Thông tư số 23/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
378
lượt xem
45
download

Thông tư số 23/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2005/TT-BYTvề việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2005/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ C A B Y T S 23/2005/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯ NG D N X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T Th c hi n Quy t nh s 181/2005/Q -TTg ngày 19/7/2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh v phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p, d ch v công l p, sau khi có s tho thu n c a B N i v t i Công văn s 1735/ BNV-TLngày 13/7/2005 và B Tài chính t i Công văn s 8363/ BTC-PC ngày 05/7/2005, B Y t hư ng d n tiêu chu n x p h ng các ơn v s nghi p y t như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng: Các ơn v s nghi p y t thu c h th ng y t nhà nư c u ư c xem xét, x p h ng: a) Các b nh vi n t trung ương n a phương và b nh vi n thu c các B , ngành; b) Các ơn v thu c h y t d phòng t trung ương n a phương và các B ngành. 2. M c ích c a vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t : a) Hoàn ch nh v t ch c, nâng cao trình chuyên môn kĩ thu t và ch t lư ng công tác; b) u tư phát tri n các ơn v s nghi p y t trong t ng giai o n thích h p; c) Phân tuy n chuyên môn k thu t y t ; d) Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng, b trí lao ng và th c hi n các ch chính sách i v i cán b , viên ch c trong ngành Y t . 3. S h ng ơn v s nghi p y t : Các ơn v s nghi p y t ư c chia thành 5 h ng: H ng c bi t (ch áp d ng iv i m t s b nh vi n l n), H ng I, H ng II và H ng III và h ng IV. II. NGUYÊN T C VÀ TIÊU CHU N X P H NG
 2. A. Nguyên t c x p h ng: 1. Vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t ư c xác nh trên nguyên t c ánh giá ch m i m theo 5 nhóm tiêu chu n ban hành kèm theo Thông tư này: - Nhóm tiêu chuNn I:V trí, ch c năng và nhi m v . - Nhóm tiêu chuNn II:Quy mô và n i dung ho t ng. - Nhóm tiêu chuNn III: Cơ c u lao ng và trình cán b . - Nhóm tiêu chuNn IV:Kh năng chuyên môn, hi u qu ch t lư ng công vi c. - Nhóm tiêu chuNn V:Cơ s h t ng, trang thi t b . 2. Căn c vào t ng s i m ơn v t ư c theo các nhóm tiêu chuNn nêu trên x p h ng t ch c. 3. T t c các ơn v ã x p h ng và chưa x p h ng, u th c hi n xem xét x p h ng, x p h ng l i theo quy nh t i Thông tư này. 4. Sau 5 năm ( 60 tháng), k t ngày có quy t nh x p h ng, các cơ quan ra quy t nh x p h ng có trách nhi m xem xét, x p l i h ng c a ơn v . B. Tiêu chu n x p h ng: Căn c x p h ng các ơn v s nghi p y t d a trên Tiêu chu n và B ng i m x p h ng quy nh t i Ph l c 1 ( i v i b nh vi n) và Ph l c 2 ( i v i h y t d phòng)ban hành kèm theo Thông tư này. C. i m s và x p h ng: X p h ng H ng c H ng I H ng II H ng III H ng bi t IV i mx p t 100 i m T 90 n 100 T 70 n T 40 n Dư i 40 h ng và các tiêu dư i 90 dư i 70 chuNn c a h ng c bi t D. M c ph c p ch c v lãnh o: TT Ch c danh lãnh o H ng H ng H ng H ng H ng I II III IV c bi t 1 Giám c, Vi n trư ng 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6
 3. 2 Phó giám c, Phó vi n 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 trư ng 3 Trư ng khoa, phòng và các 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 ch c v tương ương 4 Phó trư ng khoa, phòng; 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Y tá trư ng, K thu t viên trư ng, N h sinh trư ng khoa và các ch c v tương ương 5 Trư ng tr m y t 0,2 6 Phó trư ng tr m y t 0,15 III. TH M QUY N, H SƠ, TH T C X P H NG T CH C 1. Th m quy n quy t nh công nh n x p h ng 1.1. Th m quy n c a B N i v : a) Các ơn v x p h ng c bi t. b) Các ơn v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v . 1.2.Th m quy n c a B Y t : a) Quy t nh công nh n x p h ng các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t (tr các ơn v x p h ng c bi t và các ơn v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v ). b) Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c áp d ng các tiêu chí x p h ng i v i các ơn v s nghi p y t . 1.3. Th m quy n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương: Quy t nh công nh n x p h ng các ơn v s nghi p y t thu c thNm quy n qu n lý t h ng I tr xu ng và g i báo cáo v B N i v , B Y t . 1.4. Th m quy n c a các B ,ngành khác: Quy t nh công nh n x p h ng các ơn v s nghi p y t thu c thNm quy n qu n lý t h ng I tr xu ng và g i báo cáo v B N i v , B Y t . 2. H sơ ngh x p h ng 2.1. Công văn ngh x p h ng c a ơn v .
 4. 2.2. B ng phân tích, ch m i m theo các nhóm tiêu chuNn và các văn b n, tài li u ch ng minh s i m ã t ư c kèm theo (l y s li u c a 02 năm trư c li n k năm ngh x p h ng và các tài li u k ho ch th c hi n c a năm ngh x p h ng). IV. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 13/BYT-TT ngày 27/11/1993 c a B Y t hư ng d n t m th i vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Thông tưs 03/2004/TT- BYT ngày 03/03/2004 c a B Y t hư ng d n x p h ng b nh vi n; Thông tư s 21/BYT/TT ngày 02/12/1994 c a B Y t hư ng d n x p h ng các vi n không có giư ng b nh trong ngành Y t ; Thông tư s 11/2002/TT-BYT ngày 8/7/2002 c a B Y t hư ng d n ch ph c p ch c v i v i trư ng phòng, phó trư ng phòng , trư ng khoa, phó trư ng khoa thu c các ơn v y t d phòng tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 3. K t ngày 01 tháng 10 năm 2004 n trư c ngày cơ quan có thNm quy n quy t nh x p h ng ơn v s nghi p y t theo hư ng d n t i Thông tư này, cán b , viên ch c lãnh o ư c truy lĩnh và truy n p b o hi m xã h i ph n chênh l ch gi a m c ph c p ch c v lãnh o theo h s m i so v i m c ph c p ch c v lãnh o theo h s cũ (n u có) c a ch c danh hi n m nhi m theo h ng cũ. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, a phương, các ơn v ph n ánh v B Y t (V T ch c cán b ) nghiên c u và gi i quy t./. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) PH L C 1 TIÊU CHU N VÀ B NG I M X P H NG B NH VI N (Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t ) I. QUY NNH CHUNG A. CÁC NHÓM TIÊU CHU N VÀ S I M: G M 5 NHÓM NHƯ SAU: 1. Nhóm tiêu chuNn I: V trí, ch c năng và nhi m v : 10 i m 2. Nhóm tiêu chuNn II: Quy mô và n i dung ho t ng: 20 i m 3. Nhóm tiêu chuNn III: Cơ c u lao ng và trình cán b : 30 i m
 5. 4. Nhóm tiêu chuNn IV: Kh năng chuyên môn k thu t, 20 i m hi u qu ch t lư ng công vi c. 5. Nhóm tiêu chuNn V: Cơ s h t ng, trang thi t b : 20 i m B. Nguyên t c tính i m và x p h ng b nh vi n: 1. Tính i m: a) Cho i m theo t ng tiêu chuNn c th trong b ng i m, không v n d ng i m trung gian. b) Không ư c tính i m trong trư ng h p thông s chưa hoàn ch nh. Trư ng h p th a mãn các c p trong 1 tiêu chuNn thì l y s i m c p cao nh t cao nh t. c) Căn c tham kh o tính i m: Các báo cáo, s li u lưu tr c a b nh vi n và qua ki m tra th c t . d) Các b nh vi n thu c khu v c mi n núi, vùng cao, h i o và vùng kinh t c bi t khó khăn (theo quy nh c a U ban dân t c) ư c c ng thêm 02 i m. 2. X p h ng b nh vi n: a) B nh vi n H ng I: ph i t t 90 i m tr lên và th a mãn các i u ki n b t bu c như qui nh t i m c 4 ph n B dư i ây i v i BV H ng I. b) B nh vi n H ng II: ph i t t 70 n dư i 90 i m và th a mãn các i u ki n b t bu c như qui nh t i m c 4 ph n B dư i ây i v i BV H ng II. c) B nh vi n H ng III: ph i t t 40 n dư i 70 i m. d) B nh vi n H ng IV: dư i 40 i m. e) B nh vi n H ng c bi t: nh ng BV H ng I t 100 i m và th a mãn các tiêu chuNn x p h ng c bi t. 3. Trình cán b : Căn c xác nh trình cán b và văn b ng, ch ng ch d a theo Quy t nh c a B trư ng- Trư ng ban Ban T ch c- Cán b Chính ph (nay là B N i v ) s 415/TCCP-VC ngày 29/05/1993 v vi c ban hành tiêu chuNn nghi p v ng ch công ch c ngành y t và căn c các văn b ng, ch ng ch c a các Trư ng i h c và trung h c. i v i các b nh vi n thu c khu v c mi n núi, vùng cao, h i o và vùng kinh t c bi t khó khăn: Trình ngo i ng c a cán b có th ư c thay b ng bi t m t th ti ng dân t c thi u s . 4. Nh ng i u ki n b t bu c:
 6. Các b nh vi n ư c x p H ng I và H ng II, bên c nh t ng s i m ph i t theo các nhóm tiêu chuNn chung, b t bu c ph i t ư c s i m t i thi u i v i m t s tiêu chuNn c th như sau: TT Tiêu chu n i u ki n và i m t i thi u ph i t BV h ng I BV h ng II 1 Giám c và các Phó giám c 5 i m 4 i m 2 Các Trư ng phòng và Phó trư ng phòng T 3 i m tr T 2,5 i m tr lên lên 3 Các Trư ng khoa và Phó trư ng khoa 4 i m T 3 i m tr lên 4 Các i u dư ng/ N h sinh/ K thu t 4 i m T 3 i m tr viên trư ng các khoa lâm sàng lên 5 T l ngư i b nh n i trú thu c di n chăm 3 i m T 1,5 i m tr sóc c p m t lên 6 Trư ng phòng i u dư ng ih c i h c, cao ng 7 Trư ng phòng Tài chính k toán ih c ih c 8 Không có ch c danh y sĩ làm công tác + + khám b nh, ch a b nh II. CÁC TIÊU CHU N VÀ B NG I M X P H NG B NH VI N H NG I, H NG II, H NG III, H NG IV A. Nhóm tiêu chu n I: V trí, ch c năng và nhi m v : 10 i m 1. V trí, ch c năng, ch o kĩ thu t: 5 i m a) Ph m vi qu c gia, khu v c (vùng, mi n): 5 i m b) Ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ngành: 3 i m c) Ph m vi qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh: 1 i m 2. ào t o cán b (là cơ s th c hành): 2 i m a) i h c và sau i h c: 2 i m b) Trung h c: 1,5 i m
 7. c) Sơ h c: 1 i m d) Th c hi n t ào t o liên t c trong b nh vi n: 0,5 i m 3. Nghiên c u khoa h c: 3 i m a) tài c p Nhà nư c: 3 i m b) tài c p b , t nh, thành ph tr c thu c TƯ: 2 i m c) tài c p cơ s : 1 i m B. Nhóm tiêu chu n II: Quy mô và n i dung ho t ng: 20 i m 1. S giư ng b nh k ho ch: 10 i m a) T 900 giư ng tr lên: 10 i m b) T 500 n dư i 900 giư ng: 7 i m c) T 300 n dư i 500 giư ng: 5 i m d) T 100 n 300 giư ng: 3 i m e) Dư i 100 giư ng: 1,5 i m 2. Công su t s d ng giư ng b nh: 4 i m a) t t 85% tr lên và ngày i u tr trung bình: - Dư i 7/ 11/ 14 ngày i v i BV huy n/ t nh/ trung ương: 4 i m - T 7-8/ 11-12/ 14-15 ngày i v i BV huy n/ t nh/ trung ương: 3 i m - Trên 8 /12 / 15 ngày i v i BV huy n /t nh / trung ương: 2 i m b) t t 60 n dư i 85% và ngày i u tr trung bình dư i 7 /11 /14 ngày i v i BV huy n / t nh /trung ương: 1,5 i m c) Không áp ng các tiêu chuNn a, b trên: 1 i m (Ngày i u tr bình quân c a các b nh vi n: Y h c c truy n, i u dư ng-Ph c h i ch c năng, Tâm th n th c hi n theo quy nh v i m i lo i BV như sau: BV Y h c c truy n, BV i u dư ng-PHCN: không quá 30 ngày; BV Tâm th n: không quá 90 ngày ) 3. T l ngư i b nh n i trú thu c i tư ng chăm sóc c p m t: 3 i m a) T 25% s ngư i b nh n i trú tr lên: 3 i m
 8. b) T 15 n 24% s ngư i b nh n i trú: 2 i m c) Dư i 15% s ngư i b nh n i trú: 1,5 i m d) Dư i 10% s ngư i b nh n i trú: 1 i m 4. T ch c chăm sóc ngư i b nh: 3 i m a) T 50% s khoa tr lên t ch c chăm sóc toàn di n: 3 i m b) Dư i 50% s khoa t ch c chăm sóc toàn di n: 1,5 i m C. Nhóm tiêu chu n III: Cơ c u lao ng, trình cán b : 30 i m 1. Cơ c u lao ng: 5 i m a) - m b o tuy n lao ng theo nh biên: 2 i m - Không tuy n :1 i m b) T l i u dư ng trên 1 Bác s các khoa lâm sàng: - T 2 tr lên: 2 i m - Dư i 2: 1 i m c) T l cán b chuyên môn c a khu v c lâm sàng, c n lâm sàng và dư c - T 75% t ng s cán b , viên ch c tr lên: 1 i m - Dư i 75% t ng s cán b , viên ch c: 0,5 i m 2. Giám c: 3 i m a) Trình chuyên môn sau i h c; có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p; có ch ng ch v qu n lý hành chính ho c qu n lý BV; ngo i ng trình C tr lên: 3 i m b) Không áp ng tiêu chuNn trên: 2 i m 3. Các Phó giám c: 2 i m a) 100% có trình chuyên môn sau i h c; có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p; có b ng/ ch ng ch v qu n lý hành chính, qu n lý BV; ngo i ng trình C tr lên: 2 i m. b) Không áp ng các tiêu chuNn trên: 1 i m 4. Các trư ng phòng và phó trư ng phòng: 4 i m
 9. a) T 50% tr lên có trình sau i h c, còn l i là i h c: 2 i m - Dư i 50% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 1,5 i m - Không áp ng các tiêu chuNn trên: 1 i m b) T 20% tr lên có b ng/ ch ng ch v qu n lí hành chính hay qu n lý b nh vi n: 1 i m - Dư i 20% có b ng/ ch ng ch v qu n lí hành chính hay qu n lý b nh vi n: 0,5 i m c) T 20% tr lên có b ng/ ch ng ch chính tr trung c p ho c cao hơn: 0,5 i m d) T 20% tr lên có b ng/ ch ng ch ngo i ng trình B ho c cao hơn: 0,5 i m 5. Các trư ng khoa và phó trư ng khoa: 4 i m a) T 60% tr lên có trình Ti n sĩ/ Chuyên khoa 2, còn l i là i h c: 3 i m - Dư i 60% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 2 i m - 100% có trình i h c: 1 i m b) T 60% tr lên có ch ng ch ngo i ng trình B hay cao cao hơn: 1 i m - Dư i 60% tr lên có ch ng ch ngo i ng trình B hay cao cao hơn: 0,5 i m 6. i u dư ng/ N h sinh/ K thu t viên trư ng các khoa lâm sàng: 4 i m a) T 15% tr lên có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 3 i m - Dư i 15% có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 2 i m - 100% có trình trung h c: 1 i m b) T 30% tr lên có ch ng ch ngo i ng trình B hay cao hơn: 1 i m - Dư i 30% có ch ng ch ngo i ng trình B hay cao hơn: 0,5 i m 7. Các th y thu c i u tr các khoa lâm sàng: 4 i m a) Trên 50% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 3 i m - T 20% n 50% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 2 i m - Dư i 20% có trình sau i h c, còn l i là i h c: 1,5 i m - Các trư ng h p không áp ng các tiêu chuNn trên: 1 i m b) T 60% tr lên có b ng/ ch ng ch ngo i ng trình B ho c cao hơn: 1 i m
 10. - Dư i 60% có b ng/ ch ng ch ngo i ng trình B ho c cao hơn: 0,5 i m 8. i u dư ng, N h sinh, K thu t viên th c hành các khoa lâm sàng: 4 i m a) T 10% tr lên có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 3 i m - Dư i 10% có trình cao ng, i h c, còn l i là trung h c: 2 i m - 100% có trình trung h c: 1,5 i m - Các trư ng h p không áp ng các tiêu chuNn trên: 1 i m b) T 30% tr lên có b ng/ ch ng ch ngo i ng trình A tr lên: 1 i m - Dư i 30% có b ng/ ch ng ch ngo i ng trình A tr lên: 0,5 i m D. Nhóm tiêu chu n IV: Kh năng chuyên môn, kĩ thu t: 20 i m 1. Xét nghi m huy t h c: 2 i m a) Th c hi n ư c y các xét nghi m thu c chuyên khoa: 2 i m b) Không y :1 i m 2. Xét nghi m hoá sinh: 2 i m a) Th c hi n ư c y các xét nghi m thu c chuyên khoa: 2 i m b) Không y :1 i m 3 .Xét nghi m vi sinh: 2 i m a) Th c hi n ư c y các xét nghi m thu c chuyên khoa: 2 i m b) Không y :1 i m 4. Ch n oán hình nh: 2 i m a) Th c hi n ư c y các xét nghi m thu c chuyên khoa: 2 i m b) Không y :1 i m 5. Ch n oán gi i ph u b nh: 2 i m a) Th c hi n sinh thi t và xét nghi m vi th : 1 i m b) Th c hi n khám nghi m t thi khi ngư i b nh t vong: 1 i m 6. Ph u thu t, th thu t: 5 i m
 11. a) Th c hi n ư c t t c các lo i ph u thu t, th thu t: 5 i m b) Th c hi n các ph u thu t, th thu t t Lo i 1 tr xu ng: 4 i m c) Th c hi n các ph u thu t, th thu t t Lo i 2 tr xu ng: 3 i m d) Chi th c hi n các ph u thu t, th thu t Lo i 3: 1 i m 7. Ch n oán, i u tr : 5 i m a) Ti p nh n, chNn oán và i u tr t t c các b nh theo các chuyên khoa: 5 i m b) Còn m t s b nh chuyên khoa sâu ph i chuy n các BV tuy n TW: 4 i m c) H u h t các b nh chuyên khoa ph i chuy n các BV tuy n trên (tuy n t nh, tuy n TW): 3 i m d) Ch i u tr các b nh thông thư ng, còn l i h u h t ph i chuy n tuy n trên (tuy n t nh, tuy n TW): 1 i m E. Nhóm tiêu chu n V: Cơ s h t ng, trang thi t b : 20 i m TT Tiêu chu n S i m 1. Nhà xây c p II tr lên; Ki n trúc theo tiêu chuNn xây d ng, mb m 5 i m cơ c u, dây truy n ho t ng; - Không áp ng y các tiêu chí trên 3 i m 2. Khu k thu t (phòng m , h i s c, phòng , phòng th c hi n các th 2 i m thu t, k thu t, phòng X quang...) áp ng tiêu chuNn thi t k , xây d ng 1 i m -Không áp ng y 3. m b o i u ki n và ti n nghi t i các khoa, bu ng b nh: 2 i m Có nư c s ch, có công trình v sinh m b o Khoa H i s c s c c p c u, Phòng , Phòng ph u thu t, th thu t, Xét nghi m, Ch n oán hình nh có i u hoà nhi t Phòng h i s c c p c u, Phòng , Phòng ph u thu t có phương ti n g i tr c kh n c p phương ti n chi u sáng, có qu t máy t i các bu ng b nh - Không y các tiêu chí trên 1 i m 4. Có h th ng i n ưu tiên, an toàn, có máy phát i n d tr 1 i m 5. ư ng giao thông n i b m b o v sinh, an toàn và thu n l i khi 1 i m v n chuy n 6. m b o cung c p nư c s ch 1 i m 7. Có th ng x lý ch t th i r n, ch t th i l ng toàn b nh vi n ang ho t 1 i m ng
 12. 8. Có ng d ng công ngh thông tin trong chuyên môn, qu n lý, th ng 1 i m kê b nh t t 9. Có khoa ch ng nhi m khuNn và th c hi n s y h p ti t khuNn t p 1 i m trung toàn b nh vi n 10 Trang thi t b y t : 5 i m - mb o theo danh m c quy nh i v i lo i b nh vi n -Không y theo danh m c 3 i m III. TIÊU CHU N X P H NG B NH VI N H NG C BI T A. NGUYÊN T C CHUNG 1. Các b nh vi n ư c x p H ng I t 100 i m và th a mãn t t c các tiêu chuNn dư i ây s ư c x p H ng c bi t. 2. Không cho i m khi ánh giá các tiêu chuNn ph n này. M i tiêu chuNn ư c ánh giá là “ t” n u áp ng y các yêu c u nêu trong m i tiêu chuNn c th . 3. V i các Tiêu chuNn thu c m c 5. Kh năng chuyên môn k thu t: ph i xem xét, ánh giá c th nh ng k thu t ã ư c ng d ng trong chNn oán và i u tr , tuỳ theo ch c năng nhi m v và tính ch t chuyên khoa c a b nh vi n. B. CÁC TIÊU CHU N C TH TT TIÊU CHU N ánh giá 1. Vai trò và ch c năng, nhi m v t Là tuy n cu i cùng trong b c thang i u tr ; ti p nh n và i u tr a) cho ngư i b nh trong ph m vi nhi u vùng hay toàn qu c ho c là t cơ s i u tr các i tư ng ngư i b nh c bi t b) Là cơ s th c hành, ào t o cán b sau i h c; cán b c a b nh vi n tr c ti p tham gia ào t o sau i h c và ào t o cán b chuyên khoa sâu có trình sau i h c cho khu v c hay toàn qu c 2 Quy mô và t ch c khoa phòng t Có quy mô giư ng b nh t 1200 giư ng tr lên a) T ch c khoa phòng trong BV theo chuyên khoa và chuyên khoa t sâu, áp ng ch c năng, nhi m v ư c giao: b) Các khoa lâm sàng t ch c theo chuyên khoa và chuyên khoa t sâu; c) Có các labo theo chuyên khoa sâu trong khu v c c n lâm sàng. Trên 70% s khoa lâm sàng t ch c chăm sóc ngư i b nh toàn di n 3 Trình cán b chuyên môn và qu n lý t 100% Trư ng, Phó phòng có trình i h c, sau ih c
 13. 100% Trư ng các khoa lâm sàng, c n lâm sàng có trình Ti n a) sĩ ho c Chuyên khoa 2 t Trên 70% i u dư ng/N h sinh/K thu t viên trư ng khoa có b) trình t c nhân i u dư ng (cao ng ho c i h c) tr lên t Trên 70% s th y thu c i u tr các khoa lâm sàng có trình c) sau i h c (t Th c s ho c Chuyên khoa 1 tr lên) t Trên 20% i u dư ng các khoa lâm sàng có trình t c d) nhân i u dư ng (cao ng ho c i h c) tr lên t e) 4 Cơ s h t ng, trang thi t b t mb o di n tích ho t ng: di n tích sàn bình quân trên a) giư ng b nh t t 60 m2 tr lên t Có ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý b nh vi n; có h b) th ng máy tính n i m ng toàn b nh vi n 5 Kh năng chuyên môn, kĩ thu t a) Có trang thi t b và th c hi n ư c các k thu t tiên ti n, chuyên t sâu trong xét nghi m huy t h c, sinh hoá, vi sinh v t, mi n d ch huy t h c, huy t thanh, virus, sinh h c phân t , phóng x , gi i (xem xét ph u b nh lý... (Các xét nghi m ch n oán ung thư, xác nh các k kháng nguyên, kháng th , nh danh vi khu n, virus, c u trúc thu t th c nhi m s c th , c u trúc gen, xét nghi m sinh h c phân t , ông hi n ư c, máu v.v...) phù h p v i ch c năng nhi m v và tính ch t chuyên khoa c a b nh vi n) b) Có trang thi t b c hi u và th c hi n ư c các xét nghi m, t thăm dò ch c năng, chNn oán hình nh ph c t p, chuyên sâu (xem xét (CT scan, MRI, ch p m ch máu DSA, C-arm, siêu âm màu danh m c doppler v.v...) TTB và các k thu t th c hi n ư c, phù h pv i ch c năng nhi m v và tính ch t chuyên khoa c a b nh vi n)
 14. c) Có trang thi t b c hi u và th c hi n ư c các k thu t y h c t tiên ti n, ph c t p, chuyên khoa sâu, như: c y ghép mô, t ng, vi (xem xét ph u thu t, th tinh trong ng nghi m, m tim h , can thi p các k ng m ch, thông tim, thăm dò phóng x , x tr , các ph u thu t thu t th c s não, th n kinh, m ch máu, ph u thu t t o hình s d ng v t hi n ư c, li u nhân t o thay th v.v... phù h p v i ch c năng nhi m v và tính ch t chuyên khoa c a b nh vi n) PH L C 2 TIÊU CHU N VÀ B NG I M X P H NG CÁC ƠN VN Y T D PHÒNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t ) I. QUY NNH CHUNG A. Các nhóm tiêu chu n 1. Nhóm tiêu chuN n I: V trí, ch c năng và nhi m v : 10 i m 2. Nhóm tiêu chuN n II: Quy mô và n i dung ho t ng: 25 i m 3. Nhóm tiêu chuN n III: Cơ c u lao ng và trình cán b : 25 i m 4. Nhóm tiêu chuN n IV: Kh năng chuyên môn, 20 i m hi u qu ch t lư ng công vi c 5. Nhóm tiêu chuN n V: Cơ s h t ng và thi t b : 20 i m B. Nguyên t c tính i m và x p h ng 1. Tính i m: a) Cho i m theo t ng tiêu chuN n c th trong b ng i m ban hành kèm theo Thông tư, không v n d ng i m trung gian. b) Không ư c tính i m trong trư ng h p thông s chưa hoàn ch nh. Trư ng h p tho mãn các c p trong 1 tiêu chuN n thì l y s i m c p cao nh t. c) Căn c tham kh o tính i m: Các báo cáo, s li u lưu tr c a các ơn v y t d phòng và qua ki m tra th c t .
 15. d) Các ơn v y t d phòng thu c khu v c mi n núi, vùng cao, h i o và vùng kinh t c bi t khó khăn (theo quy nh c a U ban dân t c) ư c c ng thêm 02 i m. e) Giám c và các phó giám c ơn v y t d phòng thu c khu v c mi n núi, vùng cao, h i o và vùng kinh t c bi t khó khăn trình ngo i ng ư c thay b ng bi t (nghe, nói) m t th ti ng dân t c thi u s . 2. i m t và x p h ng ơn v y t d phòng: a) ơn v y t d phòng H ng I: t t 90 i m tr lên b) ơn v y t d phòng H ng II: t t 70 n dư i 90 i m c) ơn v y t d phòng H ng III: t t 40 n dư i 70 i m e) ơn v y t d phòng H ng IV: t dư i 40 i m II. TIÊU CHU N VÀ B NG I M X P H NG ƠN VN Y T D PHÒNG A. Nhóm tiêu chu n I: V trí, ch c năng và nhi m v 10 i m 1. V trí, ch c năng, ch o k thu t: 5 i m - Ph m vi khu v c (vùng, mi n) - Ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ngành 5 i m - Ph m vi qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh 3 i m 1 i m 2. ào t o cán b (là cơ s th c hành): 2 i m - i h c và sau i h c - Trung h c 2 i m - Sơ h c - Th c hi n ào t o liên t c trong ơn v 1,5 i m 1 i m 0,5 i m 3. Nghiên c u khoa h c (ho c tham gia): 3 i m - tài c p Nhà nư c - tài c p B , t nh, thành ph tr c thu c TW 3 i m - tài c p cơ s 2 i m 1 i m B. Nhóm tiêu chu n II: Quy mô và n i dung ho t ng: 25 i m 1. N i dung ho t ng: 10 i m - Th c hi n y các ch c năng, nhi m v y t d phòng (thi u 1 ch c năng, nhi m v tr 1 i m)
 16. - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v phòng ch ng s t rét- ký sinh trùng- côn trùng 10 i m - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v Phòng, ch ng HIV/AIDS - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v Y t lao ng, phòng ch ng b nh 8 i m ngh nghi p và tai n n thương tích - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v ki m d ch y t biên gi i 8 i m - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v s c kho môi trư ng - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v phòng ch ng b nh xã h i. 8 i m - Ch th c hi n ch c năng, nhi m v dinh dư ng và s c kho c ng ng - Th c hi n y các ch c năng, nhi m v c a m t trung tâm y t d 8 i m phòng tuy n huy n, qu n 8 i m 8 i m 8 i m 6 i m 2. a bàn ho t ng: 5 i m - a bàn ho t ng toàn qu c - a bàn ho t ng khu v c 5 i m - Mi n núi - Trung du B c b - Tây Nguyên - B c Trung b 4 i m - ông Nam b - Duyên h i mi n Trung - ng b ng sông C u long 3,5 i m - ng b ng sông H ng 3 i m 2,5 i m 2 i m 1,5 i m 3. Các y u t nh hư ng n ho t ng: 4 i m - Nơi u m i giao thông, trung tâm văn hoá, kinh t (qu c gia, vùng) - Nơi hi n ang còn 40% dân s tr lên s ng trong vùng s t rét lưu hành 4 i m ho c bư u c . Nơi ư c phân lo i có t l nhi m HIV/AIDS cao - Nơi khác (còn l i) 3 i m 2 i m 4. Dân s ph trách chăm sóc s c kho ban u: 6 i m - Dân s toàn qu c - Dân s khu v c 6 i m - Dân s > 2 tri u ngư i - 7 tri u ngư i - Dân s 1-2 tri u ngư i 5 i m - Dân s < 1 tri u ngư i 3 i m
 17. 2,5 i m 2 i m C. Nhóm tiêu chu n III: Cơ c u lao ng và trình cán b 25 i m 1. Giám c và các phó giám c: 7 i m 1.1. 100% có trình i h c, trong ó trên 60% có trình sau ih c 3 i m - 100% có trình i h c, trong ó 30% có trình sau ih c - 100% có trình ih c 2,5 i m - < 100% có trình ih c 2 i m 1 i m 1.2. - 100% có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p 1 i m - Dư i 100% có b ng chính tr c nhân, cao c p hay trung c p 0,5 i m 1.3. T 60% tr lên có ch ng ch qu n lý hành chính 2 i m - Dư i 60% có ch ng ch qu n lý hành chính 1 i m 1.4. - T 60% tr lên ngo i ng trình C tr lên, còn l i là B 1 i m - Dư i 60% ngo i ng trình C tr lên, còn l i là trình B 0,5 i m 2. Các trư ng phòng và phó trư ng phòng: 5 i m - 100% có trình i h c, trong ó trên 20% có trình sau i h c; - 60- 80% có trình i h c, còn l i là trung h c 5 i m - 50 - < 60% có trình i h c, còn l i là trung h c - < 50% có trình i h c, còn l i là trung h c 4 i m 3 i m 2 i m 3. Các trư ng khoa và các phó trư ng khoa: 7 i m - 100% có trình i h c, trong ó trên 60% có trình sau i h c; - Dư i 60% có trình sau i h c, còn l i là i h c 7 i m - 100% có trình ih c - Còn cán b trung h c làm trư ng, phó khoa 5 i m 3 i m 2 i m 4. Cơ c u lao ng: - T l cán b Y t / lao ng khác: 6 i m + 60% - 80% + 40% - 59% 6 i m + < 40%
 18. 5 i m 4 i m D. Nhóm tiêu chu n IV: kh năng chuyên môn, hi u qu ch t lư ng 20 i m công vi c 1. Hi u qu , ch t lư ng nghiên c u khoa h c (3 năm li n k ): 10 i m 1.1. K t qu nghiên c u khoa h c ã ư c nghi m thu và tri n khai 6 i m quy mô s n xu t th ho c ã ng d ng th c ti n (so v i t ng s tài ăng ký): 6 i m - > 70% s tài ã nghi m thu và ư c ng d ng - 51% - 70% s tài ã nghi m thu và ư c ng d ng 5 i m - 31% - 50% s tài ã nghi m thu và ư c ng d ng - < 31% s tài ã nghi m thu và ư c ng d ng 4 i m 3 i m 1.2. K t qu nghiên c u ã ư c nghi m thu nhưng chưa ư c ng d ng 4 i m (so v i t ng s tài ã ư c nghi m thu): - > 70% s tài ã ư c nghi m thu có k t qu 4 i m - 51% - 70% s tài ã nghi m thu có k t qu -
 19. - Không áp ng tiêu chuN n trên; 3. Các khoa, phòng xây d ng liên hoàn, có b ng, tên vi n, trung tâm, các 2 i m khoa phòng; - Không áp ng tiêu chuN n trên 1 i m 4. Có kho b o qu n v t tư, hoá ch t, dây chuy n l nh. 2 i m - Không áp ng tiêu chuN n trên; 1 i m 5. Có môi trư ng cây xanh, c nh quan t t, có hàng rào ngăn cách, c ng 1 i m xây, có h th ng c ng rãnh t t; - Không áp ng; 0,5 i m 6. Trang thi t b : 5 i m - mb o trang thi t b theo quy nh; - Không có trang thi t b theo quy nh. 5 i m 3 i m
Đồng bộ tài khoản