Thông tư số 30-BYT/TT hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc phát triển dược liệu trong nước do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 30-BYT/TT hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc phát triển dược liệu trong nước do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 30-BYT/TT hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc phát triển dược liệu trong nước do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 30-BYT/TT hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc phát triển dược liệu trong nước do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do - H nh phúc ***** ***** S : 30-BYT/TT Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 1978 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH QUY T C A H I Đ NG CHÍNH PH V VI C PHÁT TRI N DƯ C LI U TRONG NƯ C H i đ ng Chính ph v a ra Ngh quy t s 200-CP ngày 21-8-1978 v vi c phát tri n dư c li u trong nư c, t o đi u ki n đ y m nh công nghi p dư c ph m và tăng ngu n hàng xu t kh u. D a vào m c tiêu, nhi m v và bi n pháp đã đư c ghi trong ngh quy t, nay B Y t hư ng d n nh ng v n đ c th đ các đ a phương nghiên c u v n d ng th c hi n th ng nh t trong toàn ngành. I. XÁC Đ NH M C TIÊU VÀ XÂY D NG CÁC CH TIÊU K HO CH Ngh quy t đ ra 3 m c tiêu: 1. B o đ m đ n m c cao nh t vi c s n xu t thu c phòng b nh, ch a b nh và thu c b . 2. Cung c p ngày càng nhi u nguyên li u cho công nghi p dư c ph m, ph n đ u đ n năm 1985 tr đi: 2.1. Đ t trên 80% t ng giá tr nguyên li u c a các xí nghi p dư c ph m đ a phương. 2.2. Đ t trên 30% t ng giá tr nguyên li u c a các xí nghi p dư c ph m trung ương. 3. Tăng kim ng ch xu t kh u đ nh p dư c li u và thi t b y t c n thi t. Trong ch th s 23-BYT/CT ngày 17-7-1976 B Y t đã quy đ nh xã tr ng t 25 đ n 35 cây thu c nam đ ch a 7 ch ng b nh thông thư ng dư i d ng dùng tươi, chè hay thu c thang là ch y u. M t s nơi có làm cao đơn hoàn tán. Thu c nam xã nói chung chưa đư c quy đ nh thành ch tiêu và đ t trong k ho ch dư c li u c a huy n, t nh. Đ t o đi u ki n phát tri n m t cách v ng ch c thu c nam t i xã, t nay thu c nam xã ph i đư c đ t trong k ho ch phát tri n dư c li u c a huy n và t nh. Cho t i nay, m t s huy n đã có k ho ch s n xu t thu c không nh ng đ dùng cho các cơ s y t tuy n huy n mà còn đ bán cho y t các xã và bán l cho nhân dân. D ng thu c thư ng là chè, thu c thang và cao đơn hoàn tán. Dư c li u dùng đây cũng c n đưa vào ch tiêu k ho ch chung c a t nh. tuy n t nh, t nhi u năm nay, dư c li u đã đư c ghi vào k ho ch Nhà nư c, có ch tiêu nuôi tr ng, thu mua và s n xu t ra thành ph m t i xí nghi p dư c ph m đ a phương. D ng thu c phân ph i tuy n t nh, ngoài các d ng xã, huy n, còn có các thu c s n xu t dư i d ng tân dư c. T ng t nh v a ph i đ m b o nhu c u dư c li u c a đ a phương (t xã đ n huy n, t nh) v a làm nghĩa v bán cho các công ty c p I c a B Y t ho c B Ngo i thương đ xu t kh u. Khuy t đi m l n c a k ho ch phát tri n dư c li u lâu nay là trên nhi u m t không đư c cân đ i, nên r t b đ ng. Đ có th k ho ch hoá đư c t ng đ a phương và c nư c, c n th ng nh t cách tính nhu c u dư c li u c a m i t nh, thành. Nhu c u này bao g m nhu c u c a xã, huy n và c a t nh, nhu c u b o đ m thu c c a đ a phương và ph n bán cho trung ương (y t và ngo i thương). Ph i xu t phát t t ng nhu c u thu c tiêu dùng hành năm c a xã, huy n, t nh mà tính ra nhu c u dư c li u (tính b ng tr giá và t n) lư ng)
  2. Thí d : Tính N.T. v i s dân 2.9 tri u (1979 và ư c ti n thu c bình quân cho m i ngư i là 8đ (không k thu c phòng và ch a các b nh xã h i đư c Nhà nư c c p không và thu c t túc xã), thì t ng giá tr ti n thu c bán ra c năm s là: 8đ X 2.9 tri u = 23,2 tri u đ ng. Căn c vào kh năng c a đ a phương, năm 1979 t nh N.T. d ki n t túc 30% b ng ngu n thu c s n xu t t i đ a phương tr giá là: 23.2 tri u X 30 = 7 tri u đ ng. 100 Trung ương s cung c p cho N.T. s thu c thành ph m tr giá (theo giá l ) là 23,200 tri u -7 tri u = 16,200 tri u đ ng (chưa k nguyên li u trung ương cung c p cho các xí nghi p đ a phương). Trong giá tr dư c ph m đư c bào ch dư i d ng hàng hóa, nguyên li u thư ng chi m 40%. 7 tri u X 40 Như v y trong 7 tri u đ ng s n ph m, tr giá nguyên li u c n thi t là: 100 = 2,800 tri u đ ng. Trong s 2,800 tri u đ ng nguyên li u này, đư ng, c n chi m 40% (tính là 1,120 tri u). Hoá ch t và các nguyên ph li u thư ng chi m 20% (t c là 0,560 tri u), 40% còn l i ph i là 2.800 X 40 nguyên li u đ a phương mà t nh N.T. ph i t túc, tr giá = 1,120 tri u đ ng. M t khác 100 trong s 7 tri u đ ng mà N.T t l c, phân b như sau: s n xu t huy n 1,500 tri u đ ng và s n xu t t nh là 5,500 tri u đ ng. Ngoài ra N.T. còn ph i đ m b o dư c li u cho nhu c u b c thu c 2.800 tri u X 10 thang thư ng vào kho ng 10% giá tr nguyên li u s n xu t = 100 = 280,000 đ ng. Ph n cung c p cho trung ương là ph n nghĩa v mà t nh ph i th c hi n theo h p đ ng. Thí d năm 1979 ph i h p đ ng bán cho công ty c p I là 1,500 tri u đ ng. Như v y t ng giá dư c li u N.T. ph i t l c trong năm 1979 s là: 1,120 tri u + 0,280 tri u + 1,500 tri u = 2,900 tri u. N u tính giá bình quân 2300đ/1 t n dư c li u khô thì kh i lư ng dư c li u c n ph i có là: 2900000 = 1260 t n 2300 Trên đây m i là cách tính khái quát kh i lư ng dư c li u b ng tr giá và t n lư ng. Đ có th ch đ o vi c nuôi tr ng, thu mua và phân b ch tiêu k ho ch c th cho t ng huy n và công ty, còn ph i tính ra nhu c u c th c a t ng cây, con. Mu n tính đư c như v y, t ng t nh ph i căn c vào yêu c u phòng b nh, ch a b nh c a đ a phương đ đ nh ra nh ng lo i thu c c n s n xu t như an th n, thu c v đư ng tiêu hoá, thu c đư ng hô h p, thu c b i dư ng cơ th , …, r i đ i chi u v i danh m c cây, con làm thu c c a đ a phương (đã đư c xác đ nh qua đi u tra dư c li u) xây d ng thành phương án s n ph m (t c là m t hàng c th trên cơ s nh ng công th c đã đư c duy t). T công th c các m t hàng và s lư ng yêu c u đ i v i t ng m t hàng mà tính ra t n lư ng cho t ng cây, con. T l t l c 30% là t l B hư ng d n chung cho các t nh, thành ph . Nhưng vì s phát tri n c a các t nh không đ ng đ u, nên tuỳ theo hoàn c nh c a m i đ a phương mà có t nh ph i đ t m c cao hơn đ bù cho nh ng t nh chưa có đi u ki n đ t đư c m c này. Đ i v i nh ng cây thu c c n cho s n xu t đ a phương mà đ a phương không có kh năng t l c c n xin s h tr c a đ a phương khác, cũng c n lên đư c k ho ch nhu c u. T ng năm ta s nâng d n m c t l c v dư c li u c a đ a phương t 30% lên d n đ n m c t i đa ph i đ t đư c là 80% như ngh quy t đã quy đ nh. Đ tăng thêm kh năng thu c cho nhân dân trong t nh (ngoài s 8đ) N.T. còn ph i giao ch tiêu t túc thu c nam cho t ng huy n r i huy n giao ch tiêu cho t ng xã theo ch th s 23-BYT/CT c a B . Căn c kh năng th c t c a t ng huy n, xã, t nh và huy n s đ nh ra ch tiêu s xã tiên ti n, s xã khá và s xã đ t yêu c u. M c ph n đ u chung cho toàn t nh trong năm 1979 c n đ t đư c bình quân m i ngư i dân có thêm 0,50đ b ng thu c nam xã v i t ng tr giá: 0,50đ X 2,900 tri u (dân) = 1,450 tri u đ ng.
  3. Đây cũng là m t ch tiêu mà S , Ty y t ph i đưa vào k ho ch hàng năm đ ch đ o th c hi n m t cách ch t ch . Ngoài s thu c nam y t các xã t túc đư c, hi u thu c huy n v n b o đ m cung c p cho các xã v i m c bình quân 3đ/ngư i/năm theo kh năng hi n nay. (M t hàng c th s căn c vào danh m c thu c B đã quy đ nh và nhu c u c th c a t ng xã, t ng vùng đ phân ph i cho h p lý). (1) V đ ng v t làm thu c… m t s nơi b t đ u nuôi th r n l y n c, dùng s n xu t thu c và xu t kh u, song ta còn ít kinh nghi m. Các t nh, thành c n khai thác ưu th c a t ng nơi như t p quán nuôi hươu Ngh T nh, nuôi r n Hà N i, Hà Sơn Bình, tìm ch n nh ng đ o ven b bi n Qu ng Ninh, H i Phòng, Thanh Hoá, Ngh T nh, Qu ng Nam – Đà N ng, Phú Khánh, Kiên Giang… t ch c nuôi th , ti n t i xác đ nh ch tiêu k ho ch nuôi các con, kh , hươu, nai, t c kè, r n. Đ i v i nh ng đ ng v t làm thu c, lâu nay, ch y u ta khai thác thiên nhiên. Nh ng nơi có hươu, nai, kh , t c kè… Nhà nư c đã ban hành nh ng quy đ nh v b o v thú r ng. Căn c vào k t qu đi u tra đ ng v t làm thu c, t ng t nh c n đ ngh y ban nhân dân t nh ra ch th quy đ nh n i dung c th b o v nh ng con v t dùng làm thu c, b o v nh ng khu r ng có đ ng v t làm thu c, coi đó là m t trong nh ng bi n pháp đ th c hi n pháp l nh b o v r ng, b o v tài nguyên trong r ng c a đ a phương. Qua kinh nghi m th c t đ a phương và căn c vào quy trình k thu t tr ng cây thu c mà B đã g i cho các t nh ph i xây d ng l ch th i v tr ng tr t, thu hái cho t ng cây đ hư ng d n các cơ s th c hi n m t cách ch đ ng và có k ho ch. T ch tiêu k ho ch đã phân b , ta m i có đ y u t đ cân đ i cho m i c p v ti n v n đ u tư, di n tích tr ng và các v t tư khác c n đ m b o. Và cũng ph i trên cơ s c th này m i có th ký h p đ ng m t cách nghiêm túc k c h p đ ng hai chi u gi a huy n và xã (h p tác xã) và gi a t nh và các công ty c p I. Các S , Ty y t ư c tính đ ra con s ki m tra đưa xu ng huy n. Các huy n tính toán và phân b cho các xã, r i ph i cùng v i các xã cân nh c, cân đ i t m m i m t. Sau đó t ng h p l i huy n, t nh báo cáo v i y ban K ho ch Nhà nư c t nh cân đ i l n cu i cùng trư c khi thành k ho ch chính th c c a t nh báo cáo lên trung ương. B Y t s làm vi c c th v i m t s t nh đ rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m cách làm k ho ch dư c li u cho các t nh khác. Căn c vào tri n v ng đ t đư c trong năm 1979 và theo cách tính đã trình bày trên, các t nh c n có d ki n s m k ho ch dư c li u 1980 và 5 năm t i đ : - Đ a phương có k ho ch đ u tư v n, chu n b cơ s v t ch t k thu t và k ho ch ph i h p v i các ngành có liên quan đ a phương. - B có cơ s xây d ng k ho ch v dư c 5 năm l n th ba và xin Nhà nư c cân đ i v các m t. II. V NH NG BI N PHÁP CHÍNH Đ Đ Y M NH VI C PHÁT TRI N CÂY VÀ CON LÀM THU C 1. Đ y m nh công tác đi u tra cây và con làm thu c. Đ có cơ s cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n dư c li u, các t nh c n ph i đi u tra n m đư c ngu n cây và con làm thu c trong t nh. Yêu c u chung v công tác đi u tra là: a) L p đư c b n đ phân b dư c li u c a t nh và t ng huy n, có phân đ nh rõ nh ng vùng dư c li u t nhiên t p trung. Khi phát hi n nh ng vùng có nhi u cây, con, c n ti n hành đi u tra tr lư ng và đi u tra sinh thái đ qu n lý ngay vi c khai thác và b o v tái sinh. b) Xác đ nh danh m c cây, con làm thu c c a t nh: 1 Không in m t đo n
  4. T k t qu đi u tra, nghiên c u, ch n l c, xác đ nh danh m c cơ c u cây, con c n phát tri n c a t nh. Danh m c có th ngoài m t s cây, con trong danh m c chung (96 cây, 5 con) b sung m t s cây, con riêng c a đ a phương. Danh m c này ph i đư c y ban nhân dân t nh chính th c xác nh n đưa vào k ho ch phát tri n c a t nh và đư c hư ng các chính sách khuy n khích trong s n xu t. Danh m c không c đ nh, có th thay đ i tuỳ theo tình hình phát tri n c a đ a phương trong nh ng năm sau. Các t nh phía Nam căn c vào danh m c chung (96 cây, 5 con) quy đ nh danh m c t m th i, s đư c b sung ch nh lý sau khi đi u tra xong. Các t nh phía Nam, đ n năm 1980 hoàn thành vi c đi u tra. Các t nh phía B c, đi u tra ti p nh ng khu v c chưa làm, đi sâu vào đi u tra tr lư ng và sinh thái nh ng cây, con c n thi t. Vi n dư c li u có trách nhi m ch đ o vi c th c hi n. Tr m nghiên c u dư c li u t nh có nhi m v giúp Ty y t th c hi n công tác đi u tra t nh. Trong quá trình làm, c n tranh th s hư ng d n c a Vi n dư c li u và s giúp đ c a Ty lâm nghi p đ a phương. 2. Quy ho ch phân vùng nuôi, tr ng cây và con làm thu c. Mu n nâng cao kh năng t l c c a đ a phương trong vi c s n xu t thu c phòng b nh và ch a b nh t cây, con làm thu c, m i đ a phương c n ph i có trên dư i 100 lo i, 96 cây và 5 con ghi trong danh m c chung ch là nh ng cây, con ch y u tương đ i ph bi n có th ho c nuôi tr ng, ho c thu hái t nhiên. Trong nh ng cây tr ng, có cây có th tr ng luân canh v i cây nông nghi p, có cây có th tr ng vùng núi cao, trên các lo i đ t r ng khác nhau thành các vùng cây thu c đ c s n. Do đó, khi nghiên c u phân vùng, nên phân lo i: 2.1 Đ i v i nh ng cây thu c ng n ngày như b c hà, đ a hoàng, ích m u, b ch ch … có th luân canh v i cây lương th c, cây th c ph m hay cây công nghi p, nên có th b trí thành nh ng ti u vùng trong vùng cây lương th c, cây th c ph m hay vùng cây công nghi p. Trong vùng này, tuỳ nhu c u và v trí c a m i cây, c n phân b di n tích tr ng cây thu c tương đ i t p trung t o đi u ki n thu n l i cho vi c thâm canh, thu hái và ch bi n. Thí d : B ch ch , b c hà đư c tr ng vùng cây th c ph m, cây lương th c Hà N i, Hà Sơn Bình. B c hà, đ a hoàng tr ng vùng cây công nghi p H i Hưng. 2.2. Nh ng cây thu c yêu c u có vùng chuyên canh Đ i v i nh ng cây thu c có nhu c u trong nư c và xu t kh u l n, nh ng cây thu c đ c s n, nh ng cây lâu năm, c n đư c quy thành vùng chuyên canh cây thu c. a) Các cây thu c tr ng: - Trên đ t r ng vùng th p: ba kích, ba g c, long não, canh ki na, ch xác, hoè, táo các lo i, hà th ôđ … - Trên đ t r ng vùng cao: đ tr ng, hoàng bá, đ ng sâm, t c đo n, kim anh… - Trên đ t nông nghi p vùng th p: solanum laciniatum ait, b c hà… - Trên đ t nông nghi p vùng cao: anh túc, tam th t, b ch tru t, vân m c hương, actixô, xuyên khung… b) Các cây thu c t nhiên: Các cây thu c t nhiên m c t p trung thành vùng tương đ i r ng, có tr lư ng l n, có kh năng tr thành vùng đ c s n đ khai thác lâu dài, c n khoanh vùng đ có k ho ch phát tri n như:
  5. Vùng kim ngân c a Hà Nam Ninh, Cao L ng, Vùng kim anh c a Cao L ng, Vùng sơn tra c a Hoàng Liên Sơn, Vùng mã ti n c a Hà Tuyên, Đ k L k, Vùng vàng đ ng c a Đ ng Nai, Tây Ninh, Vùng cây h ngũ gia bì c a Gia Lai – Kon Tum. Sau khi xác đ nh đư c danh m c cây, con thu c c a t nh, quy đư c vùng theo hư ng phân lo i trên, các S , Ty y t c n làm vi c ngay v i S , Ty nông nghi p và lâm nghi p, v i ban phân vùng kinh t c a t nh đ đ ngh đưa vùng cây thu c vào phương án phân vùng kinh t nông – lâm nghi p c a đ a phương. C n chú tr ng duy trì và s d ng h p lý nh ng vùng cây, con thu c đã đư c hình thành t lâu như vùng cúc hoa H i Hưng. 2.3. Đ i v i đ ng v t làm thu c Ong m t do ngành nông nghi p ph trách và giao s n ph m cho ngành y t theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c. Các công ty dư c t nh, thành ph liên h v i các t ch c nuôi ong c a nông nghi p đ ký h p đ ng thu mua s n ph m. Nh ng đ a phương có nh ng vùng thu n l i cho vi c chăn nuôi theo phương pháp n a t nhiên như nh ng khu r ng c m, nh ng đ o ven bi n ho c trong sông, h đ u có th đ y m nh vi c nuôi hươu, nai, kh , t c kè… Ngoài ra, có th nghiên c u t ch c các tr i nuôi t p trung hươu, nai, r n. Ty y t c n ch đ ng đ xu t v i Ty lâm nghi p và y ban nhân dân t nh các ch đ , qu n lý săn b t các thú r ng làm thu c (hươu, nai, kh , hươu x …) 3. T o và nhân gi ng t t Công tác gi ng cây, con làm thu c th c hi n theo hư ng phân công và phân c p như sau: a) Đ i v i 25-35 cây thu c nam t túc xã: Tr m y t xã có trách nhi m cung c p gi ng cho các cơ s và nhân dân trong xã. K thu t đ gi ng, ch n l c gi ng t t do tr m nghiên c u dư c li u t nh hư ng d n. Trư ng h p thi u gi ng, tr m nghiên c u dư c li u có trách nhi m đi u hoà, phân ph i. b) Đ i v i 96 cây và 5 con làm thu c: Trong danh m c này, c n t p trung gi i quy t gi ng cho các cây đã đư c tr ng r ng rãi, k thu t n đ nh (ch y u 20 cây tr ng trên di n tích đ t nông nghi p và 10 cây trên đ t r ng). Các cơ s s n xu t cây thu c theo k ho ch Nhà nư c thu c h p tác xã hay nông trư ng đ u có nhi m v t gi i quy t gi ng đ tr ng cho v sau tr trư ng h p do thi u đi u ki n khí h u, cơ s không t đ gi ng đư c như đ i v i các cây thu c ôn đ i di th c c a m t s t nh vùng th p nóng. Công ty dư c t nh có trách nhi m cung c p gi ng cho các cơ s khi thi u. Tr m nghiên c u dư c li u hư ng d n k thu t nhân và ch n l c gi ng. Đ làm t t công tác này, m i t nh c n xây d ng m t tr i gi ng cây thu c. Công ty dư c li u c p I có trách nhi m cung c p hàng năm cho các t nh vùng th p nh ng lo i gi ng các cây thu c ôn đ i di th c sau: b ch ch , b ch tru t, đương quy …, đi u hoà phân ph i các lo i gi ng thông thư ng khác khi đ a phương yêu c u và có k ho ch đ nh kỳ cung c p gi ng t t thay d n các gi ng x u đã thoái hoá. Các công ty dư c li u c p I c n có các tr i nhân gi ng c p I các vùng thích h p ho c có th k t h p v i đ a phương t ch c các cơ s s n xu t gi ng đ cung c p cho các t nh theo s phân công trên.
  6. Nh ng h p tác xã chuyên s n xu t gi ng cây thu c theo k ho ch Nhà nư c đư c hư ng chính sách v gi ng theo quy t đ nh s 209-CP ngày 07-9-1974 c a H i đ ng Chính ph . Vi n dư c li u có nhi m v t o gi ng t t, cung c p gi ng nguyên s n m i, ban đ u ch đ o k thu t và qu n lý ch t lư ng gi ng cây, con thu c c a toàn ngành. Vi n dư c li u c n c ng c và m r ng các tr i gi ng c a vi n, tranh th s giúp đ c a các vi n nghiên c u c a nông nghi p k thu t t o gi ng, c a ngành ngo i thương, y ban Khoa h c k thu t Nhà nư c v nh p các gi ng thu c quý m i. 4. Xây d ng cơ s v t ch t – k thu t ph c v vi c phát tri n cây và con làm thu c Nh ng cơ s nuôi tr ng cây, con làm thu c thu c nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh hay h p tác xã đ u đư c xây d ng nh ng cơ s ch bi n ban đ u: sân phơi, lò s y, lò c t tinh d u, lò n u cao… v i quy mô thích h p theo yêu c u c a s n xu t. Nh ng cơ s thu mua, phân ph i cây, con làm thu c c a h th ng qu c doanh (c a hàng thu mua, hi u thu c huy n, công ty dư c t nh) nh t thi t ph i có sân phơi, lò s y, kho tàng v i các thi t b b o qu n, phương ti n v n t i thích h p và tương x ng v i kh i lư ng kinh doanh. M i hi u thu c thu c có m t cơ s ch bi n các d ng thu c thông thư ng (chè, thang, hoàn…) t dư c li u nuôi tr ng trong huy n v i trang thi t b s n xu t trong nư c (máy xay, máy thái, t s y, n i bao viên…). Các cơ s qu c doanh có th ho c xin Nhà nư c đ u tư v n đ xây d ng, ho c xin vay v n ngân hàng theo thông tư liên B Ngân hàng Nhà nư c – Tài chính s 14-TT/LB ngày 24-02- 1977. Các h p tác xã đư c vay v n ngân hàng đ xây d ng cơ s ch bi n ban đ u theo ch đ tín d ng hi n hành như đ i v i cây công nghi p khác. Vi c l p k ho ch xây d ng cơ s v t ch t – k thu t c a t nh c n ti n hành theo trình t sau: Xu t phát t k ho ch c th c a các cơ s nuôi tr ng cây, con làm thu c trong huy n, đ tính toán nhu c u v v t li u xây d ng, v trang thi t b , phòng y t t ng h p cân đ i, báo cáo phòng k ho ch, y ban nhân dân huy n và Ty y t ; Ty y t t ng h p nhu c u toàn t nh, báo cáo v i y ban k ho ch t nh và B Y t . B Y t t ng h p yêu c u c a toàn ngành đ trình lên Nhà nư c xét duy t. Trong khi chưa làm đúng, đư c theo trình t trên, Ty y t c n ch đ ng đ xu t v i y ban k ho ch và y ban nhân dân t nh gi i quy t trư c nh ng nơi c n thi t tuỳ theo kh năng c a t nh. B Y t s ph bi n nh ng m u thi t k , n i c t tinh d u và các d ng c máy móc ch bi n khác, đ các đ a phương có th t s n xu t l y. 5. Th c hi n các chính sách khuy n khích phát tri n cây, con làm thu c. Ngh quy t đã nêu: “Cây và con làm thu c là ngu n nguyên li u ch y u cho công nghi p dư c ph m, đư c coi là cây công nghi p quan tr ng. Các chính sách khuy n khích tr ng cây công nghi p đã ban hành đ u đư c áp d ng đ i v i cây và con là thu c. Ngh quy t còn xác đ nh danh m c nh ng dư c li u ch y u c n phát tri n. Vì v y, căn c vào các ch đ , chính sách hi n hành, đ ngh y ban nhân dân t nh gi i quy t cho các cây thu c trong danh m c c a t nh như đã gi i quy t cho cây công nghi p trong t nh. V giá dư c li u, B y t đang làm vi c v i y ban V t giá Nhà nư c và B Tài chính đ s a đ i nh ng giá chưa h p lý, sau khi th ng nh t gi i quy t s có thông báo. B Lương th c và th c ph m đang chu n b thông tư hư ng d n ngh quy t s 55-CP ngày 03- 03-1978 c a H i đ ng Chính ph . B Y t đã đ ngh v i B Lương th c và th c ph m trong thông tư hư ng d n s nói rõ v lương th c đ i v i cây thu c.
  7. V th c hi n ch đ h p đ ng kinh t hai chi u trong vi c thu mua dư c li u, S , Ty y t c n ch đ o m t huy n làm thí đi m, t đó đ xu t nh ng yêu c u c th đ y ban nhân dân t nh, thành ph gi i quy t. Ch tiêu k ho ch nuôi tr ng cây, con làm thu c đ u đư c cân đ i v t tư nông nghi p (phân bón, thu c tr sâu…), v t tư ch bi n (xăng d u, than, kim lo i…), B Y t đã đ ngh v i y ban K ho ch Nhà nư c, B Nông nghi p khi giao k ho ch cho t nh s đ ng th i thông báo cho S , Ty y t bi t s lư ng các v t tư trên dành cho k ho ch dư c li u c a t nh, thành ph . S , Ty y t c n quan h ch t ch v i y ban k ho ch t nh, Ty nông nghi p và các ngành h u quan trong t nh đ đ ngh gi i quy t v t tư cho cây thu c. III. TRÁCH NHI M C A CÁC NGÀNH, CÁC C P H i đ ng Chính ph giao trách nhi m cho ngành y t th ng nh t ch đ o và qu n lý toàn b công tác nuôi tr ng cây và con làm thu c, t vi c s n xu t đ n thu mua, ch bi n và phân ph i. Đây là m t trách nhi m r t l n đ i v i ngành y t , đ ng th i là nhi m v r t thi t thân c a ngành đ có thu c ph c v s c kho nhân dân, do đó b n thân ngành y t ph i n l c ch đ ng, v a làm v a h c, v a rút kinh nghi m đ không ng ng c i ti n công tác, đ ng th i ph i tranh th tích c c s ph i h p giúp đ c a các ngành, các c p trung ương và đ a phương t o đi u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các chính sách đ phát tri n cây, con làm thu c, đ c bi t là đ i v i các ngành có quan h m t thi t như nông nghi p, lâm nghi p. Các S , Ty y t c n t ch c nghiên c u k ngh quy t s 200-CP và thông tư hư ng d n này và có k ho ch tri n khai ngay nh ng công vi c c n ph i làm. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Dư c sĩ Nguy n Duy Cương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản