thành ph Hà n i 2 Thành ph H i phòng 3 Thành ph H Chí Minh 4 Bà r a - Vũng t u .......................... .......................... Nơi nh n: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Các t nh, thành ph - Lưu: VP, V NSNN PH L C 4 UBND T NH.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc THÔNG BÁO CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM .....C A T NH ã ư c H ND t nh, thành ph quy t nh (ho c phê chuNn) ơn v : tri u ng Ch tiêu D toán (ho c quy t toán)
 8. I - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: II- T ng s thu ngân sách t nh: Trong ó: - Thu b sung t ngân sách c p trên - Thu k t dư III - T ng s chi ngân sách t nh: - Chi u tư phát tri n - Chi s nghi p giáo d c - ào t o - Chi s nghi p văn hoá - Chi s nghi p th d c th thao TM/ U BAN NHÂN DÂN T NH... Ch t ch Nơi nh n: PH L C 5 UBND T NH.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) NGÂN SÁCH NĂM...C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C T NH ã ư c UBND t nh, thành ph giao (ho c S Tài chính xét duy t) ơn v : tri u ng STT Tên cơ quan, ơn v D toán (ho c quy t toán) ngân sách T ng s thu T ng s chi 1 Văn phòng UBND t nh 2 S giao thông 3 S công nghi p 4 S tài chính ..................... Nơi nh n: TM/ U BAN NHÂN DÂN T NH... - Các ơn v theo danh sách trên Ch t ch
 9. PH L C 6 UBND T NH.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN)NGÂN SÁCH NĂM...C A CÁC HUY N ã ư c UBND t nh, thành ph giao (ho c H ND phê duy t) ơn v : tri u ng STT Tên huy n T ng thu T ng s T l phân S b T ng các ngân sách chi ngân chia các sung t NN trên sách ngu n thu ngân sách ngu n a bàn huy n cho ngân t nh kinh phí huy n sách huy n u quy n 1 Huy n A 2 Huy n B 3 Huy n C 4 Huy n D 5 Huy n E ... ........... Nơi nh n: TM/ U BAN NHÂN DÂN T NH... - Các huy n, th xã tr c thu c Ch t ch PH L C 7 UBND HUY N.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc THÔNG BÁO CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) THU CHI NGÂN SÁCH NĂM... C A HUY N ã ư c H ND huy n thông qua (ho c phê chuNn) ơn v : tri u ng Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) I - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn:
 10. II- T ng s thu ngân sách huy n: Trong ó: - Thu b sung t ngân sách c p trên - Thu k t dư III - T ng s chi ngân sách huy n: - Chi u tư phát tri n - Chi s nghi p giáo d c - ào t o - Chi s nghi p y t - Chi s nghi p văn hoá - Chi s nghi p th d c th thao Nơi nh n: TM/ U BAN NHÂN DÂN HUY N... - Ch t ch PH L C 8 UBND HUY N.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) NGÂN SÁCH NĂM... C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C HUY N ã ư c UBND huy n giao (ho c cơ quan tài chính xét duy t) ơn v : tri u ng STT Tên cơ quan, ơn v D toán (ho c quy t toán) ngân sách T ng s thu T ng s chi 1 Văn phòng UBND huy n 2 S giao thông 3 S công nghi p 4 S tài chính ..................... Nơi nh n: TM/ U BAN NHÂN DÂN HUY N... - Các ơn v theo danh sách trên Ch t ch PH L C 9
 11. UBND HUY N.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc STT Tên xã T ng thu T ng s T l phân S b T ng các ngân sách chi ngân chia các sung t NN trên sách xã ngu n thu ngân sách ngu n a bàn xã cho ngân huy n kinh phí sách xã u quy n 1 Xã A 2 Xã B 3 Xã C 4 Xã D 5 Xã E ... ........... Nơi nh n: TM/ U BAN NHÂN DÂN T NH... - Các xã tr c thu c Ch t ch PH L C 10 UBND XÃ.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : CV/UB c l p - T do - H nh phúc CÔNG KHAI D TOÁN (HO C QUY T TOÁN) NGÂN SÁCH NĂM... C A XÃ ã ư c H ND xã quy t nh (ho c phê chuNn) ơn v : tri u ng Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) ngân sách I - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: - Thu thu công thương nghi p ngoài qu c doanh - Thu thu s d ng t nông nghi p - Thu phí, l phí - Thu hoa l i công s n ...................
 12. - Thu khác II - T l (%) phân chia các kho n thu dành cho xã (Ghi c th t l t ng kho n thu có phân chia v i ngân sách c p trên) III- T ng thu ngân sách xã Trong ó: - Thu b sung t ngân sách c p trên - Thu k t dư IV- T ng s chi ngân sách xã: - Chi u tư phát tri n - Chi s nghi p giáo d c - ào t o - Chi s nghi p y t - Chi s nghi p văn hoá - Chi qu n lý hành chính ............ Chi khác TM/ U BAN NHÂN DÂN XÃ... Ch t ch
Đồng bộ tài khoản