Thông tư số 25/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư số 25/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm XDCB, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưng đến ngày 31/12/98 chưa làm thủ tục để thanh toán do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/1999/TT-BTC Hà N i ngày 08 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 25/1999/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N X LÝ THU I V I CÁC S N PH M XDCB, TÀU ÓNG M I, S A CH A L N TÀU Ã HOÀN THÀNH TRONG NĂM 1998 NHƯNG N NGÀY 31/12/1998 CHƯA LÀM TH T C THANH TOÁN Căn c i u 28 Lu t thu giá tr gia tăng; i u 21 Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và kho n 5 i u 1 Ngh d nh s 102/1998/N -CP c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 28/1998/N -CP. tháo g k p th i khó khăn cho các cơ s s n xu t, xây d ng; B Tài chính hư ng d n vi c áp d ng chính sách thu i v i các s n ph m XDCB và s n ph m tàu óng m i, s a ch a l n tàu ã hoàn thành nhưng n ngày 31/12/1998 chưa làm th t c bàn giao, thanh toán như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: Cơ s s n xu t, xây d ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr th c hi n các h p ng: - Xây d ng cơ b n, l p t: Bao g m các công trình, h ng m c công trình, ph n công vi c xây d ng, l p t. - óng m i ho c s a ch a l n các tàu bi n, tàu pha sông bi n s d ng v n t i hàng hoá, hành khách và các m c ích chuyên dùng khác. Các h p ng ký trư c ngày 31/12/1998 và ã hoàn thành nhưng chưa làm th t c bàn giao thanh toán gi a cơ s s n xu t, xây d ng (g i t t là bên B) v i bên t hàng ho c bên ch u tư (g i t t là bên A) ư c xác nh ã hoàn thành trong năm 1998, ư c áp d ng n p thu theo m c thu doanh thu. II./ M C THU , HOÁ ƠN, TH T C KÊ KHAI, N P THU , H CH TOÁN: 1- M c thu ph i n p i v i các i tư ng nêu t i M c I trên ây là m c thu doanh thu và tính trên doanh thu ghi trên hoá ơn thanh toán: - i v i công trình, h ng m c công trình, ph n công vi c xây d ng, l p t ã hoàn thành có bao th u v t tư là 4%, không bao th u v t tư là 6%.
  2. - i v i s n phNm tàu bi n, tàu pha sông bi n : óng m i là 1%; s a ch a l n là 2%. 2- Th t c v hoá ơn, ch ng t : - Cơ s s n xu t, xây d ng khi l p hoá ơn thanh toán i v i công trình XDCB, s n phNm tàu nêu t i M c I trên ây ph i l p hoá ơn GTGT. Hoá ơn ghi t ng giá thanh toán ã có thu doanh thu. Ví d : Bên B vi t hoá ơn thanh toán kh i lư ng XDCB ã hoàn thành cho bên A theo giá xác nh theo h p ng ký năm 1998 là 100 tri u ng, xác nh giá và ghi hoá ơn GTGT như sau: + Giá thanh toán: (ghi rõ ph n giá tr công trình hay giá tr kh i lư ng XDCB th c t ã hoàn thành trong năm 1998 theo giá h p ng ho c hai bên tho thu n thanh toán) là 100 tri u ng. + Thu GTGT: (không ghi và g ch chéo ph n này) + T ng giá thanh toán có thu : 100 tri u ng. 3- Th t c kê khai, n p thu : Các ơn v (bên A và bên B) thu c i tư ng quy nh t i Thông tư này căn c vào hoá ơn GTGT kê khai, tính thu doanh thu ph i n p theo quy nh c a Lu t thu doanh thu và các văn b n hư ng d n thi hành, bên thanh toán (bên A) không ư c tính kh u tr kho n thu này. 4- H ch toán k toán: Các i tư ng quy nh t i M c I Thông tư này, h ch toán và quy t toán k t qu các ho t ng XDCB; óng m i ho c s a ch a l n tàu như sau: - Doanh thu tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p là giá thanh toán ã có thu doanh thu. K toán ph n ánh doanh thu theo giá thanh toán ghi: N TK 111, 112, 131 Có TK 511 (Theo giá thanh toán) - Thu doanh thu phát sinh ph i n p ư c tính tr tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. Thu doanh thu ph i n p ghi: N TK 642 Có TK 333.1 (Chi ti t thu doanh thu) - Các ơn v mua các s n phNm, d ch v ư c n p thu doanh thu theo quy nh t i M c I Thông tư này ư c h ch toán giá tr s n phNm XDCB, tàu óng m i tính theo
  3. giá thanh toán ghi trên hoá ơn là giá ã có thu doanh thu làm căn c tính kh u hao tài s n c nh. III./ TRÌNH T , TH M QUY N X LÝ THU 1 - H sơ, th t c: a - Công văn ngh c a cơ s . b-H p ng: - i v i ho t ng XDCB là h p ng xây d ng, l p t gi a bên A và B theo úng quy nh ch XDCB - i v i s n phNm tàu óng m i và s a ch a là h p ng kinh t gi a bên t hàng và bên nh n óng, s a ch a l n tàu. c - Biên b n nghi m thu kh i lư ng giá tr th c hi n, hoàn thành n 31/12/1998: - i vơí ho t ng XDCB: + Trư ng h p ã hoàn thành nhưng chưa làm th t c bàn giao thì ph i có biên b n nghi m thu k thu t. + Trư ng h p ã hoàn thành nhưng chưa có biên b n nghi m thu giá tr kh i lư ng th c hi n và nghi m thu k thu t thì ph i có biên b n xác nh giá tr kh i lư ng th c hi n có xác nh n c a bên A. - i v i tàu óng m i ho c d ch v s a ch a l n tàu ph i có: + Biên b n xác nh k thu t, ch t lư ng c a b ph n ki m tra ch t lư ng s n phNm c a ơn v và có xác nh n c a ngư i t hàng. Trư ng h p không có xác nh n c a ngư i t hàng ph i có u quy n cho ơn v v vi c xác nh k thu t, ch t lư ng. i v i tàu óng m i ph i có thêm xác nh n c a cơ quan ăng ki m. + Biên b n xác nh n giá tr tàu óng m i ho c giá tr công vi c s a ch a l n gi a hai bên A và B. Các h sơ trên ph i là b n g c, trư ng h p là b n sao ph i có xác nh n c a giám c doanh nghi p. 2 - Trình t x lý thu Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n văn b n, C c thu ch trì ph i h p v i C c QLV&TSNN t i doanh nghi p t ch c thNm tra xác nh, n u i u ki n, th t c theo quy nh t i Thông tư này thì có ý ki n b ng văn b n g i v B Tài chính (T ng c c Thu ). Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c h sơ T ng c c Thu ph i hoàn t t th t c trình B Tài chính gi i quy t.
  4. IV . T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký, áp d ng cho các i tư ng quy nh t i M c I Thông tư này. i v i s n phNm d dang, hoàn thành trong năm 1999 n u n p thu GTGT b l , ơn v s ư c xem xét, x lý gi m thu GTGT ph i n p theo quy nh t i i u 28 Lu t thu GTGT. Cơ quan thu có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n và x lý k p th i, th i gian t i a h t 30/6/1999; trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các C c thu , các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản