intTypePromotion=1

Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
117
lượt xem
11
download

Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT/BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   h u û  s¶n  è  01/1998/TT­B T S  n g µ y  19 th¸ng 02 n¨ m  1998  Ò   BT s v vi Ö c s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ó m  c ñ a T h « n g  t s è  04 T T/B V N L T S   m n g µ y  10/10/1996 c ñ a B é  T h u û  s¶n h í ng d É n thi µ n h   g h Þ  ® Þ n h   è  48/C P n g µ y 12   h N s th¸ng 8 n¨ m  1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h C ® trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi  thu û  s¶n Ngµy 12/8/1996, ChÝnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 48/CP    quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n.  Ngµy  10/10/1996,Bé  û    Thu s¶n  ∙  ã  ® c Th«ng   è  TT/BVNLTS  íng dÉn    ts 04  h  thi hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  48/CP. Sau  h¬n m ét n¨m  thùc hiÖn Th«ng t  04   TT/BVNLTS,  é  û  B Thu s¶n  Êy  Çn  öa  æi  ét  è  iÓ m   ¹ ®iÓ m   phÇn    th c s ® m s® ti  5  I cña Th«ng   TT/BVNLTS    ¶m   t04  ®Ó ® b¶o  Ýnh  Èn    ña  Ëtng÷  t chu x¸cc thu   ph¸p  lý vµ      bæ sung  ét  è  É u   m sm Quy Õt  nh  ¹m  ÷,tÞch  ®Þ t gi   thu tang  Ët  ¬ng  v ph tiÖn viph¹m  µnh  Ýnh       h ch nh sau: 1.Thay  iÓ m   phÇn   ña    ® 5  Ic Th«ng   TT/BVNLTS  t04  b»ng  iÓ m   míi: ® 5  §iÓ m   míi: 5  "5.Thñ  ôc ¸p  ông    Ön    t d c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ  vi ph h ch v b¶o  ¶m   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh: ® x l    h ch C¸c  Ön  bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ  vi ph h ch v b¶o  ¶m   ö  ý vi ® x l    ph¹m  µnh  Ýnh  îc quy  nh   ¹  Òu  cña  h ch ®  ®Þ t i§i 38  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  l X l    hµnh  Ýnh,gå m: ch   ­T¹m  ÷ngêi;   gi   ­T¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh;   gi      ti     h ch ­Kh¸m  êi;   ng ­Kh¸m  ¬ng  Ön vËn      Ët;   ph ti   t¶i ®å v , ­Kh¸m  ¬icÊtdÊu    n    tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh.    ti     h ch Khi  dông  ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  µy, ngêi cã  Èm   n    th quyÒn  ph¶i tu©n  ñ   th   nghiªm ngÆt  quy  nh  ¹    iÒu  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  cña  ®Þ ti ® c¸c t  39  §i 44  Ph¸p  Önh  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l    h ch Trong    Ön  c¸c bi ph¸p  trªn,khi thihµnh      c«ng  ô, Thanh      v  tra viªn B¶o  Ö   v nguån  î thuû  l  i s¶n  îc ¸p  ông  Ön  ® d bi ph¸p  kh¸m  ¬ng  Ön  Ën  ,   Ët ph ti v t¶i  v   ®å (trong®ã   ã  µu thuyÒn  ¸nh    ct  ® c¸). Khi xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n, ®Ó   ¶m     ® b¶o    µnh    Õt  nh  ö  ¹t,trong tr ng  îp  thih c¸c quy ®Þ x ph     ê h chØ     ¸p dông  ×nh  h thøc  ¹ttiÒn ®èi víic¸ nh©n, tæ  ph           chøc    ¹m  ×  êicã  Èm   viph th ng   th quyÒn  ö  ¹tquy  nh  ¹ §iÒu  cña  x ph   ®Þ ti  11  NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  ã  Òn  ¹m  ÷ c quy t gi   c¸cgiÊy tênªu  ¹ ®iÓ m     Çn   ña        t  i 3.7 ph Ic Th«ng   TT/BVNLTS,  Êy phÐp u  t04  gi   l hµnh  ¬ng  Ön,giÊy  Ðp      Êy  ê cÇn  Õtkh¸c cã  ªnquan  ph ti   ph l¸ xe,gi t   i thi     li   hoÆc   tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m     ti     cho  n       ©n, tæ  ®Õ khic¸nh   chøc      µnh  ®ã thih xong  quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   x ph
  2. 2 ViÖc  ¹m  ÷ giÊy  ê hoÆc   t gi   t  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶itrao cho  êiviph¹m  b¶n. GiÊy     ng     1    tê hoÆc     tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  Þ   ¹m  ÷ ph¶i® îctraotr¶l¹ ®Çy    v  ti     b t gi            i ®ñ cho  êiviph¹m  ng     ngay sau    ä    µnh  khih thi h xong    Õt ®Þnh  ö  ¹t" c¸cquy   x ph . 2. Söa  É u   XP/BVNL    m 03  "Biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh    v viph h ch trong lÜnh    vùc  b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n:cña  ô  ôcban  µnh  Ìm    ph l   h k theo  Th«ng   è    ts 04 TT/BVNLTS    nh sau: ­Bá  ôc  ¹m  ÷"trong ®iÓ m   cña     m "T gi     6  biªnb¶n; ­  á   o¹n  íng  Én  è  B® h d s (14) trong  Çn   íng  Én    Ðp  É u       ph h d ghi ch m 03 XP/BVNL. 3.    Bæ sung  ô  ôc:M É u   è  XP/BVNL   µ  XP/BVNL   Éu  Ìm  ph l   s 07  v 08  (m k theo). ­ M É u   XP/BVNL:    07  Quy Õt  nh  ¹m  ÷ giÊy  ê hoÆc   ®Þ t gi   t  tang  Ët,ph¬ng  v  tiÖn viph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   ­ M É u   XP/BVNL: Quy Õt  nh  Þch      08    ®Þ t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  v  ti     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n. v ngu l   i   4.Côc    B¶o  Ö   ån  îthuû s¶n  ã  v ngu l   i   c tr¸chnhiÖ m  óp Bé    gi   chØ  o,kiÓm   ®¹   traviÖc    µnh    thih Th«ng   µy. tn M É u  07 X P/ B V N L .. . ... . . .. C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m .. (1). .   .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:...Q§/XP ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Q uy Õ t  Þ nh ® t¹ m gi ÷ gi Ê y tê h o Æ c  tang v Ë t, h ¬ n g   Ö n vi p h ¹ m  p ti h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö n g u å n  lîi  thu û  s¶n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 01/1998/TT­ BTS  µy  ng 19/02/1998) ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  48  l x l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/CP  µy  ng 12/8/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n; v ngu l   i   ­ C¨n cø Quy Õt ®Þnh  xö ph¹t  ph¹m  hµnh chÝnh sè.. . . Q§/XP    vi . ... ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . ;
  3. 3 T«i: . .... 2 . ..  . . ...( ) ...Chøc  ô:. . .....( ) .....  .. v . . ..... 3 . ....... §¬n  Þ  v c«ng  . . ...................... t¸c: . ....................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    ¹m  ÷cña: 1: T gi   ­¤ng  µ). . ...... 4 . .D © n   éc(Quèc  Þch). . ....   (b . . .....( ) ..   . t  t . . ..  . ­Ngh Ò     nghiÖp:. . ......................  . . ....................... . ­§Þa    chØ:.. . .....( ) .................. . . ..... 5 . ................  . ­Chøng    minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu  è:. . ........... h chi s . . .........  . do  ¬  c quan.. . .......  Êp  µy.. th¸ng..n¨m... . . . . .......c ng . .   .   . . .. C¸c  tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh     ti     h ch sau  y:  ®© (6) +... . ............................. . . ...........................  . +... . ............................. . . ...........................  . +... . ............................. . . ...........................  . Lý  t¹m  ÷:. . ..........( ) ..........  do  gi . . .......... 7 . ............ .. . .............................. . . ............................. §i Ò u    2.­Giao cho «ng  µ). . ... 8 . .........  Þu  (b . . ..( ) ............ch tr¸chnhiÖ m     b¶o  qu¶n    Êy tê,tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    y  c¸cgi     v  ti     h ch trªn®© theo   ®óng  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  µn    ¹  lu   ho tr¶ l i«ng  µ): . ( ) . .. (b . . 4 . ..sau        khi thi hµnh xong Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph §i Ò u  3:­ C¸c «ng  µ) cã    (b   tªn trong  Òu  vµ  Òu  chÞu  §i 1  §i 2  tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n N Õu  «ng  µ) cã    (b   tªn trong §iÒu  kh«ng    µnh    1  thih Quy Õt  nh  ö  ¹t ®Þ x ph   th×    Êy  ê,tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   ¹m  ÷ trªn®©y   c¸c gi t   v  ti vih h ch b t gi     sÏ® îcxö  ýtheo quy  nh  ña      l    ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn    (9): ­Nh   Òu    §i 3, (10) ­C ¬     quan  Çn  Õt; c bi ­Lu   H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 07 X P/ B V N L
  4. 4 (1): ¬     quan  C ban  µnh  h Quy Õt  nh ®Þ (2):   â hä    êiký  Õt ®Þnh  Ghi r   tªnng   quy   (3):Ghi  â    r chøc  ô  v theo  Èm   th quyÒn   ö  ¹t quy  nh   ¹  Òu    x ph   ®Þ t i§i 11 NghÞ   nh  ®Þ 48/CP (4):   â hä    êiviph¹m   Ghi r   tªnng     hoÆc     ña  chøc    ¹m tªnc tæ  viph (5):   â n¬ith ng  óhoÆc     µ  a   Ghi r     ê tr   tªnv ®Þ chØ  ¬  c quan  êivi ng   ph¹m; N¬i ®ãng  ôsë  ña  chøc    ¹m    tr   c tæ  viph (6):N Õ u   µ giÊy  ê th×    â    Êy,ai cÊp, ngµy  Êp; n Õu   µ tang    l  t  ghi r tªn gi       c  l  vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ×    â tªngäi,ký  hiÖu,quy    ti     h ch th ghir       m∙    c¸ch,sè îng,t×nh  ¹ngcña  óng  ï hîp víiBiªn b¶n  µ   l  tr   ch ph         v Quy Õt  nh   ®Þ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.N Õ u   Òu  × ph¶ilËp b¶ng    ph     h ch   nhi th      kª theo  É u   m 06 XP/BVNL. (7):Lý      do: Ghi  â  ôc  ch  ña  Öc  ÷ lµ ®Ó     µnh  rm ®Ý c vi gi     thih Quy Õt  nh   ®Þ xö  ¹ttiÒn (ghirâ sè  ph         Quy Õt  nh) ®Þ (8): ä       tªn, H chøc  ô  êi® îcgiao nhiÖm  ô. v ng       v (9):  Quy Õt  nh  ®Þ ph¶igöicho  ÷ng  êicã       nh ng   tªntrong §iÒu  vµ  Òu      1  §i 2; C¸c  ¬  c quan  Çn  Õtkh¸cvµ u  ¹ c¬  c bi     l t   quan  êira Quy Õt  nh. i ng     ®Þ (10):Ký     ng  Êu.  Õ u   êi ký  µ Thanh      tªn,®ã d N ng   l   tra viªn hoÆc     Ch¸nh  Thanh    traB¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l  i s¶n  ×  ng  Êu  th ®ã d Thanh    traB¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n. l i   M É u  08 X P/ B V N L .. . ... . . .. C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m .. (1). .   .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:...Q§/XP ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . Q uy Õ t  Þ nh ® t Þ ch thu tang v Ë t, h ¬ n g   Ö n vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c   p ti v b ¶ o  v Ö  n g u å n  lîi  thu û  s¶n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 01/1998/TT­ BTS  µy  ng 19/02/1998) ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    cø  48  l x l    h ch ng 06/7/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/CP  µy  ng 12/8/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n; v ngu l   i   ­ C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  è.. . ..   cø    viph h ch s . ..   BB/XP  Ëp ngµy..  l  . th¸ng..  . n¨m...; ­ C¨n  Quy Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m  hµnh  Ýnh  è.. . ..Q§/XP   cø  ®Þ x ph     ch s . . .  . ngµy.. th¸ng..    . .n¨m... . .
  5. 5 T«i: . .... 2 . ..  . . ...( ) ...Chøc  ô:. . .....( ) .....  .. v . . ..... 3 . ....... §¬n  Þ  v c«ng  . . ...................... t¸c: . ....................... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    Þch    ña: 1: T thu c ­¤ng  µ). . ...... 4 . .D © n   éc(Quèc  Þch). . ....   (b . . .....( ) ..   . t  t . . ..  . ­Ngh Ò     nghiÖp:. . ......................  . . ....................... . ­§Þa    chØ:.. . .....( ) .................. . . ..... 5 . ................  . ­Chøng    minh  ©n  ©n  nh d hoÆc   é  Õu  è:. . ........... h chi s . . .........  . do  ¬  c quan.. . .......  Êp  µy.. th¸ng..n¨m... . . . . .......c ng . .   .   . . .. C¸c  tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh     ti     h ch sau  y:  ®© (6) +... . ............................. . . ...........................  . +... . ............................. . . ...........................  . +... . ............................. . . ...........................  . Lý  t¹m  ÷:. . ..........( ) ..........  do  gi . . .......... 7 . ............ .. . .............................. . . ............................. §i Ò u    2.­Giao cho «ng  µ). . ... 8 . .........  Þu  (b . . ..( ) ............ch tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  µ  ö  ý tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    y   v x l  v  ti vi ph h ch trªn®© theo  ®óng quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt   §i Ò u  3:­ C¸c «ng  µ) cã    (b   tªn trong  Òu  vµ  Òu  chÞu  §i 1  §i 2  tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n ¤ng  µ). . ..( ) ....ã  Ó  Õu  ¹i®Õ n... . .....trong thêih¹n    (b . . .. 4 . ..  th khi n   .c . . ....  ..     10 ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc Quy Õt  nh,  k t  nh ®  ®Þ trong khichê    Õt  Õu  ¹i,    gi¶iquy khi n   «ng  µ)vÉn  (b   ph¶ithi µnh     h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êira    quy Õt  nh ®Þ N¬i nhËn    (9): ­Nh   Òu    §i 3, (10) ­C ¬     quan  Çn  Õt; c bi ­Lu   H í ng d É n  g hi  h Ð p  m É u   c 08 X P/ B V N L (1): ¬     quan  C ban  µnh  h Quy Õt  nh ®Þ
  6. 6 (2):   â hä    êiký  Õt ®Þnh  Ghi r   tªnng   quy   (3):Ghi  â    r chøc  ô  v theo  Èm   th quyÒn   ö  ¹t quy  nh   ¹  Òu    x ph   ®Þ t i§i 11 NghÞ   nh  ®Þ 48/CP (4):   â hä    êiviph¹m   Ghi r   tªnng     hoÆc     ña  chøc    ¹m tªnc tæ  viph (5):Ghi  â  ¬i th ng  ó hoÆc     µ  a     r n   ê tr   tªn v ®Þ chØ   ¬  c quan  êi vi ph¹m;  ng     N¬i ®ãng  ôsë  ña  chøc    ¹m   tr   c tæ  viph (6):Ghi  â    äi,ký  hiÖu, quy    r tªn g   m∙    c¸ch,sè îng,t×nh  ¹ng cña  óng   l  tr   ch phï hîp  íiBiªn b¶n  µ    v    v Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. N Õ u   ®Þ x ph     h ch   nhiÒu  × lËp B¶ng    th     kª theo m É u   XP/BVNL.   06  (7): ý      â §iÒu    do:Ghi r   L kho¶n    ¹m viph (8): ä       tªn, H chøc  ô  êi® îcgiao nhiÖm  ô. v ng       v (9):  Quy Õt  nh  ®Þ ph¶igöicho  ÷ng  êicã       nh ng   tªntrong §iÒu  vµ  Òu      1  §i 2; C¸c  ¬  c quan  Çn  Õtkh¸cnh  c bi     Quy Õt  nh  ö  ¹tvµ u  ¹ c¬  ®Þ x ph   l t   quan  êi i ng   ra Quy Õt ®Þnh. N Õ u  tang vËt, ¬ng tiÖn vi ¹m  cã  gi¸ Þ trªn  ph  ph  tr   5.000.000  ng  ×  ®å th ph¶igöicho  Ön  Ó m     ©n   ©n  ïng  Êp       Vi Ki s¸tNh d c c1 b¶n      ®Ó b¸o c¸o. (10):Ký     ng  Êu.  Õ u   êi ký  µ Thanh      tªn,®ã d N ng   l   tra viªn hoÆc     Ch¸nh  Thanh    traB¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l  i s¶n  ×  ng  Êu  th ®ã d Thanh    traB¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n. l i  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2