intTypePromotion=3

Thông tư số 27/2007/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
103
lượt xem
20
download

Thông tư số 27/2007/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 27/2007/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc --------------- ------------------- S : 27/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N V QU N LÝ, THANH TOÁN V N Đ U TƯ VÀ V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T Đ U TƯ THU C NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003, Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù; B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c (NSNN) như sau: Ph n I QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho các d án đ u tư b ng ngu n v n đ u tư phát tri n và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n NSNN (sau đây g i chung là d án) do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, các T p đoàn kinh t , T ng công ty nhà nư c (sau đây g i chung là B ), các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh) và các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i chung là huy n) qu n lý. Thông tư này không áp d ng cho các d án thu c ngân sách c p xã; các d án đ u tư c a cơ quan đ i di n Vi t Nam t i nư c ngoài; d án mua s h u b n quy n. 2. V n NSNN (bao g m v n trong nư c c a các c p NSNN, v n vay n nư c ngoài c a Chính ph và v n vi n tr c a nư c ngoài cho Chính ph , các c p chính quy n và các cơ quan nhà nư c) ch thanh toán cho các d án đ u tư thu c đ i tư ng đư c s d ng v n NSNN theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Các d án đ u tư b ng ngu n v n đ u tư phát tri n ho c b ng ngu n v n chi s nghi p trong d toán NSNN, các d án đ u tư s d ng nhi u ngu n v n khác nhau trong đó có tách riêng ngu n v n NSNN đ u tư cho các h ng m c, công vi c ho c các d án đ u tư s d ng nhi u ngu n v n nhưng không th tách riêng đư c v n NSNN mà ngu n v n đ u tư t NSNN có t tr ng l n nh t trong t ng m c v n đ u tư c a d án ph i có đ th t c đ u tư và xây d ng, đư c b trí vào k ho ch đ u tư và k ho ch chi s nghi p hàng năm c a Nhà nư c và có đ đi u ki n đư c thanh toán v n theo quy đ nh t i Thông tư này. 4. Cơ quan Tài chính các c p th c hi n công tác qu n lý tài chính v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n NSNN. Cơ quan Kho b c Nhà nư c và các đơn v đư c giao nhi m v ki m soát thanh toán v n đ u tư có trách nhi m ki m soát, thanh toán v n k p th i, đ y đ , đúng ch đ cho các d án khi đã có đ đi u ki n thanh toán v n. Các t ch c ngân hàng thương m i là ngân hàng ph c v đ i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA) ph i tuân th các quy đ nh c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý tài chính d án ODA tuỳ thu c ch c năng và nhi m v đư c giao. Ph n II QUY Đ NH C TH A. L P K HO CH, PHÂN B , TH M TRA PHÂN B V N Đ U TƯ. I. Các d án ch đư c b trí k ho ch v n đ u tư hàng năm c a Nhà nư c khi có đ các đi u ki n sau:
 2. 1. Đ i v i các d án quy ho ch: có đ cương ho c nhi m v d án quy ho ch và d toán chi phí công tác quy ho ch đư c duy t theo th m quy n. 2. Đ i v i các d án chu n b đ u tư: ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành và lãnh th đư c duy t; có d toán chi phí công tác chu n b đ u tư đư c duy t theo th m quy n. 3. Đ i v i các d án th c hi n đ u tư: ph i có quy t đ nh đ u tư t th i đi m trư c 31 tháng 10 năm trư c năm k ho ch, có thi t k , d toán và t ng d toán đư c duy t theo quy đ nh. Trư ng h p d án đư c b trí v n trong k ho ch th c hi n đ u tư nhưng ch đ làm công tác chu n b th c hi n d án thì ph i có quy t đ nh đ u tư và d toán chi phí công tác chu n b th c hi n d án đư c duy t. Đ i v i d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A, n u chưa có t ng d toán đư c duy t thì công trình, h ng m c công trình thi công trong năm k ho ch ph i có thi t k và d toán đư c duy t, ch m nh t là đ n khi th c hi n đư c 30% giá tr xây d ng trong t ng m c đ u tư ph i có t ng d toán đư c duy t; n u các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A có các ti u d án ho c d án thành ph n thì t ng ti u d án ho c d án thành ph n đư c qu n lý như m t d án đ c l p. Th i gian và v n đ b trí k ho ch th c hi n các d án nhóm B không quá 4 năm, các d án nhóm C không quá 2 năm. II. L p k ho ch, phân b và th m tra phân b v n đ u tư năm: 1. L p k ho ch: - Theo quy đ nh c a Lu t NSNN v vi c l p d toán NSNN hàng năm, căn c vào ti n đ và m c tiêu th c hi n d án, ch đ u tư l p k ho ch v n đ u tư c a d án g i cơ quan qu n lý c p trên. - Các B t ng h p, xem xét và l p k ho ch v n đ u tư g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. y ban nhân dân các t nh l p d toán ngân sách đ a phương v ph n k ho ch v n đ u tư xin ý ki n Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh trư c khi g i B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính. - B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph trình Qu c h i quy t đ nh và giao ch tiêu k ho ch v n đ u tư cho các B và các t nh. - Th i gian l p, trình, duy t, giao k ho ch v n đ u tư theo quy đ nh c a Lu t NSNN. 2. Phân b v n: 2.1- Đ i v i v n đ u tư thu c Trung ương qu n lý: các B phân b k ho ch v n đ u tư cho t ng d án thu c ph m vi qu n lý đã đ các đi u ki n quy đ nh, đ m b o kh p đúng v i ch tiêu đư c giao v t ng m c đ u tư; cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c, cơ c u ngành kinh t ; m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c và đúng v i Ngh quy t Qu c h i, ch đ o c a Chính ph v đi u hành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán NSNN hàng năm. 2.2- Đ i v i v n đ u tư thu c đ a phương qu n lý: y ban nhân dân các c p l p phương án phân b v n đ u tư trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh. Theo Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân phân b và quy t đ nh giao k ho ch v n đ u tư cho t ng d án thu c ph m vi qu n lý đã đ các đi u ki n quy đ nh, đ m b o kh p đúng v i ch tiêu đư c giao v t ng m c đ u tư; cơ c u v n trong nư c, v n ngoài nư c, cơ c u ngành kinh t ; m c v n các d án quan tr ng c a Nhà nư c và đúng v i Ngh quy t Qu c h i, ch đ o c a Chính ph v đi u hành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán NSNN hàng năm. S Tài chính có trách nhi m cùng v i S K ho ch và Đ u tư d ki n phân b v n đ u tư cho t ng d án do t nh qu n lý trư c khi báo cáo y ban nhân dân t nh quy t đ nh. Phòng Tài chính K ho ch huy n có trách nhi m cùng v i các cơ quan ch c năng c a huy n tham mưu cho y ban nhân dân huy n phân b v n đ u tư cho t ng d án do huy n qu n lý. Riêng đ i v i các d án đư c đ u tư b ng các ngu n v n đư c đ l i theo Ngh quy t c a Qu c h i và Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách đ a phương còn ph i tuân th các quy đ nh v đ i tư ng đ u tư và m c tiêu s d ng c a t ng ngu n v n đ u tư. 2.3- Nguyên t c phân b v n cho các d án trong k ho ch năm: - Đ m b o các đi u ki n c a d án đư c b trí k ho ch v n đ u tư theo quy đ nh t i m c I kho n A ph n II Thông tư này. - Đ m b o theo quy đ nh t i đi m 2.1 và 2.2 trên đây. - B trí đ v n đ thanh toán cho các d án đã đưa vào s d ng và đã đư c phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành mà còn thi u v n; b trí v n đ thanh toán chi phí ki m toán, th m tra phê duy t quy t toán c a các d án hoàn thành nhưng chưa đư c thanh toán do chưa phê duy t quy t toán.
 3. - Trư ng h p d án đư c b trí v n trong k ho ch th c hi n đ u tư nhưng ch đ làm công tác chu n b th c hi n d án thì c n ghi chú rõ trong b n phân b v n. (M u bi u k ho ch v n đ u tư theo ph l c s 01 kèm theo). 3. Sau khi phân b v n đ u tư, các B và UBND các t nh, thành ph g i k ho ch v n đ u tư cho B Tài chính; các huy n g i k ho ch v n đ u tư cho S Tài chính. 4. Giao k ho ch v n cho các ch đ u tư: Sau khi vi c phân b v n đã đư c cơ quan Tài chính th m tra, ch p thu n, các B và y ban nhân dân các t nh, các huy n giao ch tiêu k ho ch cho các ch đ u tư đ th c hi n, đ ng g i Kho b c nhà nư c nơi d án m tài kho n đ theo dõi, làm căn c ki m soát, thanh toán v n. 5. Th m tra và thông báo danh m c d án và v n đ u tư: 5.1- Đ i v i d án do các B qu n lý: - B Tài chính th m tra phương án phân b v n đ u tư theo quy đ nh t i đi m 2.3 trên đây, thông báo danh m c và v n các d án đã đ th t c đ u tư và đ m b o các quy đ nh v đi u ki n b trí v n cho t ng B , đ ng g i Kho b c nhà nư c đ làm căn c ki m soát thanh toán v n. - Trư ng h p phân b chưa đúng theo quy đ nh, B Tài chính có văn b n đ ngh các B đi u ch nh l i. 5.2- Đ i v i d án thu c t nh, huy n qu n lý: - Căn c k ho ch v n đ u tư đã đư c y ban nhân dân quy t đ nh, S Tài chính t nh, Phòng Tài chính K ho ch huy n xem xét th t c đ u tư xây d ng c a các d án, thông báo g i các ngành thu c t nh, huy n, đ ng g i Kho b c nhà nư c đ làm căn c ki m soát thanh toán v n. - Trư ng h p d án không đ th t c đ u tư xây d ng ho c vi c phân b k ho ch chưa đúng v i quy đ nh, S Tài chính, Phòng Tài chính K ho ch có văn b n báo cáo y ban nhân dân đ ng c p đ ch đ o hoàn t t th t c theo quy đ nh. 5.3- Ch đ u tư ph i g i cơ quan Tài chính các c p các tài li u cơ s c a các d án trong k ho ch đ th m tra, thông báo danh m c thanh toán v n c a các d án đ u tư (các tài li u này ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh), bao g m: - Đ i v i d án quy ho ch: văn b n phê duy t đ cương ho c nhi m v d án quy ho ch và d toán chi phí cho công tác quy ho ch. - Đ i v i d án chu n b đ u tư: văn b n phê duy t d toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư. - Đ i v i d án th c hi n đ u tư: d án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, các quy t đ nh đi u ch nh d án (n u có), quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t (đ i v i d án thi t k 3 bư c) ho c quy t đ nh phê duy t thi t k b n v thi công (đ i v i d án thi t k 1 bư c và 2 bư c) và quy t đ nh phê duy t t ng d toán. III. Đi u ch nh k ho ch v n đ u tư hàng năm: 1. Nguyên t c: - Đ nh kỳ, các B , đ a phương rà soát ti n đ th c hi n và m c tiêu đ u tư c a các d án trong năm đ đi u ch nh k ho ch v n đ u tư theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph đi u ch nh k ho ch v n đ u tư, chuy n v n t các d án không có kh năng th c hi n sang các d án th c hi n vư t ti n đ , còn n kh i lư ng, các d án có kh năng hoàn thành vư t k ho ch trong năm. - Trư c khi g i k ho ch đi u ch nh v n đ u tư t ng d án cho cơ quan Tài chính, các B , đ a phương làm vi c v i Kho b c nhà nư c đ xác đ nh s v n thu c k ho ch năm đã thanh toán cho d án, s v n còn th a do không th c hi n đư c, đ m b o cho k ho ch c a d án sau khi đi u ch nh không th p hơn s v n Kho b c nhà nư c đã thanh toán. - Trư ng h p sau khi đã đi u ch nh mà còn th a v n so v i k ho ch giao thì s v n th a đư c đi u ch nh cho đơn v khác theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. 2. Cơ quan Tài chính các c p rà soát đ thông báo danh m c và v n c a các d án đi u ch nh theo quy đ nh trên đây. 3. Th i h n đi u ch nh k ho ch v n đ u tư hàng năm k t thúc ch m nh t là ngày 31 tháng 12 năm k ho ch. (M u bi u đi u ch nh k ho ch v n đ u tư theo ph l c s 02 kèm theo). B. THANH TOÁN V N Đ U TƯ I. M tài kho n: 1. Đ i v i v n trong nư c:
 4. Ch đ u tư đư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c nơi thu n ti n cho vi c ki m soát thanh toán và thu n ti n cho giao d ch c a ch đ u tư. 2. Đ i v i v n nư c ngoài: Ch đ u tư đư c m tài kho n t i ngân hàng ph c v theo hư ng d n c a B Tài chính và ngân hàng. II. Tài li u cơ s c a d án: Đ ph c v cho công tác qu n lý, ki m soát thanh toán v n đ u tư, ch đ u tư ph i g i đ n Kho b c nhà nư c nơi m tài kho n thanh toán các tài li u cơ s c a d án (các tài li u này đ u là b n chính ho c b n sao y b n chính, ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh), bao g m: 1. Đ i v i d án quy ho ch: - Văn b n c a c p có th m quy n phê duy t đ cương ho c nhi m v d án quy ho ch; - D toán chi phí cho công tác quy ho ch đư c duy t; - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư v i nhà th u. 2. Đ i v i d án chu n b đ u tư: - D toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư đư c duy t; - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư v i nhà th u. 3. Đ i v i d án th c hi n đ u tư: 3.1- Đ i v i d án v n trong nư c: - D án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n, các quy t đ nh đi u ch nh d án (n u có); - Quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t (đ i v i d án thi t k 3 bư c) ho c quy t đ nh phê duy t thi t k b n v thi công (đ i v i d án thi t k 1 bư c và 2 bư c) và quy t đ nh phê duy t t ng d toán kèm theo t ng d toán; - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u (g m đ u th u, ch đ nh th u, mua s m tr c ti p, chào hàng c nh tranh, t th c hi n và l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t); - H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u (g m các tài li u đi kèm b n h p đ ng: b n tiên lư ng c a h sơ m i th u; b n tiên lư ng tính giá d th u kèm theo bi u giá chi ti t c a nhà th u và các đi u ki n thay đ i v giá (n u có), đi u ki n chung và đi u ki n c th c a h p đ ng); - D toán chi ti t đư c duy t c a t ng công vi c, h ng m c công trình đ i v i các gói th u ch đ nh th u và t th c hi n. 3.2- Đ i v i d án ODA: ngoài các tài li u theo quy đ nh nêu trên, c n có: + B n d ch b ng ti ng Vi t có ch ký và d u c a ch đ u tư c a: Hi p đ nh tín d ng, s tay gi i ngân (n u có). Riêng h p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u ph i là văn b n b ng ti ng Vi t ho c b n d ch b ng ti ng Vi t có ch ký và d u c a ch đ u tư; + B o lãnh t m ng (n u có) theo quy đ nh c th c a H p đ ng (k c trư ng h p d án v n trong nư c nhưng do nhà th u nư c ngoài thi công). 4. Đ i v i công tác chu n b đ u tư nhưng b trí v n trong k ho ch th c hi n đ u tư c n có d toán chi phí cho các công vi c chu n b đ u tư đư c duy t. 5. Đ i v i công vi c chu n b th c hi n d án nhưng b trí v n trong k ho ch th c hi n đ u tư: - D án đ u tư xây d ng công trình (ho c báo cáo kinh t -k thu t đ i v i d án ch l p báo cáo kinh t -k thu t) kèm quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n; - D toán chi phí cho công tác chu n b th c hi n d án đư c duy t; Riêng vi c gi i phóng m t b ng ph i kèm theo phương án gi i phóng m t b ng đư c c p có th m quy n phê duy t; - Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư v i nhà th u. III. T m ng và thu h i v n t m ng: 1. Đ i tư ng đư c t m ng v n và m c v n t m ng: 1.1- Đ i v i gói th u thi công xây d ng:
 5. - Giá tr gói th u dư i 10 t đ ng, m c t m ng b ng 20% giá tr h p đ ng. - Giá tr gói th u t 10 t đ ng đ n dư i 50 t đ ng, m c t m ng b ng 15% giá tr h p đ ng. - Giá tr gói th u t 50 t đ ng tr lên, m c t m ng b ng 10% giá tr h p đ ng. 1.2- Đ i v i gói th u mua s m thi t b (k c thi t b nh p kh u và thi t b mua trong nư c): M c t m ng v n do nhà th u và ch đ u tư tho thu n trên cơ s ti n đ thanh toán trong h p đ ng nhưng t i thi u 10% giá tr gói th u. V n t m ng đư c thanh toán theo ti n đ thanh toán ti n c a ch đ u tư đ i v i nhà th u đư c quy đ nh trong h p đ ng và đư c th c hi n cho đ n khi thi t b đã nh p kho c a ch đ u tư (đ i v i thi t b không c n l p) ho c đã đư c l p đ t xong và nghi m thu (đ i v i thi t b c n l p). 1.3- Đ i v i gói th u ho c d án th c hi n theo h p đ ng EPC: - T m ng v n cho vi c mua s m thi t b căn c vào ti n đ cung ng trong h p đ ng (như quy đ nh t m ng cho thi t b ). - Các công vi c khác, m c t m ng là 15% giá tr h p đ ng. 1.4- Đ i v i các h p đ ng tư v n, quy ho ch: M c v n t m ng theo tho thu n trong h p đ ng gi a ch đ u tư v i nhà th u nhưng t i thi u là 25% giá tr h p đ ng. 1.5- Đ i v i công vi c đ n bù gi i phóng m t b ng: đư c c p v n t m ng, m c v n t m ng theo ti n đ th c hi n nhưng không vư t k ho ch v n c năm đã đư c b trí. Trư ng h p xây d ng khu tái đ nh cư ho c xây d ng công trình m i đ th c hi n vi c đ n bù thì th c hi n t m ng như đ i v i d án ho c gói th u thi công xây d ng. 1.6- Đ i v i các d án c p bách như xây d ng và tu b đê đi u, công trình vư t lũ, thoát lũ, công trình gi ng, các d án kh c ph c ngay h u qu lũ l t thiên tai, m c v n t m ng là 50% k ho ch v n đư c c p có th m quy n quy t đ nh. 1.7- Đ i v i m t s c u ki n, bán thành ph m trong xây d ng có giá tr l n ph i đư c s n xu t trư c đ đ m b o ti n đ thi công và m t s lo i v t tư đ c ch ng, v t tư ph i d tr theo mùa, n u c n thi t ph i t m ng nhi u hơn m c v n t m ng theo quy đ nh trên đây, thì m c v n t m ng theo nhu c u c n thi t c a vi c s n xu t, nh p kh u và d tr các lo i v t tư nói trên nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm. 1.8- M c v n t m ng theo quy đ nh t i m c 1 trên đây không vư t k ho ch v n hàng năm đã b trí cho gói th u. Trư ng h p v n t m ng chưa đ theo m c quy đ nh do k ho ch v n năm b trí th p hơn m c v n đư c t m ng, d án đư c ti p t c t m ng trong k ho ch năm sau cho đ n khi đ t m c t l t m ng theo quy đ nh. 2. Thu h i v n t m ng: 2.1- Đ i v i gói th u thi công xây d ng: v n t m ng đư c thu h i d n khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo quy đ nh sau đây: - Th i đi m b t đ u thu h i: + Các gói th u có giá tr dư i 10 t đ ng: khi thanh toán đ t 30% giá tr h p đ ng. + Các gói th u có giá tr t 10 t đ ng đ n dư i 50 t đ ng: khi thanh toán đ t 25% giá tr h p đ ng. + Các gói th u có giá tr t 50 t đ ng tr lên: khi thanh toán đ t 20% giá tr h p đ ng. - V n t m ng đư c thu h i h t khi gói th u đư c thanh toán kh i lư ng hoàn thành đ t 80% giá tr h p đ ng. - Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa đư c thanh toán đ t đ n t l quy đ nh trên nhưng d án không đư c ghi ti p k ho ch ho c b đình thi công, ch đ u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c v tình hình s d ng s v n t m ng chưa đư c thu h i, đ ng th i báo cáo c p có th m quy n x lý. - Trư ng h p đã đư c t m ng v n mà gói th u không tri n khai thi công theo đúng th i h n quy đ nh trong h p đ ng, ch đ u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n đã t m ng. 2.2- Đ i v i gói th u mua s m thi t b : v n t m ng đư c thu h i vào t ng l n thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành. - Đ i v i thi t b không c n l p, khi thi t b đã đư c nghi m thu và nh p kho ch đ u tư, ch đ u tư có trách nhi m g i ch ng t đ n Kho b c nhà nư c đ làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i h t s v n đã t m ng.
 6. - Đ i v i thi t b c n l p, khi thi t b đã l p đ t xong, ch đ u tư g i ch ng t đ n Kho b c nhà nư c đ làm th t c thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành và thu h i h t s v n đã t m ng. Trư ng h p đã t m ng v n mà h t th i h n quy đ nh trong h p đ ng v n không nh n đư c thi t b , ch đ u tư ph i gi i trình v i Kho b c nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr s v n đã t m ng. 2.3- Đ i v i gói th u ho c d án th c hi n theo h p đ ng EPC: v n t m ng cho các công vi c đư c thu h i như quy đ nh thu h i v n t m ng đ i v i công vi c tương ng. 2.4- Đ i v i các h p đ ng tư v n, quy ho ch: V n t m ng đư c thu h i vào t ng l n thanh toán cho kh i lư ng công vi c tư v n, quy ho ch hoàn thành theo nguyên t c: - Th i đi m thu h i b t đ u khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành. - S v n thu h i b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l c p v n t m ng. 2.5- Đ i v i công vi c đ n bù gi i phóng m t b ng, v n t m ng đư c thu h i vào kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a công vi c này. 2.6- Đ i v i các d án c p bách như xây d ng và tu b đê đi u, công trình vư t lũ, thoát lũ, công trình gi ng, các d án kh c ph c ngay h u qu lũ l t thiên tai, v n t m ng đư c thu h i khi v n thanh toán đ t 30% k ho ch năm và thu h i h t khi v n thanh toán đ t 80% k ho ch năm. 2.7- Đ i v i m t s c u ki n, bán thành ph m trong xây d ng có giá tr l n ph i đư c s n xu t trư c đ đ m b o ti n đ thi công và m t s lo i v t tư đ c ch ng, v t tư ph i d tr theo mùa, v n t m ng đư c thu h i khi thanh toán kh i lư ng hoàn thành và đư c thu h i h t khi thanh toán kh i lư ng đ t 80% giá tr h p đ ng. 2.8- M c thu h i v n t m ng c a các lo i h p đ ng có th cao hơn m c quy đ nh trên đây n u ch đ u tư và nhà th u th ng nh t đ ngh . 2.9- Trư ng h p v n t m ng cho m t s công vi c (như đ n bù gi i phóng m t b ng,...) mà vì lý do b t kh kháng chưa chi tr cho ngư i th hư ng, ch đ u tư ph i g i ti n Kho b c nhà nư c ho c các t ch c tín d ng, n u phát sinh lãi thì ph i n p toàn b s ti n lãi phát sinh vào NSNN. 2.10- Trư ng h p đ n h t niên đ k ho ch mà v n t m ng chưa thu h i h t do gói th u chưa đư c thanh toán đ t đ n t l quy đ nh thì ti p t c thu h i trong k ho ch năm sau và không tr vào k ho ch thanh toán v n đ u tư năm sau. 3. V tài li u t m ng v n: Ngoài tài li u cơ s như quy đ nh t i m c II trên đây, ch đ u tư g i đ n Kho b c nhà nư c Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư và Gi y rút v n đ u tư. Đ i v i m t s c u ki n, bán thành ph m trong xây d ng có giá tr l n ph i đư c s n xu t trư c đ đ m b o ti n đ thi công và m t s lo i v t tư đ c ch ng, v t tư ph i d tr theo mùa, c n b sung thêm các tài li u sau: H p đ ng c a nhà th u đ i v i đơn v gia công ch t o ho c nh p kh u c u ki n, v t tư ho c biên b n xác nh n gi a ch đ u tư và nhà th u v c u ki n, bán thành ph m, v t tư đ c ch ng, v t tư ph i d tr theo mùa v đã t p k t t i hi n trư ng. 4. Vi c t m ng v n đư c th c hi n trong th i h n thanh toán c a k ho ch v n và có th t m ng m t ho c nhi u l n căn c vào nhu c u thanh toán v n t m ng nhưng không vư t m c v n t m ng theo quy đ nh nêu trên. IV. Thanh toán kh i lư ng hoàn thành. 1- Thanh toán kh i lư ng xây d ng công trình hoàn thành: 1.1- Kh i lư ng xây d ng công trình hoàn thành theo hình th c ch đ nh th u ho c hình th c t th c hi n d án đư c thanh toán là giá tr kh i lư ng th c hi n đư c nghi m thu theo h p đ ng đã ký k t và có đ đi u ki n sau: - Kh i lư ng nghi m thu ph i đúng thi t k b n v thi công đư c duy t và có trong k ho ch đ u tư năm đư c giao; - Có d toán chi ti t đư c duy t theo đúng quy đ nh hi n hành v đ nh m c đơn giá c a Nhà nư c. 1.2- Kh i lư ng xây d ng công trình hoàn thành theo hình th c đ u th u ho c theo h p đ ng EPC đư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n đã đư c nghi m thu theo ti n đ , có trong h p đ ng đã ký, có trong k ho ch đ u tư năm đư c giao. Căn c th i gian th c hi n h p đ ng, tính ch t h p đ ng, vi c thanh toán th c hi n theo các phương th c sau đây: - Thanh toán theo giá tr n gói (giá khoán g n): ch đ u tư thanh toán cho nhà th u theo giá khoán g n trong h p đ ng khi nhà th u hoàn thành các nghĩa v theo đúng h p đ ng.
 7. - Thanh toán theo đơn giá c đ nh: ch đ u tư thanh toán cho nhà th u các công vi c hoàn thành theo đơn giá đã đư c xác đ nh trư c trong h p đ ng. - Thanh toán theo giá đi u ch nh: áp d ng cho nh ng gói th u mà t i th i đi m ký h p đ ng không đ đi u ki n xác đ nh chính xác v s lư ng và kh i lư ng ho c có bi n đ ng l n v giá c do Nhà nư c thay đ i và h p đ ng có th i gian th c hi n trên 12 tháng. Trư ng h p kh i lư ng phát sinh tăng ho c gi m so v i kh i lư ng trong h p đ ng nhưng trong ph m vi c a h sơ m i th u và không do l i c a nhà th u thì kh i lư ng phát sinh tăng gi m ph i phù h p v i các đi u ki n c th quy đ nh trong h p đ ng, có văn b n phê duy t, đư c tính theo đơn giá c a h p đ ng. Giá tr h p đ ng sau khi đi u ch nh không đư c vư t d toán, t ng d toán ho c giá gói th u trong k ho ch đ u th u đư c duy t, tr trư ng h p đư c ngư i có th m quy n cho phép. Nh ng kh i lư ng phát sinh vư t ho c ngoài h p đ ng, ngoài ph m vi c a h sơ m i th u ph i có văn b n phê duy t (n u kh i lư ng phát sinh đư c đ u th u) ho c d toán b sung đư c duy t (n u kh i lư ng phát sinh đư c ch đ nh th u) c a c p có th m quy n c v kh i lư ng và đơn giá. Trên cơ s kh i lư ng đã nghi m thu, ch đ u tư và nhà th u xác đ nh ti n đ th c hi n theo h p đ ng đ đ ngh thanh toán. 1.3- Khi có kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu, ch đ u tư l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Biên b n nghi m thu hoàn thành b ph n công trình xây d ng, giai đo n thi công xây d ng ho c biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình đ đưa vào s d ng kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng đư c nghi m thu; - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; - Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có thanh toán t m ng); - Gi y rút v n đ u tư. Đ i v i kh i lư ng xây d ng công trình hoàn thành theo hình th c đ u th u, Kho b c nhà nư c căn c vào ti n đ th c hi n do ch đ u tư và nhà th u xác đ nh trên cơ s h p đ ng và kh i lư ng nghi m thu đ thanh toán. 2. Thanh toán kh i lư ng thi t b hoàn thành: 2.1- Kh i lư ng thi t b hoàn thành đư c thanh toán là kh i lư ng thi t b có đ các đi u ki n sau: - Danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t đ nh đ u tư và có trong k ho ch đ u tư đư c giao; - Có trong h p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u; - Đã đư c ch đ u tư nh p kho (đ i v i thi t b không c n l p) ho c đã l p đ t xong và đã đư c nghi m thu (đ i v i thi t b c n l p đ t). 2.2- Khi có kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu, ch đ u tư l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Biên b n nghi m thu theo quy đ nh. Trư ng h p thi t b không c n l p thì g i biên b n nghi m thu gi a ch đ u tư và nhà th u theo h p đ ng; - Hoá đơn (đ i v i thi t b mua trong nư c) trư ng h p ch đ nh th u (b n sao y b n chính có ch ký và d u c a ch đ u tư); - Các ch ng t v n chuy n, b o hi m, thu , phí lưu kho (trư ng h p chưa đư c tính trong giá thi t b ); - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; - Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có thanh toán t m ng). - Gi y rút v n đ u tư. 3. Thanh toán kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành: 3.1- Kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành đư c thanh toán là kh i lư ng th c hi n đư c nghi m thu có trong h p đ ng và k ho ch đ u tư năm đư c giao. 3.2- Khi có kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu, ch đ u tư l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: - Biên b n nghi m thu ho c biên b n bàn giao kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành ho c báo cáo k t qu hoàn thành. Trư ng h p h p đ ng thanh toán theo th i gian có b ng kê chi phí do ch đ u tư l p. - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; - Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có thanh toán t m ng).
 8. - Gi y rút v n đ u tư. 4. Thanh toán kh i lư ng hoàn thành khác: Ngoài các công vi c đã thuê tư v n, các lo i công vi c khác đư c thanh toán khi đã có đ các căn c ch ng minh công vi c đã đư c th c hi n như sau: - Đ i v i l phí c p đ t xây d ng, thu chuy n quy n s d ng đ t: ph i có hoá đơn, ch ng t h p l c a cơ quan thu ti n. - Đ i v i chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng: ph i có b n xác nh n kh i lư ng đ n bù đã th c hi n; h p đ ng và biên b n bàn giao nhà (trư ng h p mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng). Riêng chi phí cho công tác t ch c đ n bù gi i phóng m t b ng ph i có d toán đư c duy t. Đ i v i công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng ph i xây d ng các công trình (bao g m c xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng): vi c t m ng, thanh toán đư c th c hi n như đ i v i các d án ho c gói th u xây d ng công trình. - Các chi phí kh i công, nghi m thu, ch y th , khánh thành: ph i có văn b n c a c p có th m quy n cho phép (tr trư ng h p ch y th ), d toán đư c duy t và b ng kê chi phí do ch đ u tư l p. - Các chi phí chuyên gia, đào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý s n xu t: ph i có h p đ ng, d toán chi phí đư c duy t, b ng kê chi phí do ch đ u tư l p. - Đ i v i chi phí b o hi m công trình: ph i có h p đ ng b o hi m. - Đ i v i chi phí qu n lý d án: + Các chi phí theo t l (%), thanh toán theo đ nh m c quy đ nh. + Các chi phí theo h p đ ng (k c trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án), thanh toán theo quy đ nh c a h p đ ng. + Các chi phí ph i l p theo d toán, thanh toán theo d toán đư c duy t. - Đ i v i các chi phí trong công tác quy ho ch, chu n b đ u tư, chu n b th c hi n d án: ph i có d toán đư c duy t, h p đ ng, b n nghi m thu kh i lư ng công vi c ho c báo cáo k t qu công vi c hoàn thành. - Đ i v i chi phí th m tra phê duy t quy t toán: Trư ng h p thuê ki m toán, ph i có h p đ ng; trư ng h p do cơ quan chuyên môn th m tra, ph i có d toán đư c duy t. 5. Th i h n, hình th c thanh toán: - Căn c h sơ đ ngh thanh toán do ch đ u tư g i đ n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , Kho b c nhà nư c ki m soát, c p v n cho ch đ u tư, đ ng th i theo đ ngh c a ch đ u tư, thay m t ch đ u tư thanh toán tr c ti p cho các nhà th u, thu h i v n t m ng theo đúng quy đ nh. - K ho ch v n năm đã b trí cho d án ch đư c thanh toán trong th i h n năm k ho ch theo quy đ nh c a Lu t NSNN. Quá th i h n thanh toán, kh i lư ng đã th c hi n nhưng chưa thanh toán ph i b trí vào k ho ch năm sau đ thanh toán. 6. Nh ng d án đ u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c đ u th u qu c t mà trong Hi p đ nh tín d ng ký gi a Chính ph Vi t Nam v i nhà tài tr có quy đ nh v vi c t m ng v n (đ i tư ng đư c t m ng, đi u ki n và m c t m ng, thu h i v n t m ng) và vi c thanh toán khác v i các quy đ nh nêu trên thì đư c th c hi n theo quy đ nh trong Hi p đ nh. 7. Ch đ u tư ph i b trí đ v n trong k ho ch hàng năm đ mua b o hi m công trình xây d ng. Nhà nư c không thanh toán cho ch đ u tư đ bù đ p các chi phí thi t h i, r i ro thu c ph m vi b o hi m n u ch đ u tư không mua b o hi m công trình xây d ng theo quy đ nh hi n hành. 8. S v n thanh toán cho t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình không đư c vư t d toán ho c giá trúng th u; t ng s v n thanh toán cho d án không đư c vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t. S v n thanh toán cho d án trong năm (bao g m c t m ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành) không đư c vư t k ho ch v n c năm đã b trí cho d án. 9. Đ i v i m t s d án đ c bi t quan tr ng c n ph i có cơ ch t m ng, thanh toán v n khác v i các quy đ nh trên đây, sau khi có ý ki n c a c p có th m quy n, B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng. 10. Vi c qu n lý, thanh toán, thu h i và quy t toán ngu n v n ng trư c d toán ngân sách năm sau cho các d án đư c th c hi n như sau: 10.1- Đ i v i các d án do các B qu n lý:
 9. - Vi c ng trư c đư c th c hi n theo quy đ nh c a kho n 3, đi u 57 Lu t NSNN s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và đi u 61 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN. - Sau khi d án đư c c p có th m quy n cho phép ng trư c, B Tài chính thông báo cho B qu n lý v t ng m c ng, ngu n v n ng, niên đ ng và thu h i, đ ng g i Kho b c nhà nư c; thông báo m c v n đ u tư ng trư c sang Kho b c nhà nư c đ thanh toán cho d án. - Th i h n thanh toán: v n ng trư c c a k ho ch năm nào đư c th ng nh t v i th i h n thanh toán v n đ u tư c a k ho ch năm đó. H t th i h n thanh toán, Kho b c nhà nư c làm th t c hu b m c v n ng trư c chưa s d ng. - Thu h i: các B có trách nhi m b trí k ho ch v n cho d án trong d toán ngân sách năm sau đ hoàn tr v n ng trư c. Khi thông báo danh m c d án và v n đ u tư k ho ch hàng năm, B Tài chính thông báo đ ng th i thu h i v n ng trư c, s thu h i đúng b ng m c v n đư c ng trư c. Trư ng h p các B không b trí ho c b trí không đ s v n thu h i, B Tài chính thu h i v n ng b ng cách tr vào d toán chi đ u tư đư c giao c a B và có văn b n thông báo cho B đó bi t đ ph i h p th c hi n. - Quy t toán v n: v n ng trư c c a k ho ch năm nào đư c quy t toán vào niên đ ngân sách năm đó, không quy t toán vào niên đ có phát sinh ng v n. Trư ng h p d án đư c thu h i v n ng theo th i kỳ m t s năm thì s v n thu h i c a k ho ch năm nào đư c quy t toán vào niên đ ngân sách năm đó, s v n đã thanh toán nhưng chưa b trí đ thu h i đư c chuy n sang năm sau quy t toán phù h p v i k ho ch thu h i v n. 10.2- Đ i v i các d án do đ a phương qu n lý: - Vi c ng trư c d toán ngân sách c a các c p chính quy n đ a phương do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh theo th m quy n, phù h p v i quy đ nh c a Lu t NSNN s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t NSNN và Thông tư s 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003. - Vi c qu n lý, thanh toán, thu h i và quy t toán v n ng trư c th c hi n tương t như quy đ nh t i đi m 10.1 trên đây. C. QU N LÝ, THANH TOÁN V N Đ U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH Đ C THÙ I. Công trình bí m t nhà nư c: 1. Lo i công trình bí m t nhà nư c theo quy đ nh t i đi u 2 Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù. Vi c qu n lý đ u tư xây d ng các công trình bí m t nhà nư c th c hi n theo Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù. Vi c l p k ho ch, phân b và thông báo v n đ u tư; ki m soát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư các công trình bí m t nhà nư c th c hi n theo quy đ nh như đ i v i v n đ u tư ngu n NSNN. Riêng đ i v i các d án bí m t nhà nư c do B Công an và B Qu c phòng qu n lý, B Tài chính chuy n v n tr c ti p cho B Công an và B Qu c phòng đ ti p nh n, qu n lý c p phát, thanh quy t toán v n đ u tư cho các d án. 2. L p k ho ch, phân b và thông báo v n đ u tư: - Vi c l p k ho ch, phân b và thông báo v n đ u tư th c hi n theo quy đ nh như đ i v i v n đ u tư ngu n NSNN, trong đó phân rõ danh m c và v n c a các d án bí m t nhà nư c. - Đ i v i các d án bí m t nhà nư c do B Công an và B Qu c phòng qu n lý, B Tài chính th m tra vi c phân b và thông báo danh m c và v n c a các d án đã đ đi u ki n sang B Công an và B Qu c phòng đ qu n lý, ki m soát, thanh toán v n cho các d án. 3. Chuy n v n, c p phát, thanh toán v n: - Vi c chuy n v n, c p phát, thanh toán v n đ u tư th c hi n theo quy đ nh như đ i v i v n đ u tư ngu n NSNN. Đ i v i các d án bí m t nhà nư c do B Công an và B Qu c phòng qu n lý, B Công an, B Qu c phòng m tài kho n ti n g i t i S Giao d ch Kho b c nhà nư c đ ti p nh n ngu n v n do B Tài chính chuy n sang. - Căn c k ho ch v n hàng năm và ti n đ th c hi n c a các d án, B Tài chính chuy n v n cho B Công an, B Qu c phòng b ng hình th c l nh chi ti n. S v n chuy n t ng đ t căn c vào báo cáo ti n đ th c hi n các d án và văn b n đ ngh chuy n v n c a B Công an, B Qu c phòng. Sau ngày 31 tháng 01 năm sau, s dư trên tài kho n ti n g i ph i n p tr ngân sách nhà nư c. - B Công an, B Qu c phòng t ch c ki m soát, thanh toán v n cho các d án bí m t nhà nư c theo đúng quy đ nh v ki m soát, thanh toán v n đ u tư.
 10. - Đ i v i các d án bí m t nhà nư c c a các B , ngành khác và các t nh qu n lý, Kho b c nhà nư c ch nh n ch ng t rút v n và chuy n ti n theo đ ngh c a ch đ u tư mà không ki m soát v n i dung. Ch đ u tư hoàn toàn ch u trách nhi m v vi c ki m soát n i dung thanh toán. - H t năm k ho ch, B Công an, B Qu c phòng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch, tình hình ti p nh n và s d ng v n; xác nh n s v n đã thanh toán trong năm, lu k s v n thanh toán t kh i công đ n h t niên đ NSNN cho t ng d án; nh n xét v tình hình th c hi n k ho ch đ u tư, ch p hành các ch đ chính sách v tài chính. II. Công trình xây d ng theo l nh kh n c p: 1. Lo i công trình xây d ng theo l nh kh n c p theo quy đ nh t i đi u 2 Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù. Vi c qu n lý đ u tư xây d ng các công trình theo l nh kh n c p th c hi n theo Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù. 2. T m ng, thanh toán v n: 2.1- T m ng v n: - H sơ đ t m ng v n, bao g m: + Quy t đ nh xây d ng công trình kh n c p c a ngư i có th m quy n; + Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; + Gi y rút v n đ u tư. - M c v n t m ng và thu h i v n t m ng: + M c v n t m ng b ng 50% k ho ch v n đ u tư đư c giao. + V n t m ng đư c thu h i d n vào các kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t khi công trình hoàn thành. 2.2- Thanh toán kh i lư ng hoàn thành: Vi c ki m soát, thanh toán v n th c hi n theo đ nh m c, đơn giá hi n hành. H sơ thanh toán g m: - D toán đư c duy t. - Biên b n nghi m thu hoàn thành giai đo n thi công xây d ng ho c hoàn thành b ph n, h ng m c ho c công trình xây d ng kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng đư c nghi m thu; - Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; - Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có thanh toán t m ng). - Gi y rút v n đ u tư. T ng l n thanh toán, Kho b c nhà nư c th c hi n theo đ ngh c a ngư i đư c giao qu n lý, th c hi n công trình kh n c p nhưng trong ph m vi giá tr kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu và không vư t k ho ch v n đư c giao. III. Công trình t m: 1. Lo i công trình t m theo quy đ nh t i đi u 2 Ngh đ nh s 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 c a Chính ph v Qu n lý đ u tư xây d ng công trình đ c thù. 2. Qu n lý, t m ng, thanh toán v n: Vi c qu n lý, t m ng, thanh toán v n cho các công trình t m đư c th c hi n theo quy đ nh t i ph n B c a Thông tư này và b sung như sau: - Trư ng h p thanh toán theo m c khoán quy đ nh t i Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 c a B Xây d ng, đư c h ch toán vào tài kho n thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a d án; ngoài tài li u c a d án, h sơ thanh toán g m: Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư, Gi y rút v n đ u tư. - Trư ng h p đ i v i các công trình có quy mô l n, ph c t p mà chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công đư c l p d toán thì ki m soát thanh toán theo d toán đư c duy t; ngoài các tài li u c a d án, h sơ thanh toán g m: Quy t đ nh phê duy t kèm theo d toán đư c duy t, Biên b n nghi m thu hoàn thành kèm theo b ng tính giá tr kh i lư ng đư c nghi m thu, Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư, Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có thanh toán t m ng), Gi y rút v n đ u tư. D. QU N LÝ, THANH TOÁN V N S NGHI P CÓ TÍNH CH T Đ U TƯ 1. S d ng v n: V n s nghi p có tính ch t đ u tư trong d toán NSNN c a các cơ quan, đơn v hành chính s nghi p ch đư c s d ng cho các trư ng h p đ u tư c i t o m r ng, nâng c p các cơ s v t ch t
 11. hi n có (bao g m c vi c xây d ng m i các h ng m c công trình trong các cơ s đã có c a các cơ quan, đơn v hành chính s nghi p). Không b trí v n s nghi p cho các d án đ u tư m i. 2. L p k ho ch, phân b và thông báo v n: Vi c l p k ho ch, phân b , th m tra và thông báo v n th c hi n theo quy đ nh c a Lu t NSNN và hư ng d n c a B Tài chính đ i v i v n s nghi p. 3. T m ng, thanh toán v n: 3.1- Tài li u cơ s : - Các d án có m c v n t 1 t đ ng tr lên, tài li u cơ s như đ i v i các d án đ u tư b ng ngu n v n đ u tư phát tri n. - Các d án có m c v n dư i 01 t đ ng, tài li u cơ s bao g m: + D toán và quy t đ nh phê duy t thi t k -d toán; + Văn b n l a ch n nhà th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u; + H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u. 3.2- T m ng v n: - Đ i v i các d án có t ng m c v n t 01 t đ ng tr lên, m c v n t m ng và thu h i v n ng đư c th c hi n như đ i v i các d án đ u tư b ng ngu n v n đ u tư phát tri n. - Đ i v i các d án có t ng m c v n dư i 01 t đ ng, m c v n t m ng là 30% k ho ch năm đã giao. V n t m ng đư c thu h i d n vào t ng kỳ thanh toán kh i lư ng hoàn thành và thu h i h t trong năm k ho ch. S v n t m ng thu h i t ng kỳ b ng s v n thanh toán nhân v i (x) t l t m ng. - H sơ t m ng v n g m: Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư, Gi y rút v n đ u tư. 3.3- Thanh toán v n: - NSNN chuy n ngu n v n s nghi p có tính ch t đ u tư sang Kho b c nhà nư c đ thanh toán theo quy đ nh v qu n lý, c p phát v n chi s nghi p. - Các d án có t ng m c v n t 01 t đ ng tr lên, vi c thanh toán kh i lư ng hoàn thành th c hi n theo ch đ thanh toán v n đ u tư thu c ngu n v n NSNN. - Các d án có t ng m c v n dư i 01 t đ ng, khi có kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu, ch đ u tư l p h sơ đ ngh thanh toán g i Kho b c nhà nư c, bao g m: + Biên b n nghi m thu kh i lư ng hoàn thành kèm b ng tính giá tr kh i lư ng thanh toán; + Gi y đ ngh thanh toán v n đ u tư; + Gi y đ ngh thanh toán t m ng v n đ u tư (n u có t m ng); + Gi y rút v n đ u tư. E. CH Đ BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA I. Báo cáo: 1. Đ i v i ch đ u tư: - Đ nh kỳ ngày 5 tháng đ u hàng quý, ch đ u tư có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n đ u tư, thanh toán v n c a d án g i c p quy t đ nh đ u tư, Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính đ ng c p (đ i v i d án thu c đ a phương qu n lý). Riêng đ i v i các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A, ch đ u tư g i báo cáo vào ngày 20 hàng tháng cho B ho c y ban nhân dân t nh, B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . (M u bi u theo ph l c s 03 kèm theo). - K t thúc năm k ho ch, ch đ u tư l p báo cáo th c hi n v n đ u tư trong năm g i c p quy t đ nh đ u tư, Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính đ ng c p (đ i v i d án thu c đ a phương qu n lý) vào ngày 10 tháng 02 năm sau. (M u bi u theo ph l c s 04 kèm theo). Báo cáo th c hi n v n đ u tư trong năm ph i phân tích, đánh giá tình hình th c hi n k ho ch, k t qu đ u tư trong năm, các v n đ t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. - H t năm k ho ch, ch đ u tư l p b ng đ i chi u s li u thanh toán v n đ u tư cho t ng d án v s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công đ n h t niên đ NSNN, g i Kho b c nhà nư c xác nh n. (M u bi u theo ph l c s 07 kèm theo).
 12. 2. Đ i v i các B , các t nh: - Ngày 15 tháng đ u hàng quý, các B và y ban nhân dân t nh có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n k ho ch đ u tư, tình hình thanh toán v n c a các d án thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư và B Xây d ng theo quy đ nh (M u bi u theo ph l c s 05 kèm theo). - K t thúc năm k ho ch, các B và y ban nhân dân t nh t ng h p báo cáo th c hi n v n đ u tư trong năm g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư và B Xây d ng vào ngày 20 tháng 02 năm sau (M u bi u theo ph l c s 06 kèm theo). Báo cáo th c hi n v n đ u tư trong năm ph i phân tích đánh giá tình hình th c hi n k ho ch, k t qu đ u tư trong năm (ch tiêu hi n v t), các v n đ t n t i và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. 3. Đ i v i Kho b c nhà nư c: - Th c hi n ch đ thông tin báo cáo theo quy đ nh riêng c a B Tài chính. - K t thúc năm k ho ch, Kho b c nhà nư c quy t toán s d ng v n đ u tư v i cơ quan Tài chính đ ng c p theo quy đ nh v quy t toán NSNN. - H t năm k ho ch, Kho b c nhà nư c xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công đ n h t niên đ NSNN cho t ng d án do ch đ u tư l p. II. Quy t toán v n đ u tư: Vi c quy t toán v n đ u tư hàng năm và quy t toán v n đ u tư hoàn thành th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính v ch đ quy t toán v n đ u tư. Trư ng h p quy t toán đã đư c duy t, n u s v n đư c quy t toán th p hơn s v n đã thanh toán cho d án, ch đ u tư có trách nhi m thu h i l i c a nhà th u đ hoàn tr cho Nhà nư c s v n thanh toán th a; n u s v n đư c quy t toán cao hơn s v n đã thanh toán, ch đ u tư có trách nhi m thanh toán ti p ho c b trí v n vào k ho ch năm sau đ thanh toán cho nhà th u. III. Ki m tra: Các B , y ban nhân dân các t nh, cơ quan Tài chính, Kho b c nhà nư c đ nh kỳ ho c đ t xu t ki m tra các ch đ u tư, nhà th u tham gia d án v tình hình s d ng v n t m ng, v n thanh toán kh i lư ng hoàn thành và vi c ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Cơ quan Tài chính các c p đ nh kỳ ho c đ t xu t ki m tra Kho b c nhà nư c v vi c th c hi n ch đ thanh toán v n đ u tư. F. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN I. Đ i v i ch đ u tư: - Th c hi n ch c năng, nhi m v đư c giao theo quy đ nh. Ti p nh n và s d ng v n đúng m c đích, đúng đ i tư ng, ti t ki m và có hi u qu . Ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t v ch đ qu n lý tài chính đ u tư phát tri n. - Ch u trách nhi m v ch t lư ng công trình, s đúng đ n, h p pháp c a kh i lư ng d án ho c ti n đ th c hi n khi thanh toán; đ m b o tính chính xác, trung th c, h p pháp c a các s li u, tài li u trong h sơ cung c p cho Kho b c nhà nư c và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c. - Khi có kh i lư ng đã đ đi u ki n theo h p đ ng, ti n hành nghi m thu k p th i, l p đ y đ h sơ thanh toán và đ ngh thanh toán cho nhà th u trong th i h n quy đ nh. - Báo cáo k p th i, đ y đ theo quy đ nh cho cơ quan quy t đ nh đ u tư và các cơ quan nhà nư c có liên quan; cung c p đ h sơ, tài li u, tình hình theo quy đ nh cho Kho b c nhà nư c và cơ quan Tài chính đ ph c v cho công tác qu n lý và thanh toán v n; ch u s ki m tra c a cơ quan Tài chính và cơ quan quy t đ nh đ u tư v tình hình s d ng v n đ u tư và ch p hành chính sách, ch đ tài chính đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. - Th c hi n k toán đơn v ch đ u tư; quy t toán v n đ u tư theo quy đ nh hi n hành. - Đư c yêu c u thanh toán v n khi đã có đ đi u ki n và yêu c u Kho b c nhà nư c tr l i và gi i thích nh ng đi m th y chưa tho đáng trong vi c thanh toán v n. II. Đ i v i các B và y ban nhân dân các t nh, huy n: - Hư ng d n, ki m tra, đôn đ c các ch đ u tư thu c ph m vi qu n lý th c hi n k ho ch đ u tư, ti p nh n và s d ng v n đ u tư đúng m c đích, đúng ch đ Nhà nư c. - Trong ph m vi th m quy n đư c giao, ch u trách nhi m trư c Chính ph và pháp lu t nhà nư c v nh ng quy t đ nh c a mình. III. Đ i v i cơ quan Tài chính các c p:
 13. - Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch đ u tư theo quy đ nh. - Đ m b o đ ngu n v n theo quy đ nh c a B Tài chính đ Kho b c nhà nư c thanh toán cho các d án. - Th c hi n vi c quy t toán v n đ u tư theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng hư ng d n và ki m tra các ch đ u tư, Kho b c nhà nư c, các nhà th u th c hi n d án v vi c ch p hành ch đ , chính sách tài chính đ u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n đ u tư, tình hình thanh toán v n đ u tư đ có gi i pháp x lý các trư ng h p vi ph m, ra quy t đ nh thu h i các kho n, n i dung chi sai ch đ Nhà nư c. - Đư c quy n yêu c u Kho b c nhà nư c, ch đ u tư cung c p các tài li u, thông tin c n thi t đ ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c v tài chính đ u tư phát tri n, bao g m các tài li u ph c v cho th m đ nh d án đ u tư và b trí k ho ch v n đ u tư hàng năm, các tài li u báo cáo tình hình th c hi n k ho ch và th c hi n v n đ u tư theo quy đ nh v ch đ thông tin báo cáo, các tài li u ph c v th m tra quy t toán v n đ u tư theo quy đ nh. IV. Đ i v i cơ quan Kho b c nhà nư c: - Ban hành quy trình thanh toán v n đ u tư đ th c hi n th ng nh t trong c nư c. - Hư ng d n ch đ u tư m tài kho n đ t m ng và thanh toán v n. - Ki m soát, thanh toán v n k p th i, đ y đ cho d án khi đã có đ đi u ki n và đúng th i gian quy đ nh. - Có ý ki n rõ ràng b ng văn b n cho ch đ u tư đ i v i nh ng kho n gi m thanh toán ho c t ch i thanh toán, tr l i các th c m c c a ch đ u tư trong vi c thanh toán v n. - Trư ng h p phát hi n quy t đ nh c a các c p có th m quy n trái v i quy đ nh hi n hành, ph i có văn b n đ ngh xem xét l i và nêu rõ ý ki n đ xu t. N u quá th i gian quy đ nh mà không đư c tr l i thì đư c quy n gi i quy t theo đ xu t c a mình; n u đư c tr l i mà xét th y không tho đáng thì v n gi i quy t theo ý ki n c a c p có th m quy n, đ ng th i ph i báo cáo lên cơ quan có th m quy n cao hơn và báo cáo cơ quan Tài chính đ xem xét, x lý. - Đôn đ c ch đ u tư thanh toán d t đi m công n khi d án đã quy t toán và t t toán tài kho n. - Th c hi n ch đ thông tin báo cáo và quy t toán s d ng v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n NSNN theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính. - Đư c quy n yêu c u ch đ u tư cung c p h sơ, tài li u, thông tin theo ch đ quy đ nh đ ph c v cho công tác ki m soát thanh toán v n. Khi c n thi t đư c n m tình hình th c t t i hi n trư ng. - Đ nh kỳ và đ t xu t ki m tra các ch đ u tư v tình hình th c hi n d án, vi c ch p hành ch đ , chính sách tài chính đ u tư phát tri n, tình hình qu n lý, s d ng v n đ u tư; Đư c phép t m ng ng thanh toán v n ho c thu h i s v n mà ch đ u tư s d ng sai m c đích, sai đ i tư ng ho c trái v i ch đ qu n lý tài chính c a Nhà nư c, đ ng th i báo cáo B Tài chính đ x lý. - Không tham gia vào các H i đ ng nghi m thu các công trình, d án. - T ch c công tác ki m soát, thanh toán v n theo quy trình nghi p v th ng nh t, đơn gi n th t c hành chính nhưng đ m b o qu n lý v n ch t ch , thanh toán k p th i, đ y đ , thu n ti n cho ch đ u tư. - H t năm k ho ch, xác nh n s thanh toán trong năm, lu k s thanh toán t kh i công đ n h t niên đ NSNN cho t ng d án, nh n xét v vi c ch p hành ch đ qu n lý, ch p hành đ nh m c đơn giá, các ch đ chính sách theo quy đ nh. - Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính và pháp lu t c a Nhà nư c v vi c nh n, s d ng v n NSNN và thanh toán trong đ u tư xây d ng. Ph n III: ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN, Thông tư s 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 c a B Tài chính b sung, s a đ i m t s đi m c a Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 và Thông tư s 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán, thu h i và quy t toán v n ng trư c d toán ngân sách năm sau cho các d án đ u tư xây d ng cơ b n. 2. Đ i v i các kho n chi đ u tư phát tri n khác t NSNN (chi d tr nhà nư c, chi h tr v n lưu đ ng cho doanh nghi p, chi góp v n c ph n liên doanh, chi cho nư c ngoài vay và vi n tr nư c
 14. ngoài, chi cho các qu h tr phát tri n) th c hi n theo các văn b n hư ng d n riêng c a t ng lo i chi nói trên. 3. Đ i v i các d án đ u tư t các ngu n v n khác c a Nhà nư c ngoài ngu n NSNN cũng v n d ng nh ng nguyên t c thanh toán theo quy đ nh t i Thông tư này./. KT/B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các đoàn th , các T p đoàn, T ng công ty nhà nư c - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW. Nguy n Công Nghi p - Văn phòng TW Đ ng. - Văn phòng Qu c h i. - Văn phòng Ch t ch nư c. - Văn phòng Chính ph . - Website Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. - Ki m toán nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Website B Tài chính; - Lưu: VT, V Đ u tư. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản