Thông tư số 19/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
6
download

Thông tư số 19/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 19/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C U TH U TÍN PHI U KHO B C VÀ TRÁI PHI U NGO I T QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Th c hi n Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; sau khi th ng nh t v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n vi c u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Căn c vào nhi m v huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và cho u tư phát tri n, B Tài chính quy t nh kh i lư ng tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t phát hành hàng năm. Kho b c Nhà nư c ư c ch ng quy t nh kh i lư ng và th i i m phát hành t ng t cho phù h p v i nhu c u s d ng v n và tình hình th trư ng tài chính, ti n t . 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là cơ quan i lý cho B Tài chính trong vi c t ch c u th u, thanh toán tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t . Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c mua s tín phi u kho b c còn l i trong các phiên u th u n u các thành viên tham gia u th u không mua h t. 4. Tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c mua bán trên th trư ng ti n t ho c chi t kh u, tái chi t kh u, c m c t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 5. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 5.1. u th u c nh tranh lãi su t là vi c các thành viên tham gia u th u ưa ra các m c lãi su t d th u c a mình Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam l a ch n m c lãi su t trúng th u.
 2. 5.2. u th u không c nh tranh lãi su t là vi c các t ch c tham gia u th u không ưa ra m c lãi su t d th u mà ăng ký mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t theo m c lãi su t trúng th u ư c xác nh theo k t qu c a u th u c nh tranh lãi su t. 5.3. Lãi su t tr n là m c lãi su t t i a c a tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t phát hành do B trư ng B Tài chính thông báo trong t ng th i kỳ. 5.4. Bán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t theo hình th c chi t kh u là vi c t ch c phát hành th c hi n bán tín phi u, trái phi u th p hơn m nh giá và thanh toán b ng m nh giá c a tín phi u, trái phi u khi n h n. 5.4. Bán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t theo hình th c ngang m nh giá là vi c t ch c phát hành th c hi n bán tín phi u, trái phi u b ng m nh giá c a tín phi u, trái phi u. Ti n lãi tín phi u, trái phi u ư c thanh toán nh kỳ, ho c m t l n cùng v i ti n g c khi n h n. II. QUY NNH C TH 1. ng ti n phát hành, thanh toán 1.1. Tín phi u kho b c u th u qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam. 1.2. Trái phi u ngo i t u th u qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c phát hành và thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i. Lo i ngo i t phát hành do B trư ng B Tài chính quy nh cho t ng t phát hành. Trái phi u phát hành b ng lo i ngo i t nào thì ư c thanh toán g c, lãi b ng lo i ngo i t ó. Trư ng h p, s ti n thanh toán trái phi u có ngo i t l (dư i m t ơn v ti n t ) thì ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . 2. Hình th c, m nh giá tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 2.1. Hình th c Tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t u th u qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c phát hành dư i hình th c ch ng ch ho c bút toán ghi s ; có ghi danh ho c không ghi danh. a) i v i hình th c ch ng ch : B Tài chính quy nh n i dung Kho b c Nhà nư c in và phân ph i cho các t ch c trúng th u. b) i v i hình th c bút toán ghi s : Do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ghi và qu n lý s sách.
 3. Tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t khi phát hành ư c th c hi n theo hình th c bút toán ghi s . Trư ng h p ch s h u mu n nh n ch ng ch tín phi u, trái phi u, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo cho Kho b c Nhà nư c c p ch ng ch . 2.2. M nh giá M nh giá c a tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t do B Tài chính (Kho b c Nhà nư c) thông báo cho t ng t phát hành. 3. Kỳ h n tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 3.1. Tín phi u kho b c có các lo i kỳ h n: 91 ngày, 182 ngày, 273 ngày và 364 ngày. 3.2. Trái phi u ngo i t có kỳ h n t 01 năm tr lên. B trư ng B Tài chính quy t nh kỳ h n trái phi u c a t ng t phát hành cho phù h p v i nhu c u s d ng v n u tư c a các công trình và tình hình th c t c a th trư ng tài chính, ti n t . 4. Lãi su t tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 4.1. B trư ng B Tài chính thông báo lãi su t tr n trong t ng th i kỳ. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c quy t nh lãi su t c th cho t ng phiên u th u trong ph m vi m c lãi su t tr n cho phép. Tuỳ i u ki n c th , B trư ng B Tài chính có th không quy nh m c lãi su t tr n t ch c u th u. 4.2. Lãi su t phát hành tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c xác nh trên cơ s k t qu c a t ng phiên u th u. 4.3. Lãi su t trái phi u ngo i t có th áp d ng c nh cho c kỳ h n trái phi u ho c th n i hàng năm theo s bi n ng c a lãi su t trên th trư ng tài chính, ti n t . Trư ng h p áp d ng lãi su t th n i, B Tài chính (Kho b c Nhà nư c) thông báo lãi su t tham chi u trư c khi u th u. Lãi su t chính th c s ư c công b trư c theo t ng th i gian ho c vào các th i i m thanh toán lãi trái phi u trên cơ s lãi su t tham chi u t i th i i m công b . 5. Nguyên t c u th u 5.1. Bí m t m i thông tin u th u c a các ơn v t th u và các thông tin có liên quan n lãi su t t ch c u th u. 5.2. T ch c u th u công khai, bình ng v quy n l i, nghĩa v gi a các t ch c tham gia u th u. 5.3. ơn v trúng th u có trách nhi m mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t theo kh i lư ng và lãi su t trúng th u ư c thông báo. 6. Hình th c u th u
 4. Vi c u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c th c hi n theo m t trong hai hình th c: u th u c nh tranh lãi su t, ho c k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t v i u th u không c nh tranh lãi su t. Trư ng h p áp d ng hình th c u th u k t h p gi a u th u c nh tranh lãi su t v i u th u không c nh tranh lãi su t thì kh i lư ng tín phi u, trái phi u u th u không c nh tranh lãi su t không vư t quá 30% t ng kh i lư ng tín phi u, trái phi u thông báo phát hành c a t u th u ó. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c quy t nh hình th c u th u c th c a t ng phiên u th u. 7. i tư ng, i u ki n tham gia u th u 7.1. i tư ng tham gia u th u i tư ng tham gia u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam bao g m: a) Các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng; b) Các công ty b o hi m, qu b o hi m, qu u tư ho t ng h p pháp t i Vi t Nam; các chi nhánh qu u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Các ơn v th hư ng kinh phí ngân sách nhà nư c không ư c s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t . 7.2. i u ki n tham gia u th u a) Có tư cách pháp nhân, ư c thành l p ho c ho t ng h p pháp theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam; b) Có m c v n pháp nh t i thi u là 20 t ng Vi t Nam ( i v i các t ch c tham gia u th u tín phi u kho b c); c) Có tài kho n ti n ng Vi t Nam m t i Ngân hàng ( i v i các t ch c tham gia u th u tín phi u kho b c); có tài kho n b ng ngo i t m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ( i v i các t ch c tham gia u th u trái phi u ngo i t ); d) Có ơn ngh tham gia th trư ng u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p nh n. Vi c u th u trái phi u ngo i t ch áp d ng cho các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t các T ch c tín d ng t i Vi t Nam và ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p phép kinh doanh ngo i h i. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét i u ki n c a các i tư ng tham gia u th u c p m i ho c thu h i gi y ch ng nh n thành viên tham gia u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t . 8. Hình th c bán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t
 5. Tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t u th u qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c bán theo 2 hình th c: ngang m nh giá và chi t kh u. 9. T ch c u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 9.1. Th i gian t ch c u th u Vi c u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c t ch c theo tu n, tháng ho c quý, tuỳ thu c vào nhu c u v n c a ngân sách Nhà nư c, ti n tri n khai các công trình và tình hình th trư ng tài chính, ti n t . 9.2. Thông báo u th u Trư c ngày t ch c u th u 2 ngày làm vi c, căn c ngh phát hành tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t c a B Tài chính (Kho b c Nhà nư c), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam g i thông báo phát hành cho các thành viên tham gia u th u và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. N i dung thông báo bao g m: kh i lư ng tín phi u, trái phi u phát hành; ngày u th u; ngày phát hành, ngày n h n thanh toán; hình th c u th u; hình th c tín phi u, trái phi u; hình th c bán tín phi u, trái phi u; phương th c thanh toán g c, lãi. 9.3. ăng ký u th u và m th u a) Th t c ăng ký u th u, trình t m phi u t th u, ki m tra tính h p l , h p pháp c a phi u t th u cũng như trình t và th t c u th u do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh. b) Kh i lư ng t th u tín phi u kho b c t i thi u là 100.000.000 ng (m t trăm tri u ng). Kh i lư ng trái phi u ngo i t t th u t i thi u là 10.000 ơn v ti n t (mư i ngàn ơn v ti n t ) c a lo i ngo i t phát hành. 9.4. Xác nh kh i lư ng và lãi su t tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t trúng th u 9.4.1. Căn c xác nh Căn c xác nh kh i lư ng và lãi su t tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t trúng th u bao g m: - Kh i lư ng và lãi su t t th u c a các t ch c tham gia u th u; - Kh i lư ng tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t thông báo phát hành và lãi su t tr n (n u có). 9.4.2. Nguyên t c xác nh a) u th u c nh tranh lãi su t
 6. - Trư ng h p không có lãi su t tr n: Kh i lư ng tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t trúng th u ư c xét ch n theo th t t m c lãi su t th p nh t n m c lãi su t t ư c kh i lư ng tín phi u, trái phi u thông báo phát hành. Trư ng h p có nhi u phi u t th u cùng m c lãi su t mà t i m c lãi su t ó kh i lư ng tín phi u, trái phi u trúng th u vư t quá kh i lư ng tín phi u, trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng tín phi u, trái phi u trúng th u (sau khi ã tr kh i lư ng trúng th u v i m c lãi su t th p hơn) ư c phân chia cho m i phi u t th u t l thu n v i kh i lư ng tín phi u, trái phi u t th u c a t ng phi u. - Trư ng h p có lãi su t tr n: Kh i lư ng tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t trúng th u ư c xét ch n theo th t tăng lên c a lãi su t t th u trong ph m vi lãi su t tr n. T i m c lãi su t t th u cao nh t trong ph m vi lãi su t tr n có kh i lư ng tín phi u, trái phi u t th u vư t quá kh i lư ng tín phi u, trái phi u thông báo phát hành thì kh i lư ng tín phi u, trái phi u trúng th u (sau khi ã tr kh i lư ng trúng th u v i m c lãi su t th p hơn) ư c phân chia cho m i phi u t th u t l thu n v i kh i lư ng tín phi u, trái phi u t th u t i m c lãi su t ó. Trong c 2 trư ng h p trên, lãi su t trúng th u cao nh t là lãi su t phát hành áp d ng chung cho m i i tư ng trúng th u. b) u th u c nh tranh lãi su t k t h p v i u th u không c nh tranh lãi su t - Xác nh kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t và không c nh tranh lãi su t: + Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t nh hơn ho c b ng 30% kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t thông báo phát hành thì kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng t th u. Kh i lư ng u th u c nh tranh lãi su t b ng kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t thông báo phát hành tr (-) kh i lư ng u th u không c nh tranh lãi su t. + Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t l n hơn 30% kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t thông báo phát hành thì kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t u th u không c nh tranh lãi su t b ng 30% và kh i lư ng tín phi u, trái phi u u th u c nh tranh lãi su t b ng 70% kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t thông báo phát hành. - Xác nh kh i lư ng và lãi su t trúng th u: + i v i các i tư ng tham gia u th u c nh tranh lãi su t: Kh i lư ng và lãi su t trúng th u c a các thành viên u th u c nh tranh lãi su t ư c xác nh như quy nh t i ti t a c a m c này. + i v i các i tư ng tham gia u th u không c nh tranh lãi su t: Các i tư ng tham gia u th u không c nh tranh lãi su t ư c mua tín phi u, trái phi u ngo i t theo m c lãi su t phát hành i v i các i tư ng u th u c nh tranh lãi su t. Trư ng h p kh i lư ng t th u không c nh tranh lãi su t l n hơn 30% kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t thông báo phát hành thì kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t phát hành cho các i tư ng này ư c phân chia t l thu n v i kh i lư ng tín phi u, trái phi u ngo i t t th u c a t ng i tư ng.
 7. Trư ng h p, các i tư ng tham gia u th u không mua h t kh i lư ng tín phi u kho b c c a phiên u th u thì Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c mua ph n còn l i. 9.5. Xác nh giá bán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t và s ti n ư c thanh toán khi n h n 9.5.1. i v i tín phi u kho b c a) Bán tín phi u kho b c theo hình th c ngang m nh giá: - Giá bán tín phi u kho b c b ng 100% m nh giá. - S ti n thanh toán tín phi u kho b c khi n h n ư c tính theo công th c sau: n T = G + (G x Ls x ) 365 Trong ó: T: T ng s ti n (g c + lãi) tín phi u ư c thanh toán khi nh n G: Giá bán tín phi u kho b c Ls: Lãi su t tín phi u trúng th u (tính theo t l %/365 ngày) n: S ngày trong th i h n tín phi u b) Bán tín phi u kho b c theo hình th c chi t kh u: - Giá bán tín phi u ư c xác nh theo công th c sau: MG G = Ls x n 1+ 365 Trong ã: G: Giá bán tín phi u kho b c MG: M nh giá tín phi u kho b c Ls: Lãi su t tín phi u trúng th u (tính theo t l %/365 ngày) n: S ngày trong th i h n tín phi u
 8. - Khi n h n thanh toán ư c thanh toán b ng m nh giá tín phi u. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh c th v cách tính tròn giá tín phi u khi b c. 9.5.2. i v i trái phi u ngo i t a) Bán trái phi u theo hình th c ngang m nh giá. - i v i trái phi u thanh toán g c, lãi m t l n khi n h n: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá. + S ti n thanh toán trái phi u khi n h n ư c tính theo công th c: T = MG x (1 + Ls)n Trong ó: T: T ng s ti n (g c, lãi) ư c thanh toán MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u trúng th u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (năm) - i v i trái phi u thanh toán lãi nh kỳ: + Giá bán trái phi u b ng 100% m nh giá. + Ti n lãi tr nh kỳ ư c tính theo công th c sau: Ls L = MG x k Trong ó: L: S ti n lãi thanh toán nh kỳ MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trúng th u (%/năm) k: S l n thanh toán lãi trong 1 năm + Khi n h n, ngư i s h u trái phi u ư c thanh toán s ti n g c b ng m nh giá trái phi u và s ti n lãi c a kỳ lĩnh lãi cu i cùng.
 9. b) Bán trái phi u theo hình th c chi t kh u - Giá bán trái phi u ư c xác nh theo công th c sau: MG G = (1 + Ls)n Trong ó: G: Giá bán trái phi u MG: M nh giá trái phi u Ls: Lãi su t trái phi u trúng th u (%/năm) n: Kỳ h n trái phi u (tính theo năm) - Khi n h n thanh toán ư c thanh toán b ng m nh giá trái phi u. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh c th v cách tính tròn giá trái phi u ngo i t . 9.6. Thông báo k t qu u th u Sau khi k t thúc vi c xác nh lãi su t và kh i lư ng trúng th u, Ban u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ký g i B n t ng h p k t qu u th u cho B trư ng B Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c thông báo k t qu cho các ơn v tham gia u th u và công b trên phương ti n thông tin i chúng. 10. Thanh toán ti n mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 10.1. Ngày phát hành tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c n nh vào ngày làm vi c th 2 k t ngày u th u. Trong ph m vi 2 ngày làm vi c ti p theo ngày u th u, các ơn v trúng th u ph i chuy n ti n mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t theo thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c vào tài kho n c a Kho b c Nhà nư c m t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ghi có tài kho n c a Kho b c Nhà nư c s ti n thu t bán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t và ghi có tài kho n tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t cho t ch c trúng th u. Trư ng h p t ch c trúng th u có nhu c u nh n ch ng ch tín phi u, trái phi u, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thông báo cho Kho b c Nhà nư c c p ch ng ch . 10.2. Trư ng h p các thành viên trúng th u làm th t c thanh toán ch m so v i ngày quy nh, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n trích tài kho n ho c yêu c u Ngân hàng nơi thành viên m tài kho n trích ti n g i c a thành viên trúng th u chuy n cho Kho b c Nhà nư c. N u s dư trên tài kho n ti n g i c a các thành viên
 10. trúng th u v n không thanh toán thì ph n k t qu trúng th u chưa ư c thanh toán s b hu b và ơn v b ph t 5% trên s ti n hu b chuy n n p ngân sách nhà nư c. 10.3. Căn c gi y báo Có c a S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c chuy n n, Kho b c Nhà nư c làm th t c ghi thu ngân sách Trung ương ho c h ch toán theo quy nh c a B Tài chính. 11. Thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t 11.1. Thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t khi nh n a) Vi c thanh toán g c, lãi tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t khi n h n ư c th c hi n thông qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Trư c ngày n h n thanh toán g c, lãi 1 ngày làm vi c ( i v i tín phi u kho b c) và 2 ngày làm vi c ( i v i trái phi u ngo i t ), B Tài chính làm th t c chuy n ti n ng Vi t Nam ho c ngo i t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam thanh toán cho ch s h u trái phi u. Trư ng h p thi u ngo i t , B Tài chính s chuy n ti n ng Vi t Nam mua ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho s ngo i t c n thanh toán. T giá mua ngo i t là t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng t i th i i m mua. b) Vào ngày n h n thanh toán, n u chưa nh n ư c ch ng t chuy n ti n c a Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c t ng trích tài kho n ti n g i c a Kho b c Nhà nư c t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c thanh toán cho ch s h u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t . c) N u ngày n h n thanh toán g c, lãi tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t là ngày ngh theo ch , thì ti n g c, lãi tín phi u, trái phi u ư c thanh toán vào ngày làm vi c ti p theo ngày ngh ó. 11.2. Mua l i trái phi u ngo i t trư c h n Trư ng h p c n thi t, B Tài chính có th mua l i trái phi u ngo i t trư c h n cho phù h p v i kh năng ngân sách nhà nư c và m c tiêu c a chính sách tài chính qu c gia. Vi c mua l i trái phi u ngo i t trư c h n ư c th c hi n theo quy t nh riêng c a B trư ng B Tài chính và ư c thông báo trư c t i thi u là 02 ngày làm vi c cho các ch s h u trái phi u. 12. Chi phí phát hành, thanh toán 12.1. Toàn b chi phí t ch c u th u, thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t do ngân sách Trung ương m b o và chi tr cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo t l là 0,05% trên giá tr tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t trúng th u. Chi phí phát hành, thanh toán trái phi u b ng ngo i t ư c quy i ra ng Vi t Nam thanh toán cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c s d ng kinh phí u th u, thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t vào các m c ích sau:
 11. a) Chi mua s m thi t b ph c v cho u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ; b) Chi b o dư ng nh kỳ, s a ch a t xu t máy móc, thi t b ; c) Chi thi t k và xây d ng ph n m m chương trình u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ; d) Chi thông tin qu ng cáo v u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t trên các phương ti n thông tin i chúng; ) Chi phí tr c ti p cho t ng phiên u th u; e) Chi h i th o, kh o sát, h c t p kinh nghi m u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ; f) Chi h i ngh khách hàng hàng năm t ng k t công tác t ch c u th u; g) Chi khen thư ng t xu t và nh kỳ cho các thành viên Ban u th u, cán b ph c v công tác u th u và các cơ quan có liên quan khác. Kho n chi này không ư c vư t quá 10% t ng kinh phí u th u và thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c hư ng; h) Chi h p Ban u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ; nh kỳ sơ k t tình hình u th u và bàn phương hư ng công tác; k) Chi văn phòng phNm; l) Các kho n chi khác ph c v cho vi c u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t . Các kho n chi cho công tác u th u, thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ư c h ch toán vào chi nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 12.2. Chi phí in tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t do ngân sách Trung ương m b o và thanh toán cho t ch c in tín phi u, trái phi u. 13. Trách nhi m c a các ơn v có liên quan n u th u 13.1. B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam a) Ki m tra, giám sát vi c t ch c u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; b) Gi i quy t các tranh ch p, khi u n i phát sinh trong quá trình u th u và thanh toán tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành Quy ch hư ng d n c th vi c u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 13.2. Ban th u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t
 12. a) Ban u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh thành l p, trong ó có 3 i di n c a B Tài chính (02 i di n c a Kho b c Nhà nư c và 01 i di n c a V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính). b) Nhi m v c a Ban u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t : - Ki m tra các i u ki n c a ơn v tham gia u th u; - ChuNn b các công vi c c n thi t cho vi c t ch c u th u tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t ; - Giám sát vi c m th u, xác nh kh i lư ng trúng th u, giá phát hành, ti n lãi tín phi u kho b c và trái phi u ngo i t ; - Duy t k t qu u th u và xác nh n b n thông báo k t qu u th u; - Giám sát vi c thanh toán ti n mua tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t c a các t ch c trúng th u; - Theo dõi di n bi n th trư ng u th u tín phi u kho b c, trái phi u ngo i t ki n ngh v i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam các bi n pháp i u hành ho t ng th trư ng. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi thành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành úng theo hư ng d n t i Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản