Thông tư số 7-BKH/VPXT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư số 7-BKH/VPXT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 7-BKH/VPXT về Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành, để bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 7-BKH/VPXT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 7-BKH/VPXT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 07-BKH/VPXT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯ NG D N B SUNG M T S N I DUNG TH C HI N QUY CH U TH U I V I CÁC DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Trên cơ s Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph và Thông tư liên B hư ng d n th c hi n Quy ch u th u s 02/TTLB ngày 25/02/1997 c a B K ho ch và u tư - B Xây d ng - B Thương m i, ng th i t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n Quy ch u th u i v i các doanh nghi p liên doanh và các biên h p doanh th c hi n h p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i chung là các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài), B K ho ch và u tư hư ng d n b sung m t s n i dung th c hi n Quy ch u th u i v i các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài như sau: I. PH M VI ÁP D NG: 1. i v i các d án c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có m c góp v n pháp nh c a các doanh nghi p nhà nư c Vi t Nam t 30% tr lên ư c quy nh trong Quy ch u th u. 2. D án do c p nào c p gi y phép u tư thì c p ó s ra văn b n tho thu n K ho ch u th u và K t qu u th u; - Các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài do B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư s do B KH- T ra văn b n tho thu n K ho ch u th u và K t qu u th u. - Các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài do UBND c p t nh ho c Ban qu n lý Khu công nghi p c p Gi y phép u tư s do các cơ quan này ra văn b n tho thu n K ho ch u th u và K t qu u th u. II. CÁC N I DUNG C N THO THU N C A B K HO CH VÀ U TƯ: 1. K ho ch u th u: Sau khi ư c c p Gi y phép u tư, tri n khai th c hi n d án, trư c khi ti n hành t ch c u th u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i xây d ng k ho ch u th u cho toàn b d án.
  2. Trong k ho ch u th u c n nêu rõ t t c các công vi c v tư v n, xây l p và mua s m v t tư thi t b c n u th u và không ph i u th u. N i dung c a K ho ch u th u ã ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch u th u và m c I (1) ph n th hai c a Thông tư liên B s 02/TTLB ngày 25/2/1997, trong ó có 4 n i dung chính c n làm rõ: - Phân chia d án thành các gói th u. - Ư c tính giá tr c a t ng gói th u. - Hình th c u th u. - Phương th c th c hi n h p ng. Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i h p lý, trư c h t căn c vào tính ch t công ngh ho c th i gian th c hi n d án. Không nên chia các gói th u quá l n t o i u ki n cho các nhà th u tham gia ( c bi t là các nhà th u Vi t Nam). T ng giá tr d ki n c a các gói th u c ng v i nh ng h ng m c còn l i không u th u không ư c vư t t ng v n u tư ã ư c quy nh t i gi y phép u tư. Ch áp d ng hình th c u th u qu c t khi u th u tư v n, xây d ng ho c mua s m v t tư thi t b cho nh ng công trình có k thu t c thù mà các nhà th u Vi t Nam không năng l c, kinh nghi m áp ng. Gi y phép u tư là cơ s pháp lý cho vi c tho thu n k ho ch u th u. Trư ng h p k ho ch u th u không phù h p v i gi y phép u tư như vư t v n u tư, thay i hình th c u th u... Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i ti n hành trư c th t c i u ch nh, b sung gi y phép u tư theo quy nh t i Thông tư hư ng d n th t c tri n khai th c hi n d án u tư nư c ngoài t i Vi t Nam s 03/BKH-QLDA ngày 15/3/1997 c a B K ho ch và u tư. 2. K t qu u th u: Sau khi có k ho ch u th u ã ư c tho thu n các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m i ti n hành u th u. Vi c t ch c u th u ph i theo úng n i dung c a k ho ch u th u ã ư c tho thu n. S tho thu n k t qu u th u ư c th c hi n trên cơ s t ng gói th u. M t s công vi c trong quá trình t ch c u th u như ch nh t chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c, n i dung h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá... u do H i ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh (ho c i di n ư c u quy n c a các bên h p doanh) quy t nh. Sau khi xem xét, ánh giá và x p h ng các h sơ d th u, H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh (ho c i di n ư c u quy n c a các bên h p doanh) thông qua k t qu u th u.
  3. Báo cáo quá trình t ch c u th u c n t p trung vào m t s n i dung chính như k t qu làm vi c c a t chuyên gia ho c tư v n giúp vi c, n i dung h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá (thang i m), k t qu ánh giá các nhà th u tham gia (năng l c, kinh nghi m, k thu t, giá chào th u, s i m...), nhà th u trúng th u và giá ngh trúng th u. III. CÁC VĂN B N C N THI T KHI NGHN THO THU N: 1. i v i k ho ch u th u: - Văn b n ngh tho thu n k ho ch u th u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. - Báo cáo gi i trình cơ s l p k ho ch u th u: Bao g m vi c phân chia d án thành các gói th u, d ki n giá tr gói th u, hình th c u th u, phương th c th c hi n h p ng... - B n sao gi y phép u tư, gi y phép i u ch nh (n u có). - Báo cáo nghiên c u kh thi (F/S) và các văn b n s a i b sung (n u có). Th i gian tho thu n k ho ch u th u không quá 20 ngày k t khi nh n h sơ (bao g m c th i gian tham kh o ý ki n c a các B chuyên ngành i v i nh ng d án ph c t p). 2. i v i k t qu u th u: - Văn b n ngh tho thu n k t qu u th u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong ó nêu rõ nhà th u và giá tr ngh trúng th u. - Báo cáo quá trình t ch c u th u, ánh giá, x p h ng các nhà th u. - Ki n ngh c a H i ng Qu n tr doanh nghi p liên doanh (ho c i di n ư c u quy n c a các bên tham gia h p doanh) v k t qu u th u. - B n sao h sơ d th u c a nhà th u ngh trúng th u. Th i gian tho thu n k t qu u th u không quá 20 ngày k t khi nh n h sơ (bao g m c th i gian tham kh o ý ki n c a các B chuyên ngành i v i nh ng d án ph c t p). T t c các văn b n trên (tr b n sao các h sơ d th u) u vi t b ng ti ng Vi t Nam. IV. CHI PHÍ TH M NNH THO THU N K T QU U TH U: Chi phí thNm nh tho thu n k t qu u th u c a các gói th u do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ngh ư c th c hi n trên cơ s c a Thông tư liên B s 02/TTLB ( i m 3 Ph n th ba) ngày 25/02/1997 và ư c hư ng d n c th như sau:
  4. - Ch áp d ng i v i các gói th u tư v n có giá tr t 10 t ng tr lên và các gói th u mua s m v t tư thi t b ho c xây l p có giá tr t 50 t ng tr lên. - M c thu b ng 50% so v i m c quy nh trong Thông tư liên B s 02/TTLB ngày 25/02/1997. B K ho ch và u tư thông báo các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bi t và th c hi n, nh m t o thu n l i cho vi c xem xét và ra văn b n tho thu n ư c nhanh chóng. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản