Thông tư số 2-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư số 2-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2-TT/LB về việc thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ do Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ xây dựng, Bộ thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2-TT/LB

 1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THƯƠNG M I-B XÂY D NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1997/TTLB Hà N i , ngày 25 tháng 2 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN B S 02-TTLB C A B K HO CH VÀ U TƯ - B XÂY D NG - B THƯƠNG M I NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH U TH U (Ban hành kèm theo Ngh nh 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ) Quy ch u th u ư c ban hành kèm theo Ngh nh 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph v i m c ích b o m tính khách quan, công b ng và th ng nh t các ho t ng u th u trên ph m vi toàn qu c v các lĩnh v c: tuy n ch n tư v n, mua s m v t tư thi t b và xây l p th c hi n trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Th c hi n i u 3 c a Ngh nh 43/CP và i u 46 c a Quy ch u th u, Liên b B K ho ch và u tư - B Xây d ng - B Thương m i hư ng d n chung m t s n i dung ch y u c a Quy ch u th u các B ngành, a phương và cơ s th ng nh t th c hi n. Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng Quy ch u th u bao g m nh ng i tư ng ư c quy nh t i i u 2 c a Quy ch u th u, nay hư ng d n c th như sau: a. Các d án u tư ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t theo i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP là nh ng d án do Nhà nư c cân i v n u tư, nh ng d án thu c các doanh nghi p Nhà nư c, nh ng d án do Nhà nư c b o lãnh v n và nh ng d án s d ng các ngu n v n ODA theo Ngh nh 20/CP ngày 15/3/1994 c a Chính ph . b. Các d án u tư liên doanh c a doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam có m c góp v n pháp nh t 30% tr lên là nh ng d án ã ư c các cơ quan có thNm quy n c p gi y phép u tư theo các quy nh hi n hành. c. u th u l a ch n i tác d án liên doanh và h p tác kinh doanh, d án 100% v n nư c ngoài, d án th c hi n theo phương th c BOT ho c BT ư c áp d ng theo các quy nh riêng.
 2. d. Ngoài nh ng d án nói trên tuy không b t bu c nhưng khuy n khích áp d ng Quy ch u th u. 2. Hình th c l a ch n nhà th u. a. u th u r ng rãi: Hình th c u th u này ư c khuy n khích áp d ng nh m t tính c nh tranh cao trên cơ s tham gia c a nhi u nhà th u. Tuy nhiên, hình th c này ư c áp d ng tuỳ theo t ng d án c th trong ph m vi m t a phương, m t vùng, liên vùng, toàn qu c ho c qu c t . b. u th u h n ch : Hình th c u th u này ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: - Ch có m t s nhà th u áp ng ư c yêu c u c a h sơ m i th u nhưng t i thi u ph i có 3 nhà th u có kh năng tham gia. - Các ngu n v n s d ng có yêu c u ti n hành u th u h n ch . - Do yêu c u v ti n th c hi n d án ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch p thu n. c. Ch nh th u: Hình th c ch nh th u ư c áp d ng theo i u 30 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph . 3. Sơ tuy n nhà th u a. Vi c sơ tuy n nhà th u ư c áp d ng i v i các gói th u xây l p có giá tr t 100 t ng tr lên; các gói th u v t tư thi t b có giá tr trên 200 t ng ho c có công ngh ph c t p. Nh ng gói th u có giá tr dư i m c quy nh trên, bên m i th u có th ti n hành sơ tuy n nhà th u, n u c n thi t. N i dung các bư c sơ tuy n nhà th u th c hi n theo i u 26 và ph n A (Ph l c III) c a Quy ch u th u. i v i các gói th u xây l p t ch c u th u qu c t , các nhà th u nư c ngoài ph i có văn b n cam k t liên doanh ít nh t v i m t nhà th u Vi t Nam. H sơ sơ tuy n nhà th u do bên m i th u l p ho c thuê các cơ quan chuyên môn am hi u v u th u và lĩnh v c chuyên môn c a gói th u ho c t ch c tư v n có gi y phép kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh l p. Bên m i th u có trách nhi m trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n phê duy t h sơ sơ tuy n trư c khi thông báo m i sơ tuy n. b. i v i các gói th u dư i các m c quy nh trên tuy không th c hi n sơ tuy n, nhưng trong h sơ m i th u ph i yêu c u nhà th u n p các tài li u quy nh t i i u 6, M c 2 c a Quy ch u th u v i u ki n d th u, và kê khai năng l c kinh nghi m theo các m u bi u s 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 9 (n u có) trong ph l c III (Ph n A) kèm theo Quy ch u th u có căn c xem xét v m t hành chính, pháp lý và kh năng th c hi n h p ng c a nhà th u trư c khi ánh giá và x p h ng các h sơ d th u. Riêng m u bi u s 3 ư c hi u ch nh l i theo m c VII, kho n 2.4, i m (d) c a Thông tư này phù h p v i ch k toán hi n hành.
 3. 4. Ưu ãi nhà th u trong nư c Nhà th u trong nư c tham gia u th u qu c t t i Vi t Nam n u trúng th u s ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo các quy nh riêng c a Nhà nư c. 5. Giá xét th u i v i u th u xây l p, bên m i mua th u ph i s d ng giá xét th u làm căn c ánh giá h sơ d th u. Giá xét th u này ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n quy t nh sau th i i m h t h n n p th u và trư c th i i m m th u. i v i u th u mua s m v t tư thi t b ho c tuy n ch n tư v n, bên m i th u có th s d ng giá xét th u tuỳ theo i u ki n c th c a t ng d án. Giá xét th u ư c xác nh theo nh ng căn c sau: - Yêu c u và nh ng ch d n nêu trong h sơ m i th u. - T ng d toán ho c d toán ã ư c duy t. - T ng m c u tư c a d án n u chưa có t ng d toán ho c d toán ư c duy t. Giá xét th u ph i n m trong ph m vi c a t ng d toán ho c d toán và không làm vư t t ng m c u tư c a d án ã ư c phê duy t. Giá trúng th u không ư c vư t giá xét th u ã ư c quy t nh. 6. Th trư ng cơ quan có thNm quy n Th trư ng cơ quan có thNm quy n là các c p ư c quy nh t i i u 7 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph , có trách nhi m và quy n h n ư c quy nh t i i m 4 i u 42 c a Quy ch u th u. Ph n th hai: TRÌNH T TH C HI N U TH U I. CHU N BN U TH U N i dung các công vi c chuNn b u th u bao g m: - K ho ch u th u. - Nhân s . - H sơ m i th u. - Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u.
 4. 1. K ho ch u th u N i dung t ng quát c a K ho ch u th u ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch u th u, nay hư ng d n c th như sau: 1.1. Phân chia gói th u - Gói th u là căn c t ch c u th u và xét th u. Vi c phân chia d án thành gói th u ph i h p lý, trư c h t ph i căn c vào công ngh , tính ch t ho c trình t th c hi n d án. Gói th u ph i ư c phân chia theo quy mô h p lý và m b o tính ng b c a d án. Ch u tư không ư c phân chia d án thành các gói th u quá nh (tr m t s trư ng h p c bi t) làm gi m tính h p lý c a d án và làm tăng chi phí u th u. - Giá tr d ki n c a gói th u không ư c vư t d toán (n u gói th u là m t h ng m c) và t ng giá tr các gói th u không ư c vư t t ng m c u tư ho c t ng d toán (n u có) ã ư c phê duy t. - i v i tuy n ch n tư v n, giá tr d ki n c a gói th u căn c theo m c ư c tính so v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t. 1.2. Phương th c th c hi n h p ng Vi c l c ch n phương th c th c hi n h p ng ph i căn c theo tính ch t, quy mô, th i gian th c hi n... c a t ng gói th u. a. H p ng tr n gói (theo giá khoán g n): i v i các gói th u có i u ki n xác nh chính xác kh i lư ng, s lư ng và giá c t i th i i m u th u thì pháp áp d ng theo phương th c h p ng tr n gói. Trong quá trình th c hi n không ư c thay i giá c ã tho thu n trong h p ng. i v i các phát sinh không ph i do nhà th u gây ra thì ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n phê duy t b ng văn b n. b. H p ng có i u ch nh giá: b.1. Ph m vi áp d ng: - Nh ng gói th u bao g m nh ng ph n vi c ho c h ng m c không có i u ki n xác nh chính xác kh i lư ng ho c s lư ng t i th i i m u th u. - Nh ng gói th u có th i gian th c hi n ít nh t trên 12 tháng và có bi n ng v giá i v i 3 y u t ch y u là nguyên v t li u, thi t b và lao ng. b.2. Nguyên t c áp d ng: - Bên m i th u ch ư c áp d ng phương th c h p ng có i u ch nh giá i v i nh ng gói th u ã ư c phê duy t trong k ho ch u th u ho c ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t.
 5. - Ch áp d ng i v i nh ng kh i lư ng ho c s lư ng phát sinh (tăng ho c gi m) không ph i do nhà th u gây ra, ư c các bên liên quan xác nh n và ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép. Nh ng kh i lư ng ho c s lư ng phát sinh do nhà th u gây ra thì không ư c xem xét. - Giá tr i u ch nh c a h p ng không ư c vư t t ng d toán ho c d toán ã ư c duy t. Giá tr i u ch nh c a toàn b d án không ư c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t. b.3. i u ki n và công th c i u ch nh: Trong h sơ m i th u ph i quy nh c th v i u ki n ư c i u ch nh giá, các ph n vi c ho c h ng m c ư c i u ch nh giá, gi i h n i u ch nh và công th c i u ch nh giá. c. H p ng chìa khoá trao tay: i v i nh ng d án th c hi n theo hình th c u th u toàn b d án n u ch u tư không có kh năng qu n lý thì ư c áp d ng phương th c h p ng chìa khoá trao tay nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép. Tuỳ theo i u ki n và tính ch t c th c a t ng d án, ch u tư có th áp d ng theo h p ng tr n gói ho c có i u ch nh giá theo quy nh t i các i m (a) và (b) nói trên. 1.3. Ph m vi th i gian c a k ho ch u th u: Bên c nh k ho ch u th u t ng th c a toàn b d án, i v i các d án có th i gian th c hi n các công vi c u th u trên 24 tháng (2 năm) c n l n lư t xác nh k ho ch u th u chi ti t cho 1 năm ho c t i a 2 năm m t làm cơ s trình duy t. 1.4. Trình duy t k ho ch u th u K ho ch u th u do bên m i th u l p ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t: + i v i d án có s d ng v n Nhà nư c: ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ư c quy nh t i m c 1 i u 7 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. Riêng i v i các gói th u thu c d án nhóm A, th c hi n theo i u 42 c a Quy ch u th u. + i v i d án liên doanh (trong ó doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam có m c góp v n pháp nh t 30% tr lên): k ho ch u th u do H i ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh phê duy t trên cơ s ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư. 2. Nhân s : 2.1. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư Trách nhi m và quy n h n c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ư c quy nh t i i u 42 c a Quy ch u th u. 2.2. Bên m i th u
 6. Bên m i th u có th là ch u tư ho c i di n h p pháp c a ch u tư có trách nhi m th c hi n các ho t ng u th u. Trách nhi m và quy n h n c a bên m i th u ư c quy nh t i i u 40 c a Quy ch u th u. 2.3. T chuyên gia ho c tư v n giúp vi c cho bên m i th u i v i các d án không có u th u tuy n ch n tư v n thì ch có t chuyên gia ho c tư v n giúp vi c cho bên m i th u. Trư ng h p có yêu c u ph i thuê tư v n (thay cho ch nh t chuyên gia giúp vi c) th c hi n các công vi c theo i m 1 i u 40 c a Quy ch u th u, n u có chi phí t 500 tri u ng tr lên, bên m i th u ph i t ch c u th u theo các quy nh c a Quy ch u th u và các n i dung v tuy n ch n tư v n c a Thông tư này. 2.3.1. Ch nh t chuyên gia ho c thuê tư v n. T chuyên gia ho c tư v n giúp vi c cho bên m i th u ư c thành l p ho c thuê, có các nhi m v quy nh t i m c 1, i u 40 và có các trách nhi m quy n h n ư c quy nh t i i u 41 c a Quy ch u th u, nay hư ng d n c th như sau: a. i v i các gói th u thu c d án nhóm A, B trong ó bên m i th u là các ban qu n lý d án ho c các t ch c chuyên trách v qu n lý u tư và xây d ng thì bên m i th u có trách nhi m ch nh t chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c u th u. Các chuyên gia ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư m i tư v n v vi c ánh giá k t qu l a ch n nhà th u (thNm nh k t qu do bên m i th u trình) ph i th c hi n úng theo nh ng quy nh t i i u 41 c a Quy ch u th u. b. i v i các gói th u thu c d án nhóm C và m t s gói th u có quy mô nh dư i 10 t ng thu c các d án nhóm A, B trong ó bên m i th u là các cơ quan hành chính s nghi p ho c các t ch c ít có kinh nghi m v qu n lý u tư và xây d ng thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư có trách nhi m hư ng d n bên m i th u thành l p t chuyên gia giúp vi c u th u (bao g m c các chuyên gia do c p quy t nh u tư m i) ti n hành t ch c u th u và ánh giá, x p h ng các nhà th u. 2.3.2. Cơ c u t ch c chuyên gia ho c tư v n - Thành viên (ho c nhóm thành viên) ch u trách nhi m v các v n k thu t - công ngh . - Thành viên (ho c nhóm thành viên) ch u trách nhi m v các v n kinh t tài chính. - Thành viên (ho c nhóm thành viên) ch u trách nhi m v các v n pháp lý và các v n khác (n u c n). Bên m i th u c n c m t t trư ng i u hành công vi c c a t , t ng h p và chuNn b các báo cáo ánh giá... 2.3.3. Các yêu c u l a ch n chuyên gia
 7. - Có trình chuyên môn liên quan n gói th u - Am hi u v các n i dung c th c a gói th u. - Có kinh nghi m trong công tác qu n lý th c t ho c nghiên c u. - Am hi u quy trình t ch c ánh giá, xét ch n k t qu u th u. - Thành viên t chuyên gia ho c tư v n không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. 2.3.4. Trách nhi m c a các thành viên t chuyên gia tư v n (Ngoài nh ng quy nh t i i u 41 c a Quy ch u th u) - Ph i tôn tr ng các n i dung và yêu c u c th nêu trong h sơ m i th u và các tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n phê duy t. - Tuy t i không ư c ti t l các thông tin có liên quan n quá trình u th u và xét th u dư i b t c hình th c nào. - Vi c ánh giá, x p h ng nhà th u ph i th c s khách quan. Xác nh th h ng trên cơ s ánh giá t ng h p các tiêu chuNn, có phân tích xác áng t ng tiêu chí trong m i tiêu chuNn v i s th ng nh t ý ki n c a các chuyên gia. Trư ng h p trong quá trình ánh giá và x p h ng nhà th u, ý ki n c a các chuyên gia không hoàn toàn th ng nh t v m t s n i dung quan tr ng thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ph i t ch c thNm nh và ki m tra làm sáng t . - Không ư c c ng tác v i nhà th u dư i b t c hình th c nào. - M i thành viên c a t chuyên gia ho c tư v n giúp vi c n u vi ph m s b x lý theo i u 45 c a Quy ch u th u. 3. ChuNn b h sơ m i th u a. N i dung h sơ m i th u ã ư c quy nh c th trong Quy ch u th u và hư ng d n chi ti t trong các Ph l c kèm theo, c th là: - Tuy n ch n tư v n: i u 16 c a Quy ch u th u và Ph n B trong ph l c I kèm theo Quy ch u th u. - Mua s m v t tư thi t b : i u 19 c a Quy ch u th u, ph l c II kèm theo Quy ch u th u. - Xây l p: i u 27 c a Quy ch u th u, Ph n B trong Ph l c III kèm theo Quy ch u th u. i v i u th u xây l p c n c bi t lưu ý: h sơ thi t k và b n tiên lư ng ph i ư c xác nh t thi t k k thu t thi công (trư ng h p thi t k m t bư c) ho c thi t
 8. k b n v thi công (trư ng h p thi t k hai bư c); nh ng ch d n k thu t ph i h t s c c th và rõ ràng. Riêng i v i các d án có quy mô l n, khi t ch c u th u chưa có thi t k b n v thi công thì b n tiên lư ng có th ư c xác nh t thi t k k thu t. Nh ng trư ng h p khác v i nh ng quy nh trên n u ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép, bên m i th u ph i ư c tính m t b n tiên lư ng th ng nh t làm căn c u th u. Trư ng h p các công trình do nư c ngoài thi t k thì h sơ thi t k ph i t m c cho phép xác nh ư c kh i lư ng thi công công trình. b. Chi phí l p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u: - Trư ng h p do các cơ quan chuyên môn ho c t ch c tư v n trong nư c th c hi n thì chi phí l p h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u ư c th c hi n theo Quy t nh s 501/ BXD-VKT ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. - Trư ng h p do t ch c tư v n nư c ngoài th c hi n thì ph n chi phí tư v n nư c ngoài ư c áp d ng theo m c 1 i u 17 c a Quy ch u th u. 4. Tiêu chuNn ánh giá 4.1. u th u tuy n ch n tư v n Vi c ánh giá h sơ d th u tư v n ư c ti n hành theo 2 bư c: (1). ánh giá h sơ xu t k thu t. (2). ánh giá h sơ xu t tài chính và phương th o h p ng. ánh giá h sơ xu t k thu t ư c ti n hành trên cơ s 3 tiêu chuNn sau: - Kinh nghi m - Gi i pháp và phương pháp lu n - Nhân s . Nhân s xu t th c hi n d ch v tư v n ư c coi là y u t quan tr ng nh t. Các nhân s c n có quá trình làm vi c và kinh nghi m rõ ràng phù h p v i yêu c u c a gói th u. i v i c v n trư ng ( i trư ng) ph i m b o yêu c u s năm ã công tác thu c chuyên ngành phù h p v i gói th u. Các thành viên ph i cam k t (có ch ký) có qu th i gian th c hi n gói th u theo ti n ra. Trong trư ng h p u th u qu c t , công ty tư v n nư c ngoài ph i có cam k t liên danh b ng văn b n v i công ty tư v n Vi t Nam; có ưu tiên cho các xu t s d ng nhi u tư v n trong nư c. Các cam k t trên ph i ư c th hi n trong h p ng. Các n i dung chi ti t ư c hư ng d n t i m c IV thu c ph l c I c a Quy ch u th u. 4.2. u th u mua s m v t tư thi t b a. Tiêu chuNn ánh giá h sơ sơ tuy n
 9. i v i các gói th u thu c m c 3, Ph n th nh t c a Thông tư này, l a ch n các nhà th u có năng l c và tư cách tham d u th u, bên m i th u c n ti n hành sơ tuy n như i v i u th u xây l p quy nh t i m c 4.3 dư i ây. b. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u 1. Năng l c và kinh nghi m 2. K thu t 3. Tài chính và giá c 4. Th i gian th c hi n. 5. Chuy n giao công ngh 6. ào t o 7. Các tiêu chuNn khác (n u có). C n xây d ng thang i m (theo h th ng 100 ho c 1000 i m) ánh giá chi ti t i v i t ng tiêu chuNn, trong ó 3 tiêu chuNn chính là: (1) năng l c và kinh nghi m, (2) k thu t, (3) tài chính và giá c ph i có t l t 65% t ng s i m tr lên. i v i trư ng h p ã qua bư c sơ tuy n, khuy n khích ánh giá h sơ d th u theo phương pháp giá quy i trên cùng m t m t b ng. Trong trư ng h p u th u qu c t , ngoài các yêu c u trên, nhà th u nư c ngoài ph i có văn b n cam k t liên danh v i các nhà th u Vi t Nam ho c cam k t s d ng v t tư thi t b phù h p có kh năng s n xu t và gia công t i Vi t Nam áp ng yêu c u h sơ m i th u (ch t lư ng, giá c ). Các cam k t trên ph i ư c th hi n trong h p ng. 4.3. u th u xây l p a. Sơ tuy n nhà th u l a ch n các nhà th u có năng l c và tư cách tham d u th u, bên m i th u ánh giá h sơ d sơ tuy n i v i các gói th u quy nh t i m c 3, Ph n th nh t c a Thông tư này theo 3 y u t sau: 1. Năng l c v k thu t 2. Năng l c v tài chính 3. Kinh nghi m C n xây d ng h th ng thang i m ánh giá 3 y u t trên và căn c tính ch t c a m i gói th u xác nh t tr ng c a t ng y u t . Các nhà th u ph i t ư c ít nh t 60% t ng s i m chuNn v k thu t m i ư c ch n d th u. b. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u
 10. 1. Tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng 2. Tiêu chuNn kinh nghi m nhà th u 3. Tiêu chuNn tài chính và giá c 4. Tiêu chuNn ti n thi công. C n xây d ng thang i m (theo h th ng 100 ho c 1000 i m) ánh giá chi ti t i v i t ng tiêu chuNn, trong ó 3 tiêu chuNn chính là (1) kinh nghi m, (2) k thu t, (3) tài chính và giá c ph i có t l t 65% t ng s i m tr lên. i v i trư ng h p ã qua bư c sơ tuy n, khuy n khích ánh giá h sơ d th u theo phương pháp giá quy i trên cùng m t m t b ng. Trong trư ng h p u th u qu c t , ngoài các yêu c u trên nhà th u nư c ngoài ph i có văn b n cam k t liên danh ít nh t v i m t nhà th u Vi t Nam. N i dung cam k t bao g m: cam k t s d ng th u ph xây l p trong nư c; cam k t s d ng v t tư thi t b phù h p có kh năng s n xu t và gia công t i Vi t Nam áp ng yêu c u h sơ m i th u (ch t lư ng, giá c ); xác nh t l % kh i lư ng công vi c và giá c s giao cho nhà th u Vi t Nam th c hi n. Các cam k t trên ph i ư c th hi n trong h p ng. II. M I TH U 1. Thông báo m i th u Thông báo m i th u ư c áp d ng trong trư ng h p u th u r ng rãi. N i dung thông báo m i th u c n ư c phát hành r ng rãi nh m cung c p thông tin ban u cho các nhà th u chuNn b tham gia u th u c th . i v i các gói th u có sơ tuy n, trư c khi u th u chính th c bên m i th u c n t ch c thông báo sơ tuy n. M u thông báo sơ tuy n và thông báo m i th u ư c quy nh c th trong các Ph l c kèm theo Quy ch u th u. Bên m i th u ph i ti n hành thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng tuỳ theo quy mô và tính ch t c a gói th u (báo ph bi n hàng ngày, phương ti n nghe nhìn...) nhưng t i thi u ph i m b o 3 kỳ liên t c. Trư ng h p áp d ng hình th c u th u qu c t , ngoài quy nh trên, bên m i th u còn ph i thông báo ít nh t trên m t t báo ti ng Anh ư c phát hành r ng rãi Vi t Nam. 2. G i thư m i th u i v i hình th c u th u h n ch , bên m i th u c n g i thư m i th u tr c ti p n t ng nhà th u trong danh sách m i th u ã ư c duy t. M u thư m i th u i v i t ng lĩnh v c c th ư c quy nh trong các Ph l c kèm theo c a Quy ch u th u. III. N P H SƠ D TH U 1. Nguyên t c chung H sơ d th u ph i ư c niêm phong và ư c n p tr c ti p ho c qua bưu i n theo a ch và th i gian quy nh c a h sơ m i th u.
 11. 2. Niêm phong - Nhà th u ph i niêm phong toàn b h sơ d th u c a mình trong ó có ghi rõ b n g c và b n sao. - Trên túi h sơ ph i ghi rõ tên gói th u, tên d án, tên nhà th u, tên và a ch bên m i th u và ph i ghi rõ Không ư c m ra trư c... (ngày và gi m th u). Bên m i th u không ch u trách nhi m i v i nh ng trư ng h p không tuân th nh ng quy nh trên. 3. H sơ d th u n p mu n H sơ d th u g i t i bên m i th u sau th i h n n p th u cu i cùng ã quy nh trong h sơ m i th u ư c coi là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng. Tr trư ng h p b t kh kháng, bên m i th u có th xem xét t ng trư ng h p c th căn c d u bưu i n óng trên phong bì có ghi ngày tháng nh n g i. 4. S a i và rút h sơ d th u - Nhà th u có th s a i ho c rút h sơ d th u ã n p v i i u ki n có văn b n thông báo s a i ho c rút h sơ d th u và bên m i th u ph i nh n ư c trư c th i h n n p th u cu i cùng ư c quy nh trong h sơ m i th u. - Văn b n xin rút h sơ d th u có th g i tr c ti p, b ng telex, fax, ho c thư b o m. 5. B o lãnh d th u (tr tuy n ch n tư v n) - Nhà th u ph i n p b o lãnh d th u cùng v i h sơ d th u v i t l trong kho ng t 1% n 3% t ng giá tr ư c tính giá d th u ho c m t m c ti n b o lãnh th ng nh t ư c quy nh trong h sơ m i th u. - ng ti n trong b o lãnh d th u có th là ng ti n s d ng trong h sơ d th u ho c là ng ti n chuy n i t do khác ư c bên m i th u ch p nh n dư i nh ng hình th c sau: a. B o lãnh Ngân hàng ho c thư tín d ng không hu ngang ư c phát hành b i m t Ngân hàng óng t i nư c bên m i th u ho c nư c ngoài ư c bên m i th u ch p thu n theo m u ã nêu trong ph n Ph l c c a Quy ch u th u và có giá tr 30 ngày sau khi h t hi u l c c a h sơ d th u. b. Ti n m t ho c séc - N u nhà th u không n p b o lãnh d th u như ã quy nh trong h sơ m i th u, thì h sơ d th u s b lo i. - B o lãnh d th u không áp d ng trong trư ng h p ch nh th u. 6. B o lãnh th c hi n h p ng (tr tuy n ch n tư v n)
 12. N i dung b o lãnh th c hi n h p ng ư c quy nh t i i u 25 c a Quy ch u th u, nay hư ng d n c th như sau: - i v i u th u mua s m v t tư thi t b : B o lãnh th c hi n h p ng có giá tr t 10% n 15% t ng giá tr h p ng. - i v i u th u xây l p: Giá tr b o lãnh th c hi n h p ng i v i nhà th u trong nư c ư c quy nh chung là 10% t ng giá tr h p ng, và t 10% n 15% t ng giá tr h p ng i v i nhà th u nư c ngoài. i v i các h p ng xây l p v i nhà th u trong nư c, giá tr b o lãnh th c hi n h p ng có hi u l c cho n khi công trình ư c bàn giao theo h p ng và chuy n sang ch b o hành xây l p công trình. IV. M TH U Vi c m th u ư c ti n hành theo i u 10 c a Quy ch u th u. Trong m t s trư ng h p c bi t (d án thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng), bên m i th u ch m i m t s h n ch các i di n tham gia bu i m th u. Khuy n khích m th u ngay sau khi óng th u nhưng không quá 48 gi (không k ngày ngh theo quy nh c a Nhà nư c) k t th i i m h t h n n p th u. Trư ng h p m th u sau th i h n quy nh trên, ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n ch p thu n. 1. ChuNn b m th u Bên m i th u có trách nhi m chuNn b các công vi c sau: (1) M i i bi u tham d ch ng ki n g m: - i di n cơ quan qu n lý ngành có liên quan. - i di n c p chính quy n s t i ( i v i nh ng gói th u quan tr ng ư c th c hi n a phương). - i di n cơ quan tài tr v n (n u có). - i di n c a t ng nhà th u (n u có). (2) ChuNn b các phương ti n phù h p thông báo y và chính xác các s li u c a h sơ d th u. (3) ChuNn b các h sơ d th u m theo th t do bên m i th u quy nh. 2. Trình t m th u. 1. Thông báo thành ph n tham d 2. Thông báo s lư ng và tên nhà th u có h sơ d th u ã n p. 3. Ki m tra niêm phong các h sơ d th u.
 13. 4. M l n lư t các phong bì ng h sơ d th u theo th t ã quy nh, c và ghi l i nh ng thông tin ch y u sau: - Tên nhà th u - S lư ng b n chính, b n sao - T ng giá d th u (n u có) - T l gi m giá và các i u ki n áp d ng gi m giá - B o lãnh d th u và giá tr b o lãnh d th u (n u có) - Nh ng v n khác. 5. Ký xác nh n h sơ d th u (n i dung chi ti t do bên m i th u quy nh). 6. Thông báo biên b n m th u 7. i di n bên m i th u và nhà th u (n u có) và m t s i di n khác ( i di n cơ quan qu n lý và cơ quan hành chính Nhà nư c) ký xác nh n vào biên b n m th u. 8. Bên m i th u có trách nhi m t ch c qu n lý các h sơ d th u theo quy ch b o m t c a Nhà nư c. V. ÁNH GIÁ H SƠ D TH U TƯ V N ánh giá h sơ d th u tư v n ư c ti n hành theo phương th c u th u hai túi h sơ: Túi h sơ xu t v k thu t s ư c ánh giá trư c x p h ng trên cơ s yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá ã ư c phê duy t. Túi h sơ xu t v k thu t s ư c ánh giá trư c x p h ng trên cơ s yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá ã ư c phê duy t. Túi h sơ xu t v tài chính c a nhà th u x p h ng th nh t v k thu t s ư c m thương th o h p ng. ánh giá h sơ xu t k thu t 1. Xem xét tính phù h p v m t hành chính pháp lý c a t ng h sơ d th u iv i các yêu c u c a h sơ m i th u. 2. Làm rõ h sơ d th u: giúp quá trình ki m tra, ánh giá và so sánh các h sơ d th u, bên m i th u có th yêu c u các nhà th u làm rõ thêm h sơ d th u ã n p. Yêu c u làm rõ ph i g i b ng văn b n t i các nhà th u. Vi c làm rõ h sơ d th u không ư c làm thay i n i dung cơ b n c a h sơ d th u. 3. ánh giá chi ti t t ng h sơ d th u v k thu t trên cơ s tiêu chuNn ã ư c c p có thNm quy n thông qua trư c th i i m m th u theo 3 tiêu chuNn ch y u sau: - Kinh nghi m c a nhà th u - Gi i pháp và phương pháp lu n
 14. - Nhân s 3.1. Tiêu chuNn kinh nghi m: Bao g m 3 n i dung sau: (Tiêu chuNn này thư ng chi m kho ng 10 n 20% t ng s i m) (1) Kinh nghi m th c hi n các d án tương t : H sơ xu t k thu t ph i trình bày nh ng d án do nhà th u th c hi n có n i dung tương t v i d án s th c hi n theo h sơ m i th u. Tuỳ theo d án s xác nh i m t i a cho n i dung (1) tương ng v i s lư ng nh t nh d án tương t ã th c hi n. (2) Kinh nghi m th c hi n d án có i u ki n tương t : Ngoài yêu c u nêu m c (1), trong m t s trư ng h p c n xem xét kinh nghi m c a nhà th u ã th c hi n các d án có i u ki n tương t không ch v m t t nhiên mà còn v nh ng y u t khác như: dân s , i u ki n phát tri n kinh t ... Tuỳ theo d án s xác nh i m t i a cho n i dung (2) tương ng v i s lư ng nh t nh d án ã th c hi n có i u ki n tương t . (3) Các y u t khác: - Năng l c: Kh năng áp ng v s lư ng cán b i v i công vi c hi n ang tham gia cũng như s tham gia c a nhà th u. - Kinh nghi m qu n lý: ánh giá s phù h p v trình qu n lý hi n t i c a nhà th u so v i yêu c u c a d án. - Các ho t ng khác... T l i m c a n i dung (1), (2), (3) là tuỳ thu c vào tính ch t c a d án. 3.2 Tiêu chuNn v phương pháp lu n và gi i pháp th c hi n c a nhà th u: (Tiêu chuNn này thư ng chi m kho ng 30 n 40% t ng s i m). (1) Hi u rõ m c ích d án: S hi u bi t chung c a nhà th u v m c ích, yêu c u c a d án ã nêu trong " i u kho n tham chi u" và có t ch c i thăm a i m d án. (2) Phương pháp lu t do nhà th u xu t: Phương pháp lu n xu t c a nhà th u ph i hoàn ch nh, h p lý áp ng các yêu c u quy nh trong " i u kho n tham chi u". (3) Sáng ki n c i ti n: Nhà th u có sáng ki n xu t h p lý s ư c ánh giá t t nh t. (4) Chương trình công tác: Chương trình công tác bao g m sơ t ch c, bi u công tác, l ch b trí nhân s . Sơ t ch c ư c th hi n theo m i quan h gi a ch u tư và nhà th u cũng v i bi n pháp qu n lý d án và các nhi m v c a phí i tác. L ch b trí nhân s ư c ánh giá trên cơ s s p x p công vi c h p lý và theo th i gian thích h p.
 15. (5) Công lao ng (tháng-ngư i): Nhu c u tháng-ngư i do nhà th u xu t c n phù h p v i yêu c u ư c tính c a d án. (6) ào t o và chuy n giao công ngh : Nhà th u c n ưa ra n i dung ào t o và chuy n giao công ngh rõ ràng và phù h p v i yêu c u c a d án trong th i gian trư c m t cũng như lâu dài. (7) Phương ti n làm vi c: Các yêu c u h tr v ch làm vi c, trang thi t b , cán b i tác, phương ti n i l i... c n ph i h p lý và thi t th c. (8) Cách trình bày: Xem xét h sơ d th u theo m c trình bày m t cách rõ ràng, hoàn ch nh, trong sáng và d hi u. Tuỳ theo t ng d án bên m i th u s xác nh các n i dung c n ánh giá và m c i m t i a. 3.3 Tiêu chuNn v nhân s (Tiêu chuNn này thư ng chi m kho ng 50 n 60% t ng s i m). Vi c ánh giá nhân s ư c ti n hành theo m t bi u riêng căn c 4 n i dung sau: - Kinh nghi m chung (10-20%): trình h c v n, s năm công tác. - Kinh nghi m có liên quan n d án (60-70%): s lư ng d án thu c cùng lĩnh v c ã th c hi n. - Các y u t khác (10-20%): kinh nghi m làm vi c nư c ngoài, ngo i ng ... - Biên ch thư ng xuyên c a các chuyên gia thu c nhà th u (5%). (a) i v i c v n trư ng ( i trư ng): Ph i ánh giá kinh nghi m c a chuyên gia này v i tư cách c v n trư ng trong nh ng d án trư c ây. ng th i ánh giá năng l c và kinh nghi m c a c v n này như m t chuyên gia. Chuyên gia v i tư cách là c v n trư ng ph i có t i thi u 5 năm công tác liên t c tr lên thu c lĩnh v c chuyên môn có liên quan n d án. (b) i v i các chuyên gia thu c các lĩnh v c c th : ánh giá trình h c v n và nh ng k t qu ào t o có liên quan n yêu c u c a d án. ánh giá v ph m vi và kinh nghi m tương t i v i yêu c u d án. Trong quá trình ánh giá, nên phân bi t các chuyên gia làm vi c thư ng xuyên và các chuyên gia làm h p ng cho nhà th u. ánh giá h sơ xu t tài chính và thương th o h p ng. Sau khi x p h ng, nhà th u ư c x p h ng th nh t n u có s i m t 65% t ng s i m tr lên m i ư c bên m i th u m i n m túi h sơ xu t tài chính. Vi c thương th o h p ng c n d a trên cơ s các i u ki n tài chính giá c h p lý và các i u ki n phù h p v i yêu c u c a bên m i th u. Trư ng h p thương th o không thành công và n u ư c c p có thNm quy n ch p thu n, bên m i th u s m i nhà th u
 16. ti p theo (là nhà th u có s i m ánh giá k thu t ph i t t 65% tr lên) ti p t c m túi h sơ xu t tài chính và thương th o h p ng. VI. ÁNH GIÁ H SƠ D TH U V MUA S M V T TƯ THI T BN Vi c ánh giá h sơ d th u cung ng v t tư thi t b ph i căn c theo nh ng yêu c u trong h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá ã dư c c p có thNm quy n phê duy t. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, bên m i th u c n ánh giá h sơ d th u theo ba bư c ch y u sau: - ánh giá sơ b h sơ d th u. - ánh giá chi ti t h sơ d th u. - ánh giá t ng h p và x p h ng. 1. ánh giá sơ b h sơ d th u 1.1. Tính phù h p c a h sơ d th u (a). Trư c h t bên m i th u ph i xem xét tính phù h p v m t hành chính pháp lý c a t ng h sơ d th u i v i các quy nh trong h sơ m i th u nh m xác nh kh năng áp ng c a t ng h sơ d th u. (b). Xem xét tính hoàn ch nh c a h sơ d th u k c nh ng thông tin c n thi t như các ph l c và nh ng tài li u kèm theo, th i gian có hi u l c c a b o lãnh d th u, kh năng áp ng các yêu c u v tính h p l ho c các tiêu chuNn v kinh nghi m, ti n th c hi n, yêu c u n p h sơ d th u... 1.2. Làm rõ h sơ d th u giúp quá trình ki m tra, ánh giá và so sánh các h sơ d th u, bên m i th u có th yêu c u các nhà th u làm rõ thêm h sơ d th u ã n p. Yêu c u làm rõ ph i g i b ng văn b n t i t t c các nhà th u. Vi c làm rõ h sơ d th u không ư c làm thay i n i dung cơ b n và giá c c a h sơ d th u, tr trư ng h p bên m i th u có yêu c u s a l i s h c. 1.3. Lo i b nh ng h sơ d th u không áp ng yêu c u (a) Nh ng h sơ d th u không th c hi n theo úng các yêu c u nêu trong h sơ m i th u b coi là nh ng h sơ d th u không phù h p và có th b lo i, nhưng ph i ư c báo cáo t i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c c p ư c u quy n xem xét. (b) Vi c xác nh m c kh năng áp ng c a t ng h sơ d th u ph i ư c ti n hành m t cách khách quan theo các tiêu chuNn như nhau cho m i h sơ d th u. 2. ánh giá chi ti t h sơ d th u 2.1. Xem xét giá d th u hi u ch nh Bên m i th u xem xét h sơ d th u s a l i s h c và ti p ó hi u ch nh giá d th u.
 17. 2.2. Chuy n i giá sang m t lo i ti n chung (ch áp d ng iv i u th u qu c t ). (a) Khi h sơ d th u ã ư c ki m tra ho c s a l i s h c, bên m i th u ph i chuy n các lo i ti n khác nhau trong h sơ d th u (n u có) sang m t lo i ti n chung ánh giá các h sơ d th u. (b) T giá h i oán dùng chuy n i là t giá c a ngày m th u theo Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam thông báo (theo i u 11 c a Quy ch u th u). (c) Bên m i th u ph i b o m tính chính xác c a vi c chuy n i. N u phát hi n có nh ng sai sót, bên m i th u ph i chuNn xác l i m b o s chính xác c a vi c ánh giá th u. 2.3. Xem xét tính phù h p c a h sơ d th u v m t k thu t (a) Bên m i th u ph i xem xét c th h sơ d th u v tính phù h p theo các yêu c u k thu t c a d án nêu trong h sơ m i th u. Công vi c này bao g m vi c xem xét nh ng y u t k thu t ch y u như quy mô công trình, thi t b ho c v t li u ã quy nh, ti n giao hàng ho c th c hi n... (b) Xác nh nh ng khác bi t v i các tiêu chuNn k thu t ã quy nh i u ch nh v tài chính. Vi c ánh giá v k thu t ph i ư c ti n hành m t cách khách quan và công b ng i v i t t c các nhà th u. 2.4. i u ch nh nh ng sai l ch. Trư ng h p h sơ d th u có nh ng sai l ch không cơ b n (không quá 10% t ng giá tr d th u) so v i các yêu c u c a h sơ m i th u, bên m i th u ph i ti n hành i u ch nh b sung giá d th u có ư c giá d th u hi u ch nh nh m so sánh các h sơ d th u trên cùng m t m t b ng. 2.5. ánh giá theo các tiêu chuNn ã ư c phê duy t Sau khi hi u ch nh các sai sót, chuy n i giá d th u (n u có) và i u ch nh các sai l ch, các h sơ d th u ư c ánh giá theo t ng tiêu chuNn theo nh ng n i dung ch y u sau: (a) Năng l c và kinh nghi m nhà th u: ánh giá theo 3 y u t sau: - Năng l c k thu t: Xem xét nh ng s n phNm kinh doanh chính (s lư ng và ch ng lo i...), s lư ng và trình cán b chuyên môn... - Năng l c tài chính và kinh doanh: Xen xét v doanh s , l i nhu n... t i th i i m u th u và trong th i gian t i thi u 3 năm g n ây. - Kinh nghi m: Xem xét v kinh nghi m th c hi n các h p ng tương t trong th i gian t i thi u 5 năm g n ây. (b) K thu t: Xem xét nh ng n i dung ch y u sau:
 18. - Kh năng áp ng các yêu c u v công ngh , ch t lư ng v t tư thi t b và tính năng k thu t theo h sơ m i th u. - c tính kinh t k thu t, mã hi u thi t b v t tư ư c chào hàng, tên hãng và nư c s n xu t... - Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng v t tư thi t b n nơi l p t. - Kh năng l p t thi t b và năng l c cán b k thu t. - Kh năng thích ng v m t k thu t. - Kh năng thích ng v m t a lý. - Tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t. (c) Tài chính và giá c : Xem xét kh năng tài chính, kh năng và i u ki n cung c p tài chính (n u có yêu c u) và giá d th u. Kh năng và i u ki n cung c p tài chính ph i phù h p v i yêu c u c a h sơ m i th u và các thông l trong nư c và qu c t . Giá trúng th u không ư c vư t giá xét th u ã ư c quy t nh. (d) Th i gian th c hi n h p ng: Th i gian th c hi n ph i phù h p v i h sơ m i th u và cam k t hoàn thành h p ng ng n hơn ho c theo úng ti n ã d ki n. ( ) Chuy n giao công ngh : Xem xét kh năng chuy n giao công ngh cho toàn b d án ho c t ng ph n trên cơ s yêu c u c a d án ho c lĩnh v c c n thi t. (e) ào t o: Xem xét k ho ch b trí chuyên gia th c hi n h p ng k t h p v i vi c hu n luy n k thu t cho công nhân và cán b Vi t Nam và n i dung ào t o nư c ngoài. (g) Các ch tiêu c n thi t khác 3. ánh giá t ng h p và x p h ng nhà th u Khi các h sơ d th u ư c ki m tra là áp ng v t ng th , ng th i giá d th u ã ư c ki m tra và hi u ch nh (n u có), bên m i th u s ti n hành ánh giá chung và x p h ng các h sơ d th u theo các tiêu chuNn ánh giá ã ư c phê duy t. Vi c ánh giá t ng h p có th trên cơ s giá quy i trên cùng m t m t b ng ho c theo h th ng i m ã ư c phê duy t kèm theo các tiêu chuNn ánh giá. Sau khi ánh giá t ng h p các tiêu chuNn, các nhà th u ư c x p h ng trên cơ s k t qu ánh giá t ng h p. VII. ÁNH GIÁ H SƠ D TH U V XÂY L P Vi c ánh giá h sơ d th u v xây l p ư c ti n hành theo 3 bư c ch y u sau: - ánh giá sơ b h sơ d th u.
 19. - ánh giá chi ti t h sơ d th u. - ánh giá t ng h p và x p h ng nhà th u. 1. ánh giá sơ b h sơ d th u 1.1. Xem xét tính h p l c a h sơ d th u (a) i v i các gói th u ã ti n hành sơ tuy n, c n ki m tra các thông tin c p nh t mà nhà th u kê khai th i i m sơ tuy n ti p t c xem xét kh năng áp ng v năng l c tài chính và k thu t. M i thông tin c p nh t không th ng nh t v i h sơ d th u u ư c ki m tra và xem xét. Ki m tra s lư ng h sơ d th u c a nhà th u, ki m tra ch ký và b o lãnh d th u theo quy nh t i i m b.3 và b.4 dư i ây. (b) i v i các gói th u không ti n hành sơ tuy n, c n ki m tra tư cách và năng l c c a nhà th u: 1. Ki m tra gi y phép kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh . 2. Ki m tra năng l c v k thu t và tài chính, kinh nghi m c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. 3. Ki m tra s lư ng h sơ d th u c a nhà th u. 4. Ki m tra tính pháp lý c a ch ký xác nh n trong h sơ d th u, b o lãnh d th u... 1.2. Xem xét s áp ng cơ b n c a h sơ d th u. H sơ d th u áp ng cơ b n là h sơ phù h p v i các yêu c u, i u ki n và c i m k thu t c a h sơ m i th u; không có nh ng sai l ch ho c h n ch v tài li u làm nh hư ng l n t i quy mô, ch t lư ng ho c vi c th c hi n công trình; h n ch quy n h n c a bên m i th u ho c nghĩa v c a nhà th u. Vi c xác nh m t h sơ d th u không h p l ho c không áp ng cơ b n ph i ư c ti n hành m t cách khách quan theo úng yêu c u c a h sơ m i th u. 1.3. Làm rõ h sơ d th u (n u c n) Th c hi n theo quy nh t i m c VI, kho n 1.2 c a Thông tư này. 1.4. Lo i b h sơ d th u không h p l ho c không áp ng cơ b n. Th c hi n theo quy nh t i m c VI, kho n 1.3 c a Thông tư này. 2. ánh giá chi ti t h sơ d th u 2.1 S a ch a các l i s h c Các h sơ d th u ư c xác nh là h p l và áp ng cơ b n s ư c bên m i th u ki m tra các l i s h c. Bên m i th u s a l i các l i s h c (n u có) cho chuNn xác và thông báo k p th i cho nhà th u. Trư ng h p có sai l ch gi a giá tr vi t b ng s và
 20. b ng ch thì giá tr vi t b ng ch s là cơ s pháp lý. N u có sai l ch gi a ơn giá và t ng giá do vi c nhân ơn giá v i kh i lư ng thì ơn giá d th u s là cơ s pháp lý. Giá d th u nêu trong h sơ d th u s ư c bên m i th u i u ch nh l i theo úng th t c nêu trên. N u nhà th u không ch p nh n thì h sơ d th u ó s b lo i và nhà th u không ư c nh n l i ti n b o lãnh d th u. 2.2 i u ch nh nh ng sai l ch Trư ng h p h sơ d th u có nh ng sai l ch không cơ b n (không quá 10% t ng giá d th u) so v i các yêu c u c a h sơ m i th u, bên m i th u ph i ti n hành i u ch nh b sung giá d th u so sánh các h sơ d th u trên cùng m t m t b ng. 2.3. Chuy n i giá d th u sang m t lo i ti n chung (ch áp d ng trong trư ng u th u qu c t ) (a) Sau khi h sơ d th u ư c ki m tra, s a ch a các l i s h c và hi u ch nh các sai l ch, bên m i th u ph i chuy n i giá d th u t các lo i ti n khác nhau trong các h sơ d th u (n u có) sang m t ng ti n chung làm căn c ánh giá và so sánh các h sơ d th u. (b) T giá h i oái c a ng ti n dùng chuy n i là t giá ư c quy nh t i th i i m m th u do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b (theo i u 11 c a Quy ch u th u). (c) Bên m i th u ph i m b o tính chính xác vi c chuy n i sang m t ng ti n chung nh m m b o tính khách quan, công b ng cho các nhà th u. 2.4 ánh giá theo các tiêu chuNn xét th u ã ư c phê duy t Sau khi hi u ch nh các sai sót v s h c và xác nh các sai l ch cũng như chuy n i giá d th u sang m t ng ti n chung (n u có), các h sơ d th u ư c ánh giá theo t ng tiêu chuNn v i nh ng n i dung ch y u sau: (a) Tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng: C n xem xét các n i dung sau: -M c áp ng c a h sơ d th u so v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng v t tư, thi t b nêu trong h sơ thi t k và ch d n k thu t. - Sơ t ch c hi n trư ng (xem m u bi u s 7, ph l c III c a Quy ch u th u). - B trí nhân l c t i hi n trư ng (xem m u bi u s 6, Ph l c III c a Quy ch u th u); kèm theo danh sách các cán b ch ch t, trình , thâm niên công tác, nhi m v d ki n ư c giao, kinh nghi m có liên quan. - Kh năng h p tác liên danh liên k t v i t ch c xây d ng c a Vi t Nam (trư ng h p u th u qu c t ). - Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công.
Đồng bộ tài khoản