intTypePromotion=1

Thông tư số 19/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư số 19/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2009/TT-BXD quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 19/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V QU N LÝ U TƯ XÂY D NG TRONG KHU CÔNG NGHI P VÀ KHU KINH T Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v Quy ch Khu ô th m i; Căn c Ngh nh 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph quy nh V qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh 29/2008/N -CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Căn c Ngh nh 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, B Xây d ng quy nh qu n lý nhà nư c v u tư xây d ng trong Khu công nghi p và Khu kinh t như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh m t s n i dung qu n lý nhà nư c v u tư xây d ng trong khu công nghi p và khu kinh t . 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân u tư xây d ng, ho t ng xây d ng; các Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t và các t ch c, cá nhân có liên quan. i u 2. Qu n lý xây d ng theo quy ho ch 1. Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m: a) Cung c p các thông tin v quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t nhà u tư l p quy ho ch chi ti t xây d ng và thi t k h t ng k thu t khu công nghi p ho c các khu ch c năng trong khu kinh t ; b) C p ch ng ch quy ho ch xây d ng cho các nhà u tư khi có yêu c u, l p d án u tư xây d ng theo quy nh;
  2. c) Trư ng h p d án chưa có trong quy ho ch ngành thì th c hi n theo kho n 3 i u 6 Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph V qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là Ngh nh 12/CP); d) Ch p thu n b ng văn b n v v trí, quy mô xây d ng i v i các d án nhóm B, C u tư trong khu công nghi p, khu kinh t chưa có trong quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m qu n lý vi c xây d ng các công trình trong khu công nghi p và khu kinh t theo quy ho ch xây d ng ã ư c duy t. 3. Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m xem xét ch p thu n vi c u n i h t ng k thu t c a các d án u tư xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t . i u 3. Qu n lý thi t k xây d ng 1. Ban qu n lý khu công nghi p và khu kinh t ti p nh n h sơ d án u tư xây d ng; tr c ti p có ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng nhóm B, C và g i h sơ d án t i các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành quy nh t i Thông tư s 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 c a B Xây d ng Quy nh chi ti t m t s n i dung c a Ngh nh s 12/CP (sau ây vi t t t là Thông tư 03/2009/TT- BXD) có ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng nhóm A u tư vào khu công nghi p và khu kinh t . Trình t , th t c, n i dung tham gia ý ki n v thi t k cơ s i v i các d án u tư xây d ng th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư 03/2009/TT-BXD. 2. Thi t k cơ s h t ng k thu t công trình trong khu công nghi p th c hi n theo quy nh t i kho n 3 Ph n III c a Thông tư s 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng khu công nghi p, khu kinh t . i u 4. C p gi y phép xây d ng 1. Ban qu n lý khu kinh t c p gi y phép xây d ng i v i các công trình xây d ng trong khu kinh t theo quy nh ph i có gi y phép xây d ng, tr nh ng công trình quy nh t i kho n 2, 3 i u này. 2. UBND c p huy n c p gi y phép xây d ng i v i công trình c p II tr xu ng và nhà riêng l t i ô th thu c ph m vi qu n lý trong khu kinh t . 3. UBND xã c p gi y phép xây d ng nhà riêng l thu c các i m dân cư nông thôn trong khu kinh t ã có quy ho ch ư c duy t ho c t i các khu v c theo quy nh c a UBND c p huy n khi xây d ng ph i có gi y phép xây d ng. i u 5. Qu n lý ch t lư ng xây d ng Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m:
  3. 1. Giám sát, nghi m thu ch t lư ng xây d ng theo quy nh i v i các công trình thu c d án do mình làm ch u tư và các công trình có chuy n giao cho Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t . 2. Ph i h p v i S Xây d ng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình c a các d án u tư xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t . 3. nh kỳ 6 tháng, 1 năm ho c t xu t báo cáo UBND c p t nh và S Xây d ng v tình hình qu n lý ch t lư ng xây d ng và các s c công trình x y ra trong khu công nghi p, khu kinh t . 4. Ph i h p v i S Xây d ng ho c B Xây d ng t ch c th c hi n vi c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, giám nh s c công trình. i u 6. Qu n lý d án khu ô th m i, d án nhà trong khu kinh t Ban qu n lý khu kinh t có trách nhi m: 1. T ch c thNm nh các d án u tư xây d ng khu ô th m i UBND c p t nh trình Th tư ng xem xét cho phép u tư ho c UBND c p t nh xem xét cho phép u tư theo thNm quy n. Trình t , th t c, n i dung thNm nh, tri n khai th c hi n các d án khu ô th m i theo quy nh Ngh nh 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu ô th m i và Thông tư 04//2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Quy ch khu ô th m i ban hành theo Ngh nh 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph . 2. T ch c thNm nh các d án nhà trong khu kinh t UBND c p t nh xem xét ch p thu n u tư. Trình t , th t c, n i dung thNm nh các d án nhà theo quy nh c a pháp lu t v nhà . 3. Vi c qu n lý xây d ng d án khu ô th m i trong khu kinh t th c hi n theo quy nh Ngh nh 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu ô th m i và Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Quy ch khu ô th m i ban hành theo Ngh nh 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph . i u 7. Qu n lý chi phí u tư xây d ng Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m: 1. Qu n lý chi phí u tư xây d ng i v i các d án ư c giao làm ch u tư theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph quy nh V qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình.
  4. 2. Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng hư ng d n công tác l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trong khu công nghi p, khu kinh t . 3. Xem xét, l y ý ki n các S , Ngành liên quan v t ng m c u tư i v i các d án có chuy n giao cho Nhà nư c ho c các d án ư c hư ng ưu ãi c a Nhà nư c trong khu công nghi p, khu kinh t . i u 8. T ch c th c hi n 1. Ban qu n lý khu công nghi p, khu kinh t có trách nhi m: a) Nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách v qu n lý xây d ng i v i khu công nghi p, khu kinh t trình B Xây d ng ho c UBND c p t nh xem xét ban hành. b) Tham gia ý ki n v i B Xây d ng và UBND c p t nh trong vi c xây d ng văn b n QPPL có liên quan n qu n lý xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t . c) Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c v qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c u tư xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t . d) Ch u s qu n lý nhà nư c v chuyên môn c a B Xây d ng và S Xây d ng. ) Qu n lý các ho t ng xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. e) Ki m tra các ho t ng xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t , x lý theo thNm quy n ho c báo cáo UBND a phương, cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh hi n hành. 2. Hi u l c thi hành: a) Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 15/8/2009. b) Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - y ban Dân t c và các ban c a Qu c h i; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; Cao L i Quang - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các T ng công ty nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Xây d ng, BQLKCN, BQLKKT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD;
  5. - Công báo; website Chính ph ; website B Xây d ng; - Lưu: VP, H XD.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản