Thông tư số 19/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
2
download

Thông tư số 19/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2001/TT-BTC về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chóng AIDS do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chóng AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 19/2001/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2001 HƯ NG D N S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 128/1999/TT-BTC NGÀY 26/10/1999 C A B TÀI CHÍNH V N I DUNG VÀ M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG CH NG AIDS Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 1/6/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 8/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia; Căn c Quy t nh s 38/2000/Q -TTg ngày 24/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh 531/TTg v qu n lý các Chương trình m c tiêu Qu c gia; Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 5/6/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; Căn c Quy t nh s 146/2000/Q -TTg ngày 22/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v .vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001; Sau khi th ng nh t v i B Y t , B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 (hư ng d n n i dung và m c chi c a Chương trình Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS) như sau: 1. Thay i các c m t : 1.l. Thay c m t : "U ban Qu c gia phòng ch ng AIDS" b ng c m t "B Y t ". 1.2. Thay c m t "Chương trình Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS" b ng c m t "M c tiêu qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS thu c Chương trình Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, B nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS". 2. S a i các n i dung chi và m c chi t i i m 2: 2.1. S a i g ch u dòng th 3 như sau: Chi cho i làm công tác giáo d c ng ng c a t nh can thi p gi m tác h i (chi cho nhóm nh ng ngư i b nhi m HIV/AIDS h t giúp l n nhau, trao i kinh nghi m phòng, ch ng lây nhi m cho nh ng ngư i khác), m i t nh có 01 i giáo d c ng ng, ư c hư ng 01 (m t) nh su t. Trư ng h p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có t l ngư i nhi m HIV/AIDS cao trên 40 ngư i/100.000 dân thì ư c hư ng 02 (hai) nh su t. M c chi m i nh su t là 80.000 ng/tháng.
  2. 2.2. S a i g ch u dòng th 7 như sau: Chi khen thư ng theo Quy t nh c a B trư ng B Y t . M c khen thư ng áp d ng theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.3. S a i g ch u dòng th 8 như sau: Chi cho các xã, phư ng tr ng i m ư c Nhà nư c quy nh; Trung tâm 05, 06, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng (g i là cơ s ) có t 10 n 50 b nh nhân nhi m HIV/AIDS m t nh su t/tháng/cơ s . Trư ng h p các cơ s này có t 50 b nh nhân nhi m HIV/AIDS tr lên ư c tính 02 (hai) nh su t/tháng/cơ s tr thù lao cho cán b chuyên trách phòng ch ng HIV/AIDS, cán b y t và cán b qu n giáo tr c ti p chăm sóc, khám ch a b nh, qu n lý giáo d c ngư i nhi m HIV/AIDS các cơ s ó. M c chi m i nh su t là 80.000 ng/tháng. 2.4. S a i các g ch u dòng th 10, 11, 12 như sau: Chi cho cán b tr c li p làm giám sát tr ng i m, xét nghi m phát hi n, giám sát HIV/STD, d ch v xét nghi m máu v i m c ích giám sát tr ng i m, giám sát phát hi n và sàng l c máu trong truy n máu, chNn oán HIV/AIDS (bao g m c công tác t ch c xét nghi m và các chi phí khác, s lư ng m u giám sát do B Y t giao cho cơ s th c hi n) v i m c chi như sau: + 5.000 ng/m u cho giám sát tr ng i m và giám sát phát hi n. + 3.000 ng/m u cho sàng l c máu trong chNn oán HIV/AIDS trong k ho ch chương trình ã ư c duy t. 2.5. S a g ch u dòng th 13 như sau: chi h tr cho cán b y t tr c ti p i u tr và chăm sóc b nh nhân t nhi m HIV ã tr thành b nh nhân AIDS t i các cơ s y t Nhà nư c, tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ho c t i gia ình theo ngày i u tr th c t . M c chi 5.000 ng/ngày i u tr th c t /b nh nhân AIDS. 2.6. S a i g ch u dòng th 18 như sau: Cơ ch qu n lý, i u hành m c tiêu Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 41/2000TT-BTC ngày 19/5/2000, Thông tư s 78/2000/TT-BTC ngày 27/7/2000 c a B Tài chính và Thông tư s 06/2000/TT-BKH ngày 27/6/2000 c a B k ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 38/2000/Q -TTg ngày 24/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 531/TTg ngày 08/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu Qu c gia. 3. Kinh phí th c hi n các n i dung chi trên, các ơn v b trí trong ph m vi d toán ngân sách ã ư c giao năm 2001. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký, trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản