Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
2
download

Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH Về việc thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành,để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2005/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 26 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 04/2004/TT- BL TBXH NGÀY 10/3/2004 C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 105/2003/N -CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM Thi hành Ngh nh s 93/2005/N -CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, B Lao ng-Thương binh và Xã h i s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 04/2004/TT- BL TBXH ngày 10/3/2004 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam như sau: 1. i m 1 M c I ư c s a i, b sung như sau: "1. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung (sau ây g i chung là ngư i s d ng lao ng) g m: a) Doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Các nhà th u (th u chính, th u ph ) nư c ngoài nh n th u t i Vi t Nam; c) Văn phòng i di n, chi nhánh c a các t ch c kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c k thu t, văn hoá, th thao, giáo d c, ào t o, y t ; d) Các t ch c xã h i ngh nghi p; ) Các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; e) Các cơ s y t , văn hoá, giáo d c, ào t o, th thao (k c các cơ s thành l p
  2. theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam), bao g m: - Các cơ s th thao ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v th d c, th thao; - Các trư ng, trung tâm, cơ s v giáo d c, ào t o, d y ngh ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v giáo d c, ào t o và pháp lu t lao ng; - Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh, trung tâm y t , tr m y t , trung tâm phòng ch ng b nh xã h i, trung tâm y t d phòng, tr i i u tr và các cơ s y t ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; - Các cơ s văn hoá ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. g) Văn phòng d án nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam; h) Văn phòng i u hành c a các bên h p danh nư c ngoài theo h p ng h p tác kinh doanh t i Vi t Nam; i) Các t ch c hành ngh lu t sư t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; k) H p tác xã ư c thành l p và ho t ng theo Lu t H p tác xã." 2. i m 1 và i m 2 M c II ư c s a i, b sung như sau: "1. Ngư i s d ng lao ng ư c tuy n ngư i lao ng nư c ngoài theo quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung, c th : a) Ngư i s d ng lao ng nói t i ti t a i m 1 M c I c a Thông tư này ư c tuy n lao ng nư c ngoài theo quy nh như sau: - S lao ng nư c ngoài ư c tuy n tính theo công th c: LNN = LDN x 0,03 Trong ó: + LNNlà s lao ng nư c ngoài mà doanh nghi p ư c tuy n theo quy nh, bao g m nh ng ngư i nư c ngoài ư c ngư i s d ng lao ng tuy n d ng theo hình th c h p ng lao ng và nh ng ngư i nư c ngoài do phía nư c ngoài c vào Vi t Nam làm vi c t i doanh nghi p. K t qu LNN ít nh t là 01 ngư i. Nh ng ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng qu n tr , H i ng thành viên ( i v i công ty trách nhi m h u h n ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p), nh ng ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c t i doanh nghi p th c hi n các lo i h p ng (tr h p ng lao ng) theo quy nh t i kho n 5 i u 6 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung thì không tính trong s lao ng nư c ngoài nêu trên c a doanh nghi p.
  3. + LDNlà s lao ng hi n có c a doanh nghi p (c lao ng Vi t Nam và lao ng nư c ngoài) t i th i i m tuy n d ng lao ng nư c ngoài bao g m: s lao ng hi n ang làm vi c t i doanh nghi p; s lao ng c a doanh nghi p ư c c i làm vi c ho c ào t o nư c ngoài; s lao ng ang ngh hư ng ch b o hi m xã h i (ngh m, thai s n, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p); s lao ng ang ư c doanh nghi p ào t o; s lao ng ang ngh vi c do t m hoãn th c hi n h p ng lao ng. Trư ng h p k t qu LNNlà s th p phân thì ư c làm tròn lên s trên li n k . Ví d 1: Doanh nghi p A có s lao ng t i th i i m tuy n lao ng nư c ngoài là 76 ngư i thì s lao ng nư c ngoài ư c tuy n theo quy nh là: LNN= 76 x 0,03 = 2,28 Như v y s lao ng nư c ngoài doanh nghi p A ư c tuy n theo quy nh là 03 ngư i. Ví d 2: Doanh nghi p B có s lao ng t i th i i m tuy n lao ng nư c ngoài là 1767 ngư i thì s lao ng nư c ngoài ư c tuy n theo quy nh là: LNN= 1767 x 0,03 = 53,01 Như v y s lao ng nư c ngoài doanh nghi p B ư c tuy n là 54 ngư i. - i v i các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c c thù s d ng ít lao ng ho c giai o n u m i u tư, s n xu t chưa n nh mà có nhu c u tuy n lao ng nư c ngoài vào v trí công vi c mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c vư t quá t l 3% thì trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p óng tr s chính xem xét, ch p thu n b ng văn b n trên cơ s yêu c u th c t c a t ng doanh nghi p. Văn b n ngh tuy n thêm lao ng nư c ngoài c a ngư i s d ng lao ng theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. - Trư ng h p ngư i s d ng lao ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam có quy t nh phê duy t d án ho c c p gi y phép ho t ng trong ó có quy nh s lư ng ngư i lao ng nư c ngoài ư c s d ng thì không ph i xin ch p thu n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - i v i các doanh nghi p ã tuy n lao ng nư c ngoài trư c ngày Ngh nh s 105/2003/N -CP có hi u l c thi hành thì ngư i s d ng lao ng ư c ti p t c s d ng s lao ng nư c ngoài ã tuy n cho n h t th i h n h p ng lao ng ã giao k t ho c th i h n trong gi y phép lao ng ã ư c c p. Trư ng h p h t th i h n s d ng s lao ng ã tuy n nêu trên mà doanh nghi p có nhu c u tuy n lao ng nư c ngoài vư t quá t l theo quy nh thì th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. b) Ngư i s d ng lao ng theo quy nh t i ti t b, c, d, , e, g, h, i, k i m 1 M c I c a Thông tư này, trư c khi tuy n lao ng nư c ngoài ph i g i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi óng tr s chính văn b n ngh tuy n d ng lao ng nư c ngoài theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này và sau khi
  4. có văn b n ch p thu n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì m i ư c tuy n d ng lao ng nư c ngoài. 2. Ngư i nư c ngoài có trình chuyên môn k thu t cao, có nhi u kinh nghi m và thâm niên trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, kinh doanh ho c nh ng công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c theo quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: a) Ngư i nư c ngoài có trình chuyên môn k thu t cao bao g m: k sư; ngư i có trình tương ương k sư tr lên là ngư i có văn b ng ch ng nh n t t nghi p i h c, th c sĩ, ti n sĩ phù h p v i chuyên môn, công vi c theo yêu c u c a ngư i tuy n d ng; b) Ngư i nư c ngoài là ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng ph i ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó mang qu c t ch xác nh n b ng văn b n; c) Ngư i nư c ngoài có nhi u kinh nghi m và thâm niên trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, kinh doanh ho c nh ng công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c là ngư i ã có ít nh t 05 (năm) năm kinh nghi m v công vi c ó, có kh năng m nhi m công vi c theo yêu c u c a ngư i s d ng lao ng và ph i có xác nh n b ng văn b n c a cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài." 3. i m 5 M c III ư c s a i, b sung như sau: "5. i v i các i tư ng không ph i c p gi y phép lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m báo cáo danh sách trích ngang v S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi doanh nghi p óng tr s chính theo m u s 10 ban hành kèm theo Thông tư này. i v i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n các lo i h p ng (tr h p ng lao ng) gi a doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam v i doanh nghi p, cơ quan, t ch c nư c ngoài thì ngư i nư c ngoài không ph i xin c p gi y phép lao ng, nhưng ph i m b o các i u ki n quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 i u 4 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung và doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam th c hi n vi c báo cáo theo m u s 10 ban hành kèm theo Thông tư này và g i kèm theo các gi y t c a ngư i nư c ngoài theo quy nh t i ti t b, c, d, kho n 1 i u 5 c a Ngh nh s 105/2003/N -CP ã ư c s a i, b sung". 4. B sung thêm ti t d i m 2 M c IV như sau: "d) Khi nh n h sơ xin c p gi y phép lao ng, h sơ xin gia h n gi y phép lao ng, các gi y t xin c p l i gi y phép lao ng, S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i vào s theo dõi và có gi y biên nh n trao cho ngư i s d ng lao ng. Trong gi y biên nh n ph i ghi rõ ngày, tháng, năm nh n h sơ, nh ng văn b n có trong h sơ và th i h n tr l i." 5. M u s 6 ư c s a i, b sung như sau:
  5. C m t “T ng giám c, Giám c” dòng th 2 t dư i lên thành c m t “Ngư i s d ng lao ng”. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , các cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Th H ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Văn phòng Trung ương ng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; - Các T ng c c, C c, V thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Lưu: VT, V L -VL (30b n).
Đồng bộ tài khoản