Thông tư số 39-TC/TCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư số 39-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 39-TC/TCT về Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 5/CP ngày 20/1/1995 và Nghị định số 30/Cp ngày 5/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 39-TC/TCT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-TC/TCT Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 39-TC/TCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 5-CP NGÀY 20-1-1997 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU THU NH P I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO Căn c Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (s a i) ư c U ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 19 tháng 5 năm 1994; Căn c Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao ư c U ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 6 tháng 2 năm 1997; Căn c Ngh nh s 5-CP ngày 20-1-1995 và Ngh nh s 30-CP ngày 5-4-1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng n p thu : i tư ng n p thu thu nh p theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 5-CP ngày 20-1- 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (dư i ây g i t t là thu thu nh p) bao g m: 1.1. Công dân Vi t Nam trong nư c ho c i công tác, lao ng nư c ngoài có thu nh p; 1.2. Cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam nhưng nh cư không th i h n t i Vi t Nam; 1.3. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam có thu nh p bao g m: - Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam trong các doanh nghi p, các t ch c kinh t , văn hoá, xã h i... c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài, các văn phòng i di n, các chi nhánh công ty nư c ngoài; các cá nhân hành ngh c l p; - Ngư i nư c ngoài tuy không hi n di n t i Vi t Nam nhưng có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam trong các trư ng h p như: thu nh p t chuy n giao công ngh , ti n b n quy n. 2. Thu nh p ch u thu :
 2. Thu nh p ch u thu quy nh t i Kho n 1 i u 2 Ngh nh s 5-CP ngày 20-1-1995 và Kho n 1 i u 1 Ngh nh s 30-CP ngày 5-4-1997 c a Chính ph bao g m thu nh p thư ng xuyên và thu nh p không thư ng xuyên. 2.1. Thu nh p thư ng xuyên g m: 2.1.1. Các kho n thu nh p dư i các hình th c ti n lương, ti n công, ti n thù lao; bao g m c ti n lương làm thêm gi , lương ca 3, lương tháng th 13 (n u có), ti n tr c p thay lương nh n t qu b o hi m xã h i; ti n ăn trưa, ăn gi a ca. 2.1.2. Ti n thư ng tháng, quý, năm, thư ng t xu t nhân d p ngày l , t t,... t t t c các ngu n, dư i các hình th c; 2.1.3. Thu nh p nh n ư c do tham gia hi p h i kinh doanh, H i ng qu n tr , H i ng qu n lý, H i ng doanh nghi p; 2.1.4. Các kho n thu nh p n nh c a các cá nhân nêu t i i u 1 Ngh nh s 5-CP ngày 20-1-1995 do tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v các lo i không thu c i tư ng n p thu l i t c k c thu nh p c a cá nhân trong m i lĩnh v c, ví d như thi t k , ki n trúc, d ch v tư v n theo h p ng dài h n, d y ngh , d y h c, luy n thi, bi u di n văn hoá ngh thu t... 2.1.5. Các kho n thu nh p do các t ch c, cá nhân chi tr thu nh p chi tr h ti n nhà, i n, nư c. Riêng ti n nhà tính theo s th c t chi tr h nhưng không vư t quá 15% s thu nh p v ti n lương, ti n công, ti n thù lao có tính ch t u n hàng tháng. Trư ng h p cá nhân cùng tr s làm vi c thì thu nh p ch u thu cũng ư c tính t i a 15%. Vi c xác nh thu nh p ch u thu trong trư ng h p này căn c vào ti n thuê nhà ho c chi phí kh u hao tính theo t l gi a di n tích cá nhân s d ng và di n tích c a căn nhà. 2.2. Thu nh p không thư ng xuyên g m: 2.2.1. Thu nh p v quà bi u, quà t ng b ng hi n v t do các t ch c, cá nhân t nư c ngoài g i v cho các cá nhân Vi t Nam dư i các hình th c: g i qua các t ch c chi tr thu nh p như bưu i n, nh ngư i mang h v nư c. Ngư i nh n quà là các cá nhân ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài, ch ho c ngư i i di n c a doanh nghi p tư nhân. Trư ng h p hi n v t c a b n thân cá nhân mang theo ngư i vào Vi t Nam ã kê khai trong t khai h i quan khi làm th t c nh p c nh thì không thu c thu nh p ch u thu v quà bi u, quà t ng. 2.2.2. Thu nh p v chuy n giao công ngh theo t ng h p ng, bao g m: - Chuy n giao quy n s h u ho c quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p như sáng ch , ki u dáng công nghi p, gi i pháp h u ích, nhãn hi u hàng hoá; nhãn hi u thương m i... - Chuy n giao thông qua vi c mua bán, cung c p (có ho c không kèm theo thi t b ); bí quy t k thu t, phương án công ngh , quy trình công ngh , thi t k ho c m u thi t k , công th c, b n v , sơ , b ng, bi u, thông s k thu t ho c ki n th c k thu t chuyên môn khác.
 3. - Th c hi n các d ch v h tr và tư v n sau: + Nghiên c u, phân tích, ánh giá cơ h i, nghiên c u ti n kh thi và kh thi các d án u tư và i m i công ngh ; + H tr k thu t, l a ch n công ngh , hư ng d n l p t thi t b , v n hành th các dây chuy n công ngh ; + Tư v n v qu n lý công ngh , t ch c và v n hành các quá trình công ngh và s n xu t; + ào t o, hu n luy n, nâng cao trình chuyên môn k thu t và qu n lý c a các cán b qu n lý, cán b k thu t và công nhân (không bao g m các hình th c ào t o chuyên ngành); + Th c hi n d ch v v thu th p, x lý và cung c p thông tin v th trư ng, công ngh , pháp lý, tài nguyên và môi trư ng. - Chuy n giao vi c s d ng ho c quy n s d ng các thi t b công nghi p, thương nghi p ho c khoa h c (không bao g m ho t ng thu n tuý nh p máy móc, thi t b , v t tư...). - Trư ng h p quà bi u, quà t ng là chuy n giao công ngh quy n s h u công nghi p như quy nh t i i m 2.2.2. này thì cá nhân nh n ư c thu nh p quà bi u, quà t ng ó không ph i n p thu thu nh p không thư ng xuyên. 2.2.3. Thu nh p v ti n b n quy n các tác phNm văn h c, ngh thu t. 2.2.4. Thu nh p v thi t k k thu t xây d ng, thi t k k thu t công nghi p và d ch v khác: d ch v tư v n, d ch v ào t o, d ch v môi gi i, thu nh p t thư ng khuy n m i ho c hoa h ng môi gi i... 2.2.5. Thu nh p t các ho t ng khoa h c như: h i th o, tài nghiên c u khoa h c các c p. 2.2.6. Trúng thư ng x s do Nhà nư c phát hành và các hình th c x s khuy n m i. 3. T m th i chưa thu thu thu nh p i v i các kho n thu nh p v lãi ti n g i ngân hàng, lãi ti n g i ti t ki m, lãi mua tín phi u, trái phi u, kỳ phi u, c phi u theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 5-CP. 4. Các kho n thu nh p không thu c di n ch u thu thu nh p quy nh t i i u 4 Ngh nh s 5-CP bao g m: 4.1. Các kho n thu nh p dư i ây do Nhà nư c Vi t Nam quy nh i v i thu nh p phát sinh t i Vi t Nam; m c chi b ng ti n ư c xác nh theo quy nh c a c p có thNm quy n và phù h p v i ch qu n lý tài chính hi n hành. i v i ngư i nư c ngoài s ph c p ư c xác nh trên cơ s ti n lương cơ b n theo h p ng và h s ph c p do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh chung cho m i i tư ng.
 4. - Ph c p làm êm (không bao g m lương ca 3); - Ph c p c h i, nguy hi m i v i nh ng ngh ho c công vi c nh ng nơi có i u ki n c h i, nguy hi m như: h m lò; giàn khoan ngoài bi n; treo ngư i trên cao; ti p xúc tr c ti p v i ch t c, khí c, b i c; làm vi c nơi có phóng x , tia b c x trên m c cho phép; - Ph c p khu v c, ph c p thu hút, ph c p c bi t i v i nh ng nơi xa xôi h o lánh, khí h u x u, vùng kinh t m i, o xa t li n, vùng biên gi i có i u ki n khó khăn, không bao g m ph c p xa T qu c c a ngư i nư c ngoài; - Ph c p thâm niên i v i l c lư ng vũ trang: Quân i nhân dân Vi t Nam, quân nhân chuyên nghi p, l c lư ng an ninh, l c lư ng c nh sát nhân dân; - Ph c p c thù c a m t s ngành ngh : pháp y, m ; - Các kho n ph c p c a công ch c Nhà nư c và các kho n ph c p khác có ngu n chi t ngân sách Nhà nư c, ph c p ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945; - Ti n công tác phí trong các l n i công tác: ti n tr cho phương ti n i l i, ti n thuê phòng ng , ti n lưu trú. Trư ng h p khoán công tác phí thì cũng ch ư c tr nh ng chi phí trên; - Ti n ăn nh lư ng c a m t s công vi c, m t s ngh c bi t, b a ăn t i ch (tr trư ng h p nh n b ng ti n); - Các kho n tr c p xã h i c a các i tư ng hư ng chính sách xã h i như: thương binh, b nh binh, gia ình li t s , ngư i có công giúp cách m ng; tr c p khó khăn t xu t, tr c p gi i quy t các t n n xã h i; - Tr c p thôi vi c ư c chi t qu b o hi m xã h i; - Tr c p i u ng v cơ s s n xu t theo quy nh c a Nhà nư c bao g m c tr c p chuy n vùng m t l n c a ngư i nư c ngoài n cư trú t i Vi t Nam; - Ti n b i thư ng b o hi m do tham gia b o hi m con ngư i và tài s n; - Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch phát minh, các gi i thư ng qu c t , các gi i thư ng qu c gia do Nhà nư c Vi t Nam t ch c, công nh n (tr ti n thư ng do các t ch c, cá nhân khác tài tr ); - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u do Nhà nư c phong t ng như: Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng l c lư ng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao ng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Ngh s Nhân dân, Ngh s ưu tú... 4.2. L i t c c a ch h kinh doanh cá th ã thu c di n ch u thu l i t c theo Lu t Thu l i t c (thu nh p c a h không ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu ).
 5. 4.3. Thu nh p thư ng xuyên c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam dư i 30 ngày trong ph m vi 12 tháng liên t c. II. CĂN C TÍNH THU CĂN C TÍNH THU THU NH P LÀ THU NH P CHNU THU VÀ THU SU T 1. i v i thu nh p thư ng xuyên: 1.1. Thu nh p thư ng xuyên ch u thu là t ng thu nh p c a t ng cá nhân quy nh t i Kho n 1 i u 2 Ngh nh s 5-CP tính bình quân tháng trong năm, c th : 1.1.1. Công dân Vi t Nam trong nư c ho c i công tác, lao ng nư c ngoài, cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam: l y t ng thu nh p thu ư c trong năm k c thu nh p nư c ngoài chia cho 12 tháng (theo năm dương l ch). 1.1.2. Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên l y t ng s thu nh p phát sinh trong năm, bao g m thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p phát sinh ngoài Vi t Nam chia cho 12 tháng. Trư ng h p kê khai thu nh p bình quân tháng nư c ngoài th p hơn thu nh p bình quân tháng Vi t Nam mà không ch ng minh ư c thì l y thu nh p bình quân tháng trong th i gian t i Vi t Nam làm căn c tính thu cho th i gian nư c ngoài. 1.1.3. Ngư i nư c ngoài Vi t Nam t 30 ngày n 182 ngày thì thu nh p ch u thu là t ng thu nh p phát sinh t i Vi t Nam trong kho ng th i gian ó. 1.2. Thu su t i v i thu nh p thư ng xuyên áp d ng theo quy nh t i Kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p và Kho n 3 i u 1 Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, kho n 2, 3, 4 i u 7 Ngh nh s 5-CP và Kho n 2 i u 1 Ngh nh s 30-CP. 2. i v i thu nh p không thư ng xuyên: 2.1. Thu nh p không thư ng xuyên ch u thu là s thu nh p c a t ng cá nhân trong t ng l n phát sinh thu nh p theo quy nh t i Kho n 1 i u 1 Ngh nh s 30-CP ngày 5-4-1997, c th : Thu nh p v quà bi u, quà t ng t nư c ngoài chuy n v ư c tính trên tr giá quà bi u, quà t ng t ng l n. Thu nh p v chuy n giao công ngh , thi t k k thu t xây d ng, thi t k k thu t công nghi p tính theo giá tr quy t toán t ng h p ng, không phân bi t s l n chi tr . 2.2. Thu su t i v i thu nh p không thư ng xuyên áp d ng theo quy nh t i i u 12 Pháp l nh Thu thu nh p, i u 9 Ngh nh s 5-CP. III. T CH C KÊ KHAI THU N P THU 1. T ch c qu n lý thu:
 6. i u 11 Ngh nh s 5-CP quy nh: Thu thu nh p th c hi n theo nguyên t c kh u tr t i ngu n. T ch c, cá nhân chi tr thu nh p ho c cơ quan qu n lý lao ng (g i là t ch c u nhi m thu) có nghĩa v kh u tr ti n thu thu nh p t i ngu n n p vào ngân sách Nhà nư c trư c khi chi tr thu nh p cho cá nhân. Các trư ng h p khác do cơ quan thu tr c ti p t ch c thu. T ch c u nhi m thu bao g m: - Các t ch c, cá nhân chi tr ti n lương, ti n công, ti n thư ng, ti n thù lao và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công; - Các cơ quan qu n lý, tuy n ch n, môi gi i ho c cung c p lao ng trong nư c; - Các cơ quan qu n lý, tuy n ch n ưa ngư i i làm vi c t i nư c ngoài: các B , các ngành, các doanh nghi p... - Cơ quan ngo i giao, các t ch c i di n c a cơ quan, doanh nghi p Vi t Nam nư c ngoài; - Các t ch c ki m hoá, chi tr quà bi u, quà t ng t nư c ngoài chuy n v như: h i quan c a khNu, bưu i n, các t ch c, cá nhân làm d ch v chuy n quà bi u, quà t ng b ng hi n v t; - Các cá nhân mang h quà bi u theo ngư i v Vi t Nam; - Các t ch c, cá nhân tr ti n v nh n chuy n giao công ngh ho c mua b n quy n; - Các t ch c chi tr trúng thư ng x s ; - Các t ch c, cá nhân chi tr v cung c p d ch v và tư v n; - Các nhà th u. Trư ng h p cơ quan qu n lý không tr c ti p chi tr thu nh p, nhưng do ch c năng, nhi m v có th c hi n vi c qu n lý, ki m tra, giám sát ho t ng c a các t ch c có cá nhân thu c i tư ng n p thu , n u m b o vi c thu thu thu nh p t p trung k p th i và ư c cơ quan thu ch p nh n thì cũng ư c coi như là t ch c u nhi m thu, T ch c u nhi m thu ư c hư ng kho n ti n thù lao tính trên s thu thu nh p thu ư c dùng vào các m c ích trang tr i các chi phí cho thu n p thu và khen thư ng cho cá nhân có thành tích trong vi c t ch c thu n p. T l ti n thù lao ư c quy nh như sau: - 0,5% (năm ph n ngàn) i v i s thu thu ư c t thu nh p thư ng xuyên. - 1% (m t ph n trăm) i v i s thu thu ư c t kho n thu nh p không thư ng xuyên và s thu thu nh p thu qua các nhà th u nư c ngoài. 2. ăng ký - kê khai v thu :
 7. 2.1. Cá nhân có thu nh p ch u thu (bao g m thu nh p thư ng xuyên và thu nh p không thư ng xuyên) có trách nhi m ch ng ăng ký, khai báo v thu nh p v i t ch c u nhi m thu ho c cơ quan thu t i a phương nơi làm vi c. 2.2. T ch c u nhi m thu ph i ch ng ăng ký v i cơ quan thu t i a phương nơi ăng ký n p thu môn bài (trư ng h p t ch c u nhi m thu không ph i n p thu môn bài thì ăng ký v i cơ quan thu a phương nơi óng tr s ) vi c thu thu thu nh p t i ơn v mình. 2.3. Các cá nhân có thu nh p ch u thu chưa ư c kh u tr ti n thu t i ngu n có trách nhi m ăng ký v i cơ quan thu a phương nơi làm vi c nh n t khai ăng ký thu , t khai thu thu nh p cá nhân. 3. N p thu - quy t toán thu : 3.1. i v i thu nh p thư ng xuyên: 3.1.1. N p thu . Thu thu nh p ư c tính cho c năm và t m n p theo thu nh p th c t hàng tháng. Căn c vào th c t chi tr thu nh p hàng tháng, t ch c u nhi m thu th c hi n vi c kh u tr ti n thu và l p b ng t ng h p kê khai v s ngư i, thu nh p th c t và s thu ph i n p cho t ng ngư i, t ng s ti n thu ph i n p n p vào ngân sách Nhà nư c sau khi gi l i ti n thù lao ư c hư ng theo i m 1 M c III Thông tư này. Th i h n n p m i tháng 1 l n không quá ngày 15 c a tháng sau. Ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam n u th i h n cư trú t i Vi t Nam ã ư c xác nh trư c thì dư i 30 ngày không ph i n p; t 30 ngày n dư i 183 ngày n p trên t ng thu nh p; t 183 ngày tr lên, hàng tháng t m n p theo thu nh p th c t và thu su t lu ti n t ng ph n quy nh t i Kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p; n u chưa xác nh trư c ư c th i h n cư trú thì t m n p theo thu su t 10%, h t năm quy t toán chính th c s ph i n p. Các cá nhân n p thu tr c ti p t i cơ quan thu không qua các t ch c u nhi m thu, thì hàng tháng n cơ quan thu nơi ã ăng ký n p t khai, nh n thông báo thu và tr c ti p n p thu t i cơ quan thu . 3.1.2. Quy t toán thu : 3.1.2.1. Nguyên t c quy t toán thu Thu thu nh p i v i thu nh p thư ng xuyên quy t toán theo t ng năm dương l ch, cu i năm ho c sau khi h t h n h p ng trong năm, cá nhân th c hi n kê khai quy t toán thu thu nh p theo quy nh như sau: - T ng h p t t c các ngu n thu nh p trong năm, tính s thu ph i n p trên t khai quy t toán thu và n p t khai cho t ch c u nhi m thu ho c n p cho cơ quan thu (v i trư ng h p cá nhân tr c ti p n p thu t i cơ quan thu ). Th i h n n p t khai không quá ngày 30 tháng 1 năm sau ho c không quá 20 ngày sau khi k t thúc h p
 8. ng. T ch c u nhi m thu ho c cơ quan thu ki m tra, tính s thu ph i n p trên t khai cá nhân, i chi u v i s ã n p xác nh s thu thi u ph i n p thêm ho c s thu n p th a ư c hoàn l i và l p b ng t ng h p quy t toán thu . T ch c u nhi m thu ho c cá nhân tr c ti p n p thu th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu ch m nh t không quá ngày 28 tháng 2 năm sau ho c 30 ngày k t khi h t h n h p ng. - Trư ng h p cá nhân trong th i gian khác nhau c a năm mà làm vi c nhi u nơi thì thu thu nh p hàng tháng ư c kh u tr t i ngu n, h t năm ph i kê khai, quy t toán t i nơi làm vi c cu i cùng c a năm. - Trư ng h p cá nhân trong cùng th i gian c a năm ng th i làm vi c và có thu nh p t nhi u nơi thì ph i t ng h p, kê khai quy t toán thu thu nh p t i nơi có thu nh p cao nh t ho c thu n l i nh t. - Trư ng h p cá nhân trong năm có thu nh p do tham gia các hi p h i kinh doanh, H i ng Qu n tr ho c có thu nh p thư ng xuyên khác ngoài thu nh p nơi làm vi c chính thì ph i t ng h p kê khai thu nh p c a mình cùng v i thu nh p t i nơi làm vi c chính n p thu , thanh quy t toán s thu thu nh p theo ch . 3.1.2.2. Quy t toán thu i v i ngư i Vi t Nam, cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam. - Trư ng h p trong năm tính thu ch làm vi c trong nư c: cá nhân t ng h p kê khai toàn b thu nh p thư ng xuyên trong năm dương l ch chia cho 12 tháng tính thu nh p ch u thu bình quân tháng, n u có m t s tháng không có thu nh p thì cũng ph i kê khai tính bình quân. Căn c thu nh p ch u thu bình quân tháng và Bi u thu quy nh t i Kho n 3 i u 1 Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p, tính s thu ph i n p c năm, i chi u v i s ã n p hàng tháng, xác d nh s thu còn thi u ph i n p thêm (ho c s n p th a c n hoàn l i). - Trư ng h p trong năm có m t s th i gian ư c c i h c t p, công tác ng n h n nư c ngoài ch ư c ài th ti n công tác phí ho c ư c ài th v i, l i, ăn, trong th i gian i công tác thì các kho n này không ph i kê khai tính thu nh p ch u thu . - Trư ng h p trong năm v a làm vi c trong nư c, v a làm vi c nư c ngoài có thu nh p phát sinh Vi t Nam và ngoài Vi t Nam: thu nh p ch u thu cũng ư c tính bình quân tháng trên cơ s t ng thu nh p c năm chia cho 12 tháng và xác nh s thu ph i n p theo bi u thu tương ng, c th là: + Trong th i gian Vi t Nam, thu nh p ch u thu bình quân tháng ư c tính theo Bi u thu quy nh t i Kho n 3 i u 1 Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. + Trong th i gian nư c ngoài, thu nh p ch u thu bình quân tháng ư c tính theo Bi u thu quy nh t i Kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p. - Trư ng h p trong năm tính thu ch công tác, lao ng nư c ngoài: cá nhân t ng h p, kê khai t ng s thu nh p c năm chia cho 12 tháng tính thu nh p ch u thu bình quân tháng và xác nh s thu ph i n p theo Bi u thu quy nh t i Kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p. Trư ng h p ã n p thu thu nh p nư c ngoài và có ch ng t n p thu t i các nư c ó thì ư c tr s thu ã n p nhưng không vư t
 9. quá s thu ph i n p theo Bi u thu c a Vi t Nam, n u các nư c ã ký Hi p nh tránh ánh thu 2 l n v i Vi t Nam thì th c hi n theo n i dung c a Hi p nh. T ch c u nhi m thu ho c cơ quan thu ki m tra t khai, tính s thu ph i n p theo quy nh trên, i chi u v i ch ng t n p thu nư c ngoài thu ti p ph n chênh l ch (n u có). 3.1.2.3. Quy t toán thu i v i ngư i nư c ngoài. Thu thu nh p i v i thu nh p thư ng xuyên c a ngư i nư c ngoài ư c kê khai quy t toán theo tiêu th c cư trú. Các cá nhân có trách nhi m kê khai chính xác s ngày có m t t i Vi t Nam, thu nh p ch u thu tính th i gian cư trú và tính thu thu nh p ph i n p t i Vi t Nam. Th i gian cư trú cho năm tính thu u tiên ư c xác nh b ng cách c ng t t c s ngày có m t t i Vi t Nam trong ph m vi 12 tháng liên t c k t ngày n Vi t Nam; sau năm tính thu u tiên ư c xác nh theo năm dương l ch ngày n ngày i ư c tính là m t ngày. Trư ng h p năm trư c ã xác nh là ngư i cư trú, thì th i gian k ti p c a năm sau cũng ư c xác nh là cư trú. - Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam t 30 ngày n 182 ngày trong năm tính thu : kê khai t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và quy t toán s thu ph i n p theo thu su t th ng nh t là 10%. Trư ng h p do tính ch t công vi c mà thư ng xuyên ra vào công tác t i Vi t Nam trong kho ng th i gian t hai năm tr lên n u t ng s ngày có m t t i Vi t Nam dư i 183 ngày trong năm tính thu , thì bi u thu ư c tính như c a i tư ng cư trú và tính s thu ph i n p theo s tháng Vi t Nam. Tháng ư c tính là 30 ngày. - Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên trong năm tính thu : kê khai t ng s thu nh p phát sinh t i Vi t Nam và thu nh p phát sinh ngoài Vi t Nam trong năm tính thu chia cho 12 tháng tính thu nh p bình quân tháng và quy t toán s thu ph i n p theo quy nh t i Kho n 2 i u 10 Pháp l nh Thu thu nh p. Trư ng h p kê khai thu nh p bình quân tháng nư c ngoài th p hơn thu nh p bình quân tháng Vi t Nam mà không ch ng minh ư c, thì l y thu nh p bình quân tháng Vi t Nam làm căn c tính s thu ph i n p cho th i gian nư c ngoài. Trư ng h p trong năm tính thu xác nh ư c th i i m r i h n Vi t Nam mà không quay tr l i thì vi c quy t toán thu ư c tính cho thu nh p ch u thu tính n tháng r i Vi t Nam. Trư ng h p quy t toán thu cho năm tính thu th 2 (sau năm u tiên) mà có m t s th i gian ã ư c xác nh vào th i gian tính thu c a năm u tiên theo thu su t th ng nh t 10% thì năm tính thu th 2, s thu tính cho th i gian này v n ư c áp d ng thu su t 10% nhưng th i gian cư trú ư c c ng trong t ng s ngày có m t tính cư trú cho năm dương l ch th 2 (t ngày 1 tháng 1 n ngày 31 tháng 12). 3.1.2.4. Thanh quy t toán thu . - T ch c u nhi m thu quy t toán v i cơ quan thu s thu ph i thu, ã thu c a t ng cá nhân; s thu ph i n p, ã n p ngân sách c a ơn v theo quy nh t i i m 3.1.2.1. M c III trên ây có trách nhi m thanh toán v i ngân sách Nhà nư c và cá nhân ngư i n p thu trong th i h n 15 ngày k t ngày quy t toán thu . N u s thu c a cá nhân ph i n p l n hơn s thu ã n p hàng tháng thì t ch c u nhi m thu ph i kh u tr ,
 10. thu ti p c a cá nhân s còn thi u và n p vào ngân sách nhà nư c ch m nh t không quá 15 ngày k t ngày quy t toán. Trư ng h p s thu ã n p hàng tháng l n hơn s ph i n p c năm thì ư c hoàn l i b ng cách tr vào s thu ph i n p c a kỳ sau nhưng ph i ư c cơ quan thu ki m tra, xác nh n. - i v i các cá nhân tr c ti p n p thu t i C c Thu khi thanh quy t toán thu , ph i n p s thu còn thi u trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan thu , trư ng h p n p th a so v i s thu ph i n p thì ư c hoàn l i b ng cách tr vào s ph i n p c a kỳ sau, n u không có ti n thu ph i n p c a kỳ sau thì ư c cơ quan thu thoái tr t s ti n thu thu nh p ã thu. 3.2. i v i thu nh p không thư ng xuyên. Thu thu nh p i v i thu nh p không thư ng xuyên n p cho t ng l n phát sinh thu nh p. T ch c u nhi m thu c p t khai cho ngư i có thu nh p kê khai thu nh p ch u thu và th c hi n tính thu , kh u tr ti n thu trư c khi chi tr thu nh p. Vi c quy t toán thu gi a ngư i n p thu và t ch c u nhi m thu ư c th c hi n ngay trên t khai. Trư ng h p cá nhân có thu nh p không thư ng xuyên chưa kh u tr ti n thu t i ngu n thì nh n t khai kê khai, n p thu t i cơ quan thu a phương nơi làm vi c chính. Vi c quy t toán thu gi a ngư i n p thu và cơ quan thu th c hi n ngay trên t khai cá nhân. - Hàng tháng, t ch c u nhi m thu ph i l p b ng kê v s ngư i, s thu nh p, s ti n thu ã kh u tr , s ti n thù lao ư c hư ng, s ti n thu ph i chuy n n p ngân sách nhà nư c, thanh toán s ti n thu th a, thi u. T ch c u nhi m thu n p s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n 15 ngày k t ngày quy t toán; trư ng h p n p th a ư c thoái tr b ng cách tr vào s ph i n p ngân sách nhà nư c c a kỳ sau. - i v i các kho n thu nh p b ng hi n v t thì t ch c u nhi m ph i thu ti n thu thu nh p trư c khi chi tr thu nh p. - Các kho n thu nh p mà ngư i nh n thu nh p không có s hi n di n như ti n chuy n giao công ngh , ti n b n quy n... thì t ch c u nhi m thu ph i kê khai thay cho ngư i có thu nh p, th c hi n kh u tr ti n thu n p ngân sách nhà nư c trư c khi chi tr thu nh p và thông báo cho ngư i ch u thu bi t. - Ngư i chuy n h quà bi u, quà t ng b ng hi n v t t nư c ngoài chuy n v ph i kê khai và n p thu thay cho ngư i nh n quà bi u, quà t ng. - Các trư ng h p có thu nh p v thi t k k thu t công nghi p, thi t k k thu t xây d ng... ti n thu kh u tr theo s ti n ư c nh n t ng l n và kê khai, quy t toán ti n thu theo giá tr quy t toán h p ng. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C,CÁ NHÂN TRONG VI C THU N P THU THU NH P 1. Trách nhi m c a cá nhân có thu nh p ch u thu :
 11. Cá nhân có thu nh p ch u thu ph i t giác ăng ký, kê khai thu nh p ch u thu , n p thu thu nh p qua các t ch c u nhi m thu ho c tr c ti p kê khai n p thu t i cơ quan Thu theo hư ng d n t i M c III.2, M c III.3 Thông tư này. Cá nhân n p thu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a các s li u ã kê khai. Trư ng h p không ăng ký, kê khai ho c kê khai không trung th c, không n p thu ho c ch m n p ti n thu thì s b x lý như quy nh i u 21 c a Pháp l nh Thu thu nh p. N u cá nhân tr n thu v i s lư ng l n ho c ã b x lý hành chính mà còn vi ph m ho c tr n thu v i s lư ng l n thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i v i ngư i nư c ngoài, có th b hoãn c p th th c xu t c nh ho c t m hoãn xu t c nh n u chưa hoàn thành nghĩa v n p thu thu nh p t i Vi t Nam theo quy nh t i Kho n 2 i u 7 Pháp l nh Xu t c nh, nh p c nh, cư trú, i l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a t ch c u nhi m thu; t ch c ón ti p, qu n lý ngư i nư c ngoài: T ch c, cá nhân chi tr thu nh p cho cá nhân (t ch c u nhi m thu thu thu nh p) có trách nhi m và nghĩa v : - Ch ng khai báo, ăng ký kê khai v i cơ quan thu a phương vi c thu thu thu nh p c a cá nhân theo phương th c kh u tr t i ơn v mình; hư ng d n cho ngư i có thu nh p ch u thu th c hi n th t c khai báo, l p t khai v thu thu nh p. - Hàng tháng, căn c vào danh sách cá nhân thu c di n n p thu thu nh p và s th c t chi tr thu nh p cho cá nhân th c hi n vi c kh u tr ti n thu thu nh p và n p ti n thu vào ngân sách nhà nư c. - Nh n t khai, ki m tra i chi u gi a thu nh p cá nhân ã kê khai v i thu nh p ph i chi tr , ã chi tr cho cá nhân tính thu , xác nh n t khai c a ngư i n p thu , l p b ng t ng h p kê khai n p thu thu nh p g i cho cơ quan thu . - Gi s sách ch ng t liên quan n vi c t ch c thu thu thu nh p: thu nh p ch u thu , tính thu , kh u tr ti n thu , khai báo thu , kê khai thu n p, b o qu n biên lai thu , tính toán s ti n thù lao ư c hư ng và n p ti n thu vào ngân sách nhà nư c. - C p biên lai thu thu thu nh p cho ngư i n p thu . - Th c hi n ch báo cáo; thanh quy t toán ti n thu , ti n thù lao ư c hư ng v i cơ quan thu và xu t trình y các tài li u liên quan n thu thu nh p khi cơ quan thu yêu c u. Các t ch c ón ti p ngư i nư c ngoài, qu n lý ngư i nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n cho ngư i nư c ngoài hoàn t t các th t c n p thu thu nh p trư c khi làm th t c xu t c nh. 3. Trách nhi m c a cơ quan thu :
 12. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các cơ quan h u quan ki m tra và yêu c u các t ch c, cá nhân chi tr thu nh p (t ch c u nhi m thu) óng trên a bàn th c hi n vi c ăng ký, kê khai thu thu nh p theo phương th c kh u tr . - Hư ng d n, ki m tra các t ch c u nhi m thu th c hi n ch ăng ký, t ng h p kê khai, tính thu , kh u tr ti n thu , n p ti n thu vào ngân sách nhà nư c. - Th c hi n vi c thông báo thu , thanh quy t toán ti n thu , ti n thù lao ư c hư ng v i các t ch c u nhi m thu. - T ch c vi c thu thu thu nh p i v i các trư ng h p cá nhân tr c ti p ăng ký n p thu t i cơ quan thu , c p biên lai, n ch thu thu nh p cho các i tư ng n p thu và các t ch c u nhi m thu. - Th c hi n các bi n pháp cư ng ch , truy thu ti n thu , ti n ph t i v i các hành vi vi ph m Pháp l nh Thu thu nh p, quy t nh trích thư ng cho ngư i có công phát hi n các vi ph m, giúp cơ quan thu truy thu ti n thu . - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v i cơ quan thu c p trên. V. GI M THU , MI N THU 1. i v i trư ng h p gi m thu , mi n thu quy nh t i Kho n 1 i u 20 Pháp l nh Thu thu nh p. Cá nhân ngư i n p thu g p khó khăn do thiên tai, ch ho , tai n n làm thi t h i tài s n, thu nh p, nh hư ng n i s ng b n thân thì ngư i n p thu ư c xét gi m thu , mi n thu trong năm tuỳ theo m c thi t h i. S thu ư c xét mi n, gi m b ng t l gi a s ti n thi t h i so v i thu nh p ch u thu trong năm nhưng không vư t qua s ti n thu ph i n p c năm. Th t c và thNm quy n xét mi n, gi m thu : - Cá nhân ngư i n p thu làm ơn xin mi n, gi m thu có xác nh n c a chính quy n a phương (U ban Nhân dân phư ng, xã) ho c c a cơ quan chi tr thu nh p g i n cơ quan thu a phương nơi cơ quan chi tr thu nh p ăng ký n p thu ; ơn xin mi n thu , gi m thu ph i nêu rõ lý do, s ti n thi t h i (kèm theo các ch ng t ch ng minh), s thu ph i n p và s thu xin mi n, gi m; - Cơ quan thu ki m tra xem xét và ban hành quy t nh mi n, gi m thu ho c ki n ngh cơ quan thu c p trên x lý theo phân c p sau ây: + C c trư ng C c Thu ư c quy t nh các trư ng h p s thu mi n, gi m dư i 5 tri u ng/năm; + T ng C c trư ng T ng C c Thu ư c quy t nh các trư ng h p s thu mi n, gi m t 5 tri u ng n 100 tri u ng/năm; + B trư ng B Tài chính quy t nh các trư ng h p s thu mi n, gi m trên 100 tri u ng/năm.
 13. - Trong th i gian cơ quan thu có thNm quy n xét quy t nh mi n, gi m thu , ngư i n p thu ph i n p s thu theo Pháp l nh; khi có quy t nh mi n, gi m thu thì ư c thoái tr s thu ư c mi n, gi m b ng cách tr vào s thu ph i n p c a kỳ sau ho c ư c t ch c u nhi m thu tr l i ti n thu ã kh u tr theo quy t nh c a cơ quan thu . Trư ng h p cá nhân tr c ti p n p ti n thu t i cơ quan thu thì ư c tr vào s ph i n p c a kỳ sau ho c ư c ngân sách nhà nư c thoái tr theo quy t nh c a cơ quan thu . 2. i v i trư ng h p mi n, gi m thu quy nh t i Kho n 2 i u 20 Pháp l nh Thu thu nh p; Kho n 2 i u 18 Ngh nh s 5-CP. T ch c, cá nhân có ơn xin mi n, gi m thu g i n B Tài chính trong ó phân tích rõ lý do và các l i ích v kinh t , chính tr , xã h i c a qu c gia liên quan n vi c mi n, gi m thu cho ngư i n p thu . B Tài chính ki m tra h sơ và có văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh cho t ng trư ng h p c th . VI. X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG 1. Các vi ph m v Pháp l nh Thu thu nh p ư c x lý theo quy nh t i i u 21, i u 22, i u 23, i u 24 c a Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. Các hành vi vi ph m hành chính v Pháp l nh Thu thu nh p ư c x ph t theo các quy nh c th trong Ngh nh s 22-CP ngày 17-4-1996 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và Thông tư s 45-TC/TCT ngày 1-8- 1996 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 22-CP. Riêng trư ng h p t ch c, cá nhân chi tr thu nh p, mang h quà bi u, quà t ng t nư c ngoài chuy n v n u có hành vi không khai báo, ăng ký, kê khai các cá nhân thu c di n ch u thu , không kh u tr ti n thu thu nh p trư c khi chi tr thu nh p gây nên vi c th t thu thu thu nh p cá nhân thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng cho ngân sách nhà nư c s thu b th t thoát và b x ph t theo i u 21, i u 22 c a Pháp l nh Thu thu nh p. S ti n thu ph i b i thư ng và s ti n n p ph t ư c l y t thu nh p c a các t ch c, cá nhân th c hi n chi tr thu nh p, không ư c tính vào chi phí khi xác nh l i t c ch u thu . 2. Ngư i có công phát hi n các v vi ph m Pháp l nh Thu thu nh p giúp cho cơ quan thu truy thu ti n thu ư c trích thư ng theo các quy nh c th sau: - Cá nhân phát hi n các v vi ph m tr n l u thu thu nh p thông báo cho cơ quan thu dư i các hình th c: ph n ánh tr c ti p, công văn, văn thư, ơn, nêu rõ tên, a ch cá nhân ho c t ch c có hành vi tr n thu . - Sau khi nh n ư c thông báo, cơ quan thu t ch c ngay vi c ki m tra, tính thu t i các t ch c, cá nhân chi tr thu nh p, l p biên b n xác nh s thu Nn l u và ra thông báo n p thu kèm theo quy t nh x ph t bu c các t ch c, cá nhân tr n l u thu n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan thu . - Căn c vào s ti n thu truy thu, ti n ph t ã thu vào tài kho n t m gi , cơ quan thu ra quy t nh trích thư ng cho các t ch c, cá nhân có công phát hi n và ph i h p v i cơ quan thu . S ti n trích thư ng không vư t quá 5% (năm ph n trăm) s
 14. ti n thu truy thu n p vào ngân sách nhà nư c, m c trích thư ng cho cá nhân không quá 300.000 ng/v và không quá 900.000 ng/tháng. - S ti n còn l i sau khi trích thư ng ư c n p vào ngân sách nhà nư c. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 18-2-1997. i v i thu nh p thư ng xuyên vi c tính s thu ph i n p theo Bi u m i i v i công dân Vi t Nam và cá nhân khác nh cư t i Vi t Nam ư c áp d ng cho thu nh p phát sinh t tháng 2 năm 1997. i v i thu nh p t quà bi u, quà t ng b ng ti n t nư c ngoài chuy n v , các cá nhân ã nh n ti n t i t ch c, cá nhân chi tr thu nh p t ngày 18-2-1997 thì không ph i n p thu thu nh p không thư ng xuyên; n u ã n p thu thu nh p không thư ng xuyên thì cơ quan thu (nơi thu thu thu nh p) s th c hi n vi c thoái l i b ng cách tr vào s thu thu nh p ph i n p c a t ch c, cá nhân chi tr thu nh p. Thông tư này thay th Thông tư s 27-TC/TCT ngày 30-3-1995 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 5-CP ngày 20-1-1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. 2. Các cơ quan làm nhi m v qu n lý, ào t o, tuy n ch n ngư i lao ng ư c phép trích t i a không quá 8% trên thu nh p c a ngư i lao ng chi cho công tác qu n lý, ào t o, tuy n ch n. Kho n kinh phí này ư c qu n lý và s d ng theo k ho ch hàng năm, cu i năm ph i quy t toán theo ch tài chính hi n hành; trư ng h p chi không h t ph i n p toàn b vào ngân sách nhà nư c, ng th i i u ch nh gi m t l tính năm sau cho phù h p v i k ho ch chi. Ngoài kho n tính theo t l kh ng ch trên ây nghiêm c m các B , các ngành, các t ch c qu n lý, s d ng lao ng i u ti t thu nh p c a ngư i lao ng dư i b t kỳ hình th c nào. Riêng các trư ng h p gi i thi u lao ng ho c tuy n d ng lao ng theo u thác ch ư c thu 1 l n theo quy nh t i i m 2d M c II Thông tư s 19-L TBXH/TT ngày 31-12-1990 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Ngh nh s 233-H BT ngày 22-6-1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành Quy ch Lao ng i v i các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài. 3. Thu nh p ã ư c cam k t riêng v vi c ánh thu và vi c mi n thu ư c th c hi n theo các văn b n và i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia ho c ký k t. 4. Cơ quan thu các c p có nhi m v ph bi n, hư ng d n các cá nhân thu c di n n p thu thu nh p và các t ch c, cá nhân chi tr thu nh p (t ch c u nhi m thu) th c hi n nghiêm ch nh các quy nh trong Pháp l nh, Ngh nh, Thông tư hư ng d n v thu thu nh p. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, các t ch c, cá nhân, các ngành, các a phương ph n nh k p th i v B Tài chính (T ng c c Thu ) nghiên c u gi i quy t. Nguy n Sinh Hùng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản