Thông tư số 46/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư số 46/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 46/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 46/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 46/2000/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2000 HƯ NG D N CƠ CH U TƯ PHÁT TRI N CƠ S H T NG KHU V C D C Ư NG 14 THN XÃ SƠN VÀ HUY N CÁT H I - THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Quy t nh s 253/Q -TTg ngày 23/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư phát tri n cơ s h t ng khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n Cát H i thu c thành ph H i Phòng, B Tài chính hư ng d n như sau: I. PH M VI ÁP D NG: Theo quy nh t i i u 1, Quy t nh s 253/Q -TTg ngày 23/3/2000 c a Th tư ng Chính ph , ph m vi ư c u tư cơ s h t ng quy nh t i Thông tư này bao g m: 1- Khu v c d c ư ng 14, g m 5 xã: H i Thành, Tân Thành, Anh Dũng, Hoà Nghĩa và H p c. 2- Th xã Sơn. 3- Huy n o Cát H i g m: o Cát Bà và o Cát H i. II. QUY NNH V QU N LÝ V N U TƯ T NSNN CHO XÂY D NG, PHÁT TRI N CƠ S H T NG T I KHU V C D C Ư NG 14 THN XÃ SƠN VÀ HUY N O CÁT H I: 1- L p k ho ch v n u tư: Trên cơ s d ki n thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i c giai o n 1999-2003, U ban nhân dân thành ph H i Phòng ngh m c v n Nhà nư c u tư riêng qua ngân sách thành ph khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i. Hàng năm, căn c vào d toán thu ngân sách Nhà nư c c a a bàn khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i ã ư c H i ng nhân dân thành ph H i Phòng duy t và ư c B Tài chính ch p thu n trong d toán ngân sách hàng năm c a thành ph H i Phòng, U ban nhân dân thành ph H i Phòng phân b m c v n Nhà nư c u tư riêng hàng năm qua ngân sách thành ph cho khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i (chi ti t cho t ng công trình u tư và ư c x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính.
  2. Căn c v m c v n u tư hàng năm t ngân sách Trung ương cho khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i, U ban nhân dân thành ph H i Phòng có trách nhi m l p k ho ch s d ng v n u tư theo t ng quý g i B Tài chính (ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý trư c). Trên cơ s k ho ch v n u tư c năm, k ho ch s d ng v n t ng quý do a phương l p và kh năng c a ngân sách Trung ương t ng th i i m, B Tài chính xác nh và thông báo k ho ch c p v n hàng quý cho U ban nhân dân thành ph H i Phòng. S v n Nhà nư c u tư cho khu v c d c dư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i qua ngân sách thành ph ư c xác nh trên cơ s d toán s thu ngân sách hàng năm trên a bàn khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i (không k các kho n thu không giao trong cân i ngân sách như các kho n ghi thu v h c phí, vi n phí, vi n tr , óng góp c a dân...) và ư c xem xét l i vào năm sau trên cơ s s thu th c t năm trư c i u ch nh k ho ch u tư v n năm sau, trư ng h p s th c thu vư t hay h t so v i d toán thu u năm thì ph n chênh l ch s ư c i u ch nh vào d toán v n u tư năm sau. S v n u tư này ư c xác nh là ph n b sung có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho thành ph , không tính vào nhi m v chi c a ngân sách a phương. Riêng năm 2000, m c v n u tư t ngân sách Trung ương cho khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i s ư c tính c s v n u tư tương ng v i s thu ngân sách nhà nư c trên a bàn khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i năm 1999. 2- Trình t , th t c phương th c c p phát, ch báo cáo, quy t toán và qu n lý v n u tư: Theo k ho ch s d ng v n u tư c năm và hàng quý ư c U ban nhân dân thành ph phê duy t, B Tài chính (ngân sách Trung ương) c p v n cho các công trình u tư ư c duy t qua ngân sách thành ph H i Phòng. M i kho n v n ngân sách Trung ương c p cho khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i qua ngân sách thành ph ch s d ng cho m c ích xây d ng các cơ s h t ng và ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. S v n u tư cho khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i qua ngân sách thành ph ư c ph n ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình u tư khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i (g m c ngu n v n huy ng khác). Hàng quý, thành ph có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n u tư xây d ng, c p phát v n cho t ng công trình, cu i năm báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư) k t qu th c hi n c năm.
  3. 3- Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát và quy t toán ngu n kinh phí u tư t ngân sách Nhà nư c cho u tư cơ s h t ng khu v c d c ư ng 14, th xã Sơn và huy n o Cát H i ph i th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t NSNN. III. T CH C TH C HI N: Căn c vào n i dung hư ng d n nêu trên, ngh U ban nhân dân thành ph H i Phòng ch o các ban ngành liên quan th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản