Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
75
lượt xem
4
download

Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 46/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T I NĂM 2009. Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y, Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh m c b sung thu c thú y, v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ t I năm 2009. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ,Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch -B Nông nghi p & PTNT; - Lưu VT, C c Thú y. Di p K nh T n
 2. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T I NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Thông tư s 46/2009/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) I. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y A/ DANH M C B SUNG THU C THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. HÀ N I 1. Công ty c ph n Dư c và v t tư thú y(HANVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/Th tích Công d ng chính S đăng ký gói 1. Penicillin G procain Penicillin G procain L 3 tri u UI Tr b nh đóng d u, viêm vú, viêm đư ng ti t ni u, viêm TW-X2-179 móng, viêm da, viêm kh p. 2. HAN-Spicol Spiramycin, Colistin Túi, Lon 20; 50; 100g; 1; 5kg Tr nhi m khu n đư ng tiêu hoá, hô h p trên bê, nghé, dê, TW-X2-180 c u, l n, gia c m. 3. Hansone Florfenicol, Oxytetracyclin Chai 20; 50; 100ml Tr viêm ru t, PTH, THT, viêm ph i, viêm t cung, viêm TW-X2-181 đư ng ti t ni u trên ng a, trâu, bò, l n, dê, c u, chó, meo, gia c m. 2. Công ty C ph n thu c thú y Trung ương 5(FIVEVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/Kh i lư ng Công d ng chính S đăng ký gói 1. Five-Streptomycin Streptomycin L 1g; 5g; 50 g Tr THT, viêm ph i, sinh d c, ti t ni u, viêm ru t, phân TW5-60 sulfate tr ng l n con 2. Five –Anagin C Analgin, L 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500ml; Gi m đau, h s t. TW5-61 1l Vitamin C 3. Five-Penicillin Penicillin G L 1.000.000 UI Tr đóng d u son, viêm ph i, lepto, nhi t thán, tetanos, TW5-63 postassium viêm vú, viêm đư ng sinh d c, ti t ni u. 5.000.000 UI 50.000.000 UI 4. Five Tylosin Tylosin tartrate Gói 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500g; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i tylosin gây ra TW5-64 1kg trên l n. 3. Công ty TNHH Năm Thái
 3. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/Th tích Công d ng chính S đăng ký gói 1. Tylosin tartrate Tylosin tartrate Gói 10; 20; 50; 100; 200; 500g; 1; Tr b nh đư ng hô h p do vi khu n Mycoplasma gây ra NT-58 98% 2; 5kg gia súc, gia c m 2. Streptomycin Streptomycin sulphate L 10; 20; 50; 100; 500ml Tr nhi m khu n do vi khu n m n c m v i streptomycin NT-59 sulphate gây ra gia súc, gia c m 3. Penicillin Penicillin potassium L 10; 20; 50; 100; 500ml Tr nhi m khu n do vi khu n gram(+) m n c m v i NT-60 potassium Penicillin gây ra gia súc, gia c m 4. Công ty c ph n Vi t Anh TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/Th tích Công d ng chính S đăng ký gói 1. Chloterason Doxycycline HCL Chai 10, 20, 50, 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, d dày ru t do vi khu n VA-9 nh y c m v i Doxycycline 2. Coli-500 Colistin sulphate, Túi, lon 10, 20, 50, 100, 500g; 1kg Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Colistin, VA-65 Trimethoprim Trimethoprim 3. Via.cox Toltral Toltrazuril L 10, 20, 50, 100, 500ml; 1 lít Tr c u trùng gà VA-66 4. Đ c tr E.coli sưng Flumequine Chai 10, 20, 50, 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Flumequine VA-67 phù đ u 5. Via. Costrim Oxytetracycline, Túi, lon 10, 20, 50, 100, 500g; 1kg Tr nhi m trùng đư ng hô h p do vi khu n nh y c m v i VA-68 Sulfadimidine Oxytetracycline, Sulfadimidine 6. Viatril Enrofloxacine base Chai 10, 20, 100ml Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Enrofloxacine VA-69 7. Via.doxy-200 Doxycycline base Túi, lon 10, 20, 50, 100, 500g; 1kg Tr nhi m khu n đư ng hô h p, d dày ru t do vi khu n VA-70 nh y c m v i Doxycycline 5. Công ty C ph n thu c Thú y Xanh( Greenvet Co., Ltd) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/Th tích Công d ng chính S đăng ký gói 1. Tylandox Doxycycline, Túi, Bao 100; 500g; 1; 5; 10kg Tr viêm d dày-ru t, đư ng hô h p trên bê, l n, c u, gia GRV-42
 4. Tylosin c m. 2. Coxy-Q Sulfaquinoxaline, Túi, Bao 100; 500g; 1; 5; 10kg Tr E.coli và c u trùng trên gà. GRV-43 Trimethoprim 6. Công ty TNHH thu c Thú y Bình Minh TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i Công d ng chính S đăng ký gói lư ng 1. BM-Enroject Enrofloxacine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p trên trâu, bò, heo; nhi m trùng ti t ni u BM-73 trên chó. 2. BM-Enfloral Enrofloxacine Chai 100; 250; 500ml; 1lít Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p, ti t ni u, nhi m trùng v t BM-74 thương trên bê, nghé, dê, c u, l n, gia c m. 3. BM-Amcoxin Ampicillin, Colistin Túi, Lon 5; 10; 20; 50; 100; Tr tiêu ch y, viêm ru t, viêm ph i, viêm ph qu n trên bê, nghé, BM-75 250; 500g; 1kg dê non, c u non, l n, gia c m. 4. BM-Amoral Amoxicillin Túi, Lon 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm kh p, nhi m trùng ti t ni u, nhi m trùng BM-76 250; 500g; 1kg huy t, thương hàn trên trâu, bò, heo, gia c m. 5. BM-TTC Norfloxacin Chai 100; 250; 500ml; 1lít Tr nhi m khu n d dày ru t, hô h p, ti t ni u do vi khu n nh y BM-77 c m v i Norfloxacin gây ra trên bê, nghé, l n, dê non, c u non, gia c m 7. Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn(RTD) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng ký đóng gói 1. RTD-Amcinvet Ampicillin, Gói 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; Tr b nh đư ng tiêu hóa do vi khu n nh y c m v i RTD-159 Erythromycin 10kg Ampicillin, Erythromycin trên gia c m 2. Anti-CCRD Doxycycline, Túi, gói 10; 20; 50; 100;200; 500g; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa, hô h p do vi khu n RTD-160 1kg nh y c m v i Doxycycline, Tylosin gây ra trên trâu bò, Tylosin c u, dê, l n và gia c m 3. Gentadox 200WS Gentamycin, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; Tr b nh đư ng tiêu hóa, đư ng hô h p do vi khu n RTD-161 Doxycycline nh y c m v i Gentamycin, Doxycycline trên gia súc, 1; 2; 5; 10; 20kg gia c m 4. RTD-Neocovet Colistin, Túi 5; 10; 20; 50; 100; 500g; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa do vi khu n nh y c m RTD-162 v i Colistin, Neomycin gây ra trên bê, l n và gia c m Neomycin 1; 2; 5; 10; 20kg 8. Công ty TNHH thu c thú y Vi t Nam( Pharmavet Co., Ltd)
 5. TT Tên thu c Ho t ch t D ng đóng Kh i lư ng/Th tích Công d ng chính S đăng ký chính gói 1. Pharma-flor Florfenicol Gói 20; 50; 100; 500g; 1; 2; 5; Tr b nh đư ng hô h p do vi khu n nh y c m v i Florfenicol gây Phar-84 10kg ra trên l n 2. Pharm-cox G Toltrazuril Chai 10; 20; 50; 100;250; 500ml; 1l Tr b nh c u trùng gà Phar-85 3. Ery-pharm Tetracyclin, Túi 5;10; 20; 50; 100;250; 500g; Tr viêm đư ng hô h p do vi khu n nh y c m v i Tetracyclin, Phar-86 Erythromycin Erythromycin gây ra trên gà, th . 1; 2; 5kg 4. Ampi-pharm Ampicillin , Túi 5;10; 20; 50; 100;250; 500g; Tr b nh đư ng tiêu hóa do vi khu n nh y c m v i Ampicillin, Phar-87 Erythromycin Erythromycin trên gia c m 1; 2; 5kg HƯNG YÊN 9. CÔNG TY TNHH NAM DŨNG TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng ký đóng gói 1. Tylosin Tylosin Gói, Túi 10; 20;50;100g; 1kg Phòng, tr b nh đư ng hô h p ND-33 T NH BÌNH DƯƠNG 10. Công ty TNHH thương m i s n xu t thu c thú y thu s n Minh Dũng TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng ký đóng gói 1. MD antibiotic TD Enrofloxacine base Chai, l 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i HCM-X22-181 Enrofloxacine trên trâu, bò, l n, chó 11. Công ty liên doanh TNHH Anova TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng ký đóng gói 1. Nova Coli.Coli Colistin Gói, Túi, 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Colistin và LD-AB-152 H p 500g; 1; 5; 10; 25kg Trimethoprim trên bê, nghé, heo, dê non, c u non, gia Trimethoprim c m, th . 2. Nova Ampi.col Ampicillin, Gói, Túi, 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá trên gia c m. LD-AB-153 H p 500g; 1; 5; 10; 25kg Colistin 3. Nova-coc 2,5% Toltrazuril Chai 20; 50; 100; 300; 500ml; Tr c u trùng trên gia c m. LD-AB-154 1l
 6. 4. Nova-Doxy Doxycycline Gói, Túi, 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá, hô h p trên bê, nghé, dê, LD-AB-155 300WSP H p 500g; 1; 5; 10; 20kg c u, heo, gia c m. 5. Nova-Amox LA Amoxicillin ng, Chai, 10; 20; 50; 100; 300; Tr nhi m trùng tiêu hoá, hô h p, nhi m trùng ti t ni u, LD-AB-156 L 500ml; 1lít viêm da, viêm mô m m trên trâu, bò, heo, c u, chó, mèo. trihydrate 6. Nova-Flor 10% Florfenicol Chai, Can 20; 50; 100; 300; 500ml; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Florfenicol gây ra LD-AB-157 1lít trên gia c m. 7. Nova-Genta.Amox Gentamycine, ng, Chai, 10; 20; 50; 100; 300; Tr viêm ph i, tiêu ch y, viêm t cung , viêm ru t do vi LD-AB-158 Amoxicillin L 500ml; 1lít khu n ,viêm vú trên ng a, trâu, bò, dê, c u, heo. 8. Nova-Linco Inj Lincomycin ng, Chai, 10; 20; 50; 100; 300; Tr viêm ph i, viêm ru t tiêu ch y, viêm kh p, nhi m trùng LD-AB-159 L 500ml; 1lít máu trên trâu, bò, heo, dê, c u, gia c m. 9. Nova-Cefur Ceftiofur ng, Chai, 10; 20; 50; 100; 300; Tr nhi m trùng hô h p trên heo. LD-AB-160 L 500ml; 1lít 10. Nova-Amox 50% Amoxicillin Gói, H p, 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hoá, nhi m trùng sinh d c-ti t LD-AB-161 Túi, Bao 500g; 1; 5kg ni u trên gia c m, heo. T NH TÂY NINH 12. Công ty TNHH s n xu t thương m i A.S.T.A TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng đóng gói ký 1. Astryl Enrofloxacin Chai 5; 10; 50; 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Enrofloxacin gây ra ASTA-25 trên trâu, bò, heo. 2. Sep-ro Sulfamethoxypyridazine, Chai 5; 10; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p, ti t ni u, tiêu hoá trên trâu, bò, heo, ASTA-26 c u. Trimethoprim 3. Thiam.Sone Thiamphenicol, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr PTH, THT, viêm ph i, viêm ru t tiêu ch y, s t b ăn không ASTA-27 rõ nguyên nhân, viêm kh p, đau móng, viêm đư ng ti t ni u, Oxytetracycline viêm t cung, viêm vú trên trâu, bò, heo, c u, chó, mèo, gia c m. 4. Doxy-sone Florfenicol, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr thương hàn, viêm ph i, viêm ru t, viêm t cung, viêm vú, ASTA-28 THT, viêm kh p, sưng phù đ u, các trư ng h p b ăn không Doxycycline rõ nguyên nhân trên trâu, bò, heo, dê, c u. THÀNH PH C N THƠ 13. Công ty C ph n SXKD v t tư và thu c Thú y(VEMEDIM)
 7. TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S Đăng ký đóng gói 1. Colamp Ampicillin trihydrate, Chai, ng 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Ampicillin, CT-337 Colistin sulfate 500ml Colistin. 2. Vimelinspec Lincomycin(HCL), Gói, h p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; Tr nhi m khu n do vi khu n Mycoplasma gây ra. CT-338 Spectinomycin sulfate xô, bao 500g; 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 15; 20; 25; 50kg B/ DANH M C B SUNG THU C THÚ Y NH P KH U AUSTRALIA 1. Công ty Jurox Pty Limited TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/ Công d ng chính S đăng ký gói th tích 1. Moxylan LA Amoxycillin Chai 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên bò, heo, c u, chó, mèo JPL-1 trihydrate 2. Erymicin 200 Erythromycin Chai 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên bò, heo, c u. JPL-2 3. Moxylan RTU Amoxycillin Chai 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên bò, heo, c u, chó, mèo. JPL-5 trihydrate UNITED STATES OF AMERICA 1. Công ty Fort dodge Animal Health TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th Công d ng chính Nư c s n S đăng ký đóng gói tích xu t 1. Proheart SR-12 injection Moxidectin L 10ml Tr b nh giun tim cho chó Australia FDA-20 THAILAND 1. Công ty Nova Medicin Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Mutalin 10% premix Tiamulin Bao 1kg; 5kg Tr h ng l và hô h p trên l n NMC-1 2. Mutalin 20% Injection Tiamulin L 100; 250ml Tr b nh đư ng ru t, viêm kh p và hô h p trên l n NMC-2
 8. 3. Novamoxine 500F Amoxicillin Bao 100; 250; 500g; 1;5kg Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m vơi Amoxicillin trên l n, NMC-3 trihydrate gà 4. Novafos Butafosfan, B12 L 100ml; 250ml Cung c p vitamin, P h u cơ kích thích s bi n dư ng NMC-4 5. Lincospecs Lincomycin, L 100ml; 250ml Tr các b nh do vi khu n gây ra nh y c m v i Lincomycin, NMC-5 Spectinomycin Spectinomycin gây ra trên bê, nghé, l n. 2. Công ty NutriChems Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Enrotyl-100 Enrofloxacin Chai 200; 250; 500ml; 1lít; Tr b nh do vi khu n nh y c m nh y c m v i Enrofloxacin trên NCT-3 1,5lít. gia c m TAIWAN 1. Công ty Kaimight Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th Công d ng chính S đăng ký đóng gói tích 1. Biconex-100 Lincomycin HCl, Túi, Lon 150g; 750g Tr viêm ru t, b nh l , viêm kh p, viêm ph i trên l n; tr b nh KCPT- 8 Spectinomycin sulfate hô h p mãn tính (CRD), viêm túi khí trên gà. KOREA 1.Công ty Samyang Anipharrm Co., Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th Công d ng chính S đăng ký đóng gói tích 1. Coccidon susp Toltrazuril L 100ml Tr b nh tiêu ch y do c u trùng gây ra trên l n con. SPC-18 2. Coccilock sol Toltrazuril L 500ml Tr c u trùng trên gia c m. SPC-19 II/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y. A/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C. HÀ N I 1. Công ty C ph n dư c và v t tư thú y(HANVET) TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng gói Th tích/ Kh i lư ng Công d ng chính S đăng ký 1. Hantox-200 Deltamethrin Chai 50; 100ml; 1; 5 lít Tr ngo i kí sinh trùng TW-X2-178 B/ DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HOÁ CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U.
 9. NETHERLANDS 1. Công ty Intervet International B.V TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Porcilis PCV Porcine Circovirus type 2 Chai 20ml(10li u); 50ml(25li u) Phòng b nh còi c c do Porcine Circovirus IT-151 100ml(50li u);200ml(100li u); type 2 gây ra trên l n 500ml(250li u) FRANCE 1. Công ty Vetoquinol Veterinaire Pharmaceutique TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i lư ng/th Công d ng chính S đăng ký gói tích 1. Calmivet Inj Acepromazine base, benzyl alcohol, L 50,100ml Phòng và tr tri u ch ng nôn m a do v n VQ-39 carbonate sodium chuy n; an th n 2. Kynoselen Disodic adenosine triphosphate, L 50,100ml Tr các b nh suy như c v cơ, dinh dư ng VQ-40 andydrous sodium selenite, kém trâu bò, l n, chó mèo heptaminol HCL, Mg, K, Vitamin B12 2. Công ty Laboratories CEETAL TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Agri’Germ 2000 Glyoxal, Formaldehyde, Chai, Can 1; 5; 10; 20; 220l Sát trùng chu ng tr i chăn nuôi. LCE-1 Glutaraldehyde, Dimethyl dececyl ammonium chloride SPAIN 1. Công ty Laboratorios Hipra, S.A TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Gestavet Serum gonadotrophin, L L 1li u + l 5ml nư c pha; Gây đ ng d c và r ng tr ng trên heo. HP-37 Chorionic gonadotrophin L 5 li u + l 25ml nư c pha UNITED KINGDOM
 10. 1. Công ty Special T Products Ltd TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th tích Công d ng chính S đăng ký đóng gói 1. Oxytoxin-10 Inj Oxytoxin Chai 10; 20; 50; 100ml Kích thích đ , tr sót nhau, kém s a trên SPT-9 bò, dê, c u, heo, l a. AUSTRALIA 1. Công ty Jurox Pty Limited TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Kh i Công d ng chính S đăng ký gói lư ng/th tích 1. Juramate P Cloprostenol Chai 20ml Dùng kích thích đ trên heo JPL-3 2. Juramate Cloprostenol Chai 20ml; 50ml Giúp lên gi ng, kích đ , k t h p đi u tr viêm t cung trên bò, ng a. JPL-4 UNITED STATES OF AMERICA 1. Công ty Fort dodge Animal Health TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/th Công d ng chính Nư c s n S đăng đóng gói tích xu t ký 1. Poulvac Bursa F VB 77 Virus Gumboro L 500; 1.000; 2.000; Phòng b nh Gumboro trên gà. Brazil FDA-19 5.000; 10.000 li u
 11. III. DANH M C THU C THÚ Y THAY Đ I TÊN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÀ N I 1. Công ty C ph n thu c thú y Trung ương 5(FIVEVET) TT Tên thu c cũ Tên thu c m i S đăng ký 1. Five - amcoli Five-E.C.S.09 TW5-9 2. Five- Colivet Five-AC.15 TW5-15 3. Five Ugavit Five-T.C.17 TW5-17 4. Five-ecomycin Five-E.C.23 TW5-23 5. Five-diare Five-DHT TW5-25 2. Công ty c ph n thu c thú y Vi t Anh TT Tên thu c cũ Tên thu c m i S đăng ký 1. Viaenro - 10 inj Via Quino-10 VA-7 2. Vitamin B1 2,5% Via.Vitamin B1 VA-11 3. Viampicin Via.Antibio VA-26 THÀNH PH H CHÍ MINH 3. Công ty c ph n Sàigòn V.E.T TT Tên thu c cũ Tên thu c m i S đăng ký 1. Penicain L.A Penicain HCM-X2-202 THÀNH PH C N THƠ 4. Công ty C ph n SXKD v t tư và thu c Thú y(VEMEDIM) TT Tên thu c cũ Tên thu c m i S đăng ký 1. Vitaperos Multi-Vitamin CT-65
Đồng bộ tài khoản