Thông tư số 23/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
71
lượt xem
1
download

Thông tư số 23/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 23/2009/TT-BNN về việc ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 23/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 23/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY NNH KI M TRA, GIÁM SÁT V SINH THÚ Y IV IS N XU T, KINH DOANH M T ONG Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v vi c ki m tra, giám sát v sinh thú y i v i s n xu t, kinh doanh m t ong như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh v ki m tra, giám sát i v i s n xu t, kinh doanh m t ong bao g m xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát và t ch c th c hi n, h th ng ki m tra, giám sát, s d ng thu c thú y, th c ăn dùng trong chăn nuôi ong, x lý vi ph m và phân công trách nhi m c a các cơ quan trong vi c t ch c tri n khai th c hi n. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong và nư c ngoài có liên quan n vi c s n xu t, kinh doanh m t ong. Chương II KI M TRA, GIÁM SÁT V SINH THÚ Y i u 2. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch
  2. 1. Xây d ng k ho ch: C c Thú y ch trì xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát hàng năm và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí th c hi n k ho ch. 2. T ch c th c hi n: Sau khi k ho ch ã ư c B Nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí, C c Thú y t ch c th c hi n k ho ch ki m tra, giám sát, phân tích m u; ng th i báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k t qu ki m tra, giám sát, phân tích m u ã th c hi n, k ho ch th c hi n năm ti p theo và thông báo cho các cơ quan có thNm quy n c a nư c nh p khNu m t ong khi có yêu c u. 3. V k ho ch, Tài chính, Khoa h c công ngh và môi trư ng, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n ph i h p v i C c Thú y xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n k ho ch ki m tra, giám sát, phân tích m u m t ong hàng năm. i u 3. Th i gian th c hi n vi c ki m tra, giám sát và l y m u phân tích 1. Trong các tháng 2 - 4 và tháng 10 - 12 hàng năm, C c Thú y t ch c th c hi n vi c ki m tra, giám sát, l y m u m t ong và th c ăn nuôi ong t i các cơ s s n xu t, kinh doanh m t ong và cơ s s n xu t th c ăn nuôi ong. 2. S lư ng và ch ng lo i m u l y phân tích theo k ho ch ã xây d ng. Trong trư ng h p c n thi t, vi c l y m u và ki m tra có th ư c th c hi n t xu t. i u 4. Cơ quan th c hi n vi c l y m u phân tích Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I th c hi n vi c l y m u và phân tích các ch t t n dư c h i như Chloramphenicol, Nitrofurans, Streptomycin, Tylosin, Tetracyclin và các ch t t n dư khác theo k ho ch ã xây d ng. i u 5. Quy nh v vi c l y m u, phân tích m u Vi c l y m u, s lư ng m u l y và phân tích các ch tiêu ch t t n dư theo k ho ch hàng năm kèm theo. i u 6. Quy nh v lưu gi k t qu phân tích K t qu phân tích m u ư c lưu gi t i cơ quan phân tích và ư c g i t i các cơ quan có liên quan. i u 7. Quy nh v vi c l y m u ki m d ch lô hàng xu t kh u Vi c l y m u ki m d ch lô hàng xu t khNu ư c th c hi n theo quy nh v ki m d ch xu t khNu: S lư ng m u l y phân tích tuỳ thu c vào kh i lư ng lô hàng xu t khNu.
  3. Các ch tiêu phân tích d a vào yêu c u c a nư c nh p khNu. H sơ ki m d ch ư c lưu gi t i cơ quan ki m d ch. N u phát hi n lô hàng có ch a ch t t n dư thì k t qu phân tích ph i ư c thông báo ngay cho cơ s s n xu t, kinh doanh bi t và th c hi n các bi n pháp x lý theo quy nh. i u 8. Quy nh v xây d ng k ho ch hàng năm Vi c xây d ng k ho ch hàng năm g i cho các nư c nh p khNu, vi c th c hi n giám sát, s lư ng m u phân tích, x lý m u phân tích, vi c báo cáo k t qu hàng năm cho các nư c nh p khNu ư c th c hi n các cơ quan, ơn v có liên quan quy nh t i Chương VI c a quy nh này. Chương III H TH NG KI M TRA, GIÁM SÁT i u 9. H th ng ki m tra, giám sát v sinh thú y trong chăn nuôi ong, ch bi n m t ong m b o ch t lư ng v sinh thú y bao g m: 1. C c Thú y. 2. Cơ quan Thú y vùng. 3. Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II. 4. Chi c c Thú y các t nh chăn nuôi ong. i u 10. i tư ng ư c ki m tra, giám sát các ho t ng s n xu t và ch bi n m t ong: 1. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh m t ong. 2. Các cơ s nuôi ong. 3. Các cơ s s n xu t th c ăn nuôi ong. i u 11. H th ng ki m tra, giám sát theo nhi m v , quy n h n th c hi n nh ng công vi c ư c phân công m b o h th ng giám sát khép kín t khâu s n xu t t i v n chuy n, sơ ch , ch bi n. i u 12. Các cơ s s n xu t, kinh doanh m t ong và s n xu t th c ăn nuôi ong ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan ki m tra, giám sát và th c hi n các yêu c u c a ki m tra, giám sát trong s n xu t, kinh doanh. Chương IV S D NG THU C THÚ Y, TH C ĂN TRONG CHĂN NUÔI ONG
  4. i u 13. Ch cho phép cơ s s n xu t thu c thú y t tiêu chuNn th c hành s n xu t t t (GMP) m i ư c ăng ký s n xu t thu c thú y trong chăn nuôi ong. Nhãn thu c thú y dùng trong chăn nuôi ong ph i ghi y n i dung theo quy nh, trên nhãn b t bu c ph i ghi rõ thành ph n, ch nh c th i v i b nh c a ong kèm theo hư ng d n s d ng thu c. i u 14. i v i nh ng t ch c, cá nhân chăn nuôi ong xu t khNu, ngoài vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v s d ng thu c thú y, th c ăn trong chăn nuôi ong mà còn ph i th c hi n theo các yêu c u c a nư c nh p khNu. i u 15. Ch s d ng các lo i thu c có trong danh m c thu c ư c phép s n xu t, kinh doanh do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành phòng, tr b nh cho ong và ph i có cán b thú y ( ư c c p ch ng ch hành ngh ) chNn oán, kê ơn thu c. Thu c ph i ư c mua t i c a hàng ư c phép kinh doanh thu c thú y. i u 16. Khi s d ng thu c ph i tuân theo úng ch nh b nh ong ghi trên nhãn và hư ng d n c a cơ s s n xu t. Cơ s nuôi ong ph i có s sách theo dõi tình hình d ch b nh ong và s tay i u tr b nh cho ong. Nghiêm c m s d ng kháng sinh trong danh m c b c m dùng trong chăn nuôi ong. i u 17. C m nh p khNu, s n xu t, kinh doanh và s d ng các lo i thu c thú y có ch a các lo i kháng sinh, hoá ch t c h i phòng, tr b nh cho ong. i u 18. Th c ăn dùng cho nuôi ong ph i ghi rõ thành ph n, cách s d ng, th i h n s n xu t và s d ng. Th c ăn nuôi ong ch ư c luu hành khi có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n. Nghiêm c m vi c pha tr n các ch t kháng sinh, hoóc môn vào th c ăn nuôi ong. Chương V X LÝ VI PH M i u 19. X lý m t ong không t tiêu chu n trong quá trình ki m tra, giám sát 1. Trong quá trình phân tích m u m t ong, n u phát hi n th y nh ng ch tiêu v sinh thú y b t bu c ph i ki m tra, vư t quá gi i h n cho phép, Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I ti n hành: a) Thông báo ngay k t qu phân tích cho Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh m t ong bi t. b) Yêu c u Doanh nghi p ph i áp d ng các bi n pháp i u ch nh thích h p. c) ình ch ngay vi c xu t khNu m t ong c a các Doanh nghi p vi ph m: Ti n hành i u tra cơ s s n xu t m t ong không t tiêu chuNn v sinh thú y th c phNm, trên cơ s ó yêu c u áp d ng các bi n pháp c n thi t tri t tiêu các nguyên nhân trên; cơ s s n xu t m t ong không t tiêu chuNn, ình ch vi c xu t khNu m t ong cho n t n mùa v thu ho ch m t ong m i; vi c xu t khNu ch ư c ti p t c sau
  5. khi ã xác nh rõ nguyên nhân làm m t ong không t tiêu chuNn và có bi n pháp x lý hi u qu ư c công nh n. d) Báo cáo k t qu phân tích m u v C c Thú y và thông báo cho cơ quan thú y có liên quan ph i h p ki m tra, giám sát. 2. C c Thú y ch o các cơ quan liên quan t ch c thanh tra, ki m tra trong vòng 01 năm li n i v i nh ng cơ s vi ph m các quy nh. i u 20. Trư ng h p các lô hàng ư c xu t khNu, n u nư c nh p khNu phát hi n có các ch t t n dư c h i, ho c ch t t n dư vư t quá gi i h n cho phép ho c không úng ngu n g c thì ch hàng ho c ơn v s n xu t lô hàng ph i thông báo cho C c Thú y ph i h p v i các cơ quan liên quan và nư c nh p khNu bàn bi n pháp x lý lô hàng, ng th i ch hàng ph i ch u toàn b chi phí cho vi c x lý lô hàng. Chương VI T CH C TH C HI N i u 21. Trách nhi m c a C c Thú y 1. Hư ng d n Chi c c Thú y các t nh, thành ph có liên quan n chăn nuôi ong th c hi n vi c theo dõi, giám sát vi c s n xu t và s d ng thu c thú y trong chăn nuôi ong. 2. Ph i h p v i H i Nuôi ong Vi t Nam và Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong t p hu n, hư ng d n ngư i chăn nuôi ong nh ng hi u bi t v vi c s d ng thu c thú y trong chăn nuôi ong. 3. Hư ng d n vi c x lý các vi ph m trong vi c s d ng kháng sinh b c m dùng trong chăn nuôi ong. 4. Theo dõi các ho t ng c a các cơ quan, ơn v , các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh m t ong xu t khNu trong h th ng giám sát; 5. Ph i h p v i H i Nuôi ong Vi t Nam xu t t ch c các t ki m tra hàng năm; n u Doanh nghi p nào m b o các yêu c u theo quy nh thì ư c phép s n xu t, kinh doanh m t ong xu t khNu. 6. T ng h p các thông tin, phân tích ánh giá, i u ch nh các ho t ng phù h p v i yêu c u ã ư c t ra. 7. xu t vi c i u ch nh, x lý các vi ph m v s n xu t, kinh doanh, xu t khNu m t ong. 8. T ng h p k ho ch hàng năm, báo cáo k t qu th c hi n k ho ch, các i u ch nh, x lý vi ph m v s n xu t, kinh doanh, xu t khNu m t ong cho các nư c nh p khNu. i u 22. Trách nhi m c a H i nuôi ong Vi t Nam H i Nuôi ong Vi t Nam ph i h p v i C c Thú y và các cơ quan liên quan:
  6. 1. L p danh m c và c p nh t h sơ, mã s các cơ s chăn nuôi ong, các Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong xu t khNu. 2. T ch c hư ng d n, t p hu n cho các Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong xu t khNu và các cơ s chăn nuôi ong th c hi n chương trình HACCP, GMP, VietGAP và các quy nh, hư ng d n trong vi c s n xu t, kinh doanh và chăn nuôi ong, nh m áp ng các yêu c u v sinh thú y i v i m t ong xu t khNu theo yêu c u c a nư c nh p khNu và m b o v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng 3. X lý vi ph m trong chăn nuôi ong, kinh doanh m t ong. i u 23. Trách nhi m c a Cơ quan Thú y vùng 1. Th c hi n các nhi m v ki m tra, giám sát tình hình s n xu t, kinh doanh, xu t khNu m t ong t các cơ s s n xu t, kinh doanh m t ong trên a bàn qu n lý. 2. Th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch xu t khNu m t ong theo yêu c u c a nư c nh p khNu. 3. Th c hi n các ho t ng i u ch nh, x lý các vi ph m trong quá trình s n xu t, kinh doanh và xu t khNu m t ong, thu c thú y trong nuôi ong và ch bi n th c ăn nuôi ong. 4. Báo cáo k t qu ho t ng v C c Thú y và thông báo cho các i tư ng có liên quan khác. i u 24. Trách nhi m c a các Chi c c Thú y nơi s n xu t m t ong 1. Th c hi n vi c theo dõi, giám sát vi c s n xu t và s d ng thu c thú y trong chăn nuôi ong trên a bàn qu n lý. 2. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c C c Thú y trong vi c ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, kinh doanh m t ong trên a bàn. 2. X ph t các vi ph m trong vi c s d ng các thu c kháng sinh c m s d ng trong chăn nuôi ong theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Trách nhi m c a các Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II 1. Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I: L p k ho ch giám sát, th c hi n vi c giám sát, l y m u và phân tích m u hàng năm theo k ho ch ã thông báo cho các nư c nh p khNu; t ng h p và báo cáo s li u v C c Thú y sau các t l y m u và th c hi n các chương trình nâng cao nh n th c c a ngư i chăn nuôi, ph bi n, áp d ng các bi n pháp th c hành chăn nuôi t t (GAHP). L p h sơ các Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong xu t khNu và h th ng lưu tr các thông tin, d li u liên quan. 2. Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương II : Tham gia các t ki m tra các cơ s chăn nuôi, kinh doanh m t ong xu t khNu và ph bi n, hư ng d n ngư i chăn nuôi
  7. ong, kinh doanh m t ong áp d ng các bi n pháp m b o v sinh thú y iv im t ong theo phân công c a C c Thú y. i u 26. i v i các Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong xu t kh u 1. Ch p hành các quy nh v s n xu t m t ong t t (GMP). 2. Th c hi n vi c l y m u, g i m u phân tích theo k ho ch hàng năm. 3. L p s sách theo dõi, giám sát ngu n g c c a t ng lô hàng ph c v cho công vi c truy tìm ngu n g c. 4. Tham gia cùng v i các cơ quan có ch c trách trong vi c ki m tra, giám sát tình hình s n xu t m t ong c a các cơ s có liên quan. 5. T ch c h c t p, nâng cao ki n th c cho ngư i chăn nuôi ong, kinh doanh m t ong; trao i thông tin k p th i i u ch nh, x lý nh ng vi ph m xNy ra trong quá trình s n xu t. 6. Thông báo k t qu ho t ng c a ơn v , nh ng sai ph m, x lý sai ph m, các thông tin có liên quan n các t ch c, ơn v có liên quan. i u 27. Trách nhi m c a các cơ s chăn nuôi ong 1. Ch p hành các quy nh v th c hành chăn nuôi t t (GAHP). 2. Không s d ng kháng sinh b c m trong chăn nuôi ong. 3. Ch s d ng nh ng lo i thu c thú y ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. 4. Thư ng xuyên thông báo di n bi n tình hình d ch b nh c a ong, tình hình s n xu t m t ong n các cơ quan có liên quan x lý. 5. L p danh sách theo dõi t ng àn ong ph c v cho công tác truy nguyên ngu n g c. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 28. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - C c Ki m tra văn b n-B Tư Pháp;
  8. - Văn phòng EU t i Hà N i; - Văn phòng EU t i Brussel-B ; - Các C c, V , Thanh tra, Văn phòng; - Các ơn v thu c C c Thú y; - S NN và PTNT các t nh, thành ph ; - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; Di p K nh T n - H i Nuôi ong Vi t Nam; - Công ty CP Ong Trung ương; - Các Công ty s n xu t, kinh doanh m t ong; - Các Công ty s n xu t, kinh doanh thu c thú y và th c ăn cho ong có liên quan; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - Lưu: VT, TY.
Đồng bộ tài khoản