Thông tư số 28/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
2
download

Thông tư số 28/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 28/2009/TT-BCT về việc xác nhận hạn ngạch thuế quan đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật bản theo Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 28/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 28 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ XÁC NH N H N NG CH THU QUAN I V I M T ONG T NHIÊN NH P KH U VÀO NH T B N THEO HI P NNH GI A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ NH T B N V I TÁC KINH T Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t , ký ngày 25 tháng 12 năm 2008 t i Tô-ky-ô, Nh t B n; B Công Thương quy nh vi c xác nh n h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên xu t kh u sang Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này i u ch nh vi c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên (mã HS 0409.00.00) xu t khNu sang Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t . i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i thương nhân xu t khNu m t ong t nhiên sang Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t , cơ quan nhà nư c có thNm quy n và t ch c, cá nhân khác có liên quan. i u 3. Cơ quan xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan Cơ quan xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan theo yêu c u c a ngư i xu t khNu và V Xu t nh p khNu thu c B Công Thương. i u 4. N i dung Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ư c in b ng gi y tr ng, kh A4, b ng ti ng Anh và bao g m nh ng thông tin t i thi u sau: - S tham chi u; - Tên và a ch c a ngư i xu t khNu; - Tên và a ch c a ngư i nh p khNu; - Mô t hàng hóa;
  2. - Mã HS; - S lư ng (có ghi c th ơn v o lư ng) - Hi u l c Gi y ch ng nh n H n ng ch thu quan (ngày có hi u l c/ngày h t h n hi u l c); và - Xác nh n c a V Xu t nh p khNu, B Công Thương. M u Gi y ch ng nh n H n ng ch thu quan ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này. i u 5. Hi u l c c a Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan có hi u l c k t ngày xác nh n n ngày 31 tháng 3 ti p theo. i u 6. Nguyên t c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan 1. Thương nhân có nhu c u ư c hư ng thu ưu ãi VJEPA c a Nh t B n dành cho Vi t Nam trong h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên nh p khNu vào Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t ph i n p h sơ t i B Công Thương xin xác nh n. 2. Căn c vào lư ng h n ng ch thu quan hàng năm Nh t B n dành cho Vi t Nam như quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này và trên cơ s ngày ti p nh n ăng ký xin xác nh n, Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan c a thương nhân xu t khNu ư c xác nh n theo nguyên t c thương nhân ăng ký trư c ư c xem xét trư c, ăng ký sau ư c xem xét sau. i v i lư ng m t ong t nhiên ăng ký xu t khNu theo h n ng ch thu quan vư t quá lư ng h n ng ch còn l i trong năm ó, B Công Thương s xác nh n theo s lư ng h n ng ch còn l i. i u 7. H sơ ngh xác nh n 1. H sơ ngh xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan g m: a) ơn ăng ký theo m u t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này; b) B n sao T khai h i quan ã hoàn thành th t c h i quan; c) B n sao C/O M u VJ có óng d u xác nh n c a T ch c xác nh n C/O. 2. Trong trư ng h p chưa có T khai h i quan xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan, B n sao C/O M u VJ, ngư i ngh xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan có th ư c n các ch ng t này nhưng không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c, k t ngày ư c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan. 3. Trư ng h p doanh nghi p không n p các gi y t n nêu t i kho n 2 i u này, B Công Thương s thông báo và ngh Nh t B n không c p Ch ng nh n h n ng ch thu quan cho doanh nghi p nh p khNu bên Nh t B n.
  3. i u 8. Ti p nh n h sơ ngh xác nh n Khi ngư i ngh xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan n p h sơ, cán b ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ, ki m tra h sơ và th c hi n m t s bi n pháp sau: 1. Thông báo b ng gi y biên nh n v vi c s xem xét xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan trong trư ng h p v n còn h n ng ch theo quy nh t i Ph l c 2. Th i gian xác nh n ư c quy nh c th t i i u 9 và ư c ghi c th trên gi y biên nh n; 2. ngh b sung ch ng t trong trư ng h p thi u ch ng t theo quy nh t i i u 7. Sau khi ngư i ngh xác nh n cung c p y ch ng t h p l , cán b ti p nh n s th c hi n bi n pháp nêu t i kho n 1 i u này. 3. T ch i xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan trong trư ng h p ã h t h n ng ch theo quy nh t i Ph l c 2. i u 9. Xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan 1. B Công Thương s xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan trong vòng ba (03) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c b h sơ h p l . 2. Trư ng h p không xác nh n, B Công Thương có văn b n tr l i nêu rõ lý do. i u 10. Xác nh n l i do Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan b rách, m t, h ng Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan b m t, th t l c ho c hư h ng, thương nhân có th n p ơn g i T ch c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ngh xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan b n sao ch ng th c c a Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan g c. T ch c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan xác nh n b n sao trên cơ s ch ng t xu t khNu ư c lưu t i T ch c xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan và b n sao này ph i mang dòng ch “CERTIFIED TRUE COPY” vào ô “REMARK” c a Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan. B n sao này mang ngày xác nh n c a b n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan g c. B n sao ch ng th c này ư c xác nh n trong kho ng th i gian trư c ngày h t h n c a Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan g c. i u 11. Tr l i Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan do không th c xu t Trư ng h p thương nhân không s d ng Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ã ngh xác nh n do không th c xu t khNu lô hàng ã xin Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ho c lô hàng sau khi xu t khNu b tr v Vi t Nam, thương nhân ph i tr l i Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ã ư c xác nh n trư c ó cho T ch c ã xác nh n Gi y ch ng nh n h n ng ch thu quan ó. i u 12. Công khai phân b h n ng ch thu quan trên trang thông tin c a B Công Thương
  4. Thông tin v vi c phân b h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên xu t khNu sang Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t s ư c công khai trên trang thông tin c a B Công Thương t i a ch www.moit.gov.vn i u 13. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng TW và Ban Kinh t TW; - Vi n KSND t i cao; - Tòa án ND t i cao; Nguy n Thành Biên - Cơ quan TW c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Công báo; - Ki m toán Nhà nư c; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Các S Công thương; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, các ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, XNK. PH L C 1 M U GI Y CH NG NH N H N NG CH THU QUAN (Ban hành kèm theo Thông tư s 28/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2009 xác nh n h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên nh p kh u vào Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t ) AGREEMENT BETWEEN VIETNAM AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP TARIFF RATE QUOTA CERTIFICATE EXPORTER CERTIFICATE NUMBER FULL LEGAL NAME AND ADDRESS
  5. IMPORTER DESCRIPTION OF GOODS FULL LEGAL NAME AND ADDRESS REMARKS HS TARIFF QUANTITY OF MEASUREMENT UNIT CLASSIFICATION GOODS NUMBER ISSUED IN STAMP VALID FROM UNTIL SIGNATURE OF AUTHORITY THIS CERTIFICATE IS NOT VALID IF EXHIBITS ERASURES, DELETIONS, CROSSING OUT OR ANY SIGN OF ALTERATION
  6. PH L C 2 H N NG CH THU QUAN XU T KH U M T ONG T NHIÊN SANG NH T B N THEO HI P NNH VJEPA THEO CÁC NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư s 28/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2009 xác nh n h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên nh p kh u vào Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t ) Năm th Kho ng th i gian áp d ng S lư ng (t n) h n ng ch Năm th nh t 01/10/2009 – 31/3/2010 100 Năm th hai 01/4/2010 – 31/3/2011 105 Năm th ba 01/4/2011 – 31/3/2012 110 Năm th tư 01/4/2012 – 31/3/2013 115 Năm th năm 01/4/2013 – 31/3/2014 120 Năm th sáu 01/4/2014 – 31/3/2015 125 Năm th b y 01/4/2015 – 31/3/2016 130 Năm th tám 01/4/2016 – 31/3/2017 135 Năm th chín 01/4/2017 – 31/3/2018 140 Năm th mư i 01/4/2018 – 31/3/2019 145 Năm th mư i m t tr i 01/4/2019 – 31/3/2020 150 PH L C 3 ƠN ĂNG KÝ H N NG CH THU QUAN XU T KH U M T ONG T NHIÊN SANG NH T B N THEO HI P NNH VJEPA (Ban hành kèm theo Thông tư s 28/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2009 xác nh n h n ng ch thu quan i v i m t ong t nhiên nh p kh u vào Nh t B n theo Hi p nh gi a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Nh t B n v i tác Kinh t ) TÊN THƯƠNG NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : …., ngày … tháng … năm …. V/v ăng ký h n ng ch thu quan xu t khNu m t ong t nhiên sang Nh t B n theo Hi p nh VJEPA
  7. Kính g i: V Xu t nh p khNu, B Công Thương Căn c Thông tư s ……….. ngày …………….. c a B Công Thương Thương nhân (ghi rõ tên ti ng Vi t y và tên vi t t t): Gi y ăng ký kinh doanh s : i n tho i: Fax: E-mail: a ch giao d ch: ngh V Xu t nh p khNu, B Công Thương xác nh n gi y h n ng ch thu quan xu t khNu i v i m t ong t nhiên (mã HS 0409.00.00) theo h n ng ch thu quan nh p khNu vào Nh t B n cho năm tài kho n c a Nh t B n (*) 20 … v i s lư ng là: ............ t n (b ng ch :). Ghi chú: * Năm tài khoá c a Nh t B n b t u t 01 tháng 4 n 31 tháng 3 c a năm sau ó. Ch c v c a Ngư i ng u thương nhân Nơi nh n: (Ký tên và óng d u) - Như trên; - Lưu: VT. Tên Ngư i ng u thương nhân
Đồng bộ tài khoản