Thông tư số 20/2001/TT-GTVT

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 20/2001/TT-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2001/TT-GTVT về việc thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu vận tải đường biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2001/TT-GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2001/TT-GTVT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 20/2001/TT-GTVT NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N CH TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI I V I THUY N VIÊN LÀM VI C TRÊN TÀU V N T I Ư NG BI N Thi hành i u 80 c a B Lu t lao ng và i u 12 Ngh nh s 195/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph "Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t lao ng v th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi"; Sau khi có ý ki n tho thu n t i Công văn s 3144/L TBXH ngày 15 tháng 10 năm 2001 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Giao thông v n t i quy nh ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi i v i thuy n viên làm vi c trên tàu v n t i ư ng bi n như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG VÀ THU T NG : 1. Thông tư này áp d ng cho Thuy n trư ng, các s quan, các thuy n viên và nh ng ngư i khác n m trong nh biên (sau ây g i chung là thuy n viên) làm vi c trên các tàu ch hàng, tàu ch khách ang ho t ng trên ư ng bi n thu c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh sau: - Doanh nghi p nhà nư c; - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao; - Các doanh nghi p thu c ph n kinh t khác; 2. Nh ng thu t ng dùng trong Thông tư này hi u như sau: a. "Th i gi làm vi c" là kho ng th i gian, không tính giao nh n ca, mà thuy n viên ti n hành các công vi c trên tàu theo s phân công c a Thuy n trư ng. b. "Th i gi ngh ngơi" là kho ng th i gian ngoài th i gi làm vi c trên t u; II. TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI 1. Thuy n viên luân phiên thay nhau làm vi c theo ca, k c ngày ngh hàng tu n, ngày l m b o hành trình ch y t u và th c hi n các công vi c theo yêu c u c a v n t i ư ng bi n.
  2. 2. Th i gi làm vi c không vư t m c t i a quy nh t i i m 3, th i gi ngh ngơi không dư i m c t i thi u quy nh t i i m 4; 3. Th i gi làm vi c t i a: a. 12 gi trong m t ngày êm (24 gi liên t c); b. 270 gi trong m t tháng; 4. Th i gi ngh ngơi t i thi u: a. 12 gi trong m t ngày êm (24 gi liên t c); b. 420 gi trong m t tháng; 5. Th i gi ngh ngơi t i t u ư c chia t i a thành 2 l n, m i l n ngh ít nh t 6 gi và kho ng th i gian gi a 2 l n ngh li n l dư i 12 gi . 6. Thuy n trư ng có quy n huy ng thuy n viên làm vi c ngay l p t c mb o an toàn, tài s n trên t u, ho c nh m c u t u hay c u ngư i ang g p n n. 7. Căn c vào tình hình c th ngư i s d ng lao ng ho c ngư i ư c u quy n b trí ngh bù s ngày ngh theo ch mà thuy n viên chưa ư c hư ng do ã th c hi n quy nh t i i m 1, i m 3 thu c ph n II này. S ngày ngh theo ch này bao g m: Ngày ngh hàng tu n, ngh phép năm, ngày ngh l , ngh v vi c riêng có hư ng lương và các ch ngh khác theo úng quy nh hi n hành c a B Lu t Lao ng. III. T CH C TH C HI N 1. Căn c vào quy nh t i Thông tư này, ngư i s d ng lao ng ho c ngư i ư c u quy n có trách nhi m th ng nh t v i thuy n viên v k ho ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi và ưa vào h p ng lao ng, ho c tho ư c lao ng t p th . 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Thông tư s 309/L TL ngày 30/11/1962 c a B Giao thông v n t i. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Giao thông v n t i gi i quy t. Ph m Duy Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản