Thông tư số 26/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
96
lượt xem
11
download

Thông tư số 26/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2009/TT-BCT về quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2009/TT-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 26/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH QUY TRÌNH NGHI P V KI M TRA, KI M SOÁT VÀ X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH C A L C LƯ NG QU N LÝ THN TRƯ NG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn c Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u Pháp l nh X lý ví ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Qu n lý th trư ng, Ngh nh s 27/2008/N -CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 c a Chinh ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Qu n lý th trư ng, B Công Thương quy nh quy trình nghi p v ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1.Thông tư này quy nh Quy trình nghi p v ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng. 2. i v i các lĩnh v c ki m tra chuyên ngành mà pháp lu t có quy nh trình t , th t c ki m tra thì l c lư ng Qu n lý th trư ng th c hi n trình t , th t c ki m tra theo lĩnh v c chuyên ngành ó. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này ư c áp d ng th ng nh t i v i l c lư ng Qu n lý th trư ng các c p và công ch c Qu n lý th trư ng khi th c hi n ho t ng ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m hành chính.
 2. i u 3. Nguyên t c áp d ng 1. Khi th c thi nhi m v ki m tra, ki m soát và x lý hành vi vi ph m hành chính ph i tuân th Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, các Ngh nh c a Chính ph , quy trình quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Th c hi n úng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Qu n lý th trư ng theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch công tác c a Qu n lý th trư ng. 3. Khi th c thi nhi m v ki m tra, x lý vi ph m n u cơ quan, công ch c Qu n lý th trư ng ư c giao nhi m v ch trì thì ph i s d ng n ch c a Qu n lý th trư ng. Chương II QUY TRÌNH NGHI P V M c 1. THU TH P, X LÝ THÔNG TIN i u 4. Thu th p thông tin ban u Cán b , công ch c c a l c lư ng Qu n lý th trư ng có trách nhi m thu th p thông tin ban u ư c thu th p t các ngu n sau: 1. T các phương ti n thông tin i chúng. 2. T các cơ quan, ơn v , t ch c ph i h p cung c p. 3. T ơn thư khi u n i, t cáo, t giác vi ph m pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân. 4. Do mua tin t các ngu n liên quan. 5. Do th c hi n các bi n pháp nghi p v trinh sát ti p c n i tư ng c a cán b , công ch c qu n lý th trư ng ư c ngư i có thNm quy n ( i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ho c c p phó ư c u quy n) giao nhi m v tr c ti p, bí m t giám sát theo dõi di n bi n ho t ng c a i tư ng phát hi n, sơ b xác minh, xác nh hành vi vi ph m pháp lu t. 6. T ho t ng ki m tra, ki m soát, qu n lý a bàn. 7. Các ngu n thông tin khác. i u 5. X lý thông tin Thông tin nghi p v ư c x lý theo trình t sau ây: 1. Ngư i thu th p thông tin có trách nhi m: a) ánh giá tin c y và phân tích d li u thông tin thu th p ư c;
 3. b) Báo cáo k p th i cho ngư i có thNm quy n ( i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c qu n lý th trư ng ho c c p phó ư c u quy n). 2. Ngư i có thNm quy n ti p nh n và x lý thông tin có trách nhi m: a) ánh giá, thNm tra, xác minh, khi th y có d u hi u vi ph m thì t ch c ki m tra; b) i v i thông tin có d u hi u vi ph m nhưng không thu c thNm quy n thì chuy n cho ngư i có thNm quy n. 3. Khi ti n hành ho t ng x lý thông tin, công ch c qu n lý th trư ng ph i b o m t thông tin, không ư c ti t l thông tin cho nh ng ngư i không có thNm quy n. M c 2. T CH C KI M TRA i u 6. Chu n b quy t nh ki m tra Trư c khi ra quy t nh ki m tra, ngư i có thNm quy n ph i chuNn b các n i dung ch y u sau ây: 1. Căn c t ch c ki m tra. 2. i tư ng ki m tra. 3. N i dung ki m tra. 4. Th i gian, a i m ti n hành ki m tra. 5. T ch c l c lư ng ki m tra. 6. Các th t c hành chính c n thi t th c hi n ki m tra. i u 7. Ban hành quy t nh ki m tra 1. Ngư i có thNm quy n ban hành quy t nh ki m tra g m: i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c qu n lý th trư ng ho c c p phó ư c u quy n. 2. N i dung ch y u c a quy t nh ki m tra g m: a) Căn c ti n hành ki m tra; b) Ngư i ra quy t nh ki m tra; c) i tư ng ki m tra (tên, a ch c a t ch c, cá nhân b ki m tra); d) N i dung ki m tra; ) Ngư i th c hi n vi c ki m tra;
 4. e)Th i gian hi u l c c a quy t nh ki m tra. Trong trư ng h p i tư ng ki m tra không rõ thì ph i ghi rõ bi n ki m soát c a phương ti n (k c trư ng h p s d ng bi n ki m soát gi ) ho c mô t phương ti n n u không có bi n ki m soát ho c a ch kho, bãi. i u 8. Công b quy t nh ki m tra Ngư i ư c giao ch trì th c hi n vi c ki m tra ph i xu t trình th ki m tra th trư ng, công b quy t nh ki m tra, thông báo thành ph n oàn ki m tra cho t ch c, cá nhân b ki m tra và yêu c u t ch c, cá nhân ch p hành quy t nh ki m tra. i u 9. Th c hi n ki m tra theo n i dung quy t nh ki m tra 1. Ngư i ư c giao ch trì th c hi n vi c ki m tra ph i tr c ti p ch huy l c lư ng ki m tra theo n i dung quy t nh ki m tra ã công b . 2. Trong quá trình ki m tra, ngư i ư c giao ch trì ki m tra ph i tr c ti p x lý các tình hu ng phát sinh, báo cáo ngay cho ngư i có thNm quy n x lý các trư ng h p phát sinh vư t quá thNm quy n c a mình. 3. Trong quá trình ki m tra, công ch c qu n lý th trư ng ph i tuân th Quy ch công tác c a công ch c qu n lý th trư ng. 4. Trong quá trình th c hi n vi c ki m tra, n u phát hi n th y vi ph m m i ngoài n i dung ki m tra trong quy t nh ki m tra mà c n ki m tra thì ngư i th c hi n vi c ki m tra ph i báo cáo ngay cho ngư i thNm quy n quy t nh. i u 10. Thu th p tài li u, ch ng c t i a i m ki m tra Ngư i ư c giao ch trì th c hi n vi c ki m tra ph i tr c ti p thu nh n ho c ch huy và giám sát ch t ch quá trình thu nh n tang v t, h sơ, tài li u, l i trình bày ... c a t ch c, cá nhân b ki m tra và ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan t i a i m ki m tra. i u 11. L p biên b n ki m tra 1. Ngư i ư c giao ch trì th c hi n vi c ki m tra ph i tr c ti p ch huy l c lư ng ki m tra l p biên b n ki m tra. Biên b n ki m tra ph i ghi trung th c n i dung ã ki m tra, ý ki n trình bày c a i tư ng b ki m tra, li t kê y tang v t, tài li u c a t ch c, cá nhân b ki m tra ã xu t trình, khai báo, tóm t t ý ki n k t lu n c a T ki m tra; 2. Sau khi l p biên b n ki m tra, nh ng ngư i dư i ây ph i ký vào biên b n ki m tra và ghi rõ h , tên: a) Ngư i ư c giao ch trì vi c ki m tra; b) Ngư i l p biên b n ki m tra;
 5. c) i tư ng b ki m tra ho c i di n ư c u quy n c a i tư ng b ki m tra; d) i di n cơ quan ph i h p (n u có); ) i di n cơ quan ph i h p (n u có); e) Ngư i ch ng ki n (n u có). N u biên b n có nhi u t thì cùng ký vào t ng t biên b n. 3. Trư ng h p i tư ng b ki m tra v ng m t ho c i di n ư c u quy n c a i tư ng b ki m tra v ng m t thì ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan có m t t i a i m ki m tra ký tên vào biên b n ki m tra. 4. Trư ng h p i tư ng b ki m tra, ngư i ch ng ki n, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan t ch i ký vào biên b n ki m tra thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n. i u 12. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính 1. Các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính qu n lý th trư ng ư c áp d ng: a) T m gi ngư i; b) T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; c) Khám ngư i; d) Khám phương ti n v n t i, v t; ) Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. ThNm quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính i trư ng i Qu n lý th trư ng và c p phó ư c u quy n ư c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 45 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, ư c s a i, b sung t i Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 và i u 16 Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 (sau ây g i t t là Ngh nh s 128/2008/N - CP). Trư ng h p t m gi ngư i theo th t c hành chính thì vi c u quy n cho Phó i trư ng ch ư c th c hi n khi i trư ng i Qu n lý th trưòng v ng m t.
 6. 3. Trư ng h p áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính: a) T m gi ngư i trong trư ng h p khi c n ngăn ch n, ình ch nh ng hành vi gây r i tr t t công c ng, gây thương thích cho ngư i khác ho c c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 44 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; b) T m gi tang v t, phương ti n vi ph m trong trư ng h p c n t m gi xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý ho c ngăn ch n ngay hành vi vi ph m; trư ng h p có căn c cho r ng n u không t m gi ngay thì tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có th b tNu tán, tiêu hu thì ki m soát viên th trư ng ư c giao nhi m v ki m tra có quy n ra quy t nh t m gi . Vi c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 46 và kho n 3 i u 57 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Vi c qu n lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 70/2006/N -CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy nh vi c qu n lý tang v t, phương ti n b t m gi theo th t c hành chính và Ngh nh s 22/2009/N -CP ngày 24 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 70/2006/N -CP; c) Khám ngư i theo th t c hành chính ch ư c ti n hành trong trư ng h p khi có căn c cho r ng ngư i ó c t gi u trong ngư i v t, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính. Vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 47 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; d) Khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính trong trư ng h p có căn c cho r ng trong phương ti n v n t i, v t ó có c t gi u tang v t vi ph m hành chính. Trình t , th t c khám phương ti n, v t theo th t c hành chính th c hi n quy nh t i i u 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; ) Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong trư ng h p có căn c cho r ng nơi ó c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trư ng h p có căn c cho r ng n u không khám ngay thì v t, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính có th b tNu tán, tiêu hu thì ki m soát viên th trư ng ang thi hành công v ư c khám ngư i theo th t c hành chính và ph i báo cáo ngay b ng văn b n cho i trư ng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Trình t , th t c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 49 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và i u 17 Ngh nh s 128/2008/N -CP. 4. Khi áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính, ngư i ư c giao ch trì vi c ki m tra ph i tr c ti p ch huy, giám sát l c lư ng ki m tra th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v ki m tra, l p biên b n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính, qu n lý tang v t, phương ti n b t m gi theo th t c hành chính. i u 13. Th m tra, xác minh, b sung, c ng c ch ng c Trong trư ng h p v vi c ph c t p c n ph i thNm tra, xác minh, b sung, c ng c ch ng c thì ngư i ư c giao ch trì vi c ki m tra ph i báo cáo ngư i có thNm quy n
 7. x ph t vi ph m hành chính (ngư i ban hành Quy t nh ki m tra, ngư i có thNm quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n) ngh cho áp d ng các bi n pháp sau ây thNm tra, xác minh, b sung, c ng c ch ng c . 1. Yêu c u i tư ng gi i trình a) Yêu c u i tư ng gi i trình ư c th c hi n b ng văn b n do ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ký và ph i nêu rõ nh ng n i dung ph i gi i trình ho c m i i tư ng ư c yêu c u gi i trình làm vi c tr c ti p; b) i tư ng ư c yêu c u gi i trình có th gi i trình b ng hình th c văn b n ho c b ng l i nói; c) Trư ng h p i tư ng gi i trình tr c ti p b ng l i nói i tho i tr c ti p thì ph i l p biên b n làm vi c. Biên b n làm vi c ph i ghi y n i dung làm vi c, li t kê các tài li u ư c cung c p (n u có), có ch ký c a ngư i ư c giao ch trì bu i làm vi c, ngư i l p biên b n và i tư ng gi i trình. 2. Làm vi c v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan a) Trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n ( i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ho c c p phó ư c u quy n) quy t nh làm vi c v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan b ng hình th c g i văn b n xin ý ki n ho c c cán b n làm vi c tr c ti p; b) Công ch c ư c giao nhi m v làm vi c v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ph i có Gi y gi i thi u c a ngư i có thNm quy n ký và ph i ghi biên b n làm vi c. Biên b n làm vi c ghi rõ n i dung làm vi c và li t kê c th , y các tài li u do cơ quan, t ch c, cá nhân cung c p (n u có). 3. Trưng c u giám nh tài li u, tang v t ang b t m gi a) Trư ng h p c n trưng c u giám nh tài li u, tang v t, ngư i có thNm quy n ( i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng, C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ho c c p phó ư c u quy n) có quy n yêu c u trưng c u giám nh; b) Trình t , th t c yêu c u trưng c u giám nh th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v ho t ng trưng c u giám nh ph c v qu n lý nhà nư c; c) B n k t qu giám nh ph i ư c sao g i cho i tư ng có tài li u, tang v t ang b t m gi . 4.Trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n x lý ư c áp d ng các nghi p v khác thNm tra, xác minh, b sung, c ng c ch ng c . 5. Trong trư ng h p xét c n có thêm th i h n xác minh, thu th p ch ng c thì ngư i ban hành quy t nh ki m tra báo cáo c p có thNm quy n b ng văn b n xin gia h n và vi c gia h n ph i b ng văn b n.
 8. i u 14. X lý trong trư ng h p không có vi ph m hành chính và nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính 1. Trư ng h p không có vi ph m hành chính Trong trư ng h p l c lư ng qu n lý th trư ng ã th c hi n ho t ng ki m tra, thNm tra, xác minh, b sung, c ng c ch ng c , áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành chính mà không phát hi n hành vi vi ph m hành chính thì ngư i ban hành Quy t nh ki m tra ho c ngư i ban hành các Quy t nh khám, t m gi ngư i, tang v t, phương ti n ph i k p th i hoàn ch nh h sơ và k t thúc ngay vi c ki m tra, khám, t m gi áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m tránh thi t h i (n u có) cho i tư ng b ki m tra. 2. Nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính g m: - Trư ng h p thu c tình th c p thi t; - Phòng v chính áng; - Ngư i th c hi n hành vi do s ki n b t ng ; - Vi ph m hành chính khi ang m c b nh tâm th n ho c nh ng b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. Quy nh c th v các trư ng h p trên th c hi n theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 128/2008/N -CP. M c 3. X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 15. L p Biên b n v hành chính vi ph m 1. Biên b n v vi ph m hành chính là cơ s làm căn c ra Quy t nh x ph t hành chính. 2. Sau khi ti n hành ki m tra, xác minh, n u có căn c k t lu n hành vi vi ph m thì ph i l p Biên b n v vi ph m hành chính. 3. Biên b n v vi ph m hành chính ph i th c hi n y các n i dung quy nh t i i u 55 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 4. Trư ng h p th t c ơn gi n th c hi n theo quy nh t i i u 54 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2002 và i u 21 Ngh nh s 128/2008/N -CP. i u 16. Ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ban hành ph i úng th th c, úng i tư ng, úng th i h n, úng thNm quy n. 2. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Qu n lý th trư ng th c hi n theo quy nh t i i u 37 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002.
 9. 3. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và i u 15 Ngh nh s 128/2008/N -CP, c th ph i xem xét các y u t sau: a) Các ch c danh có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Qu n lý th trư ng có thNm quy n x ph t nh ng hành vi vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c quy nh thNm quy n cho t ng hành vi c th t i các Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c; b) M c ph t ti n t i a c a khung ti n ph t cho t ng hành vi vi ph m hành chính; c) ThNm quy n áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính (căn c giá tr th c t c a tang v t xác nh thNm quy n). Xác nh tr giá hàng hoá, tang v t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 63 Ngh nh s 06/2008/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng thương m i; Thông tư s 15/2008/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a B Công Thương hư ng d n th c hi n Ngh nh s 06/2006/N -CP; i u 34 Ngh nh s 128/2008/N -CP. d) ThNm quy n áp d ng các hình th c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; ) ThNm quy n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ; e) Trong trư ng h p m c ph t ti n, tr giá tang v t, phương ti n b t ch thu ho c m t trong các hình th c x ph t ho c bi n pháp kh c ph c h u qu không thu c thNm quy n ho c vư t thNm quy n thì ngư i ang th lý v vi c c a qu n lý th trư ng ph i chuy n v vi c vi ph m ó n ngư i có thNm quy n x ph t. g) i v i các v vi c liên quan n nhi u lĩnh v c khác nhau, thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan, trư ng h p áp d ng ph t b sung vư t thNm quy n ho c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh c a pháp lu t không thu c thNm quy n c a qu n lý th trư ng thì chuy n U ban nhân dân c p có thNm quy n ho c chuy n cơ quan có thNm quy n ra quy t nh. 4. Vi c óng d u quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo i u 31 Ngh nh s 128/2008/N -CP. 5. Th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 56 Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính năm 2002 và i u 23 Ngh nh s 128/2008/N -CP, c th như sau: a) i v i v vi c ơn gi n khi ki m tra ã xác nh rõ hành vi vi ph m không c n thNm tra, xác minh b sung ch ng c , th i h n ra quy t nh x ph t là 10 ngày k t k t ngày l p biên b n v vi ph m hành chính; i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày. Trư ng h p xét c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ngu i có thNm quy n ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n, th i h n gia h n không quá 30 ngày.
 10. Th i h n t i a ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính k t ngày l p biên b n v vi ph m hành chính là 60 ngày làm vi c. b) Trư ng h p quá th i h n quy nh t i i m a kho n này thì không ư c ra quy t nh x ph t nhưng v n có th áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu và t ch thu tang v t vi ph m hành chính thu c lo i c m lưu hành, c m lưu thông theo quy nh c a pháp lu t. 6. N i dung Quy t nh x ph t hành chính: a) Căn c ban hành; b) H , tên, ch c v , ơn v ngư i ra Quy t nh; c) H , tên, ngh nghi p, a ch ngư i vi ph m (ho c tên t ch c, a ch , ngư i i di n pháp lu t c a t ch c ó); d) Hành vi vi ph m hành chính; ) Hình th c x ph t: hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung (n u có) các bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có) nêu rõ áp d ng i m, kho n, i u, Ngh nh x ph t; e) Hi u l c thi hành; g) Th i h n, nơi thi hành quy t nh x ph t và ch ký c a ngư i ra quy t nh x ph t; h) Quy n khi u n i, kh i ki n. i u 17. Hu b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Trư ng h p Quy t nh x ph t vi ph m hành chính không úng ch c năng, thNm quy n, không úng th th c, không úng i tư ng, quy t nh ban hành khi ã quá th i h n ho c v vi c có xu t hi n nh ng tình ti t m i nên ph i xác nh l i hành vi vi ph m, i tư ng vi ph m, vi ph m có d u hi u hình s ... thì ph i hu b Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ã ban hành. 2. Vi c hu b quy t nh x ph t vi ph m hành chính do ngư i ã ra quy t nh x ph t, c p trên c a ngư i ra quy t nh x ph t ho c c p có thNm quy n ban hành quy t nh hu b quy t nh x ph t vi ph m hành chính ã ban hành. 3. Căn c trư ng h p c th v nguyên nhân quy t nh x ph t vi ph m hành chính b hu b , ngư i ã ra quy t nh x ph t ban hành Quy t nh x ph t m i ho c chuy n giao h sơ v vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n, cho c p có thNm quy n x ph t ho c cho cơ quan ch c năng khác có thNm quy n x lý. i u 18. Hoãn ch p hành Quy t nh ph t ti n
 11. Vi c hoãn Quy t nh ph t ti n th c hi n quy nh t i i u 65 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và i u 29 Ngh nh s 128/2008/N -CP. i u 19. Thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Vi c thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính 2002 và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, ng th i theo dõi, ôn c vi c ch p hành quy t nh c a t ch c, cá nhân b x ph t. 2. T ng t Quy t nh x ph t vi ph m hành chính: Quy t nh x ph t ph i g i cho t ch c, cá nhân vi ph m trong th i h n 3 ngày k t ngày ra Quy t nh x ph t. 3. Th t c ph t ti n th c hi n quy nh t i i u 57 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Trư ng h p n p ti n ph t nhi u l n th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 128/2008/N -CP. 4. Vi c tư c quy n s d ng Gi y phép, ch ng ch hành ngh (n u có trong Quy t nh x ph t) th c hi n theo quy nh t i i u 59 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 5. Vi c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính (n u có trong Quy t nh x ph t) th c hi n theo i u 60 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 6. X lý tang v t, phương ti n vi ph m: a) Vi c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính v trình th , th t c theo quy nh t i i u 61 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và i u 35 Ngh nh s 128/2008/N -CP; b) Th i h n ph i x lý tang v t, phương ti n b t m gi là 10 ngày, i v i các v vi c ph c t p c n ti n hành thNm tra xác minh thì t i a không quá 60 ngày k t ngày t m gi tang v t, phương ti n thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i x lý tang v t, phương ti n b t m gi ; c) Trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m ph i áp d ng hình th c x lý bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t thì ph i chuy n c p có thNm quy n ra quy t nh x lý là U ban nhân dân c p t nh ho c cơ quan có thNm quy n x lý; n u C c Qu n lý th trư ng ki m tra, t m gi tang v t, phương ti n vi ph m trong di n bu c ưa kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t thì cũng chuy n cho U ban nhân dân c p t nh nơi x y ra v vi c x lý; d) Chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính bán u giá theo quy nh t i i u 36 Ngh nh s 128/2008/N -CP. 7. Cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính Quá th i h n quy nh mà t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính không t nguy n ch p hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì cư ng ch thi hành.
 12. Vi c cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo i u 66 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, kho n 27 i u 1 Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Ngh nh s 37/2005/N -CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính. ThNm quy n ra Quy t nh cư ng ch theo quy nh t i kho n 28 i u 1 c a Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 8. Chuy n Quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành th c hi n theo quy nh t i i u 68 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2002 và i u 30 Ngh nh s 128/2008/N -CP. 9. Th i hi u thi hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 69 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 20. Chuy n giao v vi c vi ph m 1. Các v vi c vi ph m khi xét th y có d u hi u t i ph m ph i chuy n cơ quan t t ng hình s truy c u trách nhi m hình s theo quy nh t i i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. Các v vi c vi ph m không thu c thNm quy n x ph t c a qu n lý th trư ng thì ph i chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khi chuy n giao h sơ v vi ph m ph i có quy t nh chuy n giao, l p biên b n bàn giao. Trong biên b n bàn giao ph i ghi y và ánh s th t t ng tài li u, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m có trong h sơ chuy n giao, ngư i giao và ngư i nh n ký vào biên b n bàn giao. i u 21. Ti p nh n h sơ v vi c t cơ quan t t ng hình s chuy n tr 1. Khi ti p nh n v vi c thu c v án hình s không b kh i t ư c chuy n giao x lý vi ph m hành chính do cơ quan t t ng hình s chuy n n th c hi n theo i u 33 Ngh nh s 128/2008/N -CP. Ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s ang th lý v án ó ph i ra quy t nh chuy n h sơ v vi ph m n ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính. H sơ v vi ph m bao g m: b n sao biên b n v v vi ph m, quy t nh ình ch i u tra i v i i tư ng, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m (n u có) và b n sao các tài li u khác liên quan tr c ti p n ngư i vi ph m ó. ph i có quy t nh chuy n h sơ v vi ph m n ngư i có thNm x lý vi ph m hành chính, quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án kèm theo tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m (n u có) và ph i l p biên b n bàn giao. Biên b n bàn giao ph i ghi y t ng tài li u, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có trong h sơ chuy n giao, ngư i giao và ngư i nh n ph i ký vào biên b n bàn giao.
 13. 2. Sau khi ti p nh n h sơ v vi c t cơ quan t t ng hình s chuy n tr : a) Trư ng h p xét th y vư t thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a mình thì báo cáo th trư ng tr c ti p và chuy n h sơ v vi c n ngư i có thNm quy n x ph t; b) Trư ng h p tài li u, ch ng c xác nh ư c hành vi vi ph m hành chính thì l p ngay biên b n vi ph m hành chính, ban hành quy t nh và t ch c th c hi n quy t nh x ph t vi ph m hành chính; c) Trư ng h p c n xét th y v vi c có nhi u tình ti t ph c t p c n có th i gian xác minh, thu th p b sung ch ng c thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i báo cáo c p trên tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n. Th i h n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i i u 32 Ngh nh s 128/2008/N -CP. i u 22. Ti p nh n v vi ph m c a các cơ quan khác chuy n giao cho Qu n lý th trư ng x ph t vi ph m hành chính 1. Qu n lý th trư ng ch ti p nh n v vi c vi ph m hành chính thu c thNm quy n. 2. H sơ v vi ph m hành chính do cơ quan khác chuy n n ph i có quy t nh chuy n giao kèm theo tài li u, tang v t, phương ti n ơc s d ng vi ph m (n u có) và văn b n ngh x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan chuy n giao. Khi ti p nh n tài li u, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m ph i l p biên b n bàn giao. Biên b n bàn giao ph i ghi y t ng tài li u, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có trong h sơ, ngư i giao và ngư i nh n ph i ký vào biên b n bàn giao. 3. Sau khi ti p nh n v vi c chuy n giao thì ngư i ư c giao th lý v vi c nh n bàn giao x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 21 Thông tư này. Chương III HO T NG SAU X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 23. Gi i quy t khi u n i, t cáo, kh i ki n 1. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h khi u n i v Quy t nh x ph t vi ph m hành chính, Quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính Qu n lý th trư ng th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo hi n hành. 2. Vi c kh i ki n c a t ch c, cá nhân ho c ngư i i di n h p pháp c a h iv i Quy t nh x ph t vi ph m hành chính, Quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính c a l c lư ng Qu n lý th trư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v th t c gi i quy t các v án hành chính.
 14. i u 24. Lưu tr h sơ 1. Sau khi k t thúc v vi c, i trư ng i Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng ph i ch o công ch c qu n lý th trư ng tr c ti p th lý v vi c hoàn thi n h sơ x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. C p nào ban hành Quy t nh x ph t vi ph m hành chính k t thúc v vi c lưu tr h sơ, tài li u b n chính c a v vi c t i c p ó. Trư ng h p U ban nhân dân c p t nh ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì Chi c c Qu n lý th trư ng lưu h sơ v vi c t i Chi c c. Trư ng h p U ban nhân dân c p huy n ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì i Qu n lý th trư ng ho t ng trên a bàn ó lưu h sơ v vi c t i i. 3. Vi c tiêu hu tài li u h t giá tr lưu tr ch ư c th c hi n khi có quy t nh b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n. Vi c xác nh tài li u lưu tr , th i gian lưu tr và tiêu hu tài li u lưu tr th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh Lưu tr qu c gia ngày 04 tháng 4 năm 2001, Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 quy nh chi ti t Pháp l nh Lưu tr qu c gia, văn b n s 879/VTLTNN-NV P ngày 19 tháng 12 năm 2006 hư ng d n t ch c tiêu hu tài li u h t giá tr c a C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c B N i v . Chương IV T CH C TH C HI N i u 25. T ch c th c hi n Giao C c trư ng C c Qu n lý th trư ng t ch c ph bi n, quán tri t Quy trình này n toàn b công ch c, ki m soát viên trong toàn l c lư ng. i u 26. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh cho B Công Thương k p th i xem xét, i u ch nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VKSNDTC, TANDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n C m Tú - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL- B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Công Thương;
 15. - Website Chính ph , B Công Thương; - Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph ( th c hi n); - Lưu: VT; QLTT (10).
Đồng bộ tài khoản