Thông tư số 51/2001/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 51/2001/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 51/2001/TT-BNN về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 51/2001/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51/2001/TT-BNN-XDCB Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P & PTNT S 51/2001/TT/BNN-XDCB NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N L P VÀ I U CH NH D TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XDCB THU C NGÀNH NÔNG NGHI P & PTNT Căn c vào Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 c a B xây d ng v vi c hư ng d n i u ch nh d toán côngtrình xây d ng cơ b n. Căn c văn b n th o thu n c a B xây d ng s 627/BXD-VKT ngày 19/4/2001, v vi c hư ng d n l p và i u ch nh d toán các công trình XDCB thu c ngành Nông nghi p và PTNT. B Nông nghi p & PTNT hư ng d n c th vi c l p và i u ch nh m t s kho n m c d toán XDCB các công trình thu c ngành Nông nghi p & PTNT như sau: I. PH M VI ÁP D NG: Thông tư này hư ng d n i u ch nh d toán chi phí nhân công và máy thi công công trình XDCB thu c ngành Nông nghi p & PTNT, trên cơ s Thông tư s 03/2001/TT- BXD ngày 13/2/2001 c a B xây d ng. Ngoài nh ng qui nh chung ư c th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 c a B xây d ng, Thông tư này ch hư ng d n thêm vi c i u ch nh giá d toán xây l p công trình XDCB có áp d ng m t s nh m c, ơn giá chuyên ngành do N Nông nghi p & PTNT ban hành (riêng ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng ê, ban hành theo Quy t nh s 13/2001/Q /BNN- PCLB ngày 20/02/2001 c a B Nông nghi p & PTNT thì không ư c i u ch nh). II. I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P: 1. i u ch nh chi phí nhân công: a. Chi phí nhân công trong ơn giá XDCB hi n hành c a các t nh, thành ph tr thu c Trung ương, ư c i u ch nh v i h s KNC= 1,46 l n. b. Chi phí nhân công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lí công trình thu l i, t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p &PTNTban hành, ư c tính h s i u ch nh: KNC=1,46 l n. 2. i u ch nh chi phí máy thi công:
  2. a. Chi phí nhân công trong ơn giá XDCB hi n hành c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ư c i u ch nh v i h s KNC = 1,7l n. b. Chi phí giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành t i Quy t nh s : 27/1999/Q /BNN- TXD ngày 03/2/1999 c a B Nông nghi p & PTNT , ư c i u ch nh v i h s sau: - Xáng c p có dung tích 0,65m3 á 0,95m3 h s i u ch nh 1,06 l n - Xáng c p có dung tích 1,25m3 ---- 1,05 l n - T u hút bùn lo i HB công su t Ê 300cv ---- 1,07 l n - T u hút bùn lo i HF 900 ---- 1,06 l n - T u hút bùn lo i Beaver 300cvá600cv ---- 1,05 l n - T u hút bùn lo i Beaver 1600cvá3800cv ---- 1,04 l n c. Chi phí máy thi công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x ly công trình thu l i , t i Quy t nh s : 220/1998/Q /BNN-XDCB ngỳa 30/12/1998, do B Nông nghi p & PTNT ban hành, ư c i u ch nh v i h s KNC = 1,07 l n. 3. Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng: Chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c, theo ph l c 2 c a Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/200 c a B xây d ng. Thu giá tr gia tăng th c hi n theo qui nh hi n hành. III. I U CH NH CHI PHÍ KHÁC TRONG T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng, chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí thi t k công trình xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án... Th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư s 03/2001/TT-BXD ngày13/2/2001 c a B xây d ng. IV. T CH C TH C HI N: IV.1. Nh ng trư ng h p không ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này: 1. Nh ng d án u tư th c hi n t u năm 2001 ã ư c phê duy t k t qu u th u theo phương th c "h p ng tr n gói". 2. Nh ng kh i lư ng công tác th c hi n sau ngày 01/01/2001 ã hoàn thành vi c nghi m thu thanh toán, ho c ã ư c quy t toán công trình. 3. Nh ng kh i lư ng ch nh, ho c gói th u th c hi n theo phương th c h p ng có i u ch nh giá có ti n xây d ng dư i 12 tháng ( i v i gói th u v n vay:
  3. ADB,WB.. có qui nh riêng) và ã th c hi n t năm 2000 thì ph n kh i lư ng còn l i chuy n sang năm 2001 cũng không ư c i u ch nh giá. 4. i v i d án th c hi n u th u Qu c t trong nư c, các d án do nhà th u nư c ngoài ang thi công t i Vi t nam. IV.2. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán theo Thông tư này và các cách tính i u ch nh giá d toán: 1. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh d toán: - Nh ng kh i lư ng ch nh th u, ho c gói th u th c hi n phương th c h p ng có i u ch nh giá có ti n thi công trên 12 tháng thì ch i u ch nh cho ph n kh i lư ng th c hi n t tháng th 13 tr i. Quy nh này ư c áp d ng cho kh i lư ng còn l i c a năm trư c chuy n sang năm 2001 và c các gói th u ư c Quy t nh trúng th u (hay ch nh th u) trong năm 2001 ( i v i gói th u s d ng v n vay: ADB, WB... th i gian cho phép i u ch nh giá ư c quy nh riêng theo Hi p nh). - i v i nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán, nhưng chưa ho c ang t ch c u th u hay ch nh th u, thì ch u tư ph i i u ch nh l i t ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. 2. Cách tính i u ch nh giá d toán: - Trư ng h p giá ch nh th u ho c giá b th u không có ơn giá chi ti t thì ư c tính chuy n i t ơn giá c a a phương (ho c giá công trình) tương ng sang ơn giá trúng th u (xem ph l c hư ng d n kèm theo Thông tư này). - Trư ng h p giá ch nh th u ho c giá b th u có ơn giá chi ti t thì tính tr c ti p như Thông tư ã quy nh. 3. Khi trình d toán i u ch nh ho c i u ch nh giá ch nh th u, b sung giá trúng th u theo quy nh trên, c n kèm theo các d toán ã ư c duy t, các Quy t nh ch nh th u và trúng th u có kèm theo giá, biên b n nghi m thu, thanh toán các kỳ, kh i lư ng c n i u ch nh giá, ng th i có ý ki n xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v k t qu thanh toán. IV.3. HI U L C THI HÀNH: Thông tư này ư c th ng nh t áp d ng trong toàn ngành Nông nghi p & PTNT k t ngày 01/01/2001, thay th Thông tư s 112/2000/TT/BNN-XDCB ngày 06/11/2000 do B Nông nghi p & PTNT ban hành. Nh n ư c Thông tư này, yêu c u các ch u tư, Ban qu n lý d án và các ơn v Tư v n, rà soát ngay nh ng kh i lư ng công vi c thu c ph m vi có th i u ch nh và chia làm hai lo i: Lo i 1: Khi i u ch nh không làm tăng giá tr t ng d toán ã ư c duy t.
  4. Lo i 2: Khi i u ch nh làm tăng t ng d toán và vư t v n u tư năm 2001. Trư ng h p này ch u tư, ban qu n lý d án cùng v i ơn v Tư v n báo cáo t ng h p v B , kèm theo các bi n pháp x lý. Sau khi ngh ư c ch p thu n, B cho phép tri n khai th t c i u ch nh i v i t ng i tư ng c th . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ch u tư, Ban qu n lý d án và các ơn v g i văn b n ph n nh v B Nông nghi p & PTNT xem xét gi i quy t. Ph m H ng Giang ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản