Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT về việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2001/TT-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C LƯU HÀNH XE QUÁ T I, QUÁ KH VÀ XE BÁNH XÍCH TRÊN Ư NG B Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; b o m an toàn và b n v ng c a c u ư ng, không b hư h ng, phá ho i do ho t ng c a các xe quá t i, quá kh và xe bánh xích ch y trên ư ng gây nên; B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n vi c lưu hành trên ư ng b c a xe quá t i, quá kh và xe bánh xích như sau: I. QUY NNH CHUNG 1-1. Vi c lưu hành c a xe quá t i, quá kh và xe bánh xích trên ư ng b ph i b o m an toàn giao thông và an toàn c u ư ng; 1-2. T i tr ng c a ư ng b là năng l c ch u t i c a c u và ư ng; 1-3. Năng l c ch u t i c a c u ư c xác nh theo tiêu chuNn thi t k và tình tr ng k thu t th c t c a c u, ư c th hi n qua vi c công b và các bi n báo v t i tr ng; 1-4. Năng l c ch u t i c a ư ng ư c xác nh theo t i tr ng tr c xe tính toán thi t k m t ư ng và tình tr ng k thu t th c t c a ư ng; 1-5. Kh gi i h n an toàn c a ư ng b là kho ng tr ng có kích thư c gi i h n v chi u cao, chi u r ng c a ư ng, c u, h m trên ư ng b các xe k c hàng hóa x p trên xe i qua ư c an toàn; 1-6. Xe quá t i là xe có t ng tr ng lư ng bao g m tr ng lư ng c a xe và hàng vư t quá năng l c ch u t i c a c u ho c xe có t i tr ng tr c ơn vư t quá năng l c ch u t i c a m t ư ng; 1-7. Xe quá kh là xe có kích thư c chi u cao ho c chi u r ng bao g m c hàng hóa x p trên xe vư t quá kh gi i h n an toàn c a ư ng ho c c u; 1-8. Xe bánh xích gây hư h i m t ư ng là lo i xe khi ch y trên ư ng răng c a bánh xích c m xu ng ư ng gây hư h ng m t ư ng, n n ư ng;
  2. 1-9. Xe máy chuyên dùng có t ng tr ng lư ng, t i tr ng tr c ho c kích thư c vư t quá t i tr ng và kh gi i h n an toàn c a ư ng b khi tham gia giao thông cũng là xe quá t i, quá kh ; 1-10. i v i xe quá t i, quá kh nêu i m 1-6, i m 1-7 trên ây, ch phương ti n, ch hàng c n tìm cách i b ng ư ng s t, ư ng th y. Trư ng h p th t c bi t bu c ph i i b ng ư ng b ph i th o lu n v i cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n gi i quy t. II. CÔNG B T I TR NG VÀ KH GI I H N C A Ư NG B 2-1. T i tr ng và kh gi i h n an toàn c a ư ng b i v i t ng tuy n ư ng, o n ư ng thu c h th ng qu c l do B trư ng B Giao thông v n t i công b . T i tr ng và kh gi i h n an toàn c a ư ng b i v i t ng tuy n ư ng, o n ư ng a phương do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương công b . 2-2. Xe lưu hành trên ư ng b ph i tuân theo t i tr ng ư c công b c a xe bao g m tr ng lư ng xe và hàng, t i tr ng tr c xe; kh gi i h n c a c u ư ng t i nh ng i m kh ng ch . III. QUY NNH VI C LƯU HÀNH I V I XE QUÁ T I, QUÁ KH , XE BÁNH XÍCH 3-1. Ch hàng ho c ch phương ti n có xe quá t i, quá kh , xe bánh xích c n ch y trên ư ng b ph i có ơn xin lưu hành theo m u quy nh t i ph l c 1 và ph l c 2, kèm các gi y t liên quan c a phương ti n. Cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p gi y lưu hành cho xe quá t i, quá kh , xe bánh xích theo m u quy nh t i ph l c 3 và ph l c 4. 3-2. ThNm quy n c p gi y lưu hành i v i xe quá t i, quá kh , xe bánh xích ư c phân c p như sau: 3-2.1) Các T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b c p gi y lưu hành cho các xe ho t ng trên m ng lư i ư ng b c a c nư c; 3-2.2) Các Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y lưu hành cho các xe ho t ng trong ph m vi a phương bao g m qu c l và các ư ng a phương; 3-2.3) Ch hàng ho c ch phương ti n n cơ quan có thNm quy n c p gi y lưu hành nơi g n ho c thu n l i nh t xin c p gi y lưu hành; 3-2.4) C c ư ng b Vi t Nam gi i quy t c p gi y lưu hành trong m t s trư ng h p c bi t. 3-3. Trư ng h p c n ph i gia c tăng cư ng c u, ư ng ho c th c hi n các bi n pháp khác và hư ng d n cho xe quá t i, quá kh , xe bánh xích lưu hành, ch hàng ho c ch phương ti n ph i ch u chi phí th c hi n các công vi c ó.
  3. 3-4. Trư ng h p ch hàng ho c ch phương ti n không th c hi n y các gi i pháp ã th ng nh t v vi c lưu hành, gây hư h ng c u ư ng thì ph i b i thư ng thi t h i ã gây ra, n u gây h u qu nghiêm tr ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 3-5. Cơ quan c p gi y lưu hành ph i ch u trách nhi m v vi c c p gi y lưu hành i v i các xe quá t i, quá kh và xe bánh xích, b o m úng i tư ng và gi i pháp cho lưu hành phù h p v i tình tr ng c a c u ư ng. 3-6. Các ch u tư, ch hàng ho c ch phương ti n có các lô hàng c bi t l n ph c v các công trình tr ng i m c n lưu hành trên ư ng b ph i g i trư c án t i B Giao thông v n t i nghiên c u có phương án chuNn b . IV. T CH C TH C HI N 4-1. C c ư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý, hư ng d n, ki m tra th c hi n vi c c p gi y lưu hành và ho t ng c a xe quá t i, quá kh , xe bánh xích. 4-2. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m báo cáo tình hình c u ư ng B Giao thông v n t i công b t i tr ng và kh gi i h n an toàn các tuy n ư ng thu c h th ng qu c l . Các S GTVT, S GTCC có trách nhi m báo cáo tình hình c u ư ng UBND c p t nh công b t i tr ng và kh gi i h n an toàn các tuy n ư ng thu c các h th ng ư ng a phương qu n lý. 4-3. Các Khu QL B, S GTVT, S GTCC có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, duy trì tình tr ng c u ư ng, k p th i l p t, b sung các bi n báo v t i tr ng và kh gi i h n an toàn c a ư ng b ; báo cáo c p trên tình hình v xe quá t i, quá kh , xe bánh xích ho t ng trên ư ng b ; t ch c ki m tra các xe quá t i, quá kh , xe bánh xích t i các v trí ki m tra t i tr ng xe. 4-4. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi b Thông tư s 112/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Giao thông v n t i và các quy nh trư c ây v vi c lưu hành i v i xe quá t i, quá kh , xe bánh xích trên ư ng b trái v i Thông tư này. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang b ; - y ban ND các t nh, TP tr c thu c TW; - C c B Vi t Nam, các KQL B; - Các S Giao thông v n t i (GTCC); - Lưu: VP, V PCVT, KHCN. Ph m Quang Tuy n
Đồng bộ tài khoản