Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
6
download

Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 32/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A Đ I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Căn c vào Quy đ nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, Đi u 1. S a đ i m t s n i dung c a Thông tư s 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam g m: s a đ i tên t ch c xin đăng ký, s a đ i hàm lư ng thu c, s a đ i thành ph n thu c ( Ph l c 1, 2 , 3 kèm theo). Đăng ký b sung: 34 trư ng h p (g m 17 lo i thu c tr sâu, 13 lo i thu c tr b nh, 02 lo i thu c tr c , 02 lo i thu c tr c) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam, (Ph l c 4 kèm theo). Đi u 2. Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t theo Thông tư này đư c th c hi n theo Quy đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . Đi u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Đi u 4. C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B liên quan; - Chi c c BVTV các t nh, TP; Bùi Bá B ng - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch B NN và PTNT; - V KHCN B NN và PTNT; - Lưu VT, C c BVTV. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản