Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
10
download

Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH về việc tuyển lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 20/2003/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18/4/2003 C A CHÍNH PH V TUY N LAO Đ NG Thi hành Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B Lu t Lao đ ng v vi c làm (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP), sau khi có ý ki n tham gia c a T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam và các cơ quan có liên quan, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s đi u c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP v tuy n lao đ ng như sau: I. Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Ngư i s d ng lao đ ng: Ngư i s d ng lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP bao g m: - Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Chi nhánh công ty nư c ngoài t i Vi t Nam; - Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; - Các cơ quan nhà nư c, các đơn v s nghi p c a Nhà nư c có s d ng lao đ ng không ph i là cán b , công ch c; - Các t ch c kinh t thu c l c lư ng quân đ i nhân dân, công an nhân dân s d ng lao đ ng không ph i là sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ; - Các cơ s giáo d c, y t , văn hóa, th thao ngoài công l p thành l p theo Ngh đ nh s 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa đ i v i các ho t đ ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; - H p tác xã ho t đ ng theo Lu t H p tác xã có s d ng lao đ ng không ph i là xã viên. 2. Ngư i lao đ ng Vi t Nam: Ngư i lao đ ng Vi t Nam theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP, bao g m nh ng ngư i t đ 15 tu i tr lên đang tìm vi c làm theo quy đ nh c a B Lu t Lao đ ng, tr đ i tư ng là ngư i lao đ ng Vi t Nam làm vi c cho các cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam (theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao đ ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n s a đ i, b sung Ngh đ nh này) và ngư i lao đ ng Vi t Nam đi làm vi c nư c ngoài (quy đ nh t i Ngh đ nh s 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành B Lu t Lao đ ng v ngư i lao đ ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài). II. TH T C TUY N LAO Đ NG 1. Thông báo nhu c u tuy n lao đ ng: Thông báo nhu c u tuy n lao đ ng c a ngư i s d ng lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP đư c quy đ nh như sau: a) Th i gian và hình th c thông báo tuy n d ng:
  2. Ngư i s d ng lao đ ng ph i thông báo ít nh t 07 (b y) ngày trư c khi nh n h sơ đăng ký d tuy n c a ngư i lao đ ng và ph i thông báo trên m t trong các phương ti n thông tin đ i chúng sau: - Báo Trung ương ho c đ a phương; - Đài phát thanh Trung ương ho c đ a phương; - Đài truy n hình Trung ương ho c đ a phương; Đ ng th i ngư i s d ng lao đ ng ph i niêm y t t i tr s nơi thu n ti n cho ngư i lao đ ng bi t v nhu c u tuy n lao đ ng. b) N i dung thông báo tuy n d ng: Ph i đ y đ , chính xác cho t ng v trí công vi c bao g m: - S lư ng lao đ ng c n tuy n cho t ng v trí công vi c c n tuy n; - Ngh , công vi c c n tuy n cho t ng v trí công vi c c n tuy n; - Trình đ chuyên môn; ngành ngh và c p đào t o; - Th i h n h p đ ng lao đ ng s giao k t sau khi đư c tuy n; - M c lương và các kho n thu nh p khác cho t ng v trí c n tuy n; - Đi u ki n làm vi c c a ngư i lao đ ng (đ a đi m làm vi c, th i đi m b t đ u làm vi c, th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng); - Các yêu c u c n thi t c a ngư i s d ng lao đ ng; - Các gi y t trong h sơ đăng ký d tuy n; - Th i h n nh n h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng, th i gian tuy n. 2. H sơ đăng ký d tuy n lao đ ng: H sơ đăng ký d tuy n lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 8 c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ- CP đư c quy đ nh như sau: - Phi u đăng ký d tuy n lao đ ng theo M u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này; - B n sao s lao đ ng (không c n công ch ng); trư ng h p chưa đư c c p s lao đ ng thì ph i có sơ y u lý l ch theo M u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này; - B n sao văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a v trí d tuy n (không c n công ch ng); - Gi y khám s c kh e do cơ quan y t có th m quy n theo quy đ nh c a B Y t ; - Các gi y t khác do ngư i s d ng lao đ ng quy đ nh do tính ch t nghiêm ng t c a công vi c. 3. Vi c nh n và tr l i h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng: - Ngư i lao đ ng ph i n p h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng cho ngư i s d ng lao đ ng; - Ngư i s d ng lao đ ng nh n h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng ph i vào s theo dõi và có gi y biên nh n trao cho ngư i lao đ ng. Trong gi y biên nh n ph i ghi rõ ngày, tháng, năm nh n h sơ, h sơ bao g m nh ng gì và th i gian tuy n. - Sau m i đ t tuy n, ngư i s d ng lao đ ng có trách nhi m thông báo k t qu tuy n cho t ng ngư i lao đ ng tham gia d tuy n. - Trong th i h n 30 ngày, k t ngày thông báo k t qu tuy n, ngư i lao đ ng không trúng tuy n ho c không đ n d tuy n có yêu c u l y l i h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng, thì ngư i s d ng lao đ ng ph i tr l i h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng cho ngư i lao đ ng và thu l i gi y biên nh n. Đ i v i t ch c gi i thi u vi c làm, sau khi có h p đ ng tuy n lao đ ng v i ngư i s d ng lao đ ng thì n i dung thông báo tuy n lao đ ng, vi c nh n và tr l i h sơ đăng ký d tuy n đ i v i ngư i lao đ ng ph i b o đ m theo quy đ nh t i ti t b đi m 1 và đi m 3 M c này.
  3. 4. Thông báo danh sách lao đ ng đã tuy n: Trong th i gian 07 (b y) ngày sau khi k t thúc m i đ t tuy n lao đ ng, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ph i thông báo danh sách lao đ ng đã tuy n đư c v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i ho c Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (đ i v i các doanh nghi p thu c khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao) theo M u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. III. CH Đ BÁO CÁO Trách nhi m báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh t i Đi u 10 c a Ngh đ nh s 39/2003/NĐ-CP đư c quy đ nh như sau: 1. Trư c ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 hàng năm, ngư i s d ng lao đ ng có trách nhi m báo cáo đ nh kỳ 6 tháng đ u năm và c năm v S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i và các B , ngành qu n lý ho c Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (đ i v i các doanh nghi p thu c khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao) v tình hình s d ng lao đ ng và nhu c u tuy n lao đ ng theo M u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao có trách nhi m t ng h p, báo cáo đ nh kỳ 6 tháng đ u năm và c năm v S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương s t i và B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v tình hình s d ng lao đ ng và nhu c u tuy n lao đ ng. 2. Trư c ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 01 h ng năm, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m t ng h p và báo cáo đ nh kỳ 6 tháng đ u năm và c năm v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v tình hình s d ng lao đ ng và nhu c u tuy n lao đ ng c a t t c các doanh nghi p, t ch c trên đ a bàn theo M u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Thông tư s 16/LĐTBXH-TT ngày 05 tháng 9 năm 1996 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v vi c tuy n lao đ ng và Thông tư s 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n b sung Thông tư s 16/LĐTBXH-TT ngày 05 tháng 9 năm 1996 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i v vi c tuy n lao đ ng. Trong quá trình th c hi n, có gì vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ nghiên c u, gi i quy t. B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Nguy n Th H ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản