Thông tư số 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
38
lượt xem
4
download

Thông tư số 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 61/2002/tt-btc về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 61/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 61/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ S 61/2002/TT-BTC NGÀY 11/07/2002 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 Th c hi n Ch th s 14/2002/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2002 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 như sau: A- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002: m b o hoàn thành nhi m v NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, các B , cơ quan trung ương và các a phương căn c vào m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2002 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, trong 6 tháng cu i năm 2002 t p trung th c hi n các gi i pháp ã ra t u năm, th c hi n Ch th s 06/2002/CT-TTg ngày 20/2/2002 c a Th tư ng Chính ph v bi n pháp tăng cư ng qu n lý và ch ng th t thu ngân sách nhà nư c năm 2002 và Ngh quy t 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 c a Chính ph v m t s gi i pháp tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2002. I . ÁNH GI Á T Ì N H H Ì NH T H C H I N T H U NS NN NĂM 2 0 0 2 L ÀM CƠ S XÂY D NG D T O ÁN T H U NS NN NĂM 2 0 0 3 : 1. T ch c th c hi n nhi m v thu NSNN 6 tháng cu i năm 2002: - Trên cơ s k t qu t ch c ánh giá tình hình thu NSNN 6 tháng u năm, phân tích rõ nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan tăng, gi m thu, m c và nguyên nhân th t thu c a t ng s c thu , t ng khu v c kinh t trên a bàn. T ó, ra các bi n pháp ch o và qu n lý k p th i, có hi u qu ch ng th t thu ngân sách nhà nư c, khai thác y , úng các ngu n thu, ph n u hoàn thành vư t m c d toán Nhà nư c giao. - Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm, k p th i các trư ng h p không kê khai n p thu , khai không úng, tr n l u thu , chi m o t ti n thu c a Nhà nư c. T p trung vào thanh tra, ki m tra báo cáo quy t toán thu i v i các ơn v có d u hi u vi ph m.
 2. - T p trung nghiên c u, x lý các khó khăn vư ng m c v chính sách thu nh m không ng ng hoàn thi n các Lu t thu thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ng viên h p lý, k p th i các kho n thu nh p c a doanh nghi p và dân cư theo Lu t nh vào NSNN. - Tri n khai các bi n pháp tăng cư ng qu n lý và ch ng th t thu NSNN i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh; thu t t ai, ho t ng xu t nh p khNu,.... 2. ánh giá tình hình th c hi n thu NSNN năm 2002 làm cơ s xây d ng d toán thu NSNN năm 2003: Căn c vào tình hình th c hi n 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu năm 2002 trên cơ s th c hi n các bi n pháp ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán ư c giao t i Quy t nh s 145/2001/Q -BTC ngày 27/12/2001 c a B trư ng B Tài chính; trong ó t p trung phân tích m t s v n sau: - Xác nh rõ s ti n thu t n ng năm 2001 chuy n sang, s ã thu ư c trong năm 2002; x lý d t i m các kho n t m thu ch n p NSNN, các kho n t m gi ch x lý; phân tích nguyên nhân và bi n pháp x lý. Trên cơ s ó, xác nh s phát sinh trong năm 2002 và s ph i n p ngân sách năm 2002. - S thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 2002; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 2002; d ki n s ph i hoàn c a năm 2002 chuy n sang năm 2003. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n thu năm 2002: Tình hình th c hi n so v i k ho ch i v i các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u, s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán… - Phân tích nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i i v i ngu n thu trên a bàn. 2.1. Khu v c Doanh nghi p Nhà nư c: N m ch c tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Ti n hành ánh giá tình hình v n - tài s n, công n , bi n ng tăng gi m v nguyên giá tài s n c nh, các năng l c s n xu t m i tăng thêm - S lư ng lao ng - Ti n lương - Doanh thu - Chi phí s n xu t - Các nh m c kinh t k thu t - Tình hình s n xu t và tiêu th s n phNm ch y u- L i nhu n th c hi n và các kho n n p ngân sách. Nh ng khó khăn và thu n l i trong năm 2002, kh năng phát tri n trong năm 2003 và các năm ti p theo. 2.2. Khu v c công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh: Th c hi n xây d ng và báo cáo d toán thu i v i khu v c này c n phân rõ theo hai lo i i tư ng: D toán thu t các doanh nghi p ngoài qu c doanh, d toán thu t các h cá th s n xu t kinh doanh theo hư ng d n t i Bi u s 1 ph l c s 1 - (kèm theo Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c).
 3. - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : + Ph i h p v i các cơ quan c p ăng ký thành l p doanh nghi p n m ch c s lư ng, ngành ngh kinh doanh, quy mô v n, s n xu t kinh doanh,… c a doanh nghi p trên a bàn; tình hình tăng, gi m s lư ng doanh nghi p, s doanh nghi p ã qu n lý thu thu , quy mô ho t ng, doanh s , tài s n, lao ng,… năm 2002 và kh năng phát tri n năm 2003. + ánh giá tình hình th c hi n ch k toán, th c hi n ch tính thu và kê khai, n p thu c a các ơn v . - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: + Thông qua công tác ăng ký c p mã s thu , ánh giá m c qu n lý thu v h : s h ã th c hi n kê khai ăng ký thu và ư c c p mã s thu so v i s h th c t kinh doanh; s h ã ư c c p ăng ký kinh doanh. + M c qu n lý v doanh s so v i doanh s th c t kinh doanh: Tình hình kê khai, i u ch nh doanh s , giá tr gia tăng, thu nh p ch u thu và thu c a các i tư ng; m c i u ch nh doanh s , thu GTGT và thu i v i t ng nhóm m t hàng. 2.3. Khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ng h p y t ng s doanh nghi p ã ư c c p gi y phép, s gi y phép h t hi u l c, s gi i th , s còn hi u l c; trong ó: s ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai n năm 2002 và kh năng phát tri n năm 2003. - T ng s lao ng, t ng qu ti n lương, doanh thu, chi phí và hi u qu s n xu t kinh doanh. 2.4. Thu s d ng t nông nghi p: - Trên cơ s s b thu s d ng t nông nghi p ánh giá k t qu th c hi n năm 2002; k t qu thu n thu , giá thóc tính thu ... so v i d toán Nhà nư c giao. - ánh giá vi c th c hi n mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p năm 2002 cho các i tư ng quy nh t i Quy t nh s 199/2001/Q -TTg ngày 28/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.5. Thu nhà t, ti n cho thuê t: - T ng h p di n tích t ãl pb qu n lý thu so v i qu t trên a bàn qu n lý. - Phân tích rõ theo các ch tiêu: + S doanh nghi p, di n tích t ang s d ng. + S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t ã ưa vào s b thu .
 4. + S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t không có kh năng thu; yêu c u phân tích rõ nguyên nhân (do chưa ký h p ng thuê t, do ơn v không s d ng h t di n tích và các nguyên nhân khác). 2.6. Thu phí - l phí: Tình hình thu n p phí - l phí c a các t ch c c a Trung ương, t nh, huy n, xã, phư ng có thu phí - l phí theo Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí: s thu, s ư c phép l i, s n p ngân sách. I I . ÁNH GI Á T Ì N H H Ì NH T H C H I N CH I NGÂN S Á CH NĂM 2 0 0 2 L ÀM CƠ S XÂY D N G D T O ÁN CH I NS NN N ĂM 2 0 0 3 : 1. V chi xây d ng cơ b n: T p trung ti n hành ánh giá kh năng th c hi n kh i lư ng và thanh toán c a toàn b các d án, công trình c a k ho ch năm 2002. Nh ng k t qu t ư c và t n t i c n x lý. i v i các kho n chi xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i: các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng; trên cơ s ánh giá c th kh năng th c hi n t ng kho n thu, ánh giá kh năng th c hi n nhi m v chi XDCB t ngu n v n này cho phù h p. i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình, d án và các a phương c n ánh giá kh i lư ng công vi c th c hi n c năm 2002; tình hình qu n lý, i u hành và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v chương trình 135; Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao u năm và ti n th c hi n các nhi m v ánh giá kh năng th c hi n c năm sát v i tình hình th c t c a B , cơ quan trung ương, a phương, ơn v , trong ó t p trung ánh giá tình hình th c hi n các chương trình, d án l n như: chương trình gi ng, xúc ti n thương m i, các chương trình k thu t, kinh t ,… ánh giá chi c năm c n phân tích rõ chi t ngu n ngân sách c p phát và chi t các ngu n thu ư c l i theo ch quy nh, trong ó phân tích rõ cơ c u chi v ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...), các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi t xu t ho c không có tính ch t thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...) làm căn c tính toán b trí ngân sách năm 2003. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ph i căn c vào kh năng thu t ch c i u hành chi; ph n u tăng thu dành t i thi u 50% g i u cho ngân sách năm
 5. 2003. Ch ng s d ng trong ph m vi 50% s tăng thu b trí tăng chi, trong ó c n t p trung cho nh ng nhi m v chi quan tr ng; ch ng x lý các nhi m v t xu t phát sinh như kh c ph c h u qu lũ l t, thiên tai; không b sung chi qu n lý hành chính, h n ch chi mua s m, s a ch a nh ng trang thi t b chưa th c s c n thi t. B - XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003: I . M C T I Ê U, YÊ U C U I V I CÔ NG T ÁC X ÂY D N G D T O ÁN T H U, CH I NGÂN S ÁCH NH À N Ư C NĂM 2 0 0 3 : - Xây d ng d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i căn c vào nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 ã ư c i h i ng toàn qu c l n th IX thông qua và k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và năm 2003 c a t ng B , ngành, a phương và T ng công ty 91. - D toán ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i góp ph n tích c c t o môi trư ng n nh, thu n l i cho s n xu t - kinh doanh nh m thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, ph n u t nh p tăng trư ng kinh t cao hơn năm 2001 và năm 2002. T o bư c chuy n bi n, tăng s c c nh tranh và hi u qu n n kinh t , nâng cao hi u qu u tư xã h i, n nh kinh t vĩ mô; ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t , s p x p, i m i phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; t o ngu n thu n nh, v ng ch c, tăng tích lu góp ph n quan tr ng tăng ti m l c tài chính c a t nư c t o à cho bư c phát tri n c a các năm ti p theo. - T p trung b trí ngân sách th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng, phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh , y t , văn hoá...; tăng cư ng công tác xoá ói gi m nghèo, gi i quy t các v n b c xúc c a xã h i; c ng c qu c phòng, an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i, Ny m nh xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; th c hi n tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Th c hi n y cơ ch m i v qu n lý tài chính, qu n lý biên ch , phát tri n nhi m v chuyên môn i v i ơn v s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và ti p t c m r ng thí i m khoán kinh phí, khoán biên ch i v i cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngân sách a phương m b o nh ng nhi m v , ch chính sách ã, s ban hành thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương. - Xây d ng d toán NSNN ph i th c hi n úng các quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, th c hi n úng các quy nh, n i dung báo cáo d toán ngân sách, m b o các căn c , cơ s tính toán úng yêu c u m u bi u và th i gian g i báo cáo. a. V d toán thu ngân sách nhà nư c: D toán thu NSNN ph i ư c xây d ng trên cơ s tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a lu t thu và các ch thu hi n hành. m b o th c hi n chính sách ng viên h p lý, m b o ngu n l c th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t
 6. nư c; tăng cư ng phát huy n i l c c a các ngành, các a phương, t p trung ngu n l c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng m i phát sinh; D toán thu NSNN ph i ư c xác nh trên cơ s phân tích, d báo các y u t v tăng trư ng kinh t , th trư ng, giá c ,… có tính t i k t qu tăng cư ng các bi n pháp qu n lý thu, ch ng th t thu, qu n lý hoàn thu giá tr gia tăng nh t là i v i hàng nông lâm s n xu t khNu. D toán thu NSNN ph i ư c xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao v i m c ng viên ph n u t 20-21% so GDP, trong ó thu thu và phí 18-19% so GDP. D toán thu c a các B , cơ quan trung ương và các a phương tăng trên 12% so m c th c hi n năm 2002; b. V d toán chi ngân sách nhà nư c: T p trung th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng và xoá ói gi m nghèo, m b o v n cho i v i các công trình tr ng i m qu c gia, ưu tiên u tư các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; m b o ngu n l c th c hi n các Ngh quy t Trung ương 3 (khoá IX) v s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Ngh quy t Trung ương 5 (khoá IX) v i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th , i m i cơ ch chính sách khuy n khích và t o i u ki n phát tri n kinh t tư nhân, Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. Th c hi n c i cách ti n lương nh m t o ng l c thúc Ny phát tri n, thúc Ny c i cách hành chính - ây là nhi m v tr ng tâm trong vài năm t i. Phương th c tính toán ngu n th c hi n c i cách ti n lương t năm 2003 không theo phương th c b sung t ngân sách Trung ương cho các B , cơ quan Trung ương, các a phương theo biên ch và ch ti n lương m i như trư c ây. Th c hi n Ch th s 14/2002/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2003, th c hi n theo nguyên t c trư c h t các B , cơ quan trung ương, các a phương ch ng b trí t ngu n tăng thu c a năm 2002, năm 2003; th c hi n ti t ki m chi thư ng xuyên m c t i thi u 10% (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương), ch ng lãng phí trong chi XDCB m c 5% và ch ng s p x p b trí s d ng ngân sách ư c giao th c hi n. Các ơn v s nghi p m b o kinh phí cho ph n ti n lương m i tăng thêm theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p t ngu n thu theo ch quy nh và ngu n ti t ki m chi ngân sách. c. Cân i ngân sách nhà nư c: - Thu thu và phí ph i m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr các kho n n n h n, b trí kinh phí th c hi n c i cách ti n lương và dành t l h p lý tích lu cho u tư phát tri n. - B i chi NSNN m c không l n hơn 5% GDP, phù h p v i kh năng vay ch c ch n trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c. Không vay thương m i ngoài nư c; h n ch vay ng n h n trong nư c v i lãi su t cao bù p b i chi ngân sách nhà nư c.
 7. I I . NH NG N I D UNG CH Y U C A CÔ NG T ÁC L P D T O ÁN T H U, CH I NGÂN S ÁCH NH À N Ư C NĂM 2 0 0 3 : 1. V thu ngân sách nhà nư c: Xây d ng d toán thu theo ch hi n hành, trong ó c n chú ý nh ng ch như sau: 1.1. Thu thu nh p doanh nghi p: Tính và l p d toán theo hư ng d n t i Thông tư s 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 26/2001/N -CP ngày 4/6/2001 và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. 1.2. Thu giá tr gia tăng: Th c hi n theo Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n c a Chính ph và B Tài chính: Ngh nh s 79/2000/N -CP ngày 29/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 79/2000/N -CP. 1.3. Thu tài nguyên: - Căn c tính l p d toán theo Pháp lu t thu tài nguyên (s a i) và các văn b n hư ng d n c a Chính ph và B Tài chính: Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/9/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp lu t thu tài nguyên và Thông tư s 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 68/1998/N -CP. - Vi c tính và thu thu tài nguyên i v i m t s nhóm, lo i tài nguyên như sau: + i u ch nh m c thu su t thu tài nguyên qu ng Apatít và qu ng Séc-păng-tin khai thác t m c 4% xu ng m c 2% theo hư ng d n t i Quy t nh s 121/2001/Q /BTC ngày 30/11/2001 c a B trư ng B Tài chính. + Mi n thu tài nguyên i v i v t li u khai thác s d ng xây d ng ư ng H Chí Minh (giai o n 1) theo hư ng d n t i Thông tư s 21/2002/TT-BTC ngày 1/3/2002 c a B Tài chính. 1.4. Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao: Th c hi n theo Thông tư s 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 hư ng d n Ngh nh s 78/2001/N -CP ngày 23/10/2001 c a Chính ph thi hành Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. 1.5. Thu t ho t ng kinh doanh x s ki n thi t: D toán ư c tính theo hư ng d n t i công văn s 10479/TC-TCT ngày 1/11/2001 c a B Tài chính v vi c thu TNDN kinh doanh XSKT. 1.6. Thu s d ng t nông nghi p:
 8. T 1/1/2003 th c hi n mi n thu s d ng t nông nghi p i v i di n tích trong h n i n cho h nông dân theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban ch p hành Trung ương ng khoá IX. 1.7. Phí xăng d u: Vi c l p d toán ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ngh nh s 78/2000/N -CP ngày 26/12/2000 c a Chính ph v phí xăng d u và Thông tư s 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 78/2000/N -CP. 1.8. Phí và l phí: - Th c hi n theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và các văn b n hư ng d n. 1.9. i v i thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu, thu tiêu th c bi t: Căn c vào các quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i, b sung), Lu t thu tiêu th c bi t, Lu t thu giá tr gia tăng,... và tình hình kinh doanh xu t nh p khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương l p d toán thu thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu và các kho n thu liên quan n ho t ng xu t nh p khNu (ch tiêu thu thu xu t nh p khNu theo a bàn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có phát sinh s thu). 2. V chi ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan trung ương, các ơn v d toán ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2003 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu theo qui nh, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t quán tri t ch trương ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2003, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan trung ương, a phương ph i ti p t c quán tri t ch trương xã h i hoá. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1. i v i chi u tư phát tri n: 2.1.1. Chi u tư XDCB: Xây d ng d toán chi u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i m b o trình t sau: Ưu tiên cho các công trình tr ng i m c a nhà nư c có ý nghĩa quan tr ng i v i s phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001-2005, ưu tiên b trí v n cho các d án thu c chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi phía B c, Tây nguyên, ng b ng sông C u long; các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 2002 chuy n qua, các công trình s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm, b trí v n i ng cho các d án ODA theo các cam k t; xác nh rõ nhu c u v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình quan tr ng chuNn b kh i công trong năm và nh ng năm t i; s v n ã ư c NSNN t m ng t các năm trư c ph i ch ng b trí d toán ngân sách hoàn tr ; xác nh c
 9. th kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n ã th c hi n trong năm 2002 chưa có ngu n thanh toán ch ng b trí trong d toán năm 2003. i v i công trình nhóm C ph i xây d ng d toán theo nguyên t c m b o dành trên 70% cho các công trình chuy n ti p; nh ng công trình kh i công m i b trí v n hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm. Các công trình ư c ưa vào d toán chi ngân sách năm 2003 ph i có th t c u tư XDCB và ư c duy t trư c tháng 10/2002. i v i các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i thì ch d án ph i ch ng t thu x p v n i ng cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n d án. - Xây d ng d toán u tư tr l i cho ngành d u khí t l i nhu n sau thu ph n Vi t Nam ư c hư ng t Liên doanh d u khí Vi t - Xô theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n cơ ch u tư tr l i các năm qua (t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,...), xác nh m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương và th c hi n n nh trong m t s năm, các a phương xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , quy ho ch dân cư, u tư cho nông nghi p và nông thôn, trong ó chú tr ng c i t i gi ng v t nuôi, cây tr ng, tái t o qu r ng,... - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí d toán chi th c hi n các d án v phát tri n h t ng kinh t - xã h i t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n; chi u tư tr l i cho các khu v c kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19/04/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.1.2. i v i chi h tr s n xu t kinh doanh: - Ti p t c t p trung h tr cho s n xu t m t s s n phNm tr ng i m, ngành tr ng i m; h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c làm ăn có hi u qu , làm hàng xu t khNu; h tr vi c tìm ki m m r ng th trư ng, tiêu th s n phNm hàng hoá nh t là nông s n. - H tr c i t o, phát tri n và s n xu t gi ng cây, gi ng con, h tr cơ s h t ng s n xu t mu i, h t ng thu s n, h t ng làng ngh . - Chi h tr i v i ho t ng công ích, doanh nghi p công ích mà s thu không bù p chi phí, ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . - i v i các t nh có mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c b trí kinh phí b sung v n cho doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c.
 10. 2.1.3. Chi bù chênh l ch lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n theo các Thông tư s 43/2000/TT-BTC ngày 23/5/2000 cho Qu H tr phát tri n, Thông tư s 53/2000/TT-BTC ngày 06/6/2000, Thông tư s 02/2001/TT-BTC ngày 05/01/2001, Thông tư s 80/2001/TT-BTC ngày 01/10/2001 c a B Tài chính. Th c hi n h tr lãi su t sau u tư theo Quy t nh 58/2001/Q -TTg ngày 24/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.1.4. i v i chi d tr nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr nhà nư c ư c giao, các ngành, các ơn v có trách nhi m ánh giá xác nh m c d tr c a ngành, ơn v n 31/12/2002; d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán chi d tr nhà nư c chi b o qu n hàng hoá d tr c a ngành, c a ơn v năm 2003. 2.2. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Các kho n chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách i v i mi n núi quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP và các văn b n hư ng d n chi ti t. - Th c hi n chính sách c p không thu ti n m t s lo i báo, t o chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi th c hi n theo Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . - T năm 2003 chi tr giá báo, t p chí trung ương tính trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , cơ quan trung ương. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá xu t b n, tr giá i n nh,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh rõ s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo úng ch quy nh. 2.3. i v i chi s nghi p và qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th : - i v i NSNN trên ph m vi c nư c, b trí d toán chi s nghi p giáo d c - ào t o (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm,...) t m c trên 16% t ng chi NSNN. B trí d toán chi lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm,...) t 2% t ng chi NSNN, i ôi v i vi c i u ch nh cơ c u và chính sách qu n lý chi khoa h c m b o yêu c u hi u qu , thi t th c. i v i lĩnh v c văn hoá thông tin b trí chi theo Ngh quy t Trung ương 5 (Khoá VIII). - Chi s nghi p kinh t c n t p trung vào m t s lĩnh v c tr ng tâm, then ch t; t ng ngành, t ng a phương c n có s nghiên c u, i u ch nh cơ c u chi b o m yêu c u hi u qu cao góp ph n thúc Ny s nghi p kinh t phát tri n. - i v i các ơn v s nghi p ư c giao quy n t ch tài chính, ư c ch ng b trí kinh phí th c hi n nhi m v , ư c ch ng s d ng biên ch ư c c p có thNm quy n giao theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch
 11. tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. Trên cơ s d toán ngân sách năm 2002 ã ư c giao, năm 2003 cơ b n n nh m c kinh phí này, ư c tăng thêm theo m t t l ph n trăm (%) theo t ng ngành, lĩnh v c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph (không k nh ng kho n chi t xu t phát sinh năm 2002, nhưng không phát sinh năm 2003); i v i các nhi m v chi th c hi n các chương trình, tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p B , ngành, chương trình m c tiêu qu c gia, chi th c hi n nhi m v nhà nư c t hàng, v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài, chi u tư, ơn v l p d toán chi NSNN theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i thông tư này. - B trí d toán chi hành chính (qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th ): Tính toán úng nh m c ch chi tiêu theo quy nh, tri t ti t ki m i v i nh ng kho n chi như ti p khách, h i ngh , oàn ra, oàn vào,...Th c hi n m r ng thí i m vi c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 c a liên b Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg. - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay, vi n tr c n ph i l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng c a phía Vi t Nam theo cam k t và ch quy nh. - B trí d toán chi các s nghi p khác, cơ b n gi b ng m c d toán năm 2002 dành ngu n th c hi n các nhi m v tăng chi nêu trên. - Trong quá trình tính toán d toán chi c a các ơn v hành chính, s nghi p th c hi n báo cáo y các nhi m v chi t các ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i chi theo ch qui nh. 2.4. i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: B trí kinh phí, tri n khai n i dung nhi m v và th c hi n theo Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia. - Chương trình 135: Th c hi n theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư liên t ch s 666/2001 TTLT/BKH-UBNTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c chương trình 135. - D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: Th c hi n theo Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, Thông tư s 43/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002 c a B Tài chính. 2.5. ChuNn b b trí ngu n ngân sách th c hi n c i cách ti n lương: - i v i các ơn v thu c B , cơ quan trung ương th c hi n theo phương th c:
 12. + S d ng ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương); th c hi n ch ng lãng phí trong XDCB kho ng 5% d toán chi ngân sách lĩnh v c này. + ng th i i v i t t c ơn v s nghi p tr c thu c ph i s d ng ngu n thu ư c l i c a các ơn v trang tr i ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. - i v i các a phương, th c hi n c i cách ti n lương theo phương án nêu t i ph n III dư i ây. III. V D T O ÁN NGÂN S Á CH N A PH Ư Ơ NG : Các a phương xây d ng d toán NSNN năm 2003 theo nguyên t c: - Ngân sách năm 2003 ti p t c n nh ngu n thu và nhi m v chi như năm 2002, các a phương căn c t l phân chia các ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương ư c n nh trên cơ s t l phân chia các ngu n thu ã ư c Th tư ng Chính ph ã giao năm 2002. - S b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương (n u có) d ki n tăng 2% so v i s b sung cân i năm 2002. - Trong ph m vi ngu n thu ư c xác nh như trên, th c hi n l p d toán chi ngân sách a phương m b o nguyên t c: t ng chi không vư t quá t ng thu ngân sách a phương ư c hư ng, trong ó ưu tiên: + B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t Trung ương 3, 5 (khoá IX) thu c nhi m v chi ngân sách a phương; trong ó tăng chi cho ngân sách c p xã th c hi n i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr xã, phư ng, th tr n: Xây d ng tr s xã và nhà sinh ho t c a thôn, nhà bưu i n văn hoá ti p nh n thông tin và nhân dân h i h p; trang b phương ti n làm vi c (h th ng truy n thanh,…) cho h th ng xã, phư ng, th tr n. + T p trung kinh phí th c hi n nhi m v xây d ng cơ s h t ng, u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , du l ch; th c hi n phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p; công tác xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, gi i quy t t n n xã h i;... - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n cơ ch u tư tr l i các năm qua (t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p, thu tài nguyên r ng, m t ph n thu t x s ki n thi t,...), xây d ng d toán m c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương và th c hi n n nh trong m t s năm.
 13. - Căn c s d ki n giao d toán v nhi m v th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, xây d ng d toán kinh phí th c hi n các nhi m v , d ki n phân b s m th c hi n. - Vi c th c hi n cơ ch thư ng vư t thu theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c năm 2003 s có quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph . - Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2003 c a a phương ph i ch ng chuNn b b trí các ngu n thu c ngân sách a phương th c hi n chi c i cách ti n lương theo phương th c: + S d ng 50% s tăng thu ngân sách a phương năm 2002 so v i d toán ã ư c Chính ph giao (tr ngu n thu t nhà, t, x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p,... ã cân i cho chi u tư theo ch ); + S d ng 50% s tăng thu c a ngân sách a phương d toán năm 2003 so v i d toán năm 2002 ã ư c Chính ph giao; + Ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên c a các ơn v hành chính, s nghi p (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương); th c hi n ti t ki m ch ng lãng phí trong XDCB kho ng 5% d toán chi ngân sách lĩnh v c này. + ng th i i v i t t c các ơn v s nghi p tr c thu c ph i s d ng ngu n thu ư c l i c a các ơn v trang tr i ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. I V. T CH C T H C H I N: 1. Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng ư c phân công xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan trung ương và các a phương trư c ngày 30/7/2002 làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2003. 2. Các B , cơ quan Trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương, a phương liên quan v nhi m v và d toán kinh phí năm 2003 i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng thu c lĩnh v c ph trách. 3. Các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2003 do B Tài chính thông báo, th c hi n: hư ng d n, thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán ngân sách nhà nư c năm 2003 theo úng n i dung quy nh c a Thông tư này. 4. B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan trung ương, T ng công ty 91, m t s T ng công ty 90 và các a phương th o lu n v d toán ngân sách năm 2003 t gi a tháng 8/2002 (l ch làm vi c c th s thông báo sau).
 14. 5. T ng c c H i quan, T ng c c Thu có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này cho các ơn v tr c thu c th c hi n và xây d ng, t ng h p d toán thu, chi ngân sách nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. 6. V bi u m u l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách năm 2003: - i v i các B , cơ quan trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2003 c a B , cơ quan trung ương theo úng hư ng d n bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và các bi u m u b sung ính kèm. - i v i các a phương: ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch o và hư ng d n chính quy n a phương c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách y theo các bi u m u ã quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và t ng h p d toán thu, chi ngân sách 2003 theo m u bi u hư ng d n t i Thông tư s 54/2001/TT-BTC ngày 5/7/2001 c a B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2002 và các bi u m u b sung ính kèm. 7. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2003 n u có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có hư ng d n thông báo b sung khi tri n khai th c hi n, n u có nh ng vư ng m c ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) PH L C 2 – Bi u s 01 Tên ơn v (B , S ): .... Thu c chương: ............ T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a các ơn v thu c các c p ngân sách) ơn v : Tri u ng STT Các kho n chi Quy t Năm 2002 D toán toán 2001 2003 D toán ư c TH
 15. I Ph n thu: 1 T ng s thu t phí, l phí; thu khác (chi ti t theo t ng lo i thu) 2 S thu ư c l i chi (chi ti t theo t ng lo i thu) 3 S thu n p NSNN (chi ti t theo t ng lo i thu) II Ph n chi: 1 Chi u tư XDCB 2 Chi b sung v n DNNN 3 Chi d tr 4 Chi tr giá các m t hàng chính sách 5 Chi s nghi p kinh t Trong ó chi ti n lương (1) 6 Chi SN khoa h c, công ngh , môi trư ng Trong ó chi ti n lương (1) 7 Chi s nghi p giáo d c - ào t o Trong ó chi ti n lương (1) 8 Chi s nghi p y t Trong ó chi ti n lương (1) 9 Chi s nghi p phát thanh truy n hình Trong ó chi ti n lương (1) 10 Chi s nghi p văn hoá thông tin Trong ó chi ti n lương (1) 11 Chi qu n lý hành chính Trong ó chi ti n lương (1) 12 Chi khác 13 Chi chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng
 16. m i 5 tri u ha r ng Ghi chú: - i v i t ng lĩnh v c chi trên, yêu c u ph i thuy t minh c th theo các bi u m u kèm theo các cơ s tính toán d toán chi. - (1) Chi ti n lương c a nh ng i tư ng NSNN tr c ti p m b o. Ngày..... tháng....... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) Tên ơn v (B , S ):....... Thu c chương:............... D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a t ng ơn v thu c các c p ngân sách) I. Ư c th c hi n năm 2002: ơn v : Tri u ng STT Tên Ư c th c hi n năm 2002 ơn v tr c thu c I. bao g m II. bao g m Ph n Ph n thu chi T.s S S Chi B/sung Chi Chi Chi Tr. ó Chi Tr. ó ... CTMT thu n p XDCB v n d tr SNKT T.lương SN T.lương l i NS DN tr giá (1) GD- (1) T T ng c ng 1 ơn v A 2 ơn v B ........... I. D toán năm 2003:
 17. STT Tên d toán năm 2003 ơn v tr c thu c I. Bao g m II. bao g m Ph n Ph n thu chi T.s S S Chi B/sung Chi Chi Chi Tr. ó Chi Tr thu n p XDCB v n dn d tr SNKT T.lương SN T.lư l i NS tr giá (1) GD- (1 T T ng c ng 1 ơn v A 2 ơn v B ......... Ghi chú: (1) Chi ti n lương c a nh ng i tư ng NSNN tr c ti p m b o. Ngày.... tháng .... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 Bi u s 03 Tên ơn v (B , S ):............ Thu c chương:....................
 18. T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 (Dùng cho các ơn v c p trên t ng h p d toán c a các ơn v và ơn v tr c ti p s d ng ngân sách thu c các c p ngân sách) L p chi ti t theo m c l c NSNN ơn v : Tri u ng Lo i Kho n M c N i dung Quy t Năm 2002 D toán toán 2003 2001 D ư c th toán Chi thư ng xuyên Thanh toán cho cá nhân 100 Ti n lương 101 Ti n công .... Chi v hàng hoá, d ch v 109 Thanh toán d ch v công c ng 110 V t tư văn phòng .... Chi u tư phát tri n Chi mua hàng hoá, v t tư d tr 138 Hàng hoá, v t tư d tr nhà nư c 139 Hàng hoá, v t tư d tr nhà nư c chuyên ngành .... Chi u tư XDCB 147 Chi xây l p
 19. 148 Chi thi t b .... Ngày.... tháng .... năm 2002 Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 – Bi u s 4 Tên ơn v :................ Thu c chương:.......... Lo i:...... Kho n........ D TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2003 (Dùng cho ơn v hành chính có thu, k c các ơn v ng, oàn th , h i ư c ngân sách các c p h tr kinh phí) ơn v : Tri u ng STT N i dung Quy t Năm 2002 D toán toán 2001 2003 D Ư c toán TH 1 2 3 4 5 A. PH N THU I T ng s thu t phí, l phí, thu khác (Chi ti t t ng kho n thu) II S thu n p ngân sách Nhà nư c (Chi ti t t ng kho n thu) III S thu ư c l i (Chi ti t t ng kho n thu) B. PH N CHI (1) I T ng s chi 1 Chi thư ng xuyên
 20. a Thanh toán cho cá nhân M c 100 - Ti n lương M c 101 - Ti n công ...... b Chi v hàng hoá d ch v M c 109 - Thanh toán d ch v công c ng M c 110 - V t tư văn phòng .... 2 Chi u tư phát tri n a Chi mua hàng hoá, v t tư d tr M c 138 - Hàng hoá v t tư d tr Nhà nư c M c 139 - Hàng hoá v t tư d tr NN chuyên ngành ..... b Chi u tư XDCB M c 147 - Chi xây l p M c 148 - Chi thi t b II S ư c ngân sách nhà nư c h tr (n u có) 1 Chi thư ng xuyên a Thanh toán cho cá nhân M c 100 - Ti n lương M c 101 - Ti n công .... b Chi v hàng hoá d ch v M c 109 - Thanh toán d ch v công c ng M c 110 - V t tư văn phòng .... 2 Chi u tư phát tri n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản