intTypePromotion=3

Thông tư số 48-BT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 48-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 48-BT về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghệp ra trường do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 126-CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghệp ra trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 48-BT

  1. B TRƯ NG T NG THƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T KÝ NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-BT Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 1982 THÔNG TƯ B TRƯ NG T NG THƯ KÝ S 48-BT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1982 HƯ NG D N VI C TH C HI N QUY T NNH S 126-CP NGÀY 19-3-1981 C AH I NG CHÍNH PH V CÔNG TÁC HƯ NG NGHI P TRONG TRƯ NG PH THÔNG VÀ S D NG H P LÝ H C SINH PH THÔNG CÁC C P T T NGHI P RA TRƯ NG Ngày 19-3-1981, H i ng Chính ph ã ra Quy t nh s 126-CP v công tác hư ng nghi p trong trư ng ph thông và s d ng h p lý h c sinh ph thông các c p t t nghi p ra trư ng. Thông tư này hư ng d n vi c th c hi n quy t nh nói trên như sau: A. Các ngành, các c p c n ph bi n ngay Quy t nh s 126-CP và các Thông tư hư ng d n t i toàn th cán b , ng viên và toàn dân. Yêu c u c a vi c ph bi n là làm cho m i t ch c và m i ngư i nh n th c úng n t m quan tr ng và trách nhi m c a cá nhân, ơn v mình i v i công tác hư ng nghi p cho h c sinh và s d ng h p lý s h c sinh t t nghi p các trư ng ph thông. Ngoài vi c t ch c ph bi n trong các cu c h p, các cơ quan báo chí và phát thanh, truy n hình c n có chương trình ph c v công tác hư ng nghi p cho thanh niên h c sinh. B. Cùng v i vi c tuyên truy n, ph bi n quy t nh, các ngành, các c p có trách nhi m th c hi n nh ng vi c sau ây: 1. B Giáo d c Ti n hành nh ng công tác c n thi t nh m chuNn b cho h c sinh v các m t tư tư ng, tình c m, k năng bi t cách ch n ngh , c th là: a) Nâng cao ch t lư ng d y và h c các b môn văn hoá và k thu t ph thông theo phương hư ng cơ b n, tinh gi n, sát v i th c ti n, t o cho h c sinh k năng c n thi t và ý th c s n sàng tham gia lao ng s n xu t theo yêu c u phát tri n kinh t và ngành ngh c th c a t ng a phương; b) T ch c cho h c sinh lao ng s n xu t, nh m nâng cao hi u qu giáo d c, và áp ng nhu c u lao ng c a các ngành ngh ph bi n a phương; c) Có k ho ch gi i thi u nh ng hi u bi t c n thi t v các ngành ngh chính trong xã h i, nh t là các ngành ngh ang c n phát tri n, ho c m i nh ng ngư i s n xu t gi i t i báo cáo, cho h c sinh tham quan m t s cơ s s n xu t;
  2. d) Ph i h p v i các ngành liên quan biên so n m t s tài li u thi t th c v giáo d c lao ng, k thu t theo tinh th n hư ng nghi p trong hè 1982 - 1983 t ch c ph bi n t i hi u trư ng và giáo viên. e) Có k ho ch ào t o và b i dư ng i ngũ giáo viên d y k thu t, hư ng nghi p và hư ng d n lao ng cho các trư ng ph thông; g) Có ch trương, bi n pháp thi t th c v n ng các ngành và nhân dân xây d ng cơ s v t ch t th c hành k thu t, lao ng s n xu t cho các trư ng; xây d ng thí i m các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p c p huy n, ti n t i xây d ng các c m xã; h) C i ti n cách ánh giá, tuy n ch n h c sinh theo ư ng l i c i cách giáo d c và theo tinh th n hư ng nghi p. i) Ph i h p v i các ngành liên quan t ch c các trư ng, l p năng khi u; có k ho ch phát hi n, tuy n ch n, b i dư ng và ào t o nh ng h c sinh th c s có năng khi u v các môn khoa h c, ngh thu t, k thu t... thành nh ng ngư i tài gi i c a t nư c; k) Hư ng d n các trư ng thành l p ban hư ng nghi p theo i u l nhà trư ng ph thông; l) Có k ho ch ch o i n hình m t huy n (qu n) và t ng k t, nhân i n hình các năm sau. 2. B i h c và trung h c chuyên nghi p, T ng c c D y ngh . a) C i ti n vi c tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và công nhân k thu t nh m ch n ư c nh ng h c sinh có h ng thú i v i ngh nghi p, có s chuNn b t t i v i ngành h c ã ch n (năng l c, h c l c, s c kho , ý th c ph c v ); trong ó, chú ý thích áng n nh ng i tư ng ào t o cho a phương; b) Ph i h p v i ngành giáo d c ch o và hư ng d n các a phương xây d ng các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; trư c m t, xây d ng ư c các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p huy n; c) Ch o và hư ng d n các trư ng trong ngành giúp các trư ng ph thông: - Cung c p tài li u gi i thi u các ngành ngh ang ào t o các trư ng chuyên nghi p, d y ngh . - T ch c nh ng ngày "m c a trư ng" h c sinh ph thông có d p ư c vào trư ng chuyên nghi p làm quen v i nh ng ngành ngh ào t o trong trư ng. - Tri t s d ng cơ s v t ch t và i ngũ cán b k thu t c a trư ng do ngành qu n lý vào vi c giúp các trư ng ph thông làm công tác hư ng nghi p và d y ngh cho h c sinh ã t t nghi p ph thông.
  3. d) Giúp nh ng nơi có i u ki n (qu n, huy n và nh ng cơ s có ngh truy n th ng) m các l p d y ngh dài h n ho c ng n h n v i hình th c t ch c thích h p thu hút ông o h c sinh ã t t nghi p ph thông các c p vào h c ngh ; xây d ng chương trình, biên so n tài li u và các quy ch ào t o, c p gi y ch ng nh n t t nghi p và có k ho ch s d ng sau khi t t nghi p. 3. B Văn hoá, B Y t , T ng c c Th d c th thao. a) Ph i h p v i B giáo d c trong vi c ào t o, b i dư ng giáo viên d y các môn nh c, ho , ngh thu t, th d c th thao; b) T n d ng các câu l c b , các phương ti n thông tin, báo chí do ngành qu n lý ph c v công tác hư ng nghi p cho h c sinh; c) Huy ng các cơ s s n xu t v t ch t c a ngành ph c v cho công tác hư ng nghi p và d y ngh cho h c sinh. 4. Các B thu c kh i kinh t , các cơ s s n xu t. a ) Tham gia làm công tác hư ng nghi p cho h c sinh ang h c các trư ng ph thông, c th là: - Ch o các ơn v cơ s thu c ngành l p k ho ch nh n và hư ng d n h c sinh các trư ng ph thông lân c n tham quan và tham gia s n xu t. Có th cho tham gia m t s công vi c lao ng ơn gi n ngoài dây chuy n, d n d n cho h c sinh l n tu i ư c tham gia lao ng m t s khâu ch y u trong dây chuy n s n xu t. Chú ý giáo d c và b o m an toàn lao ng cho h c sinh. C cán b k thu t ho c ngư i s n xu t gi i d y k thu t, hư ng d n th c hành và gi i thi u v ngh nghi p cho h c sinh. Cơ s s n xu t tr ti n b i dư ng d y thêm gi cho các cán b này theo ch hi n hành i v i giáo viên t ng c p h c ph thông. - Có k ho ch giúp v t tư, thi t b k thu t l p các xư ng trư ng ho c các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p dùng chung cho các trư ng trong c m h c sinh t i th c hành k thu t, lao ng s n xu t. - Có k ho ch u tư, xây d ng t ng bư c cơ s d y ngh trong ơn v s n xu t v i nhi m v trư c m t là hư ng d n h c sinh ph thông v a th c hành k thu t, v a tr c ti p tham gia lao ng s n xu t theo k ho ch c a nhà máy, nông trư ng, h p tác xã... ti n t i m r ng các cơ s này thành các trư ng d y ngh , s c thu nh n h c sinh t t nghi p ph thông các c p c a a phương vào h c ngh . T t c nh ng vi c làm nêu trên c n ư c th hi n trong b n h p ng ký k t hàng năm gi a cơ s s n xu t và trư ng ph thông k t nghĩa. b) Tham gia b i dư ng k thu t (d y ngh ) và s d ng h p lý h c sinh ph thông t t nghi p ã ra trư ng.
  4. - Gi i thi u và hư ng d n ngh nghi p dư i hình th c kèm c p cho nh ng h c sinh s ư c b trí vào các công vi c gi n ơn c a ơn v s n xu t như c y, cày, an mây tre, chăn nuôi gia súc, ươm gi ng và b o v th c v t... - Các h p tác xã nông nghi p, th công nghi p dư i s hư ng d n c a huy n, t ch c các l p d y ngh ơn gi n như m c, n , may, thêu, k toán, th ng kê, qu n l lao ng, i trư ng s n xu t, s a ch a cơ khí và dùng gia ình... cho nh ng h c sinh n m trong k ho ch ào t o thành ngư i lao ng k thu t c a cơ s s n xu t. - T n d ng cơ s v t ch t, k thu t và i ngũ cán b , k thu t c a cơ s s n xu t và c a các trư ng d y ngh do ngành qu n lý m l p ào t o công nhân k kthu t v các ngành ngh c n thi t cho nhu c u phát tri n k inh t và d ch v c a a phương. - Có k ho ch ti p nh n và s d ng h p lý s h c sinh ã t t nghi p ph thông. i v i s ã ư c hư ng nghi p có h th ng ho c ã ư c h c ngh thì v a c n s d ng h p lý, v a c n t ch c các t b túc k thu t nh m nâng tay ngh cho h và b i dư ng h thành nh ng cán b qu n lý, cán b k thu t ch ch t cho ơn v s n xu t. th c hi n t t hai lo i vi c trên, ơn v s n xu t c n ghi các ho t ng hư ng nghi p và d y ngh cho h c sinh ph thông thành các ch tiêu c th trong k ho ch phát tri n s n xu t hàng năm c a ơn v s n xu t; t n d ng các ph li u, ph phNm c a ơn v s n xu t dùng cho vi c h c t p lao ng c a h c sinh mà v n b o m ư c hi u qu kinh t c a ơn v s n xu t. 5. Các cơ quan qu n lý t ng h p a) U ban K ho ch Nhà nư c các c p ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm v nhu c u lao ng các ngành ngh cho t ng a phương ho c t ng khu v c trong c nư c, k ho ch phân b và i u ch nh lao ng trong a phương ho c gi a các a phương, các khu v c kinh t khác nhau trong c nư c các ngành liên quan có cơ s xây d ng k ho ch hư ng nghi p cho h c sinh và v n ng h c sinh i xây d ng các vùng kinh t m i; hư ng d n các ngành, các c p l p k ho ch qu n lý và s d ng h p lý s h c sinh ph thông ã ra trư ng... b) B Lao ng ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng các ch và chính sách ưu tiên tuy n d ng vào các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c nh ng h c sinh ã ư c hư ng nghi p ho c ã t t nghi p các trư ng d y ngh do a phương t ch c; hư ng d n thi hành các ch chính sách khuy n khích thanh niên, h c sinh th c hi n k ho ch phân b lao ng trong c nư c, ch b o h lao ng cho h c sinh ph thông khi tham gia lao ng hay h c vi c trong các cơ s s n xu t. c) B Tài chính ph i h p v i các ngành liên quan hư ng d n các ngành, các a phương làm d trù ngân sách, kinh phí dùng cho công tác hư ng nghi p, như kinh phí mua s m thi t b k thu t xây d ng các xư ng trư ng ho c các trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, v t tư nguyên li u dùng cho vi c v a h c t p v a s n xu t c a h c sinh, ch thù lao cho cán b k thu t tham gia hư ng d n k thu t hay d y ngh cho h c sinh, ch cho các trư ng ho c l p d y ngh a phương vay v n m r ng cơ s d y ngh và phát tri n s n xu t, ch s d ng ti n thu nh p do h c sinh lao ng s n xu t ư c và ti n h c phí c a h c sinh h c ngh vào vi c tr thù lao cho giáo viên ho c các chi phí c n thi t cho vi c h c ngh c a h c sinh...
  5. 6. U ban nhân dân các c p: a) Ch o các ngành trong a phương th c hi n t t nh ng công vi c ã giao cho các ngành. b) Ch trì s ph i h p gi a các ngành, b o m xây d ng và th c hi n k ho ch v hư ng nghi p theo Quy t nh s 126-CP và theo n i dung Thông tư này. 7. oàn th các c p có k ho ch ph i h p v i ngành giáo d c tuyên truy n và hư ng d n làm cho oàn viên thu c oàn th mình và m i ngư i có quan ni m úng n, nh n rõ trách nhi m i v i vi c giáo d c, chuNn b ngành ngh cho h c sinh. oàn thanh niên c ng s n H chí Minh làm nòng c t trong vi c tuyên truy n v nh ng ngành ngh ang c n phát tri n, t ch c ho t ng câu l c b l a ch n ngh nghi p tương lai, t ch c nh ng bu i g p g gi a nh ng h c sinh v i nh ng ngư i lao ng, s n xu t gi i và v n ng thanh niên, h c sinh ra trư ng s n sàng i xây d ng các nông trư ng và các vùng kinh t m i. C. ph i h p hành ng trong công tác hư ng nghi p và s d ng h c sinh ph thông t t nghi p, B Giáo d c có trách nhi m xây d ng án trình H i ng B trư ng thành l p h th ng t ch c hư ng nghi p và s d ng h c sinh t t nghi p ph thông Trung ương và a phương, v i nhi m v c th là: - Ph i h p các ngành xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch 5 năm và phân công, phân nhi m c th cho t ng ngành trong vi c giúp các trư ng ph thông làm công tác hư ng nghi p và s d ng h p lý h c sinh t t nghi p ph thông. - Hư ng d n, ôn c và ki m tra các trư ng h c, các cơ s s n xu t, các ngành trong vi c th c hi n Quy t nh s 126-CP c a H i ng Chính ph . Nguy n H u Th ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản