intTypePromotion=3

Thông tư số 57/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư số 57/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 57/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 57/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 57/2005/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯ NG D N QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C H TR I V I CÁC T CH C CUNG NG LAO NG Ư C CH NNH TH C HI N NHI M V QU N LÝ NGƯ I LAO NG VI T NAM LÀM VI C CHO CÁC T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20/10/1998 c a Chính ph quy nh v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 46/1999/N -CP ngày 01/7/1999 c a Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20/10/1998 c a Chính ph ; Ngh nh s 75/2001/N -CP ngày 19/10/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 46/1999/N -CP ngày 01/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 60/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kho n kinh phí do ngân sách nhà nư c h tr i v i các t ch c cung ng lao ng ư c ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và quy t toán kho n kinh phí do ngân sách nhà nư c h tr hàng năm cho các t ch c cung ng lao ng ư c B Ngo i giao và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i các Ngh nh: s 85/1998/N -CP ngày 20/10/1998, s 46/1999/N -CP ngày 01/7/1999, s 75/2001/N -CP ngày 19/10/2001 c a Chính ph . 2. Ngu n kinh phí h tr nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam thu c c p nào ch nh th c hi n do ngân sách c p ó b o m. 3. Kinh phí h tr cho công tác qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ph i ư c s d ng úng m c ích, úng ch và theo quy nh t i Thông tư này.
  2. II. QUY NNH C TH 1. N i dung chi và m c chi: Kinh phí h tr t ngân sách nhà nư c cho các ơn v th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ư c chi theo các n i dung và m c chi c th như sau: a) i v i các kho n chi tr c ti p ph c v nhi m v qu n lý ngư i lao ng: - Chi ti n lương, ph c p cho nh ng ngư i tr c ti p chuyên trách th c hi n công tác qu n lý ngư i lao ng ư c th c hi n theo ch hi n hành quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. Các kho n óng góp theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn) th c hi n theo quy nh hi n hành. - Ti n công thuê mư n lao ng ư c th c hi n theo h p ng lao ng ký k t v i t ng ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng và các văn b n hư ng d n Lu t. Giá ti n công lao ng theo lo i công vi c th c t t i a phương ư c cơ quan có thNm quy n quy nh. - Chi t ch c h i ngh sơ k t, t ng k t công tác qu n lý ngư i lao ng; chi t ch c h i ngh h p m t ngư i lao ng hàng năm tuyên truy n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; chi công tác phí: th c hi n theo quy nh hi n hành c a cơ quan có thNm quy n quy t nh trên cơ s quy nh t i Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p trong c nư c. - i v i các kho n chi ào t o, b i dư ng nâng cao nghi p v cho i ngũ cán b , công ch c làm công tác qu n lý lao ng ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ch qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. - Chi khen thư ng cho cán b , công ch c tr c ti p làm công tác qu n lý ngư i lao ng theo ch hi n hành. - Chi h tr may s m trang ph c cho b ph n cán b thư ng xuyên ph i ti p và làm vi c v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài theo m c: 500.000 ng/ngư i/năm. - Chi ti p khách các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài n làm vi c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 100/2000/TT/BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. - Chi thanh toán d ch v công c ng; Chi mua v t tư văn phòng; Chi thông tin, tuyên truy n, liên l c; chi thuê mư n, các kho n chi khác nh m b o v quy n l i h p pháp c a ngư i lao ng Vi t Nam (n u có) v.v: Căn c hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l , theo ch quy nh hi n hành và trong ph m vi ngu n kinh phí qu n lý lao ng ư c ngân sách nhà nư c h tr hàng năm.
  3. - Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên trang thi t b , tài s n ph c v tr c ti p nhi m v qu n lý lao ng: Theo d toán hàng năm ư c c p có thNm quy n duy t. Ngoài các m c chi theo quy nh nêu trên, i v i các ơn v s nghi p có thu ã ư c giao quy n t ch tài chính ư c ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng, căn c quy ch chi tiêu n i b c a ơn v ư c v n d ng chi v i m c cao hơn t ngu n kinh phí t m b o c a ơn v . Các doanh nghi p nhà nư c ư c ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng, căn c c i m s n xu t, kinh doanh c a ơn v ư c v n d ng chi v i m c cao hơn, m c chi chênh l ch cao hơn ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh chung c a ơn v . b) Trong trư ng h p m t s kho n chi ph c v nhi m v qu n lý lao ng nhưng không tách ư c ch ng t chi riêng như: hoá ơn chi ti n i n, ti n nư c, ti n i n tho i, v sinh môi trư ng..., ư c chi theo nguyên t c phân b chi phí phù h p v i tính ch t s d ng các kho n chi c a t ng b ph n nghi p v trong ơn v . 2. L p d toán, phân b , ch p hành và quy t toán kinh phí: Vi c l p d toán, phân b , ch p hành và quy t toán kho n kinh phí h tr t NSNN cho công tác qu n lý ngư i lao ng th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c. Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m cho phù h p v i ho t ng c thù c a các ơn v ư c ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam, c th như sau: a) Hàng năm (vào th i i m quy nh l p d toán) các ơn v ư c B Ngo i giao ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 1 Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20/10/1998 c a Chính ph ; các ơn v ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 75/2001/N -CP ngày 19/10/2001 c a Chính ph ; Căn c nhi m v ư c giao và ch chi quy nh t i Thông tư này l p d toán kinh phí g i B Ngo i giao ( i v i các ơn v ư c B Ngo i giao ch nh), g i S Tài chính ( i các ơn v ư c UBND ch nh) t ng h p trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Sau khi ư c c p có thNm quy n giao d toán, vi c phân b , ch p hành và quy t toán kinh phí th c hi n như sau: - i v i nhi m v trung ương: B Ngo i giao có trách nhi m phân b kinh phí cho các ơn v tr c thu c th c hi n, m b o kh p úng v i d toán ư c c p có thNm quy n giao. Vi c ch p hành, quy t toán kinh phí th c hi n theo quy nh hi n hành. Riêng i v i các ơn v ư c B Ngo i giao ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng nhưng không thu c t ch c, b máy c a B Ngo i giao, B Ngo i
  4. giao có trách nhi m ký h p ng u quy n th c hi n nhi m v v i các ơn v ư c u quy n trong ph m vi d toán ư c c p có thNm quy n giao. Trên cơ s h p ng ã ký k t và ti n th c hi n nhi m v , B Ngo i giao làm th t c rút d toán g i Kho b c Nhà nư c thanh toán tr c ti p cho các ơn v ư c u quy n. Vi c quy t toán ư c th c hi n thông qua biên b n thanh lý h p ng (kèm theo báo cáo quy t toán t ng h p tình hình s d ng kinh phí h tr cùng b ng kê các ch ng t chi) và t ng h p trong quy t toán chi NSNN c a B Ngo i giao. - i v i nhi m v a phương: Vi c phân b , ch p hành, quy t toán kho n kinh phí h tr cho nhi m v qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n tương t như các kho n chi khác c a ngân sách a phương và hư ng d n i v i nhi m v trung ương nêu trên i v i các ơn v ư c B Ngo i giao ch nh th c hi n nhi m v qu n lý ngư i lao ng. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. Huỳnh Th Nhân ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản