Thông tư số 60/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư số 60/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 60/2000/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N TH T C THU, N P TI N PH T, QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG H I Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ban hành ngày 20/3/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/ N -CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c. Căn c Ngh nh s 92/1999/N -CP ngày 4/9/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i. Sau khi th ng nh t v i B Giao thông v n t i, B Tài chính hư ng d n th t c thu, n p ti n ph t, qu n lý và s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i như sau: I- QUY NNH CHUNG 1- Toàn b ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ph i n p vào ngân sách Nhà nư c qua h th ng Kho b c Nhà nư c. Ngu n thu ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c l i 100% cho ngân sách a phương qu n lý, s d ng theo quy nh t i Thông tư này. 2- Cá nhân, t ch c trong nư c và ngoài nư c vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam b x ph t ti n có trách nhi m n p ti n vào Kho b c Nhà nư c ghi trong quy t nh x ph t. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có th n p ti n ph t b ng ngo i t chuy n i theo t giá h ch toán do B Tài chính thông báo t i th i i m n p ph t. Th i h n n p ti n ph t không quá 5 ngày làm vi c k t ngày ra quy t nh x ph t. 3- Biên lai thu ti n ph t do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành và ư c qu n lý, s d ng theo ch quy nh hi n hành. II - QUY NNH C TH A- TH T C THU, N P TI N PH T 1- Ngư i có thNm quy n x ph t các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ph i ra quy t nh x ph t.
  2. Quy t nh x ph t ph i l p thành 03 (ba) b n: 1 b n giao cho ngư i b x ph t; 1 b n g i cho Kho b c Nhà nư c nơi n p ti n ph t và m t b n lưu t i cơ quan ngư i có thNm quy n ra quy t nh x ph t. Trư ng h p m c x ph t t 2.000.000 tr lên, ph i l p thêm 1 b n quy t nh x ph t g i cho Vi n Ki m sát nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW nơi óng tr s cơ quan c a ngư i ra quy t nh x ph t. 2- T ch c thu ti n ph t 2.1- Trư ng h p n p ti n ph t tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c: - Kho b c Nhà nư c có trách nhi m thu và t ch c thu ti n ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i. - Căn c thu ti n ph t là quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 92/1999/N -CP ngày 04/09/1999 c a Chính ph . - Kho b c Nhà nư c khi thu ti n ph t ph i c p biên lai thu ti n ph t cho cá nhân, t ch c vi ph m ch ng nh n ã thu ti n ph t theo m c ghi trong quy t nh x ph t. 2.2- Trư ng h p nh ng i tư ng n p ph t không có i u ki n n p ph t tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c thì cơ quan Kho b c Nhà nư c có th u quy n cho cơ quan x ph t ti n hành thu ti n ph t. Vi c u quy n thu ph t ph i có h p ng ký k t gi a ơn v Kho b c Nhà nư c tr c ti p u quy n v i ơn v ư c u quy n theo quy nh t i Thông tư s 63 TC/CSTC ngày 11/9/1999 c a B Tài chính. nh kỳ, ngày th 2 u m i tu n, cơ quan ư c u quy n thu ph t, n p ti n ph t thu ư c vào Kho b c Nhà nư c. Cơ quan ư c u quy n thu ph t có trách nhi m nh n, s d ng, b o qu n và quy t toán biên lai thu ti n ph t theo úng quy nh c a Kho b c Nhà nư c. 3- nh kỳ hàng tháng, cơ quan c a ngư i ra quy t nh x ph t và Kho b c Nhà nư c ti n hành i chi u s ti n ã x ph t theo quy t nh v i s ti n ph t th c t Kho b c Nhà nư c ã thu, báo cáo S Tài chính V t giá. B- QU N LÝ, S D NG TI N THU T X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG H I. 1- Toàn b s ti n thu v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c n p vào ngân sách Nhà nư c theo chương 070, lo i 09, kho n 03, m c 051, ti u m c 14 c a M c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành và ư c l i 100% cho ngân sách a phương. 2- S ti n ph t thu ư c, phân b và s d ng như sau: 2.1- Trích 30% ưa vào cân i chung c a Ngân sách a phương.
  3. 2.2- Trích 5% chi cho Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c thu ph t (bao g m c phí cho ngư i ư c u quy n thu ph t do Kho b c Nhà nư c u quy n theo quy nh). 2.3- Trích 65% cho C ng v Hàng h i s d ng vào các m c ích sau: - Chi cho công tác t ch c các oàn ki m tra các ho t ng trong lĩnh v c hàng h i. - Chi mua s m, trang b , nâng cao ch t lư ng phương ti n cho công tác ki m tra các ho t ng cho lĩnh v c hàng h i. - Chi phí cho vi c chuyên ch , b o qu n các hi n v t thu gi ch x lý. - Chi cho công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t trong ho t ng hàng h i. - Chi cho công tác h c t p, b i dư ng nghi p v , ào t o chuyên môn cho cán b Thanh tra viên tr c ti p làm công tác an toàn hàng h i. - Chi cho vi c in n tài li u ph c v cho vi c ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i. - Chi b i dư ng làm ngoài gi ; chi thư ng cho nh ng t p th , cá nhân có thành tích trong công tác v n ng tuyên truy n, giáo d c, phát hi n và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i. 3- Qu n lý kinh phí ngân sách t ti n thu ph t 3.1- Hàng tháng, căn c s ti n ph t thu ư c, S Tài chính V t giá phân b và c p phát k p th i kinh phí cho các ơn v theo t l quy nh t i Thông tư này. 3.2- Trình t l p d toán, c p phát và thanh, quy t toán kinh phí th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngân sách nhà nư c. 3.3- Các ơn v s d ng kinh phí có trách nhi m qu n lý và s d ng ngu n kinh phí này theo ch qu n lý tài chính hi n hành. III- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. 2- Kho b c Nhà nư c có trách nhi m t ch c thu ti n ph t k p th i và t o i u ki n thu n l i cho các i tư ng n p ph t vi ph m hành chính. Th c hi n theo dõi, h ch toán kho n thu, chi ti n ph t theo úng ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c. 3- S Tài chính V t giá các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m qu n lý, c p phát kinh phí ngân sách t ti n thu ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i cho các ơn v theo úng quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v , a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính gi i quy t.
  4. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản