Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du kịch thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du kịch thành phố Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 289/TT-SVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, như sau: 1. Vị trí và chức năng: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm), các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện mốt số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể
  2. 2 thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: + Văn phòng; + Thanh tra; + Phòng Tổ chức cán bộ; + Phòng Tài chính kế toán; + Phòng Kế hoạch đầu tư; + Phòng Nghiệp vụ văn hoá; + Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình; + Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao; + Phòng Nghiệp vụ du lịch; + Phòng Nghiên cứu phát triển du lịch. - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế và yêu cầu dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.
  3. 3 c) Biên chế: Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định biên chế của Sở. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ VHTTDL; - TT. Thành uỷ; - TT. HĐND TP; - Lưu: VP UBND TP, Sở Nội vụ. Trần Văn Minh
  4. 4
Đồng bộ tài khoản