Thông tư số 58/2006/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư số 58/2006/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 58/2006/TT-BTC về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 58/2006/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2006/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 394/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2006 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V KHUY N KHÍCH U TƯ XÂY D NG M I, M R NG CƠ S GI T M , B O QU N CH BI N GIA SÚC, GIA C M VÀ CƠ S CHĂN NUÔI GIA C M T P TRUNG, CÔNG NGHI P. Căn c Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p. B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi t p trung, công nghi p cho các t ch c, cá nhân như sau: I- Đ I TƯ NG ÁP D NG i tư ng ư c hư ng các chính sách khuy n khích u tư theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph là các t ch c, cá nhân trong nư c u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p, phù h p v i quy ho ch c a a phương và m b o các i u ki n v quy mô, công su t theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, m b o các yêu c u v v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. II- CHÍNH SÁCH H TR 1- Các chính sách ưu ãi v các lo i thu và t ai: a- T ch c, cá nhân quy nh t i Ph n I Thông tư này ư c áp d ng các chính sách ưu ãi v thu và t ai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v khuy n khích u tư. Riêng ưu ãi v thu nh p khNu, ngoài vi c ư c mi n theo quy nh chung, các t ch c, cá nhân nêu trên ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i các i m 6, 7, 9, 15, 16 M c 1 Ph n D Thông tư s 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n thi hành thu xu t khNu, thu nh p khNu. b- i v i các cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p ph i di d i n a i m theo quy ho ch mb o v sinh thú y, v sinh môi trư ng, ngoài vi c ư c h tr theo Thông tư này còn ư c hư ng h tr v s d ng ti n chuy n quy n s d ng t, ti n bán nhà xư ng và các công trình khác khi ph i di d i theo quy nh t i Thông tư s 66/2005/TT-BTC ngày
  2. 18/8/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 74/2005/Q -TTg ngày 06/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . 2- V h tr lãi su t v n vay thương m i: a- Nguyên t c xác nh m c h tr lãi su t: - M c v n vay ư c h tr lãi su t là m c v n vay th c t trong h n theo h p ng tín d ng gi a các t ch c tín d ng v i các t ch c, cá nhân vay v n. Vi c h tr lãi su t ch xem xét i v i nh ng h p ng tín d ng ư c ký k t trư c ngày 31 tháng 12 năm 2007 v i m c ích vay v n th c hi n u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p. - Th i h n vay v n ư c h tr lãi su t là th i gian vay v n trong h n th c t u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p nhưng không vư t quá 2 năm k t ngày t ch c, cá nhân nh n kho n vay l n u. - Lãi su t vay tính m c h tr lãi su t là lãi su t cho vay th c t ghi trên h p ng tín d ng không vư t quá m c lãi su t cho vay do chính t ch c tín d ng ó công b và phù h p m c lãi su t cho vay cùng kỳ h n, cùng th i i m, cùng a bàn c a các t ch c tín d ng khác. - S ti n h tr lãi su t vay v n ư c xác nh trên cơ s m c v n vay th c t trong h n, th i h n vay v n ư c h tr lãi su t, lãi su t vay v n và t l h tr lãi su t. b- Công th c xác nh m c h tr lãi su t: T ng tích s gi a s v n vay v i Lãi su t vay S ti n h s ngày vay v n phát sinh th c t X T l h = v n (tính theo X tr lãi su t tr lãi su t 30 tháng) - i v i d án do trung ương qu n lý, t l h tr lãi su t cho các ch u tư là 40% lãi su t v n vay thương m i. - i v i các d án do a phương qu n lý, t l h tr lãi su t do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh nhưng không th p hơn 40% lãi su t v n vay thương m i. c- H sơ c p h tr lãi su t: - nh kỳ 6 tháng, các t ch c, cá nhân g i h sơ ngh h tr lãi su t v n vay thương m i u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi t p trung, công nghi p v B Tài chính ( i v i các d án do trung ương qu n lý), cơ quan tài chính a phương ( i v i các d án do a phương qu n lý) xem xét h tr theo quy nh t i i m 2 Ph n II Thông tư này. - H sơ xem xét h tr lãi su t bao g m:
  3. + Văn b n ngh c p h tr lãi su t c a t ch c, cá nhân. + B n kê tích s i v i t ng h p ng vay v n. + B n sao h p ng tín d ng và kh ư c theo dõi cho vay thu n (có công ch ng); ho c b ng kê xác nh n n c a t ch c tín d ng cho vay. + B n xác nh n c a Ngân hàng thương m i v s lãi ã tr cho d án u tư theo h p ng tín d ng và kh ư c vay v n. - Ch m nh t sau 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ ngh h tr lãi su t c a các t ch c cá nhân, cơ quan tài chính xem xét thNm nh h sơ và trình c p có thNm quy n quy t nh. Trư ng h p h sơ không y theo quy nh ch m nh t trong 03 (ba) ngày làm vi c, cơ quan tài chính ph i có văn b n thông báo cho t ch c, cá nhân yêu c u hoàn ch nh h sơ theo quy nh. 3- Quy trình h tr lãi su t và h ch toán k toán: a- i v i ngân sách nhà nư c: - i v i d án do trung ương qu n lý: + Căn c h sơ ngh c p h tr lãi su t do các t ch c g i, B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) th c hi n thNm nh và quy t nh h tr lãi su t vay thương m i cho các t ch c kinh t thu c B , cơ quan trung ương qu n lý. + Khi c p phát ngân sách cho ơn v , t ch c, h ch toán Chương, Lo i, Kho n tương ng c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành, M c 134 Ti u m c 11- Chi h tr khác . - i v i d án do a phương qu n lý: Căn c h sơ ngh c p h tr lãi su t c a các t ch c, cá nhân g i, S Tài chính th c hi n thNm nh và trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh h tr lãi su t v n vay thương m i cho các t ch c, cá nhân. Trư ng h p U ban nhân dân c p t nh phân c p cho U ban nhân dân c p huy n thì Phòng Tài chính th c hi n thNm nh và trình U ban nhân dân c p huy n quy t nh h tr lãi su t v n vay thương m i cho các t ch c, cá nhân. Vi c h ch toán kho n kinh phí h tr ư c th c hi n như sau: + Trư ng h p c p h tr kinh phí cho các t ch c, doanh nghi p, h ch toán: Chương, Lo i, Kho n tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành, M c 134 - Ti u m c 11- Chi h tr khác . + Trư ng h p c p h tr kinh phí cho cá nhân, h ch toán Chương 160, Lo i, Kho n tương ng c a M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành, M c 134 Ti u m c 11- Chi h tr khác . b- i v i ch u tư:
  4. Khi nh n ư c kho n ti n h tr lãi su t, ch u tư h ch toán gi m chi phí u tư ho c gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ tương ng v i kho n h tr v lãi su t v n vay thương m i u tư như sau: - i v i tài s n u tư chưa hoàn thành ch u tư h ch toán gi m chi phí u tư. - i v i tài s n ã hoàn thành ưa vào s d ng và ã ghi tăng tài s n thì ch u tư h ch toán gi m chi phí s n xu t, kinh doanh trong kỳ. 4- V ngu n kinh phí h tr lãi su t: Ngân sách trung ương h tr lãi su t v n vay i v i các ch u tư thu c trung ương qu n lý t d toán chi c p bù lãi su t ư c b trí trong d toán chi ngân sách trung ương hàng năm. Ngân sách a phương h tr lãi su t v n vay i v i các ch u tư do a phương qu n lý t ngu n ngân sách a phương hàng năm. III- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2- Các b , ngành trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o và t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng kinh phí h tr lãi su t m b o kinh phí ư c s d ng úng m c ích và hi u qu . 3- Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh k p th i v i B Tài chính nghiên c u, gi i quy t ./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c trung ương; Tr n Văn Tá - S Tài chính, KBNN các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT(2), NSNN.
Đồng bộ tài khoản