Thông tư số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
4
download

Thông tư số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC về việc hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-T NG NAM C C NA CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 62/2000/TTLT-BNN-TC C Hà N i , ngày 06 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - T NG C C NA CHÍNH S 62/2000/TTLT/BNN-TC C NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C GIAO T, CHO THUÊ T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T LÂM NGHI P Căn c Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v vi c giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ng c c a chính hư ng d n vi c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. t lâm nghi p nêu trong Thông tư này g m t có r ng t nhiên, t có r ng tr ng và t chưa có r ng ư c quy ho ch s d ng vào m c ích lâm nghi p như tr ng r ng, khoanh nuôi, b o v ph c h i r ng t nhiên, nghiên c u thí nghi m v lâm nghi p. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân ã ư c nhà nư c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p trư c ngày Thông tư này có hi u l c không ph i làm l i th t c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Vi c giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p ư c th c hi n theo ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã). 4. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t lâm nghi p nhưng chưa ư c giao ho c chưa ư c thuê trư c ngày 01 tháng 12 năm 1999 (Ngh nh s 163/1999/N - CP có hi u l c) n u không có tranh ch p, s d ng t úng quy ho ch thì ư c xem xét giao t ho c cho thuê t và ư c c p gi y ch ng nh n s d ng t lâm nghi p. i v i di n tích t lâm nghi p Nhà nư c ã giao mà ngư i ư c giao t không s d ng ho c s d ng không úng m c ích thì U ban nhân dân xã ph i làm th t c ngh U ban nhân dân c p có thNm quy n thu h i theo quy nh c a pháp lu t và ưa vào qu t giao, cho thuê. 5. Giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p ph i căn c vào quy ho ch s d ng t trên a bàn xã ã ư c U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân huy n) phê duy t.
  2. Nh ng xã chưa l p quy ho ch s d ng t thì căn c vào quy ho ch ba lo i r ng (r ng phòng h , r ng c d ng, r ng s n xu t) c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 6. i tư ng ư c giao t lâm nghi p không thu ti n s d ng t g m: a) H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t lâm nghi p, nông nghi p, ngư nghi p, làm mu i, mà ngu n s ng ch y u là thu nh p có ư c t các ho t ng s n xu t ó, ư c U ban nhân dân xã nơi có t lâm nghi p xác nh n. b) Ban Qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng; c) Doanh nghi p Nhà nư c ang s d ng t lâm nghi p do Nhà nư c giao trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999; d) Tr m, tr i, xí nghi p gi ng lâm nghi p, trư ng h c, trư ng d y ngh ; e) T ch c khác thu c các thành ph n kinh t ã ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 theo Ngh nh s 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph ư c ti p t c s d ng cho n h t th i h n giao t. Khi h t th i h n s d ng t ư c giao ph i chuy n sang thuê t lâm nghi p; g) ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân s d ng t lâm nghi p k t h p v i qu c phòng. 7. i tư ng Nhà nư c cho thuê t lâm nghi p g m: a) H gia ình, cá nhân, k c h gia ình cá nhân quy nh t i ti t a i m 6 m c I trong Thông tư này, có nhu c u và kh năng s d ng t lâm nghi p s n xu t kinh doanh lâm nghi p, lâm - nông nghi p, lâm - nông - ngư nghi p k t h p; b) T ch c trong nư c thu c thành ph n kinh t ; c) T ch c, cá nhân nư c ngoài. 8. Các lo i t lâm nghi p Nhà nư c giao, cho thuê cho các i tư ng như sau: a) t lâm nghi p quy ho ch xây d ng, phát tri n r ng c d ng, Nhà nư c giao cho Ban Qu n lý r ng c d ng ư c thành l p theo quy t nh c a Chính ph ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là U ban nhân dân t nh) bao g m: - Ban Qu n lý vư n Qu c gia; - Ban Qu n lý khu b o t n thiên nhiên; - Ban Qu n lý khu vư nVăn hoá - L ch s - Môi trư ng (b o v c nh quan). t lâm nghi p quy ho ch xây d ng, phát tri n r ng c d ng Nhà nư c không cho thuê.
  3. b) t lâm nghi p quy ho ch xây d ng, phát tri n r ng phòng h . t lâm nghi p quy ho ch xây d ng, phát tri n r ng phòng h , Nhà nư c giao cho Ban Qu n lý r ng phòng h ư c thành l p theo quy nh c a Chính ph ho c U ban nhân dân t nh. Riêng phân khu phòng h u ngu n ít xung y u; nh ng khu t r ng phòng h u ngu n phân tán không i u ki n thành l p Ban Qu n lý và các lo i t r ng phòng h ch n gió, ch n cát bay, r ng phòng h ch n sóng l n bi n, r ng phòng h b o v môi trư ng sinh thái, Nhà nư c giao ho c cho thuê t cho các i tư ng khác quy nh t i ti t a, c, d, g, i m 6 và i m 7 m c I trong Thông tư này. c) t lâm nghi p quy ho ch xây d ng, phát tri n r ng s n xu t ư c giao ho c cho thuê cho m i i tư ng quy nh t i ti t a, c, d, e, g i m 6 và 7 m c I trong Thông tư này. 9. ThNm quy n giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t lâm nghi p. a) U ban nhân dân huy n quy t nh giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p cho h gia ình, cá nhân. b) U ban nhân dân t nh quy t nh giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p cho các t ch c. Trong trư ng h p Chính ph quy t nh xác l p các khu r ng và giao t lâm nghi p thì U ban nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. c) Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p là cơ quan có quy n thu h i t ã giao, cho thuê. Trư c khi thu h i t ph i thông báo cho ngư i ư c giao t ho c thuê t lâm nghi p bi t lý do thu h i, th i gian, k ho ch th c hi n, phương án, m c n bù thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 10. H n m c giao t, cho thuê t lâm nghi p. a) H n m c giao t lâm nghi p cho t ch c căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t lâm nghi p và nhu c u, kh năng s d ng t lâm nghi p ư c ghi trong d án u tư ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. b) H n m c giao t lâm nghi p cho h gia ình, cá nhân căn c vào hi n tr ng s d ng t, qu t lâm nghi p c a a phương và nhu c u, kh năng c a h gia ình, cá nhân; U ban nhân dân t nh quy t nh h n m c t lâm nghi p giao cho h gia ình, cá nhân (h m t ngư i), nhưng t ng di n tích t lâm nghi p giao cho m t h gia ình, cá nhân không quá 30 ha. H gia ình, cá nhân ã ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p, ph n di n tích vư t h n m c theo quy nh t i i m này ư c ti p t c s d ng, khi h t th i h n s d ng t ư c giao thì chuy n sang thuê t lâm nghi p. c) H n m c cho t ch c thuê t lâm nghi p theo d án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; H n m c cho h gia ình, cá nhân thuê t lâm nghi p theo
  4. ơn xin thuê t c a h gia ình, cá nhân trên cơ s hi n tr ng s d ng t và qu t lâm nghi p c a t ng a phương. d) i v i t tr ng, i núi tr c, t ven bi n, t l n bi n m c t giao cho h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích lâm nghi p do U ban nhân dân t nh quy t nh căn c vào qu t c a a phương và kh năng s n xu t c a h gia ình, cá nhân b o m th c hi n chính sách khuy n khích, t o i u ki n thu n l i khai thác s d ng các lo i t này vào m c ích lâm nghi p. 11. Th i h n giao t, cho thuê t lâm nghi p. a) i v i các t ch c, th i h n giao t theo d án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; i v i h gia ình, cá nhân th i h n giao t là 50 năm. Khi h t th i h n, n u ngư i s d ng t có nhu c u ti p t c s d ng và trong quá trình s d ng t lâm nghi p ch p hành úng pháp lu t v t ai, pháp lu t v b o v và phát tri n r ng thì ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét giao âst ó ti p t c s d ng. N u tr ng cây lâm nghi p có chu kỳ trên 50 năm, khi h t th i h n này v n ư c Nhà nư c giao ti p s d ng. T ch c, h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì th i h n giao t tính t ngày 15 tháng 10 năm 1993; ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì tính t ngày giao. b) Th i h n cho t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t lâm nghi p ư c xác nh theo d án do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ơn xin thuê t c a h gia ình, cá nhân nhưng không quá 50 năm. Trư ng h p d án có nhu c u thuê t trên 50 năm thì ph i ư c Th tư ng Chính ph quy t nh nhưng không quá 70 năm. H t th i h n trên, n u t ch c, h gia ình, cá nhân v n có nhu c u thuê t lâm nghi p ó và s d ng t ư c thuê úng m c ích thì ư c Nhà nư c xem xét cho thuê ti p. 12. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t lâm nghi p ã ư c Nhà nư c giao cho các doanh nghi p nhà nư c ph i chuy n sang hình th c nh n giao khoán t lâm nghi p theo quy nh t i B n Quy nh v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph . Các doanh nghi p nhà nư c ã ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 ph i rà soát l i qu t ư c giao; ph n t lâm nghi p s d ng không úng m c ích, hi u qu th p, không s d ng U ban nhân dân t nh thu h i ưa vào qu t lâm nghi p giao, cho thuê. II. TH T C GIAO T, CHO THUÊ T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T LÂM NGHI P 1. Xác nh qu t lâm nghi p giao, cho thuê. a) Căn c xác nh qu t lâm nghi p giao, cho thuê g m:
  5. - B n , tài li u, s li u hi n có v hi n tr ng t có r ng và t chưa s d ng có kh năng s d ng vào m c ích lâm nghi p. - Quy ho ch s d ng t c a xã ho c quy ho ch ba lo i r ng (r ng phòng h , r ng c d ng, r ng s n xu t) ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - Th c tr ng tình hình qu n lý, s d ng t lâm nghi p c a các t ch c, h gia ình, cá nhân; b) U ban nhân dân t nh, huy n ch o cơ quan a chính, cơ quan Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, cơ quan Ki m lâm tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i xác nh qu t lâm nghi p giao, cho thuê theo m c ích s d ng, xây d ng phát tri n t ng lo i r ng phòng h , r ng c d ng, r ng s n xu t. c) Qu t lâm nghi p giao, cho thuê xác nh theo ơn v hành chính xã và th hi n chi ti t trên b n , t ng h p theo t ng t b n ho c ti u khu r ng. 2. L p h sơ xin giao t, xin thuê t lâm nghi p. a) i v i t ch c h sơ n p t i cơ quan a chính t nh g m: - ơn xin giao t ho c ơn xin thuê t lâm nghi p; - D án u tư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - Quy t nh thành l p ho c cho phép thành l p các t ch c; -B n ho c sơ khu v c t xin giao, xin thuê. b) i v i h gia ình, cá nhân h sơ n p t i U ban nhân dân xã g m: - ơn xin giao t ho c ơn xin thuê t lâm nghi p; - Phương án s d ng t lâm nghi p ( i v i trư ng h p xin thuê t). 3. T ch c xét duy t ơn xin giao t, xin thuê t lâm nghi p. a) i v i t ch c: - Trong th i gian 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan a chính t nh ch trì ph i h p v i các cơ quan Nông nghi p và phát tri n nông thôn, cơ quan Ki m lâm cùng c p thNm tra h sơ xin giao t, xin thuê t lâm nghi p và ghi ý ki n vào ơn xin giao t, xin thuê t lâm nghi p; L p th t c trình U ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p i v i các t ch c i u ki n; Tr l i h sơ i v i t ch c không i u ki n và thông báo rõ lý do. - Trong th i gian 15 ngày k t khi nh n ư c h sơ do Cơ quan a chính chuy n n, U ban nhân dân t nh ph i quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p; trư ng h p không ng ý ph i thông báo cho cơ quan a chính t nh rõ lý do cơ quan a chính thông báo cho t ch c xin giao, thuê t bi t.
  6. b) i v i h gia ình, cá nhân: - Trong th i gian 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l , U ban nhân dân xã ph i hoàn thành vi c thNm tra, ghi ý ki n xác nh n vào ơn xin giao t, xin thuê t và chuy n h sơ v Cơ quan a chính huy n. N u không i u ki n ph i tr l i h sơ và thông báo rõ lý do cho h gia ình cá nhân bi t. - Trong th i gian 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l , U ban nhân dân xã g i n, Cơ quan a chính huy n ph i h p v i cơ quan Nông nghi p và phát tri n nông thôn, cơ quan Ki m lâm huy n hoàn thành vi c thNm tra h sơ, ghi ý ki n vào ơn xin giao t, xin thuê t lâm nghi p; L p th t c trình U ban nhân dân huy n xem xét và quy t nh. - Trong th i gian 15 ngày k t khi nh n ư c h sơ do Cơ quan a chính chuy n n, U ban nhân dân huy n ph i quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p; trư ng h p không ng ý ph i thông báo cho cơ quan a chính huy n rõ lý do cơ quan a chính thông báo cho h gia ình, cá nhân xin giao, thuê t bi t. 4. Giao t ngoài th c a. a) U ban nhân dân xã ph i h p v i Cơ quan a chính, cơ quan Ki m lâm c p thNm quy n giao t, cho thuê t lâm nghi p t ch c vi c giao t ngoài th c a cho các i tư ng ã có quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p có s ch ng ki n c a trư ng thôn, trư ng b n và ch s d ng t k c n. b) Giao t t i th c a ph i phân nh rõ ranh gi i và óng c c m c; l p biên b n giao nh n t t i th c a có y ch ký c a i di n các t ch c, cá nhân nói t i ti t a i m này. 5. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. a) Trong th i gian 30 ngày k t ngày hoàn thành giao t t i th c a, Cơ quan a chính huy n trình U ban nhân dân huy n ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p cho h gia ình, cá nhân; Cơ quan a chính t nh trình U ban nhân dân t nh ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p cho các t ch c. b) i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân ã ư c Nhà nư c giao t lâm nghi p nhưng chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì làm th t c ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo hư ng d n t i Thông tư s 346/1998/TT-TC C ngày 16 tháng 3 năm 1998 c a T ng c c a chính. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p theo m u th ng nh t c a T ng c c a chính và hư ng d n b sung dư i ây: - Nơi s d ng b n giao t lâm nghi p ch có s hi u ti u khu, kho nh, lô r ng, thì trong b n li t kê th a t, t i c t "S t b n " ghi s hi u ti u khu, t i c t "S th a" ghi s hi u kho nh, s hi u lô r ng. - C t "Ph n ghi thêm" ghi các n i dung sau:
  7. + M c ích s d ng c th i v i t ng lo i r ng t r ng c d ng ghi theo hình th c t ch c: Vư n qu c gia; Khu b o t n thiên nhiên; Khu r ng văn hoá - l ch s - Môi trư ng. t r ng phòng h ghi các lo i: Phòng h u ngu n r t xung y u, phòng h u ngu n xung y u, phòng h u ngu n ít xung y u; Phòng h ch n gió, ch n cát bay; Phòng h ch n sóng, l n bi n; Phòng h b o v môi trư ng - sinh thái. t r ng s n xu t ghi rõ r ng s n xu t g l n; r ng s n xu t g nh , r ng s n xu t tre n a và r ng c s n. + i t lâm nghi p có r ng t nhiên, có r ng tr ng ghi tr ng thái r ng theo quy nh t i Quy t nh s 682B/Q KT ngày 01 tháng 8 năm 1984 c a B trư ng B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c ban hành b n quy ph m thi t k kinh doanh r ng. + Các yêu c u v b o v và phát tri n r ng như: Khoanh nuôi ph c h i r ng, tr ng r ng và các yêu c u khác. 6. L p và qu n lý h sơ a chính a) H sơ a chính thi t l p trong quá trình th c hi n giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p g m các tài li u sau: -B n a chính ho c b n giao t lâm nghi p; -S a chính; - S m c kê t; - S c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Các tài li u g c bao g m: ơn xin giao t, xin thuê t lâm nghi p; Bi u th ng kê qu t lâm nghi p; Biên b n giao t trên th c a; Quy t nh giao t, cho thuê t lâm nghi p. b) M u s a chính, s m c kê t, s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s theo dõi bi n ng t ai th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 499/Q - C ngày 27 tháng 7 năm 1995 c a T ng c c a chính và hư ng d n b sung dư i ây: -S a chính, s m c kê và s c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t l p chung cho t t c các lo i t; không l p b s riêng cho t lâm nghi p; - Nơi s d ng b n giao t lâm nghi p ch có s hi u ti u khu r ng, kho nh, lô thì trên các lo i s sách ghi s hi u ti u khu r ng thay cho s hi u t b n và ghi s hi u kho nh, lô thay cho s hi u th a t;
  8. - Ph n III- "Nh ng ràng bu c quy n s d ng t" trong s a chính ghi chú thêm v nh ng n i dung như quy nh t i c t "Ph n ghi thêm" c a gi y ch ng nh n quy n s d ng t. c) Nơi chưa có b n a chính, ph i l p b n giao t lâm nghi p th hi n k t qu giao t, cho thuê t lâm nghi p. B n giao t lâm nghi p l p theo ơn v hành chính xã và ph i ư c Cơ quan a chính t nh phê duy t. III. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m U ban nhân dân t nh a) L p quy ho ch s d ng t, quy ho ch ba lo i r ng (r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t); k ho ch t ch c th c hi n giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p cho các t ch c, h gia ình, cá nhân trên a bàn t nh theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai, pháp lu t v b o v và phát tri n r ng, Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p và Thông tư này. b) Phê duy t quy ho ch s d ng t; k ho ch giao t, cho thuê t lâm nghi p c a U ban nhân dân huy n trên a bàn. c) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2 Trách nhi m U ban nhân dân huy n. a) L p quy ho ch s d ng t; k ho ch t ch c th c hi n vi c giao t, cho thuê t lâm nghi p trên a bàn huy n theo quy nh c a Nhà nư c. b) Phê duy t quy ho ch s d ng t; K ho ch giao t, cho thuê t lâm nghi p c a U ban nhân dân xã trên a bàn. c) C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trách nhi m U ban nhân dân xã a) Ph bi n quán tri t ch trương, chính sách c a Nhà nư c, k ho ch c a U ban nhân dân t nh, huy n, xã v giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p n ngư i dân trên a bàn xã. b) Rà soát tình hình s d ng t lâm nghi p c a các t ch c, h gia ình, cá nhân trên a bàn xã. c) L p quy ho ch s d ng t, k ho ch giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p trên a bàn xã trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành
  9. a) Cơ quan a chính - Giúp U ban nhân dân cùng c p xây d ng quy ho ch s d ng t; k ho ch và t ch c th c hi n vi c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p a phương. -L pb n , sơ ph c v giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - Ph i h p v i cơ quan Ki m lâm giúp U ban nhân dân cùng c p t ch c giao t, cho thuê t, ăng ký t ai, l p h sơ a chính và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p. - Ph i h p v i các cơ quan khác có liên quan giúp U ban nhân dân cùng c p gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình quy ho ch s d ng t, giao t, cho thuê t lâm nghi p. b) Cơ quan Nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i h p v i cơ quan a chính, cơ quan Ki m lâm giúp U ban nhân dân cùng c p l p quy ho ch s d ng t lâm nghi p; rà soát l i di n tích t lâm nghi p Nhà nư c ã giao cho Lâm trư ng, Nông trư ng qu c doanh, các doanh nghi p lâm nghi p, nông nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân; Ban Qu n lý r ng phòng h , Ban Qu n lý r ng c d ng. c) Cơ quan Ki m lâm - Ph i h p v i cơ quan Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, cơ quan a chính xác nh danh gi i t lâm nghi p và ranh gi i phân chia ba lo i r ng trên b n và ngoài th c a. - Xác nh di n tích t lâm nghi p có r ng t nhiên, r ng tr ng trên b n và ngoài th c a l p phương án b o v r ng. - Ph i h p v i cơ quan a chính th c hi n giao t, cho thuê t lâm nghi p. Theo dõi di n bi n tài nguyên r ng và t lâm nghi p. - Ph i h p v i cơ quan a chính giúp U ban nhân dân cùng c p ki m tra, thanh tra, x lý các tranh ch p trong vi c s d ng t lâm nghi p c a các t ch c, h gia ình, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. - Ph i h p v i cơ quan Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, cơ quan a chính, gi i quy t các tranh ch p v t lâm nghi p theo thNm quy n. 5. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư liên B s 01/TT/LB ngày 06 tháng 02 năm 1991 c a B Lâm nghi p - T ng c c Qu n lý ru ng t (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ng c c a chính) hư ng d n vi c giao r ng và t tr ng r ng cho các t ch c và cá nhân s d ng vào m c ích lâm nghi p; Thông tư s 06/LN/KL
  10. ngày 18 tháng 6 năm 1994 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) hư ng d n thi hành Ngh nh s 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 v giao t lâm nghi p. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các a phương k p th i báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng c c a chính xem xét, gi i quy t. Nguy n ình B ng Nguy n Văn ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản