Thông tư số 60/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
108
lượt xem
8
download

Thông tư số 60/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 60/2002/tt-btc về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc hội chữ thập đỏ việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với các cơ sở y tế khám, chữa bệnh nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 60/2002/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CƠ S Y T KHÁM, CH A B NH NHÂN O THU C H I CH TH P VI T NAM Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i h th ng cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p Vi t Nam như sau: A/ NH NG QUY NNH CHUNG: 1/ i tư ng áp d ng thông tư này là các b nh vi n a khoa, chuyên khoa, phòng khám a khoa, chuyên khoa, nhà h sinh, cơ s d ch v y t , cơ s hành ngh y dư c h c c truy n thu c H i Ch Th p các c p ng ra thành l p và qu n lý (Sau ây g i là cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i ch th p ). 2/ Cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p ho t ng vì m c ích nhân o, không vì m c ích l i nhu n. Ngu n tài chính ch y u ư c hình thành trên cơ s v n ng s tài tr và óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3/ Ho t ng tài chính c a các cơ s y t khám, ch a b nh nhân o theo nguyên t c t t o ngu n, t h ch toán và tuỳ theo kh năng h tr c a H i ch th p các c p (n u có). 4/ Cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v chuyên môn, k thu t và các quy nh có liên quan khác c a Pháp lu t. 5/ i tư ng ư c khám, ch a b nh mi n phí: Ngư i nghèo, ngư i già cô ơn không nơi nương t a, tr em m côi lang thang cơ nh , tr tàn t t, n n nhân chi n tranh, gia ình chính sách, ng bào dân t c vùng cao, vùng sâu, vùng xa và các i tư ng khác ư c s b o tr c a các t ch c tài tr trong và ngoài nư c. 6/ i tư ng khám, ch a b nh có thu phí: Nh ng ngư i t nguy n khám, ch a b nh theo yêu c u và ngư i có th B o hi m y t ư c cơ quan B o hi m y t gi i thi u. B/ NH NG QUY NNH C TH :
  2. I/ NGU N THU C A CƠ S Y T KHÁM, CH A B NH NHÂN O: - Tài tr b ng ti n, hi n v t c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - H tr c a H i Ch th p các c p (n u có). - H tr c a ngân sách Nhà nư c các c p trong m t s trư ng h p c th theo quy nh c a pháp lu t. - Thu t ngu n b o hi m y t do cơ quan B o hi m y t thanh toán theo quy nh. - Thu t các d ch v khám, ch a b nh theo yêu c u c a nhân dân. M c thu theo nguyên t c tính các chi phí khám, ch a b nh. Riêng i v i ti n thu c (không k thu c t ngu n vi n tr ) thu theo nguyên t c giá mua vào c ng thêm các chi phí b o qu n, v n chuy n và c p phát thu c, không tính lãi. - Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. - V n t có c a các cơ s khám, ch a b nh. II/ N I DUNG CHI C A CƠ S Y T KHÁM, CH A B NH NHÂN O: 1/ Chi ho t ng thư ng xuyên: - Chi ti n lương, ti n công, các lo i ph c p, ti n thư ng theo ch c a Nhà nư c quy nh i v i ngành y t ; Các kho n óng góp theo ch quy nh c a Nhà nư c như: B o hi m xã h i, B o hi m y t , kinh phí công oàn; - Chi qu n lý hành chính, h u c n ph c v công tác khám, ch a b nh: Ti n i n, nư c, v sinh môi trư ng, nhiên li u, văn phòng phNm, thông tin liên l c, tuyên truy n, công tác phí, h i th o, h i ngh , t p hu n...M c chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p. - Chi nghi p v chuyên môn: + Chi phí tr c ti p cho ngư i b nh theo ch nh c a bác s . + Chi ho t ng nghiên c u khoa h c liên quan n công tác khám, ch a b nh. + Chi ào t o, t p hu n nâng cao năng l c chuyên môn c a cán b thu c cơ s y t khám, ch a b nh nhân o. - Chi duy tu b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh. - Chi khác: chi phí ti p nh n hàng vi n tr , v n chuy n, lưu kho, lưu bãi, qu n lý, c p phát thu c, hàng hoá vi n tr , chi thuê a i m làm vi c (n u có)... 2/ Chi không thư ng xuyên: - Chi cho các t phòng ch ng d ch b nh (n u có).
  3. - Chi s a ch a l n, mua s m tài s n c nh. - Chi u tư phát tri n cơ s v t ch t t ngu n thu kh u hao tài s n c nh (n u có) i v i ho t ng d ch v khám ch a b nh. - Chi u tư xây d ng cơ b n (n u có) . III/ CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CƠ S Y T KHÁM, CH A B NH NHÂN O: 1/ Qu n lý ngu n thu c, v t tư, thi t b y t vi n tr : - Th c hi n khám, ch a b nh và c p mi n phí thu c theo úng các i tư ng quy nh c a nhà tài tr và các i tư ng qui nh t i thông tư này. Nghiêm c m vi c bán thu c, v t tư và thi t b y t t ngu n vi n tr nhân o. - M s sách theo dõi riêng tình hình nh p, xu t và t n thu c, hàng hoá vi n tr theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Trư ng h p thu c, v t tư, thi t b y t ư c vi n tr không phù h p v i tuy n i u tr c a cơ s thì H i ch th p các c p thành l p H i ng (g m H i ch th p , cơ quan Tài chính- V t giá ng c p, S Y t ho c Trung tâm y t qu n, huy n) nh giá và chuy n i thu c, v t tư, thi t b y t khác cho phù h p v i nhu c u. Vi c chuy n i ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng thu c, v t tư, trang thi t b . Nghiêm c m s d ng ngu n kinh phí do chuy n i thu c ngoài m c ích khám, ch a b nh nhân o. 2/ Các cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p không ph i th c hi n các nghĩa v i v i ngân sách Nhà nư c i v i ngu n kinh phí s d ng cho các ho t ng khám, ch a b nh mi n phí và ư c hư ng các ch khuy n khích v tài chính theo quy nh t i Thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 c a B Tài chính i v i ngu n thu ư c t ho t ng khám, ch a b nh. 3/ Các cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p ph i m s sách k toán theo dõi riêng các kho n thu, chi i v i d ch v khám, ch a b nh có thu m t ph n vi n phí và khám, ch a b nh theo yêu c u. - Sau khi trang tr i toàn b chi phí ho t ng và th c hi n y nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c (n u có) theo quy nh c a pháp lu t, s chênh l ch gi a thu và chi t ngu n vi n phí, các cơ s ư c trích l p qu khen thư ng và phúc l i. S còn l i ư c trích l p qu phát tri n ho t ng s nghi p khám ch a b nh c a cơ s u tư nâng c p cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b nh m nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. T l trích l p các qu do th trư ng ơn v quy t nh. 4/ Các cơ s y t khám, ch a b nh nhân o thu c H i Ch Th p ph i m s sách theo dõi, qu n lý chi tiêu và th c hi n công tác báo cáo quy t toán theo úng Quy t nh s 12/2001/Q -BTC ngày 13/3/2001 c a B trư ng B Tài chính V vi c ban hành ch k toán áp d ng cho các ơn v ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao.
  4. 5/ nh kỳ hàng quý, năm cơ s y t khám, ch a b nh nhân o có trách nhi m báo cáo tình hình thu, chi tài chính cho H i Ch th p cùng c p. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ch Th p và cơ quan tài chính cùng c p. C/ I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính s a i cho phù h p. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản