Thông tư số 22/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
4
download

Thông tư số 22/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/2009/TT-BNN về hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 22/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N YÊU C U V GI NG V T NUÔI, KI M DNCH V N CHUY N GI NG V T NUÔI M B O AN TOÀN DNCH B NH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Pháp l nh gi ng v t nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các cơ s , a phương và d án phát tri n chăn nuôi, m b o ch t lư ng con gi ng và ngăn ch n lây lan d ch b nh ng v t truy n nhi m nguy hi m như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: 1.1. Thông tư này hư ng d n yêu c u v gi ng v t nuôi, ki m d ch v n chuy n, ki m soát gi ng v t nuôi nh p vào a phương nh m ngăn ch n lây lan d ch b nh ng v t phát tri n chăn nuôi. 1.2. Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng trong lĩnh v c chăn nuôi, buôn bán, v n chuy n, cung ng ng v t trên lãnh th Vi t Nam. 2. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. Gi ng v t nuôi bao g m trâu, bò, dê, c u, l n, gà, v t, ngan (v t xiêm) dùng làm con gi ng chăn nuôi.
  2. 2.2. i tư ng cung ng gi ng v t nuôi là các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng buôn bán, v n chuy n, chăn nuôi ng v t trên lãnh th Vi t Nam xu t bán, bàn giao ng v t cho ngư i chăn nuôi ng v t. 2.3. Ngư i chăn nuôi ng v t g m các t ch c, cá nhân mua ho c ti p nh n ng v t t các t ch c, cá nhân cung ng ng v t chăn nuôi. II. YÊU C U I V I GI NG V T NUÔI 1. Ph i m b o ch t lư ng con gi ng theo tiêu chuNn hi n hành ho c tiêu chuNn do các cơ s s n xuât gi ng v t nuôi công b . 2. i v i cơ s s n xu t gi ng v t nuôi: a) Thư ng xuyên ch n l c, lo i th i, m b o ch t lư ng àn gi ng c k , ông bà, b m , gi ng g c trư c khi s n xu t bán con gi ng. b) Th c hi n công b tiêu chuNn ch t lư ng con gi ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các tiêu chuNn ã công b . c) Th c hi n ki m d ch y trư c khi xu t bán con gi ng. d) Cơ s s n xu t gi ng không công b tiêu chuNn ch t lư ng, không th c hi n ki m d ch thì không ư c phép xu t bán con gi ng ra th trư ng. ) Không ư c phép xu t bán con gi ng khi trong vùng, cơ s có d ch thu c danh m c các b nh truy n nhi m nguy hi m. 3. Khi có d u hi u d ch b nh trên àn gia súc, gia c m ph i báo ngay cho cơ quan thú y s t i và th c hi n ngay các bi n pháp phòng ch ng d ch theo quy nh c a nhà nư c. III. YÊU C U V KI M DNCH V N CHUY N NG V T 1. Th t c ăng ký ki m d ch: T ch c, cá nhân khi có nhu c u v n chuy n ng v t chăn nuôi, buôn bán, cung ng cho các d án phát tri n chăn nuôi ph i ăng ký ki m d ch theo quy nh v i Chi c c Thú y. N i dung ăng ký ki m d ch ph i y các thông tin: Lo i ng v t, s lư ng, tính bi t, m c ích s d ng, ngu n g c ng v t, nơi ng v t n. 2. Yêu c u v v sinh thú y i v i gi ng v t nuôi: 2.1. Gi ng v t nuôi ph i kh e m nh, t ch t lư ng con gi ng, có ngu n g c rõ ràng và xu t phát t vùng, cơ s ã ư c công nh n an toàn d ch b nh ho c vùng, cơ s không x y ra các b nh truy n nhi m nguy hi m trong th i gian ít nh t 3 tháng trư c khi xu t bán con gi ng. C th các b nh truy n nhi m nguy hi m i v i t ng gi ng v t nuôi như sau:
  3. a) i v i trâu, bò: B nh L m m long móng (LMLM); b) i v i dê, c u: B nh LMLM, u dê, u c u; c) i v i l n: B nh LMLM, Tai xanh, D ch t l n; d) i v i gà: B nh Cúm gia c m, Niu-cát-xơn; ) i v i v t: B nh Cúm gia c m, D ch t v t. 2.2. Gi ng v t nuôi ph i ư c tiêm phòng v c xin i v i các b nh sau: a) i v i b nh LMLM: - Tiêm phòng v c xin LMLM tam giá týp O, A, Asia 1 cho trâu, bò, dê, c u; - Tiêm phòng v c xin LMLM týp O cho l n nái, l n c gi ng; l n nuôi l y th t (trong trư ng h p cung c p cho các d án phát tri n chăn nuôi). - S d ng ch ng lo i v c xin trong chương trình Qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh LMLM ho c các lo i v c xin tương ng cao v i các týp vi rút LMLM lưu hành t i Vi t Nam. b) i v i b nh Nhi t thán: Tiêm phòng cho trâu, bò có ngu n g c t vùng/cơ s ã b b nh Nhi t thán trong th i gian 10 năm trư c khi xu t bán. c) i v i b nh D ch t l n: Tiêm phòng cho l n. d) i v i b nh Cúm gia c m: Gà, v t ph i ư c tiêm phòng theo quy nh. ) B nh u dê, c u: Tiêm phòng cho dê, c u. e) Gia súc, gia c m có ngu n g c t vùng, cơ s an toàn d ch b nh thì không ph i tiêm phòng v c xin i v i các b nh ã ư c công nh n an toàn d ch b nh. 2.3. T ch c, cá nhân tr c ti p cung ng ho c ư c ký h p ng cung ng gi ng v t nuôi ph i c cán b chuyên môn ph i h p v i cán b c a Chi c c Thú y ki m tra th c t v ch t lư ng con gi ng và các yêu c u v v sinh thú y i v i con gi ng trư c khi v n chuy n. 3. Ki m d ch trư c khi v n chuy n: 3.1. a i m, th i gian cách ly ki m d ch: a) i v i gi ng v t nuôi có ngu n g c t các cơ s , trang tr i chăn nuôi t p trung, cơ s s n xu t con gi ng, vi c ki m d ch ư c th c hi n t i cơ s . b) i v i gi ng v t nuôi ư c thu gom t các h chăn nuôi, vi c ki m d ch ư c th c hi n t i a i m do cơ quan thú y ch nh.
  4. c) Th i gian cách ly ki m d ch ph i m b o th c hi n úng quy trình ki m d ch. 3.2. Ki m d ch gia súc: a) Gia súc có ngu n g c t vùng, cơ s an toàn d ch b nh (b nh LMLM i v i trâu, bò, dê, c u; b nh LMLM, D ch t l n i v i l n): - Tách riêng gia súc, ki m tra lâm sàng, ánh d u theo quy nh (trâu, bò b m th tai, l n b m th tai ho c xăm tai). - Gia súc ã ư c tiêm phòng v c xin các b nh nêu t i i m 2.2, 2, III nêu trên và trong th i gian còn mi n d ch thì ư c phép v n chuy n ngay. - Trư ng h p gia súc chưa ư c tiêm v c xin thì ph i tiêm phòng theo quy nh, sau khi tiêm 14 ngày m i ư c v n chuy n. - i v i l n ph i không có tri u ch ng lâm sàng c a b nh Tai xanh trong th i gian ít nh t 3 tháng trư c khi v n chuy n. b) Gia súc có ngu n g c t trang tr i, cơ s chăn nuôi t p trung: - Gia súc ph i m b o i u ki n t i i m 2.1, 2, III nêu trên; - Vi c ki m d ch ư c th c hi n như i v i gia súc có ngu n g c t vùng, cơ s , trang tr i ư c công nh n an toàn d ch b nh nhưng ph i có xác nh n c a cơ quan thú y v vi c tiêm phòng cho gia súc; - Trư ng h p không có xác nh n c a cơ quan thú y v vi c tiêm phòng thì ph i tiêm phòng l i v c xin theo quy nh. c) Gia súc ư c thu gom t các h chăn nuôi: - T p trung gia súc t i a i m ư c ch nh; - Ki m tra lâm sàng, ánh d u gia súc theo quy nh; - Gia súc ã ư c tiêm v c xin, trong th i gian còn mi n d ch b o h và có gi y ch ng nh n tiêm phòng thì ph i l y m u huy t thanh ki m tra hàm lư ng kháng th týp O, A i v i trâu, bò, dê, c u; týp O i v i l n (s m u l y theo t l lưu hành ư c tính là 10% theo s lư ng gia súc t ng t xu t bán); n u phát hi n có ≥ 70% s m u không t hi u giá b o h thì ph i tiêm l i t t c s gia súc s xu t bán. - Gia súc chưa ư c tiêm phòng ho c không có gi y ch ng nh n ã tiêm phòng thì ph i tiêm phòng v c xin theo quy nh. 3.3. Ki m d ch gia c m: a) Gia c m có ngu n g c t vùng, cơ s an toàn d ch b nh ( i v i gà: b nh Cúm gia c m, Niu-cát-xơn; i v i v t: b nh Cúm gia c m, D ch t v t).
  5. - Gà, v t 01 ngày tu i: Ki m tra lâm sàng, n u kho m nh và b o m ch t lư ng con gi ng thì ư c v n chuy n ngay. - Gà, v t thương phNm, h u b : Ki m tra lâm sàng, n u kho m nh và ã ư c tiêm phòng v c xin theo quy nh ư c v n chuy n ngay. b) Gia c m có ngu n g c t trang tr i, cơ s chăn nuôi t p trung: Gà, v t 01 ngày tu i: Có ngu n g c t àn b m ã ư c tiêm phòng, có k t qu ki m tra kháng th t hi u giá b o h i v i các b nh trên thì ư c v n chuy n ngay; n u àn b m không có k t qu ki m tra kháng th thì không ư c v n chuy n. c) Gia c m có ngu n g c t tr ng thu gom t nhi u àn b m : Gà, v t 01 ngày tu i: ư c phép xu t bán, v n chuy n n u ch ng minh ư c có ngu n g c t àn b m ã ư c tiêm phòng và có k t qu ki m tra kháng th t hi u giá b o h v i các b nh Cúm gia c m, Niu-cát-xơn, D ch t v t. 4. Yêu c u khi nh p gi ng v t nuôi vào a phương: 4.1. Ch ư c phép v n chuy n ng v t t i a i m ghi trong gi y ch ng nh n ki m d ch. 4.2. Ph i khai báo trung th c v i Chi c c Thú y nơi ti p nh n ng v t v a danh, s lư ng, tình tr ng s c kh e ng v t khi v n chuy n n. 4.3. Th c hi n vi c nuôi cách ly ng v t ít nh t là 07 ngày trư c khi nh p àn ho c ưa v các h chăn nuôi. a) Ki m tra, theo dõi lâm sàng trong su t quá trình nuôi cách ly. b) Tiêm phòng b sung các b nh khác tùy theo tình hình d ch b nh t i a phương. Trong trư ng h p gia súc m i tiêm phòng v c xin LMLM l n u 1 mũi thì ph i tiêm mũi th 2 cách mũi u 30 ngày. c) Trư ng h p nghi ng ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m thì ph i l y m u xét nghi m b nh. N u phát hi n ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m, ph i t ch c bao vây d ch, x lý ng v t m c b nh, kh trùng tiêu c tri t theo quy nh. d) Trong th i gian nuôi cách ly, nghiêm c m: ưa ng v t n h gia ình ho c cho nh p àn t i cơ s chăn nuôi khi chưa h t th i gian nuôi cách ly và chưa ư c s ng ý c a cơ quan Thú y; Chăn th ng v t ra ngoài khu v c nuôi cách ly. ) Yêu c u ch v t nuôi ho c t ch c, cá nhân cung ng ng v t ph i th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c khu v c nuôi cách ly trư c và sau m i t nh p và xu t ng v t.
  6. 4.4. Chi c c Thú y nơi ti p nh n t ch c ki m tra, giám sát ch t ch tình hình d ch b nh i v i ng v t nh p vào a phương sau th i gian cách ly. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1.1. Ch o chính quy n các c p và các ban ngành ch c năng t i các a phương, c bi t là các t nh có biên gi i giáp v i các nư c: Tăng cư ng ki m soát và kiên quy t x lý tri t các trư ng h p buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trái phép. 1.2. Ch o các S , Ban, ngành có liên quan trong t nh: a) KhNn trương quy ho ch và xây d ng các a i m nuôi cách ly ng v t nh p vào t nh ho c nuôi cách ly ki m d ch ng v t trư c khi xu t t nh. b) Trong trư ng h p t nh chưa có a i m nuôi cách ly ki m d ch, t m th i yêu c u ch v t nuôi, t ch c, cá nhân cung ng ng v t b trí nơi cách ly ng v t ki m d ch ho c nuôi cách ly trư c khi ưa v các cơ s , h chăn nuôi t i a phương. 1.3. Ch o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Hư ng d n các cơ s s n xu t gi ng công b tiêu chuNn ch t lư ng con gi ng xu t bán và thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ã công b c a các cơ s s n xu t gi ng a phương. b) Hư ng d n các cơ s s n xu t gi ng ăng ký xây d ng cơ s chăn nuôi an toàn d ch b nh và thư ng xuyên ki m tra vi c m b o an toàn d ch b nh c a các cơ s s n xu t gi ng a phương. c) Th c hi n nghiêm túc vi c ki m d ch v n chuy n ng v t làm gi ng, nuôi thương phNm theo quy nh c a pháp lu t thú y, gi ng v t nuôi. d) Ki m soát ch t ch vi c lưu thông, v n chuy n ng v t c bi t là ng v t làm gi ng, nuôi thương phNm; x lý nghiêm các trư ng h p v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t chưa qua ki m d ch thú y. ) Ki m tra, giám sát ch t ch ng v t nh p vào t nh; n u phát hi n ng v t m c các b nh truy n nhi m nguy hi m thì ph i t ch c bao vây, d p t t d ch nhanh chóng và kh trùng tiêu c tri t , trư ng h p nghi ng thì ph i l y m u xét nghi m. 2. C c Thú y: 2.1. Ch o các Cơ quan Thú y vùng, Chi c c Ki m d ch ng v t vùng tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ki m d ch v n chuy n ng v t c a các t nh, c bi t là các t nh có gi ng v t nuôi cung c p cho d án và các t nh có d án nh p gi ng v t nuôi phát tri n chăn nuôi.
  7. 2.2. Ph i h p v i các cơ quan liên quan (như Công an, Qu n lý th trư ng, Thanh tra B , C c Chăn nuôi, Trung tâm Khuy n nông, Khuy n ngư Qu c gia…) thành l p các oàn thanh tra, ki m tra ho t ng c a các ơn v th c hi n d án phát tri n chăn nuôi và công tác ki m d ch v n chuy n ng v t c a các t nh, thành ph liên quan n các d án phát tri n chăn nuôi. 3. C c Chăn nuôi: 3.1. Ki m tra, ch o các cơ s gi ng g c, các cơ s , trang tr i s n xu t gi ng thương phNm th c hi n úng các quy nh v ch n gi ng, nhân àn, lo i th i, m b o t t ch t lư ng àn gi ng g c, gi ng b m và gi ng thương phNm trư c khi xu t bán. 3.2. ôn c các cơ s s n xu t gi ng công b tiêu chuNn ch t lư ng con gi ng xu t bán và thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ã công b c a các cơ s s n xu t gi ng. 4. Ngư i cung ng v t nuôi: 4.1. Ph i l a ch n, cung ng gi ng v t nuôi m b o ch t lư ng con gi ng. i v i gi ng v t nuôi có ngu n g c t các cơ s s n xu t con gi ng, ph i có b n công b tiêu chuNn ch t lư ng gi ng. 4.2. Không mua, nh n gi ng trôi n i, không rõ ngu n g c, xu t x , con gi ng m, b nh; con gi ng xu t phát t các vùng ang có d ch. 4.3. Ch p hành úng các quy nh, hư ng d n v công tác ki m d ch v n chuy n ng v t. 4.4. Có biên b n giao nh n gi ng, trong ó th hi n rõ s lư ng, ch t lư ng àn gi ng và các ch ng nh n c n thi t có liên quan. 4.5. Ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i v kinh t , chi phí phòng ch ng d ch và b x lý theo quy nh c a pháp lu t, n u không th c hi n úng các quy nh hi n hành d ch b nh lây lan. 5. Ngư i chăn nuôi ng v t. 5.1. Ngư i chăn nuôi ng v t ch ng ch n ng v t b o m ch t lư ng t t, ki m tra các gi y t bán kèm theo ng v t theo các quy nh trên trư c khi ưa vào chăn nuôi. 5.2. Ch mua ng v t t ngư i cung ng ng v t, các cơ s chăn nuôi có a ch rõ ràng, t i các vùng an toàn, không có d ch b nh; ng v t ã ư c ki m d ch, có gi y ch ng nh n tiêm phòng. 5.3. V sinh, tiêu c kh trùng chu ng tr i, môi trư ng; chuNn b ngu n th c ăn, nư c u ng, thu c thú y và các v t tư c n thi t ph c v chăn nuôi trư c khi nh n ng v t nuôi. 5.4. Khai báo ngay v i cơ quan thú y, khi phát hi n ng v t có hi n tư ng m, b ăn ho c ng v t ch t vì b t c lý do gì.
  8. 6. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c c n b sung, s a i, ngh báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o qu c gia PCDCGC; - B trư ng Cao c Phát; - UBND các t nh, TP; - Công báo website CP; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - Các C c: Thú y, Chăn nuôi; Di p K nh T n - Trung tâm khuy n nông, khuy n ngư Qu c gia; - T ng công ty Chăn nuôi Vi t Nam; - C c Qu n lý th trư ng, C c Quân nhu, C c C nh sát giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng thu ; - S Nông nghi p & PTNT, CCTY các t nh, TP; - CQTY vùng, CCKD V vùng thu c C c Thú y; - Lưu VT, TY.
Đồng bộ tài khoản