intTypePromotion=3

Thông tư số 56/2005/TT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư số 56/2005/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 56/2005/TT-BNN Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 47/2001/TT-NN-CS ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 56/2005/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 56/2005/TT-BNN Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 47/2001/TT- NN-CS NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2001 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Quy t nh s 141/2000/Q -TTg, ngày 11/12/2000 c a Th tư ng Chính ph “v chính sách u tư và hư ng l i i v i h gia ình, cá nhân và các xã tham gia d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n t i các t nh Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai theo Hi p nh tín d ng s 1515-VIE (SF)”'; Căn c Quy t nh s 28/2001/Q -TTg, ngày 9/3/2001 c a Th tư ng Chính ph v “s a i, b sung Quy t nh s 141/2000/Q -TTg, ngày 11 tháng 12 năm 2000 v chính sách u tư và hư ng l i i v i h gia ình, cá nhân và các xã tham gia d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n t i các t nh Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai theo Hi p nh tín d ng s 1515- VIE(SF)”; Căn c Thông tư s 47/2001/TT-BNN-CS ngày 19/4/2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 28/2001/Q -TTg, ngày 9/3/2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách u tư và hư ng l i i v i h gia ình, cá nhân và các xã tham gia d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h u ngu n t i các t nh Thanh Hoá, Qu ng Tr , Phú Yên, Gia Lai theo Hi p nh tín d ng s 1515- VIE(SF)”; Căn c theo ý ki n ngh c a Ngân hàng Phát tri n Châu á (ADB) t i biên b n ghi nh ngày 4/2/2005 và văn b n ngày 30/5/2005 c a Ông V trư ng V Nông nghi p, Môi trư ng và Tài nguyên thiên nhiên, T ng V Mêkông, Ngân hàng Phát tri n Châu á; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 47/2001/TT/BNN-CS, ngày 19/4/2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: 1. i m 1.2 kho n 1 M c II (Tr ng m i và khoanh nuôi tái sinh có k t h p v i tr ng b sung cây lâm nghi p) nay b sung s a i như sau: “Su t u tư tr ng r ng phòng h , khoanh nuôi có tr ng b sung áp d ng theo Văn b n s 3859/BNN-PTLN ngày 25/9/2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i u ch nh su t u tư, b sung chi phí thi t k cho d án ADB”. 2. i m 2.2.2 kho n 2 M c II (Tr ng cây nông lâm k t h p: Tr ng cây lâm nghi p, cây hàng rào xanh, cây c i t o t trong khu v c canh tác theo phương th c nông lâm k t h p) ư c b sung, s a i như sau: “H tr không quá 1,8 tri u ng/ha (tăng
  2. 0,3 tri u ng/ha) và áp d ng m c này i v i di n t ch tr ng năm 2005 và di n tích ã tr ng nh ng năm trư c còn th i gian chăm sóc trong năm 2005”. 3. Kho n 4 M c II (C i t o, xây d ng các công trình h t ng) ư c b sung như sau: “Tăng t l v n u tư cho cơ s h n t ng t i a 50% so v i t ng m c v n u tư c a d án t nh nh ng xã có d án và trong khuôn kh k ho ch phát tri n xã ã ư c phê duy t”. 4. M c III (v cơ ch qu n lý v n u tư) ư c s a i như sau: "Cơ ch qu n lý v n u tư và h tr th c hi n theo Thông tư s 78/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 và Thông tư 103/2002/TT-BTC ngày 13/11/2002 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính cho d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng phòng h ngu n do ADB tài tr ”. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo Chính ph . Nh ng quy nh t i Thông tư s 47/2001/TT-BNN-CS, ngày 19/4/2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 141/2000/Q -TTg, ngày 11/12/2000 và Quy t nh s 28/2001 /Q -TTg, ngày 9/3/2001 c a Th tư ng Chính ph không trái v i quy nh c a Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v có liên quan c n ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c b sung và hoàn ch nh Thông tư này./. H a Đ c Nh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản