Thông tư số 39/2003/TT-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư số 39/2003/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39/2003/TT-BNN về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 39/2003/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 39/2003/TT-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĐI U CH NH D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N THU C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PTNT Căn c Thông tư s 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 c a B Xây d ng v hư ng d n đi u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n. Căn c văn b n tho thu n c a B Xây d ng s 2042 ngày 17/12/2002, v vi c hư ng d n i u ch nh d toán các công trình XDCB thu c ngành Nông nghi p &PTNT. B Nông nghi p &PTNT hư ng d n thêm vi c i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n có áp d ng nh m c, ơn giá chuyên ngành Nông nghi p &PTNT như sau: I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n i u ch nh giá d toán xây l p công trình và chi phí khác có áp d ng m t s nh m c, ơn giá chuyên ngành do B Nông nghi p &PTNT ban hành. Riêng nh m c chi phí công tác xây d ng và thí nghi m mô hình thu l c ban hành theo Quy t nh s 578 NN- TXD/Q ngày 14/4/1997 c a B Nông nghi p &PTNT hi n nay ang nghiên c u s a i, hoàn ch nh l i, B s có hư ng d n sau. Quy nh v a bàn áp d ng t i Thông tư s 03/2002/TT-BL TBXH ngày 09/01/2002 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i như sau: - a bàn 3: các qu n n i thành Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh. - a bàn 2: Thành ph lo i II: g m H i Phòng, Nam nh, Vinh , Hu , à N ng, Quy Nhơn, Nha Trang, à L t, Biên Hoà, Vũng Tàu, C n Thơ, H Long; các Khu công nghi p t p trung và các huy n ngo i thành Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh. - a bàn 1: Các T nh còn l i. II. I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P 1. i u ch nh chi phí nhân công: a- Chi phí nhân công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau:
  2. H s i u ch nh a bàn 1 a bàn 2 a bàn 3 1,75 1,89 2,04 b- Chi phí nhân công trong nh m c và ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê, t i Quy t nh s : 13/2001/Q /BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: H s i u ch nh a bàn 1 a bàn 2 a bàn 3 1,20 1,30 1,40 2. i u ch nh chi phí máy thi công: a- Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng, l p theo giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành t i Quy t nh s : 27/1999/Q /BNN- TXD ngày 03/2/1999 c a B Nông nghi p &PTNT, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: Tên thi t b H s i u ch nh a bàn 1 a bàn 2 a bàn 3 Xáng c p có dung tích 0,65 m3 1,07 1,09 1,10 Xáng c p có dung tích 0,95 m3 1,07 1,08 1,10 Xáng c p có dung tích 1,25 m3 1,06 1,07 1,09 T u hút bùn lo i HB công su t £ 150Cv 1,08 1,10 1,11 T u hút bùn lo i HB16 - 300Cv 1,07 1,08 1,09 T u hút bùn lo i HF900 1,05 1,06 1,07 T u hút bùn lo i Beaver 300Cv ¸ 600Cv 1,05 1,06 1,07 T u hút bùn lo i Beaver 1600Cv 1,04 1,05 1,05 T u hút bùn lo i Beaver 3800Cv 1,04 1,04 1,05 b- Chi phí máy thi công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: H s i u ch nh a bàn 1 a bàn 2 a bàn 3 1,11 1,12 1,13
  3. c- Chi phí máy thi công trong nh m c và ơn giá khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê, t i Quy t nh s : 13/2001/Q /BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do B Nông nghi p &PTNT ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: Lo i H s i u ch nh thi t b a bàn 1 a bàn 2 a bàn 3 Máy bơm nư c 7Cv 1,04 1,05 1,06 Máy khoan ph t 1,06 1,09 1,12 3. Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c, theo ph l c 2 c a Thông tư s : 09/2000/ TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng. Thu giá tr gia tăng th c hi n theo quy nh hi n hành. III. I U CH NH CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng, chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án ... th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 04/2002/TT- BXD ngày 27/6/2002 c a B Xây d ng. i v i m t s kho n chi phí khác trong các nh m c, ơn giá chuyên ngành: Khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê; Khoan ph t x lý công trình thu l i ư c tính theo t l % ã quy nh trong các Quy t nh ó. IV. T CH C TH C HI N IV.1. Nh ng trư ng h p không ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này: 1. Nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u trư c ngày 27/6/2002 t ch c th c hi n thi công xây d ng. 2. Nh ng kh i lư ng công tác th c hi n sau ngày 01/01/2002 ã hoàn thành vi c nghi m thu thanh toán, ho c ã ư c quy t toán công trình. 3. Nh ng công trình, h ng m c công trình ch nh th u, ho c gói th u th c hi n theo phương th c h p ng có i u ch nh giá, thi công t năm 2001 có kh i lư ng chuy n ti p sang năm 2002 thì vi c i u ch nh d toán cho ph n kh i lư ng còn l i th c hi n t 01/01/2002 v n th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 c a B Xây d ng và Thông tư s 51/2001/TT/BNN-XDCB ngày 03/5/2001 c a B Nông nghi p &PTNT. IV.2. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này và th t c i u ch nh giá d toán: Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán: theo hư ng d n trong Thông tư s 04/2002/TT-BXD ngày 27/6/2002 c a B Xây d ng.
  4. Yêu c u các Ch u tư, Ban Qu n lý d án và các ơn v Tư v n, rà soát ngay nh ng kh i lư ng công vi c thu c ph m vi ư c i u ch nh và báo cáo t ng h p v B (ho c T nh), kèm theo các bi n pháp x lý. Sau khi ngh ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n, m i ti n hành th t c i u ch nh trình c p có thNm quy n phê duy t. Khi trình d toán i u ch nh ho c i u ch nh giá ch nh th u, b sung giá trúng th u theo quy nh trên, c n kèm theo các d toán ã ư c duy t, các Quy t nh ch nh th u và trúng th u có kèm theo giá, biên b n nghi m thu, thanh toán các kỳ, kh i lư ng c n i u ch nh giá, ng th i có ý ki n xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v k t qu thanh toán. IV.3. Hi u l c thi hành: Thông tư này ư c th ng nh t áp d ng trong toàn ngành Nông nghi p &PTNT k t ngày 01/01/2002. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh g i văn b n ph n nh v B Nông nghi p &PTNT nghiên c u gi i quy t ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
Đồng bộ tài khoản