Thông tư số 4/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư số 4/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 4/TT về việc quy định tạm thời về chế độ đối với giáo viên giảng dạy trong các Trường đại học sư phạm do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 4/TT

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4/TT Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 1975 THÔNG TƯ C A B GIÁO D C S 4/TT NGÀY 27-2-1975 QUY NNH T M TH I V CH LAO NG I V I GIÁO VIÊN GI NG D Y TRONG CÁC TRƯ NG I H C SƯ PH M Trên cơ s quy t nh 644/Q , ngày 10-10-1970 c a B i h c và Trung h c chuyên nghi p quy nh ch lao ng i v i giáo viên i h c, B Giáo d c ra thông tư hư ng d n th c hi n th ng nh t v n này trong t t c các Trư ng i h c sư ph m như sau: I- NHI M V VÀ TH I GIAN CÔNG TÁC C A GIÁO VIÊN IH C M t năm có 52 tu n l , tr 6 tu n l cho các công vi c: 4 tu n nghie hè, 2 tu n ngh các ngày l l n và ti n hành các i h i trong năm, còn l i 46 tu n l phân ph i cho các nhi m v công tác sau ây: 1- Nhi m v gi ng d y và giáo d c h c sinh là nhi m v ch y u c a ngư i giáo viên, g m có 26 tu n l , ti n hành vi c lên l p (gi ng lý thuy t, hư ng d n bài t p, th c hành, thí nghi m ....); m t s công vi c trư c và sau khi lên l p (so n bài, chuNn b th c hành, th c t p, sinh ho t b môn, d gi , thăm l p l n nhau, giúp h c sinh kém, b i dư ng h c sinh gi i, ch m bài, coi thi, ch m thi, i th c t nhà trư ng ph thông ...) tham gia giáo d c tư tư ng, o c, rèn luy n v ngh nghi p, xây d ng t p th h c sinh. 2- Nhi m v h c t p, b i dưõng, nghiên c u khoa h c và ph bi n khoa h c, g m có 12 tu n l . 3- Nhi m v tham gia lao ng s n xu t theo tinh th n ch th 237/TTg, ngày 1-12- 1970 c a Th tư ng Chính ph , g m 6 tu n l . 4- Nhi m v t p luy n quân s g m có 2 tu n l l y trong th i gian làm vi c và m t s th i gian khác ngoài gi chính quy n. 5- Ngoài các nhi m v chính trên ây, m i giáo viên còn có nhi m v tham gia m t s công tác chính quy n, oàn th trong và ngoài nhà trư ng. II- NH NG QUY NNH C TH V CH LAO NG I V I GIÁO VIÊN IH C 1- Gi tiêu chuNn lên l p gi ng d y (quy ra gi lý thuy t).
  2. a) Giáo viên d y các môn Văn h c, L ch s , a lý, Chính tr , Tâm lý - giáo d c h c m i năm lên l p t 180 gi n 200 gi . b) Giáo viên d y các môn Toán h c, V t lý, Hoá h c, Sinh v t, các môn khác khoa K thu t công nghi p, và nông nghi p, các môn văn hoá chung Trư ng i h c sư ph m ngo i ng , m i năm lên l p 230-250 gi . M c t i a áp d ng cho nh ng giáo viên có trên 5 năm công tác trư ng i h c và nh ng giáo viên có trình trên i h c ( phó ti n sĩ, ti n sĩ) ; m c t i thi u áp d ng cho nh ng giáo viên có t 5 năm công tác trư ng i h c tr xu ng, tính n ngày ư c công nh n gi ng d y chính th c. c) Giáo viên gi ng d y môn Ngo i ng trư ng chuyên ng m i năm lên l p 270 gi . i v i nh ng giáo viên ư c phân công gi ng d y các l p năm th 5 (có s gi gi ng d y các l p này t 1/4 s gi tiêu chuNn nói trên tr lên) thì m i năm lên l p 230 gi . d) Giáo viên d y Ngo i ng trư ng không chuyên ng m i năm lên l p 360 gi . N u d y các l p chuyên tu thì m i năm lên l p 330 gi . e) Giáo viên d y các môn quân s ; Th d c, Nh c, Ho , N công.... m i tu n lên l p 14 gi (m t năm 420 gi ), k c lý thuy t và th c hành. Ngoài s gi tiêu chuNn nói trên, nh ng giáo viên d y các môn này còn có nhi m v phân công nhau, chăm lo công tác n p s ng quân s , chăm lo phong trào th d c, th thao, văn ngh và công tác i v i n sinh trong toàn trư ng. f) Giáo viên ang th i gian t p s , hàng năm tham gia gi ng d y t 1/5 -1/4s gi tiêu chuNn i v i giáo viên d y các môn nhóm a, b; không quá 1/2 s gi tiêu chuNn i v i giáo viên nhóm 2/3 s gi tiêu chuNn i v i giáo viên nhóm d, e nói trên. i) N giáo viên ã xây d ng gia ình hàng năm ư c gi m 1/10 s gi tiêu chuNn c a mình. 2- Quy i các lo i gi khác ra gi lý thuy t. - Các lo i gi ch a bài t p trên l p: 1,5 gi d y trên l p tính là 1 gi lý thuy t. - Gi hư ng d n thí nghi m và th c hành: 1,5 gi hư ng d n tính là m t gi lý thuy t, n u không có nhân viên ph tá. - Hư ng d n h c sinh th o lu n trên l p (không k th o lu n t i): 1,5 gi hư ng d n tính là m t gi lý thuy t. - Hư ng d n h c sinh i th c t p sư ph m t p trung, i tham quan th c t có n i dung rèn luy n "tay ngh " cho h c sinh, ư c tính 9 gi lý thuy t/ tu n, i v i oàn viên và 12 gi lý thuy t/tu n, i v i giáo viên làm trư ng oàn. Ngoài nhi m v giúp h c sinh th c t p, ây còn là m t công tác thi t th c ph c v cho vi c gi ng d y cu t t c giáo viên các Trư ng sư ph m. o ó, hàng năm, nhà
  3. trư ng ph i có k ho ch b trí cho m i giáo viên u có th i gian thâm nh p th c t nhà trư ng ph thông, coi ây là m t nhi m v c a ngư i giáo viên sư ph m. - Hư ng d n h c sinh làm bài t p l n, quy nh: + Hư ng d n t 1-2 h c sinh tính 6 gi lý thuy t. + Hư ng d n t 3-4 h c sinh tính 8 gi lý thuy t. + Hư ng d n t 5-6 h c sinh tính 10 gi lý thuy t. b o m ch t lư ng c a tài, m b o công tác gi ng d y và s c kho c a giáo viên, m i giáo viên ch hư ng d n t i a 6 h c sinh. S gi trên tính theo s h c sinh ch không tính theo s tài mà giáo viên hư ng d n. - Hư ng d n h c sinh làm khoá lu n t t nghi p ư c tính 12 gi lý thuy t cho m t tài, không k tài này có bao nhiêu h c sinh tham gia. M i giáo viên ch hư ng d n t i a không quá 4 tài. T tài th 5 tr i (n u ư c phân công) thì ư c tính 1/2 s gi quy nh nói trên. - Hư ng d n giáo viên i h c làm khoá lu n t trình sau i h c (có nơi g i là "c p 1") tính 30 gi lý thuy t cho m t tài. N u hư ng d n làm lu n án trên i h c (có nơi g i là "c p 2") thì tính 50 gi lý thuy t cho m t tài. 3- Gi m gi gi ng d y cho giáo viên làm công tác kiêm nhi m. - Ch nhi m khoa gi m t 1/3 - 1/2 s gi tiêu chuNn/năm, - Phó ch nhi m khoa gi m t 1/4 - 1/3 s gi tiêu chuNn/năm. M c t i a áp d ng cho nh ng khoa có trên 500 h c sinh, m c t i thi u áp d ng cho nh ng khoa có t 500 h c sinh tr xu ng. - T trư ng chuyên môn gi m t 1/4 - 1/3 s gi tiêu chuNn/năm. M c t i a áp d ng cho t trư ng các t b môn chung (tr c thu c ban giám hi u) và nh ng t có trên 15 t viên. M c t i thi u áp d ng cho nh ng t có t 15 t viên tr xu ng và các nhóm trư ng chuyên môn có t 7 ngư i tr lên. Vi c thành l p t chuyên môn (và nhóm chuyên môn nói trên ph i do hi u trư ng nhà trư ng ra quy t nh. - Tr lý gi ng d y, h c t p c a khoa ư c gi m 1/4 s gi tiêu chuNn/năm. Trong trư ng h p th t c n thi t thì Hi u trư ng nhà trư ng có th ngh v i B c thêm các tr lý khác như hàm th , nghiên c u khoa h c ... Các tr lý này cũng ư c gi m 1/4 s gi tiêu chuNn. - Giáo viên ch nhi m l p (m i l p 1 ngư i) m i năm gi m 30 gi .
  4. - Giáo viên ph trách bí thư liên chi ng c a khoa ư c gi m gi gi ng d y hàng tu n như phó ch nhi m cùng khoa. N u là ch nhi m, phó ch nhi m khoa kiêm ch c v này thì không gi m thêm gi n a. Giáo viên ph trách bí thư liên chi oàn thanh niên lao ng H chí Minh c a khoa, bí thư chi b giáo viên, bí thư chi oàn giáo viên, thư ký công oàn khoa, m i năm gi m 30 gi . - t o i u ki n cho giáo viên hoàn thành t t công tác gi ng d y và công tác kiêm nhi m ư c giao, nhà trư ng ch phân công m i giáo viên m nhi m không quá 2 công tác kiêm nhi m. 4- Nhi m v tham gia giáo d c tư tư ng, o c, xây d ng t p th h c sinh. ó là nhi m v thư ng xuyên c a m i giáo viên i v i h c sinh trong quá trình gi ng d y v b môn c a mình. Bên c nh ó, m i giáo viên sư ph m u có nhi m v tham gia m t s ho t ng khác nh m tr c ti p giáo d c tư tư ng, o c, xây d ng t p th h c sinh (như tham d , hư ng d n các t sinh ho t chính tr trong h c sinh, giáo d c h c sinh cá bi t v.v...). Th i gian dành cho công tác này là 60 gi hành chính trong m t năm và l y trong th i gian c a nhi m v th nh t, nói m c I c a thông tư này. 5- Nhi m v nghiên c u khoa h c, t h c t p và b i dư ng. Th i gian dành cho công tác t h c t p và b i dư ng nâng cao trình chính tr , nghi p v chuyên môn (trong ó có c th i gian i b i dư ng t p trung) trong 1 năm là 400 gi ôí v i giáo viên có t 5 năm công tác trư ng i h c tr xu ng và 200 gi , i v i giáo viên có trên 5 năm công tác trư ng i h c. Th i gian dành cho công tác nghiên c u khoa h c, ph bi n khoa h c (k c th i gian biên so n giáo trình i h c) là 400 gi , i v i giáo viên có trên 5 năm công tác trư ng i h c và 200 gi , i v i giáo viên có t 5 năm công tác trư ng i h c tr xu ng. Căn c vào th i gian ã ư c quy nh trên y, u năm h c, m i giáo viên có nhi m v xây d ng k ho ch h c t p, b i dư ng và nghiên c u khoa h c cho c năm h c, trong ó c n nói rõ m c và th i gian c n thi t cho t ng công vi c, và có trách nhi m hoàn thành chương trình, k ho ch ã v ch ra. Nhà trư ng và khoa c n có k ho ch c th giúp m i giáo viên hoàn thành ư c công tác h c t p, b i dư ng và nghiên c u khoa h c c a h . 6- Nhi m v tham gia lao ng s n xu t và t p luy n quân s . - Theo ch th 237/TTg, ngày 1-12-1970 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch tham gia lao ng s n xu t i v i giáo viên các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p (và các thông tư 30/TT ngày 17-12-1970 c a B i h c và trung h c chuyên nghi p, hư ng d n th c hi n ch th 237/TTg) thì th i gian tham gia lao ng s n xu t c a giáo viên i h c là 6 tu n l , trong ó:
  5. + 2 tu n l lao ng ph c v cho các nhu c u xây d ng trư ng s u năm c a nhà trư ng. + 2 tu n (m i tu n 1 bu i) s n xu t theo phương hư ng ã ra trong ch th 237/TTg. + 2 tu n lao ng công ích và lao ng nghĩa v (k c ngày i và v ). - Th i gian cho vi c t p luy n quân s c a giáo viên i h c v n áp d ng theo quy t nh 644 /Q c a B i h c và trung h c chuyên nghi p. 7- Nh ng quy nh khác v vi c s d ng th i gian lao ng c a giáo viên i h c. Ngoài nhi m v gi ng d y m i giáo viên u ph i hoàn thành các công tác tham gia lao ng s n xu t h c t p, b i dư ng, nghiên c u khoa h c (và ph bi n khoa h c) và t p luy n quân s (theo quy nh v th i gian và kh i lư ng công vi c. s d ng t t s th i gian trên, B quy nh c th như sau: a) Trư ng h p nh ng giáo viên không s d ng h t s gi quy nh cho các khâu công tác nói i m 2, 3, 4 c a m c I thì Hi u trư ng nhà trưòng s phân công d y thêm m t s gi (ho c tham gia công tác kiêm nhi m) tương ương s th i h n chưa s d ng h t. Thí d , m t giáo viên không tham gia lao ng trong m t tu n l thì s phân công gi ng d y thêm m t s gi b ng 1/26 s gi tiêu chuNn (vì th i gian dành cho công tác gi ng d y là 26 tu n/năm). b) i v i giáo viên vì i u ki n c bi t, c n ph i t p trung nhi u th i gian nghiên c u khoa h c (như biên so n giáo trình i h c Trư ng i h c sư ph m, hoàn thành tài khoa h c l n) thì ngoài s th i gian ã quy nh cho công tác nghiên c u khoa h c, giáo viên ư c rút b t m t s th i gian trong các khâu khác nghiên c u khoa h c (vi c này ph i ư c Hi u trư ng ng ý và báo cáo cho B bi t). 8- Ch thanh toán ti n d y thêm gi i v i giáo viên i h c. Nh ng giáo viên d y vư t quá s gi tiêu chuNn (và sau khi hoàn thành các công vi c 2, 3, 4, nói m c 1) thì ư c thanh toán ti n d y thêm gi theo ch d hi n hành. Nay B quy nh th ng nh t như sau: Căn c vào ch lao ng ã ư c quy nh t i thông tư này (và các y u t khác như s h c sinh hi n có, chương trình gi ng d y ...), ngay t u năm h c, nhà trư ng có nhi m v l p k ho ch s d ng lao ng giáo viên trong toàn trư ng và báo cáo B duy t y. Trên cơ s ó, cu i năm h c (sau khi có báo cáo vi c s d ng và i u ch nh lao ng trong năm h c c a nhà trư ng) B s ti n hành thanh toán ti n d y thêm gi cho các trư ng h p d y vư t gi tiêu chuNn. S gi ư c thanh toán không vư t quá 1/2 s gi tiêu chuNn c a giáo viên ó. Riêng giáo viên ư c thoát ly gi ng d y làm công tác qu n lý như công tác hi u trư ng, hi u phó, công tác các phòng, ban, n u tham
  6. gia gi ng d y thì ư c tr thù lao cho s gi tr c ti p gi ng d y v i m c 65% giá bi u. S gi ư c thanh toán này không vư t quá 1/3 s gi tiêu chuNn c a giáo viên cùng lo i. Trên ây là nh ng v n c n thi t, B c n hư ng d n th c hi n th ng nh t trong t t c các trưòng i h c sư ph m. Các n i dung khác không c p thông tư này v n áp d ng theo các văn b n trư c ây. Quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các trư ng ph n ánh B nghiên c u b sung thêm. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. H Trúc ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản