Thông tư số 27/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 27/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 27/1999/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC C M C NG HÀNG KHÔNG (DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T ÔNG CÔNG ÍCH) Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Căn c Quy t nh s 113/1998/Q -TTg ngày 06 tháng 07 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n các C m c ng hàng không sân bay mi n B c, mi n Trung, mi n Nam t ơn v s nghi p có thu thành doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích và Quy t nh s 258/1998/Q -TTg ngày 31-12-1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i b sung Quy t nh s 113/1998/Q -TTg ngày 06-7-1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 24 tháng 02 năm 1997 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. phù h p v i c thù ho t ng trong lĩnh v c qu n lý khai thác cơ s h t ng các C ng hàng không, B Tài chính hư ng d n m t s n i dung v ch qu n lý tài chính i v i các C m c ng hàng không như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG - Các C m c ng hàng không là doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, có nhi m v qu n lý khai thác c ng hàng không nh m cung ng các d ch v hàng không, d ch v công c ng theo chính sách c a Nhà nư c, theo k ho ch Nhà nư c giao và theo giá do Nhà nư c quy nh. Th c hi n ch tài chính quy nh t i Thông tư 06 TC/TCDN ngày 24/02/1997 c a B Tài chính "Hư ng d n ch qu n lý Tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích" và các quy nh c th t i Thông tư này. - Ngoài nhi m v ho t ng công ích, các C m c ng hàng không có quy n t ch c ho t ng kinh doanh thêm theo i u l ho t ng, phù h p v i kh năng c a mình và nhu c u c a th trư ng v i các i u ki n: + ư c C c hàng không dân d ng Vi t Nam ng ý b ng văn b n. + Không làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v công ích Nhà nư c ã giao. + ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh theo quy nh hi n hành.
  2. + H ch toán riêng ph n ho t ng kinh doanh thêm. + Th c hi n nghĩa v n p thu i v i ph n ho t ng kinh doanh thêm theo quy nh c a pháp lu t. II. NH NG QUY NNH C TH A. K T QU TÀI CHÍNH VÀ X LÝ K T QU TÀI CHÍNH 1. Doanh thu: Doanh thu c a các C m c ng hàng không bao g m doanh thu t ho t ng công ích, doanh thu t ho t ng s n xu t kinh doanh (n u có) và các ho t ng khác. 1.1. Doanh thu t ho t ng công ích: Doanh thu t ho t ng công ích c a các C m c ng hàng không g m: a. Doanh thu t ho t ng cung c p d ch v t i c ng hàng không: - Thu ph c v k thu t thương m i m t t - Thu i u hành h c t cánh tàu bay - Thu s d ng sân u tàu bay - Thu ph c v hành khách - Thu cho thuê qu y làm th t c hành khách - Thu như ng quy n khai thác - Thu cho thuê trang thi t b chuyên ngành - Thu soi chi u an ninh - Thu cung c p d ch v b sung i u hành bay quá c nh - Thu cho thuê m t b ng t i nhà ga hàng không - Thu sân u ô tô - Thu cho thuê m t b ng ngoài nhà ga - Thu cho thuê m t b ng qu ng cáo - Thu khác. b. Thu phí và l phí (n u có) c. Thu t tr c p, tr giá c a Nhà nư c (n u có) và các kho n thu khác.
  3. N i dung và m c thu c a các kho n thu t ho t ng công ích c a các C m c ng hàng không th c hi n theo Thông tư liên t ch s 171/1998/TTLT/BVG-CAAV ngày 07/02/1998 c a Ban V t giá Chính ph và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và các quy nh c th c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 1.2. Doanh thu ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác: Áp d ng như quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng kinh doanh. 2. Chi phí: chi phí c a các C m c ng hàng không bao g m chi phí ho t ng công ích, ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác. 2.1. Chi phí ho t ng công ích: Chi phí cho ho t ng công ích c a các C m c ng hàng không g m: - Chi phí ti n lương và các kho n ph c p - Chi b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. - Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, ng l c - Chi mua s m công c lao ng - Chi phí kh u hao TSC - S a ch a l n TSC - Chi phí b o qu n, s a ch a thư ng xuyên TSC - Chi ào t o và ng d ng khoa h c k thu t chuyên ngành - Chi qu n lý m b o ho t ng. - Chi phí bay hi u chuNn các thi t b - Chi ti n thu t - Chi phí khác có liên quan. 2.2. N i dung chi phí c a ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác th c hi n như quy nh i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh. 3. Qu n lý thu - chi tài chính c a các C m c ng hàng không - Các c m c ng hàng không ư c s d ng doanh thu bù p các kho n chi phí, trong ó: Doanh thu t ho t ng công ích dùng bù p chi phí c a ho t ng công ích, các kho n thu ph i n p theo lu t nh (tr thu thu nh p doanh nghi p). Riêng các kho n thu phí, l phí ư c th c hiu n theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý phí và l phí. Doanh thu ho t ng kinh doanh và ho t ng khác dùng bù p giá thành toàn b c a s n phNm, d ch v ã tiêu th , các chi phí khác, thu và các kho n ph i n p Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr thu thu nh p doanh nghi p).
  4. Ho t ng s n xu t kinh doanh ph i có s k toán, h ch toán riêng doanh thu, chi phí và k t qu tài chính c a ho t ng này, không ư c l y k t qu tài chính c a ho t ng công ích bù l (n u có) cho ho t ng s n xu t kinh doanh. - Ch ng t thu do B Tài chính (T ng c c thu ) ban hành, trư ng h p s d ng ch ng t thu c thù, các C m c ng hàng không ph i ăng ký v i cơ quan thu trư c khi th c hi n. 4. X lý k t qu tài chính: 4.1. Các C m c ng hàng không là doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, kho n chênh l ch gi a thu và chi ư c x lý như sau: a. N p thu thu nh p doanh nghi p theo lu t nh. b. Tr các kho n ti n ph t vi ph m k lu t thu n p Ngân sách, vi ph m hành chính, vi ph m h p ng, ph t n quá h n, các kho n chi phí h p l chưa ư c tr khi xác nh l i t c ch u thu . c. Bù p các kho n l chưa ư c tr vào l i nhu n trư c thu . d. Ph n l i nhu n còn l i sau khi tr các kho n a, b, c nêu trên, các C m c ng hàng không ư c trích l p các qu theo t l và m c kh ng ch như sau: + Qu u tư phát tri n: m c trích t i thi u 50% + Qu d phòng tài chính: Trích 10%, s dư c a qu này t i a không vư t quá 25% v n i ul . + Trích hai qu khen thư ng phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c t n u s n p ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trư c, b ng 2 tháng lương th c t n u s n p Ngân sách năm báo cáo b ng ho c th p hơn năm trư c. Sau khi tr các kho n a, b, c, d, qu u tư phát tri n và qu d phòng tài chính n u l i nhu n trích vào hai qu khen thư ng, phúc l i còn dư thì ph n chênh l ch còn l i ư c chuy n toàn b vào qu u tư phát tri n, n u không ngu n trích l p hai qu khen thư ng, phúc l i b ng hai tháng lương th c t thì C m c ng hàng không ư c Nhà nư c c p ph n còn thi u. 4.2. i v i C m c ng hàng không có s thu không bù p các kho n chi phí ho c có lãi nhưng không trích hai qu khen thư ng và phúc l i b ng hai tháng lương th c t , ư c x lý như sau: 4.2.1. Sau khi s d ng 50% l i nhu n ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác bù p, n u v n còn l , ư c Nhà nư c h tr b ng cách - Tr c p s l còn l i. - C p 2 qu khen thư ng, phúc l i b ng 2 tháng lương th c t .
  5. 4.2.2. Ph n l i nhu n còn l i tr ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác ư c trích qu u tư phát tri n 80%, qu d phòng tài chính 20%. B. K HO CH TÀI CHÍNH Hàng năm, căn c vào quy nh và hư ng d n c a cơ quan tài chính, các C m c ng hàng không ph i l p báo cáo: - K ho ch s n xu t kinh doanh bao g m các ho t ng công ích và các ho t ng kinh doanh khác theo ch quy nh c a Nhà nư c. - D toán thu chi tài chính (bao g m k ho ch tr c p, tr giá (n u có). Các báo cáo này ư c g i cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, B Tài chính và cơ quan thu . Sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ti n hành phê duy t và giao k ho ch năm cho các C m càng hàng không ng th i t ch c ch o ơn v th c hi n d toán thu chi tài chính và m b o k ho ch thu n p ngân sách nhà nư c. C. KI M TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1. L p báo cáo tài chính. - Hàng quý và năm các C m C ng hàng không có trách nhi m l p báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành. T ng giám c C m càng hàng không ph i ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t v tính chính xác, tính trung th c c a báo cáo tài chính. - Báo cáo tài chính quý và năm g i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, cơ quan thu a phương, cơ quan Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, cơ quan th ng kê theo n i dung và m u bi u quy nh t i Quy t nh s 1141TC/Q -C KT ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B trư ng B Tài chính v ch k toán doanh nghi p Nhà nư c. 2. Ki m tra báo cáo tài chính. - Hàng quý, năm các C m c ng hàng không ph i t ki m tra k toán, báo cáo tài chính c a ơn v mình. - C c Hàng không dân d ng Vi t Nam cùng cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p ch u trách nhi m t ch c ki m tra phê duy t báo cáo tài chính năm c a các C m c ng Hàng không các khu v c. - Cơ quan Tài chính có nhi m v ki m tra vi c ch p hành các ch tài chính, k toán, k lu t thu n p Ngân sách và tính chính xác, trung th c c a báo cáo tài chính. - Nh ng vi ph m ch k toán, ch thu chi tài chính, thu n p Ngân sách, ch trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p s b x ph t hành chính, x ph t kinh t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Công khai báo cáo tài chính hàng năm.
  6. - Căn c vào báo cáo tài chính hàng năm ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, C m C ng hàng không công b công khai m t s ch tiêu tài chính trư c h i ngh công nhân viên ch c c a doanh nghi p. - N i dung các ch tiêu công b công khai theo quy nh t i Thông tư 06 TC/TCDN ngày 24 tháng 02 năm 1997 c a B Tài chính. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Ngoài nh ng quy nh t i Thông tư này, các C m hàng không các khu v c còn th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t i v i doanh nghi p Nhà nư c. 2. Thông tư này áp d ng t ngày 1 tháng 1 năm 1999. M i quy nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i các C m C ng hàng không trái v i Thông tư này u bãi b . 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các doanh nghi p ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản