intTypePromotion=1

Thông tư số 54/2005/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Thông tư số 54/2005/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 54/2005/TT-BNN về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 54/2005/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2005/TT-BNN Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 54/2005/TT-BNN NGÀY 26 THÁNG 08 NĂM 2005 HƯ NG D N I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N THU C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Thông tư s 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 c a B Xây d ng, hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n; Căn c văn b n th a thu n c a B Xây d ng s 1589/BXD-KTTC ngày 09/8/2005, v vi c hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n có áp d ng nh m c, ơn giá chuyên ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: I. PH M VI I U CH NH Thông tư này hư ng d n i u ch nh giá tr d toán xây l p công trình và chi phí khác có áp d ng nh m c, ơn giá chuyên ngành do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. II I U CH NH GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P 1. i u ch nh chi phí nhân công: a) Chi phí nhân công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i, t i Quy t nh s 220/1998/Q/BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, ư c nhân h s i u ch nh Knc = 2,784. b) Chi phí nhân công trong nh m c và ơn giá khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê, t i Quy t nh s : 13/2001/Q/BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh Knc = l,863. 2. i u ch nh chi phí máy thi công: a) Chi phí máy thi công trong nh m c d toán và ơn giá khoan ph t x lý công trình thu l i , t i Quy t nh s : 220/1998/Q/BNN-XCB ngày 30/12/1998, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành ư c nhân h s i u ch nh Kmtc = l,24.
  2. b) Chi phí máy thi công trong nh m c và ơn giá khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê t i Quy t nh s 13/2001/Q/BNN-PCLB ngày 20/02/2001; nh m c d toán công tác xây d ng tu s a ê kè t i Quy t nh 65/2003/Q-BNN-PCLB ngày 02/6/2003, nh m c s n xu t b t sét dùng trong công tác khoan ph t v a gia c ch t lư ng thân ê t i Quy t nh s 64/2003/Q-B NN-PCLB ngày 02/6/2003 do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh sau: Tên thi t b H s i u ch nh (Kmtc) Máy khoan ph t 1,38 Thi t b th r ng 2 máng 1,16 Thi t b th r ng 3 máng 1,14 Thi t b th r ng 4 máng 1,12 Máy nghi n b t sét 1,17 c) Chi phí máy thi công trong d toán xây l p công trình xây d ng, l p theo giá d toán ca máy, thi t b chuyên ngành t i Quy t nh s 27/1999/Q /BNN- TXD ngày 03/2/1999 do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành, ư c nhân v i h s i u ch nh như sau: Tên thi t b H s i u ch nh (Kmtc) Xáng c p có dung tích 0,65 m3 1,24 Xáng c p có dung tích 0,95 m3 1,24 Xáng c p có dung tích 1,25 m3 1,22 T u hút bùn lo i HB ≤ 150Cv 1,30 T u hút bùn lo i HB16-300Cv 1,30 T u hút bùn lo i HF900 1,24 T u hút bùn lo i Beaver 300Cv 1,18 T u hút bùn lo i Beaver 600Cv 1,19 T u hút bùn lo i Beaver 1600Cv 1,17 T u hút bùn lo i Beaver 3800Cv 1,14 3. Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr gia tăng: Chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá trình gia tăng th c hi n theo quy nh hi n hành.
  3. III. I U CH NH CHI PHí KHáC TRONG T NG D TOáN CÔNG TRìNH i u ch nh d toán chi phí kh o sát xây d ng, chi phí tư v n u tư và xây d ng; chi phí Ban qu n lý d án ... th c hi n theo hư ng d n trong Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 c a B Xây d ng. i v i m t s kho n chi phí khác trong các nh m c, ơn giá chuyên ngành: Khoan ph t gia c ch t lư ng thân ê; Khoan ph t x lý công trình thu l i ư c tính theo t l % ã quy nh trong các Quy t nh ó. IV. T CH C TH C HI N Th i h n áp d ng các h s i u ch nh chi phí nhân công, máy thi công quy nh t i kho n 1, kho n 2 m c II c a Thông tư này, theo hư ng d n trong Thông tư s 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 c a B Xây d ng. Ch u tư, Ban qu n lý d án và ơn v Tư v n rà soát nh ng kh i lư ng công vi c thu c ph m vi ư c i u ch nh. N i dung d toán i u ch nh ph i di n gi i kh i lư ng c n i u ch nh, ơn giá áp theo các m c th i gian tương ng ư c phép i u ch nh cùng các căn c tính toán i u ch nh. H sơ i u ch nh giá ch nh th u, b sung giá trúng th u, trình ngư i thNm quy n phê duy t ph i kèm các d toán ã ư c duy t, các Quy t nh phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u(có ph l c chi ti t tính ơn giá phù h p v i ơn giá trúng th u ho c ch nh th u), biên b n nghi m thu, thanh toán các kỳ, ng th i có phi u giá thanh toán kh i lư ng hoàn thành c a Kho b c nhà nư c. V. HI U L C THI HÀNH Thông tư ngày có hi u l c th hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th các Thông tư s 101/2003/TT/BNN-XDCB ngày 18/9/2003, s 39/2003/TT/BNN- XDCB ngày 21/01/2003, s 51/2001/TT/BNN-XDCB ngày 3/5/2001. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh g i văn b n ph n nh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u gi i quy t./. Ph m H ng Giang ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản