Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
73
lượt xem
5
download

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43/2003/TT-BVHTT về việc thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2003/TT-BVHTT Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B VĂN HOÁ - THÔNG TIN S 43/2003/TT-BVHTT NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 24/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH QU NG CÁO Căn c vào Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn c vào Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c vào Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin; B Văn hoá - Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo như sau: M c 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. T ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ph i tuân th các quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo; Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo (sau ây g i t t là Ngh nh s 24/2003/N -CP); các quy nh c th t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. M t s t ng trong Ngh nh s 24/2003/N -CP ư c hi u như sau: a) Nơi làm vi c c a các cơ quan nhà nư c là tr s c a cơ quan nhà nư c các c p; t ch c chính tr , chính tr - xã h i; doanh tr i công an, quân i; b) Qu ng cáo có di n tích l n t i các ô th là qu ng cáo ư c th hi n dư i hình th c b ng, bi n, pa-nô và hình th c tương t b ng các ch t li u khác nhau có di n tích m t m t t 40 m2 (mét vuông) tr lên; c) Ho t ng có xác nh th i gian là ho t ng có xác nh rõ th i gian b t u và th i gian k t thúc như h i ch , tri n lãm, h i thi, h i di n và các ho t ng khác; d) Các hình th c tương t b ng, bi n, pa-nô, băng-rôn là b t che, phư n, các v t th , hình kh i và các hình th c khác th hi n s n phNm qu ng cáo;
 2. ) Nơi công c ng là nh ng nơi có nhi u ngư i qua l i ho c tham gia ho t ng như ch , nhà hàng, b n tàu, b n xe, nhà ga, qu ng trư ng, khu du l ch, nơi ho t ng văn hoá th thao, vui chơi gi i trí, các i m giao c t c a các tr c ư ng l n; e) Tác phNm chính tr bao g m văn ki n, ngh quy t, ch th c a ng; sách kinh i n v Ch nghĩa Mác - Lênin và Tư tư ng H Chí Minh; sách nghiên c u lý lu n chính tr ; sách l ch s và nghiên c u v l ch s ; sách vi t v các ng chí lãnh o cao c p c a ng, Nhà nư c; sách h i ký cách m ng; sách v văn b n quy ph m pháp lu t; sách tuyên truy n pháp lu t; sách giáo d c truy n th ng; sách hư ng d n nghi p v c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; g) Dùng âm thanh gây ti ng n vư t qua n cho phép theo tiêu chuNn Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i b n tiêu chuNn Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 2351/1998/Q -BKHCNMT ngày 5 tháng 12 năm 1998 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh , mã s TCVN: 5949:1998); h) Ph trang, ph b n (ph trương) chuyên qu ng cáo là s trang qu ng cáo tăng thêm ngoài s trang báo chính và ư c phát hành cùng v i s báo chính. 3. T ch c, cá nhân khi dùng hình nh, danh nghĩa c a t ch c, cá nhân khác qu ng cáo ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a t ch c, cá nhân ó. 4. i v i hàng hoá mà pháp lu t không quy nh ngư i s n xu t ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh như hàng nông s n, th c phNm, thu s n c a nông dân và m t s hàng hoá khác khi qu ng cáo hàng hoá ó không c n ph i có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh nhưng ch qu ng cáo và ngư i phát hành qu ng cáo ph i m b o tính trung th c, chính xác v ch t lư ng c a hàng hoá qu ng cáo. 5. i v i hàng hoá, d ch v mà pháp lu t quy nh c m qu ng cáo dư i m i hình th c thì bi u trưng (lô-gô), nhãn hi u (ti ng Anh: traname, trademark) c a lo i hàng hoá, d ch v ó cũng b c m th hi n dư i b t kỳ hình th c nào trên các phương ti n qu ng cáo. M c 2: HO T NG QU NG CÁO 1. N i dung, hình th c qu ng cáo a) N i dung thông tin qu ng cáo th hi n trong s n phNm qu ng cáo ph i úng v i ch t lư ng, nhãn hi u ã công b ho c ã ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; b) T ch c, cá nhân qu ng cáo bi u trưng, nhãn hi u chung cho nhi u lo i hàng hoá, d ch v mà trong ó có lo i hàng hoá, d ch v c m qu ng cáo thì khi qu ng cáo bi u trưng, nhãn hi u ph i ghi rõ lo i hàng hoá, d ch v qu ng cáo không b c m. 2. Qu ng cáo trên báo chí:
 3. a) Di n tích ư c phép qu ng cáo không quá 10% i v i báo in ư c tính trên t ng di n tích các trang c a m t s báo, t p chí do B Văn hoá - Thông tin cho phép xu t b n; b) Cơ quan báo chí có nhu c u qu ng cáo quá 10% di n tích i v i báo in, quá 5% th i lư ng i v i ài phát thanh, ài truy n hình ph i xin phép B Văn hoá - Thông tin ra ph trang, ph b n ho c kênh chuyên qu ng cáo; c) S trang c a ph trang, ph b n chuyên qu ng cáo không vư t quá s trang báo chính và ph i ánh s riêng. Trư ng h p s trang c a ph trang, ph b n chuyên qu ng cáo ã ư c B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép không trái v i quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Ngh nh s 24/2003/N -CP thì ư c ti p t c th c hi n. d) Chương trình chuyên qu ng cáo trên ài phát thanh, ài truy n hình ã ư c B Văn hoá - Thông tin cho phép ph i thông báo rõ th i lư ng c th c a chương trình qu ng cáo ó cho ngư i xem, ngư i nghe bi t ngay t u chương trình. 3. Qu ng cáo rư u: a) Các lo i rư u có c n t 15 tr xu ng ch ư c qu ng cáo trên báo in, báo i n t , ài phát thanh, ài truy n hình, m ng thông tin máy tính như các hàng hoá khác qu ng cáo trên phương ti n ó; b) Các lo i rư u có c n trên 15 ch ư c qu ng cáo trong ph m vi a gi i doanh nghi p s n xu t rư u, bên trong các c a hàng, i lý tiêu th rư u nhưng ph i m b o ngư i bên ngoài a gi i doanh nghi p, c a hàng, i lý không c ư c, không nghe ư c, không th y ư c; c) Các lo i rư u thu c ư c th c hi n theo quy nh t i "Quy ch thông tin v thu c ch a b nh cho ngư i" c a B Y t ; d) Ngoài nh ng quy nh t i các i m a, b, c kho n này, nghiêm c m qu ng cáo rư u dư i b t kỳ hình th c nào khác. 4. C m qu ng cáo thu c lá dư i m i hình th c theo quy nh t i Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia v phòng ch ng tác h i c a thu c lá trong giai o n 2000-2010. 5. Qu ng cáo các s n phNm thay th s a m th c hi n theo Ngh nh s 74/2000/N - CP ngày 06 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m b o v và khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m và Thông tư liên t ch s 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN ngày 14 tháng 3 năm 2001 c a B Y t - B Thương m i - B Văn hoá Thông tin - U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam (nay là U ban dân s , gia ình và tr em) hư ng d n thi hành Ngh nh s 74/2000/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2000. 6. Không qu ng cáo các lo i s n phNm hàng hóa mà n i dung, hình th c qu ng cáo gây m t thNm m , không phù h p v i tâm lý, phong t c t p quán c a dân t c (như băng v sinh, gi y v sinh, bao cao su, thu c ch a b nh ngoài da và các s n phNm hàng hóa tương t ) trên ài phát thanh, ài truy n hình t 18 gi n 20 gi hàng
 4. ngày; trong các chương trình bi u di n ngh thu t, vui chơi gi i trí không treo, t, dán, d ng các s n phNm qu ng cáo cho lo i hàng hóa này trên phông sân kh u; qu ng cáo ngoài tr i ph i theo qui nh c a a phương v a i m, th i gian, kích thư c c a s n phNm qu ng cáo lo i hàng hoá này. 7. Các lo i sách xu t b n thu c lo i ư c qu ng cáo thì s trang qu ng cáo không quá 5% s trang sách c a sách ó. Sách xu t b n lưu hành n i b do cơ quan có thNm quy n c p gi y phép không ư c qu ng cáo. 8. Qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô, màn hình, băng-rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác và các hình th c tương t treo, t, dán, d ng ngoài tr i ư c quy nh như sau: a) Qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô, màn hình, băng-rôn treo, t, dán, d ng ngoài tr i ph i tuân th quy ho ch v qu ng cáo t i a phương và các quy nh c a pháp lu t v xây d ng; b) Qu ng cáo trên màn hình chuyên qu ng cáo treo, t, d ng ngoài tr i không ư c dùng âm thanh; c) Qu ng cáo v ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v có m c ích sinh l i không ư c chăng ngang qua ư ng giao thông, không ư c dùng màu c T Qu c làm n n cho qu ng cáo; d) Qu ng cáo v ho t ng có xác nh th i gian thì th i gian di n ra ho t ng ó ph i do cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh làm cơ s xác nh th i gian ư c phép qu ng cáo; ) Qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô, băng-rôn, v t phát quang, v t trên không, dư i nư c, v t th di ng khác và các hình th c tương t ư c th hi n b ng b t kỳ ch t li u gì như g , tôn, nh a, kính, v i ho c các ch t li u khác khi treo, t, dán, d ng ho c g n trên phương ti n giao thông ph i tuân th quy ho ch qu ng cáo và ph i có gi y phép th c hi n qu ng cáo; e) Các s n phNm qu ng cáo ư c th hi n trên phương ti n giao thông, v t th di ng khác như xe lăn, xe c n cNu và các lo i phương ti n ph c v cho vi c thi công xây d ng, s a ch a i n, v sinh môi trư ng do s Văn hoá - Thông tin nơi ăng ký phương ti n c p gi y phép th c hi n qu ng cáo và không ư c làm thay i quá 50% di n tích màu sơn xe có th hi n s n phNm qu ng cáo. Màu sơn xe là màu ã ghi trong ăng ký phương ti n do cơ quan có thNm quy n c p; không ư c qu ng cáo m t trư c và m t sau c a phương ti n. Thùng hàng có di n tích m t m t t 0,5m2 (mét vuông) tr lên có th hi n s n phNm qu ng cáo g n trên xe máy ph i có gi y phép th c hi n qu ng cáo do S Văn hoá - Thông tin nơi ăng ký phương ti n c p. 9) Trong các cu c liên hoan, h i ngh , h i th o, trình di n ngh thu t, giao lưu văn hoá, thi u th d c th thao ho c chương trình vui chơi gi i trí trên ài truy n hình n u trên phông có treo, t, dán, d ng s n phNm qu ng cáo c a nhà tài tr thì không ph i xin gi y phép th c hi n qu ng cáo nhưng trên phông ph i có tên, bi u trưng (lô- gô) c a chương trình ó và th c hi n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 24/2003/N -CP;
 5. Trong trư ng h p các ho t ng ch có m t nhà tài tr thì không ư c treo, t, dán, d ng quá hai s n phNm qu ng cáo. Trư ng h p có nhi u nhà tài tr thì m i nhà tài tr ch ư c treo, t, dán, d ng m t s n phNm qu ng cáo. 10. Qu ng cáo v chương trình bi u di n ngh thu t ph i úng v i n i dung gi y phép công di n; qu ng cáo xen trong chương trình bi u di n ngh thu t ho c thông qua chương trình bi u di n ngh thu t ph i ư c thông qua cơ quan có thNm quy n duy t công di n chương trình ó cho phép. 11. Qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính: a) Cơ quan, t ch c, doanh nghi p sau khi có gi y phép cung c p d ch v thông tin Internet (ICP) c aB Văn hoá - Thông tin và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo theo quy nh c a pháp lu t thì ư c phép kinh doanh d ch v qu ng cáo trên m ng Internet; b) Cơ quan, t ch c, doanh nghi p ư c phép l p trang tin i n t (website) trên m ng Internet ch ư c gi i thi u v ho t ng s n xu t, kinh doanh, hàng hoá, d ch v c a mình. Không ư c gi i thi u doanh nghi p khác và hàng hoá, d ch v mà mình không s n xu t, kinh doanh. 12. T ch c, cá nhân qu ng cáo v ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v trên các phương ti n qu ng cáo ph i xu t trình các văn b n quy nh t i i u 17 Ngh nh s 24/2003/N -CP cho ngư i kinh doanh d ch v qu ng cáo ho c ngư i phát hành qu ng cáo. Trư ng h p qu ng cáo khuy n m i ph i xu t trình văn b n xác nh n v n i dung chương trình khuy n m i có giá tr pháp lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i. 13. Ho t ng qu ng cáo có y u t nư c ngoài. a) T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo c a Vi t Nam h p tác u tư v i t ch c, cá nhân nư c ngoài dư i hình th c h p ng h p tác kinh doanh ho c liên doanh ph i có h sơ xin c p gi y phép u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) i v i hình th c liên doanh thì m c v n u tư và năng l c kinh doanh ph i phù h p v i ph m vi và lĩnh v c kinh doanh d ch v qu ng cáo t i Vi t Nam. M c 3: I U KI N TH T C, TH M QUY N C P PHÉP 1. Vi c xin phép ra ph trang, ph b n i v i báo in; kênh, chương trình chuyên qu ng cáo i v i ài phát thanh, ài truy n hình th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng báo chí. 2. Qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính:
 6. a) S n phNm qu ng cáo th c hi n trên m ng thông tin máy tính (bao g m c m ng kinh doanh d ch v qu ng cáo và trang tin i n t website) không phân bi t ch m ng là pháp nhân Vi t Nam hay pháp nhân nư c ngoài ph i g i tr c ti p ho c qua ư ng bưu chính n C c Văn hoá - Thông tin cơ s trư c khi th c hi n qu ng cáo theo quy nh t i kho n 1 i u 19 Ngh nh s 24/2003/N -CP; b) Trư ng h p C c Văn hoá - Thông tin cơ s có yêu c u s a i s n phNm qu ng cáo trư c khi ưa nên m ng thông tin máy tính thì ngư i th c hi n qu ng cáo có trách nhi m s a i theo yêu c u c a C c Văn hoá - Thông tin cơ s . Trư ng h p ngư i th c hi n qu ng cáo không nh t trí v i yêu c u s a i s n phNm qu ng cáo thì C c Văn hoá - Thông tin cơ s có quy n không cho phép th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính. Trong trương h p ó ngư i th c hi n qu ng cáo có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t; c) H sơ ăng ký th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính bao g m: - ăng ký th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính, s lư ng s n phNm qu ng cáo, th i gian th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính (ph l c 1). - B n sao có giá tr pháp lý gi y phép cung c p thông tin trên m ng thông tin máy tính (ICP) ho c gi y phép l p trang tin i n t (Website). - B n sao có giá tr pháp lý gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo ( i v i cơ quan, t ch c, doanh nghi p ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính). - ĩa ho c s n phNm có ch a các s n phNm qu ng cáo (hai b n). 3. T ch c, cá nhân th c hi n qu ng cáo trên b ng, bi n, pa-nô, băng-rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác và các hình th c qu ng cáo tương t ph i g i h sơ xin phép n S Văn hoá - Thông tin nơi th c hi n qu ng cáo. H sơ g m: a) ơn xin th c hi n qu ng cáo (Ph l c 2); b) B n sao có giá tr pháp lý gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo ( i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v qu ng cáo) ho c b n sao có giá tr pháp lý gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh , hàng hoá ( i v i doanh nghi p, cá nhân t qu ng cáo); c) B n sao có giá tr pháp lý gi y ăng ký ch t lư ng hàng hoá ho c các gi y t tương t v ch t lư ng hàng hoá i v i hàng hoá qu ng cáo mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký ch t lư ng; d) M u (makét) s n phNm qu ng cáo; ) Văn b n thNm nh c a cơ quan có thNm quy n v xây d ng i v i b ng, bi n, pa- nô, màn hình treo, t, dán, d ng ngoài tr i mà pháp lu t v xây d ng quy nh ph i thNm nh v k t c u xây d ng.
 7. e) i v i qu ng cáo trong lĩnh v c y t ho c nông nghi p ph i có văn b n ti p nh n h sơ ăng ký n i dung qu ng cáo có giá tr pháp lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v yt i v i qu ng cáo trong lĩnh v c y t ho c cơ quan qu n lý nhà nư c v nông nghi p i v i qu ng cáo trong lĩnh v c nông nghi p quy nh t i các kho n 4 và 6 i u 17 Ngh nh s 24/2003/N -CP. g) i v i qu ng cáo khuy n m i ph i có văn b n có giá tr pháp lý xác nh n v n i dung chương trình khuy n mãi c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i. Trư ng h p xin gia h n th c hi n qu ng cáo (n u không thay i v n i dung, hình th c, a i m, kích thư c) ph i g i ơn xin gia h n th c hi n qu ng cáo kèm theo gi y phép th c hi n qu ng cáo ã c p. 4. Khi h t th i h n ghi trong gi y phép th c hi n qu ng cáo, ngư i th c hi n qu ng cáo ph i tháo r s n phNm qu ng cáo. i v i qu ng cáo ã h t th i h n th c hi n qu ng cáo mà t ch c, cá nhân mu n qu ng cáo tên giao d ch, a ch , i n tho i c a mình trên phương ti n ó ph i g i thông báo b ng văn b n kèm theo m u (makét) n S Văn hoá - Thông tin nơi th c hi n qu ng cáo. Trư c khi h t th i h n qu ng cáo ít nh t 10 ngày làm vi c, n u mu n ti p t c qu ng cáo ngư i xin phép th c hi n qu ng cáo ph i g i ơn xin gia h n th c hi n qu ng cáo n S Văn hoá - Thông tin nơi ã c p gi y phép. Trư ng h p S Văn hoá - Thông tin không c p gi y phép gia h n ph i tr l i b ng văn b n. 5. T ch c, cá nhân xin gi y phép th c hi n qu ng cáo; t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài xin gi y phép thành l p Văn phòng i di n, Chi nhánh t i Vi t Nam ph i n p l phí theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và các văn b n hư ng d n th c hi n ch thu, n p và s d ng l phí. Ngoài kho n l phí này không ph i n p m t kho n nào khác. 6. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi c p gi y phép th c hi n qu ng cáo (ph l c 3), S Văn hoá - Thông tin ph i g i b n sao gi y phép t i Phòng Văn hoá - Thông tin qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi th c hi n qu ng cáo. 7. Quá th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày ư c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo mà ngư i xin gi y phép không th c hi n thì gi y phép không còn hi u l c. 8. Cơ quan c p gi y phép ph i th c hi n nh ng quy nh sau ây: a) Niêm y t công khai quy ho ch qu ng cáo, các quy nh v h sơ th t c, l phí; b) C p gi y ti p nh n h sơ cho ngư i xin phép (ph l c 4); c) H sơ v vi c c p gi y phép ph i ư c lưu gi và vào s sách theo bi u m u th ng nh t (ph l c 5). M c 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C
 8. 1. B Văn hoá - Thông tin là cơ quan giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo trong c nư c; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hoá - Thông tin th c hi n qu n lý nhà nư c v qu ng cáo có các ơn v sau ây: a) C c Văn hoá - Thông tin cơ s : - Giúp B trư ng B Văn hoá - Thông tin th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu ng cáo trong ph m vi c nư c. Ch trì ph i h p các C c, V có liên quan qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo. - Ti p nh n, ch trì thNm nh h sơ xin c p gi y phép thành l p Chi nhánh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài t i Vi t Nam trình B Văn hoá - Thông tin c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép (ph l c 6, 7). - ThNm nh các s n phNm qu ng cáo trư c khi th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính. - Có ý ki n tham gia trong vi c xét khen thư ng và x lý vi ph m trong ho t ng qu ng cáo. b) C c Báo chí, C c i n nh, C c Xu t b n, C c Ngh thu t bi u di n, C c b n quy n tác gi văn h c - ngh thu t và các C c, V có liên quan trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i C c Văn hoá - Thông tin cơ s th c hi n qu n lý nhà nư c v qu ng cáo trong lĩnh v c mình ph trách; c) Thanh tra Văn hoá - Thông tin có trách nhi m thanh tra, x lý các vi ph m và ph i h p v i các ngành có liên quan gi i quy t các khi u n i, t cáo trong ho t ng qu ng cáo theo thNm quy n quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành. 2. S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các ngành xây d ng qu ng cáo trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; ti p nh n h sơ, ch trì thNm nh và trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n c a t ch c cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài t t i a phương (ph l c 6, 7); th c hi n nhi m v quy nh t i kho n 2 i u 31 Ngh nh s 24/2003/N -CP c a Chính ph ; báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n v B Văn hoá - Thông tin (C c Văn hoá - Thông tin cơ s ) các n i dung sau: a) Văn b n qu n lý nhà nư c v qu ng cáo c a i phương ã ban hành; b) Quy ho ch qu ng cáo c a a phương; c) S lư ng doanh nghi p ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo có tr s trên a bàn, s lư ng doanh nghi p kinh doanh d ch v qu ng cáo trong c nư c có chi nhánh, văn phòng i di n t i a phương; d) S lư ng và ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân kinh doanh ho t ng qu ng cáo nư c ngoài t i a phương; ) S lư ng gi y phép th c hi n qu ng cáo ã c p (c th i v i các phương ti n);
 9. e) Các vi ph m v ho t ng qu ng cáo và k t qu x lý vi ph m trên a bàn. M c5 I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo 2. K t ngày Thông tư này có hi u l c, bãi b nh ng văn b n dư i ây: a) Thông tư s 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 c a B Văn hoá -Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v ho t ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam, Thông tư s 07/1998/TT-BVHTT ngày 05 tháng 12 năm 1998 s a i, b xung i u 5 Thông tư s 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995; b) Các quy nh khác do B Văn hoá - Thông tin ban hành trư c ây trái v i các quy nh t i Thông tư này. 3. Ban hành kèm theo Thông tư này là nh ng bi u m u t ph l c 1 n ph l c 7 th c hi n th ng nh t trong ph m vi toàn qu c g m: ăng ký th c hi n qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính; ơn xin th c hi n qu ng cáo và gi y phép th c hi n qu ng cáo; gi y ti p nh n h sơ xin phép th c hi n qu ng cáo; m u s theo dõi c p phép th c hi n qu ng cáo; ơn ngh và gi y phép thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài. Ph m Quang Ngh ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) CƠ QUAN, T CH C C NG HOÀ XÃ H I CHŨ NGHĨA VI T NAM DOANH NGHI P c l p - T do - H nh phúc S : ...... ĂNG KÝ TH C HI N QU NG CÁO TRÊN M NG THÔNG TIN MÁY TÍNH Kính g i: C c Văn hoá - Thông tin cơ s thu c B Văn hoá - Thông tin 1- Tên cơ quan, t ch c, doanh nghi p ............................................................ a ch ................................... i n tho i:.............. Fax:................................... 2. Ngư i ch u trách nhi m:.................... Ch c v :..............................................
 10. a) ăng ký kinh doanh s :...................do..................c p......................... ngày......... tháng....... năm.......... ( i v i t ch c, doanh nghi p). b) Gi y phép cung c p thông tin trên m ng thông tin máy tính (ICP) ho c Gi y phép l p trang tin i n t (Website), (s ...... cơ quan c p...................... ngày........ tháng........ năm........) c) a ch ph n m m trên Internet h p l , a ch 3- Xin th c hi n các s n phNm qu ng cáo trên m ng thông tin máy tính như sau: STT Tên s n Lư ng th i gian phát qu ng cáo Th i gian phát Ghi chú phNm qu ng cho m t s n phNm qu ng cáo qu ng cáo (tính cáo (tính b ng giây) theo t, ngày) Cam oan ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo, v qu n lý m ng Internet Vi t Nam, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung, hình th c cũng như các v n có liên quan. H sơ g i kèm th c hi n theo quy nh t i i m c kho n 2 M c III Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 c a B Văn hoá - Thông tin. ......,ngày........ tháng.........năm..... CƠ QUAN, T CH C, DOANH NGHI P ĂNG KÝ TH C HI N QU NG CÁO (Ký, h tên, ch c v và óng d u) PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) T CH C, CÁ NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CHŨ NGHĨA VI T NAM S : ...... c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN TH C HI N QU NG CÁO Kính g i: ........................................................................... 1- Tên t ch c (cá nhân) ................................................................................... a ch :.............................. i n tho i:....................... Fax:.............................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ...... do..... c p ngày.... tháng..... năm... 2. H tên ngư i ch u trách nhi m:.....................................................................
 11. Ch c v :............................................................................................................ Ch ng minh thư nhân dân s :.................do công an...........c p ngày................. a ch thư ng trú: ............................................................................................. S i n tho i:.............................................. S Fax: .......................................... 3- Xin th c hi n qu ng cáo: Ghi chú STT Tên s n phNm Phương a Kích thư c, Th i h n qu ng cáo i m s lư ng th c hi n ti n th c qu ng cáo hi n Tôi xin cam đoan ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t v qu ng cáo, các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và ch u trách nhi m v n i dung, hình th c qu ng cáo cũng như các v n đ có liên quan quy đ nh trong gi y phép đư c c p. 4. H sơ g i kèm th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 M c III Thông tư s 43/2003/TT- BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 c a B Văn hoá - Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 24/2003/NĐ-CP. ......, ngày....... tháng...... năm... i di n t ch c, cá nhân (Ký, h tên, ch c v và óng d u) PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) CƠ QUAN C P C NG HOÀ XÃ H I CHŨ NGHĨA VI T NAM S : ....../GP-VHTT c l p - T do - H nh phúc ..., ngày... tháng... năm.... GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO S Văn hóa - Thông tin........................................................................................... - Căn c Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001; - Căn c vào Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo - Căn c Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 c a B Văn hoá Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP; - Xét ơn và h sơ c a: ..............................................................................
 12. a ch : .......................................... n p ngày.............................................. QUY T NNH: i u 1: Cho phép............................................................................... th c hi n qu ng cáo (trên phương ti n c th ) ......................................... Có n i dung............................................................................................... Kích thư c, s lư ng................................................................................. a i m qu ng cáo: ................................................................................ Th i h n: ................................................................................................. i u 2: Sau khi nh n ư c gi y phép này t ch c, cá nhân th c hi n qu ng cáo ph i: 1. Th c hi n úng các n i dung quy nh t i i u 1 c a gi y phép; h t th i h n gi y phép ph i t tháo d s n phNm qu ng cáo. 2. Không ư c chuy n như ng gi y phép dư i b t kỳ hình th c, lý do nào. i u 3: Gi y phép này ư c l p thành 4 (b n) b n (hai b n c p cho ơn v xin phép, hai b n lưu t i cơ quan c p phép). Sau 30 ngày k t ngày ghi trên gi y phép n u ngư i ư c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo không th c hi n thì gi y phép không còn giá tr . (Gi y phép này có giá tr t ngày..... tháng.... năm.... n h t ngày.... tháng.... năm......) Cơ quan c p phép (Ký, h tên, ch c v và óng d u) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) CƠ QUAN C P PHÉP C NG HOÀ XÃ H I CHŨ NGHĨA VI T NAM S : ........../GTN-VHTT c l p - T do - H nh phúc GI Y TI P NH N H SƠ XIN PHÉP TH C HI N QU NG CÁO S Văn hóa - Thông tin ................................................................................. 1. Ti p nh n h sơ c a: (tên t ch c, cá nhân n p h sơ xin phép th c hi n qu ng cáo) ................................................................................................................. a ch :............................................................................................................. i n tho i:................................................ Fax:...............................................
 13. V vi c xin phép th c hi n qu ng cáo (cho s n phNm qu ng cáo)................... ........................ trên (phương ti n qu ng cáo)................................. 2. H sơ g m: a) .................................................................................................................... b) .................................................................................................................... c) .................................................................................................................... H n tr l i k t qu (c p gi y phép ho c không c p) vào ngày.... tháng... năm.... H VÀ TÊN NGƯ I XIN PHÉP ......,ngày......tháng.........năm..... H VÀ TÊN NGƯ I TI P NH N (Ký, h tên, ch c v và óng d u) PH L C 5 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) TÊN CƠ QUAN C P PHÉP S THEO DÕI C P GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO (Năm..............) N i dung các trang ru t: STT T Ngày S n Phương Kích S a Th i Ký ch c, tháng phNm ti n thư c lư ng i m h n nh n cá c p qu ng qu ng qu ng nhân cáo cáo cáo ư c c p 1 2 3
 14. PH L C 6 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) T CH C, CÁ NHÂN S : .......... ƠN NGHN C P GI Y PHÉP THÀNH L P CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N C A T CH C, CÁ NHÂN KINH DOANH DNCH V QU NG CÁO NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Kính g i: (B Vă hoá - Thông tin/U ban nhân dân t nh, thành ph ) I. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài (theo ăng ký kinh doanh t i nư c s t i) ghi rõ tên y , vi t t t c a t ch c, cá nhân ................ ............................................................................................................................ 1. i di n ư c u quy n: ............................................................................... Ch c v : .........................................................Qu c t ch:.................................. a ch thư ng trú: ............................................................................................ 2. Tr s chính: ................................................................................................. i n tho i:...................................Telex:.............................Fax:........................ 3. Ngành ngh kinh doanh chính: ..................................................................... 4. Gi y phép thành l p công ty c a nư c s t i: (ho c s h chi u i v i nhà u tư là cá nhân)
 15. ăng ký t i:........................................................ngày.........tháng........năm........ 5. V n i u l : 6. S tài kho n:.................................................................................................. 7. T i Ngân hàng: II. Chi nhánh, Văn phòng i di n xin thành l p t i Vi t Nam: - Tên y , tên vi t t t c a Chi nhánh, Văn phòng i di n - a i m (t nh, thành ph ) - N i dung ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n - H tên, a ch , qu c t ch, nơi thư ng trú, (s h chi u n u là ngư i t nư c ngoài vào ho c gi y ch ng minh thư nhân dân n u là ngư i Vi t Nam) c a ngư i i di n Chi nhánh, Văn phòng i di n t i Vi t Nam. - S ngư i, trong ó: s ngư i Vi t Nam; s ngư i nư c ngoài (t i a) Th i gian ho t ng c a Chi nhánh, Văn phòng i di n....................... năm Trong quá trình ho t đ ng t i Vi t Nam (t ch c, cá nhân) xin cam đoan ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t v qu ng cáo, các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và n i dung đã đư c quy đ nh trong gi y phép. ......, ngày....... tháng....... năm..... T CH C, CÁ NHÂN XIN PHÉP THÀNH L P CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N (Ký, h tên, ch c v và óng d u) PH L C 7 (Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003) CƠ QUAN C P PHÉP C NG HOÀ XÃ H I CHŨ NGHĨA VI T NAM S : ........../GP.......... c l p - T do - H nh phúc Gi y phép Thành l p chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân Kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài t i vi t nam - Căn c Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;
 16. - Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; - Căn c Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 c a B Văn hoá Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP; - Xét ơn ngh c p gi y phép thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n và h sơ do t ch c, cá nhân............ a ch :.......................... B VĂN HOÁ - THÔNG TIN/U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH ....... QUY T NNH: i u 1: Cho phép.......................................................... thành l p Chi nhánh, Văn phòng i di n t i: ................................................................................... Tên ti ng Vi t, tên giao d ch b ng ti ng nư c ngoài thông d ng: S ngư i Vi t Nam:......................................................................................... S ngư i nư c ngoài: ..................................................................................... N i dung ho t ng: ..................................................................................... Th i gian ho t ng:.............năm, k t ngày... tháng... năm... n... ngày... tháng... năm. i u 2: Sau khi nh n ư c gi y phép này, Chi nhánh, Văn phòng i di n ph i: 1. Th c hi n úng các quy nh ghi trong gi y phép và quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Không ư c thay i, chuy n như ng gi y phép dư i b t kỳ hình th c, lý do nào. i u 3: Gi y phép này ư c l p thành 4 (b n) b n (hai b n c p cho ơn v xin phép, hai b n lưu t i cơ quan c p phép). TH TRƯ NG CƠ QUAN C P PHÉP (Ký, h tên, ch c v và óng d u)
Đồng bộ tài khoản