Thông tư số 7-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Thông tư số 7-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 7-BYT/TT ngày 8/3/1986 về việc hướng dẫn việc nâng mức bồi dưỡng cho người hiến máu do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 7-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 7-BYT/TT Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 1986 THÔNG TƯ C A B Y T S 7 - BYT/ TT NGÀY 8 - 3 - 1986 HƯ NG D N VI C NÂNG M C B I DƯ NG CHO NGƯ I HI N MÁU. áp ng nhu c u máu cho công tác ph u thu t trong b nh vi n và phù h p v i giá c sinh ho t hi n nay, t i công văn s 105 - TC/HCVX ngày 22 - 2 - 1986 c a B Tài chính nh t trí quy nh m c ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu t 80 n 100 / 100 ml máu. B Y t hư ng d n vi c th c hi n s a i và b sung ch b i dư ng cho ngư i hi n máu quy nh t i Thông tư s 8 - TT/LB ngày 3 - 5 - 1985 như sau: 1. Nâng ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu (k c i v i nh ng ngư i thân nhân cho máu truy n cho ngư i nhà mình): a) C cho 100 ml máu ư c hư ng b i dư ng: - Hà N i, thành ph H Chí Minh là 100 ng, - các t nh và thành ph khác t 80 ng n 100 ng b) Ngoài ra ngư i hi n máu còn ư c hư ng ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng c a t ng a phương tính trên cơ s m c b i dư ng cho ngư i hi n máu quy nh i m a m c 1 và ư c thay i t ng th i kỳ tuỳ theo quy t nh s a i c a Nhà nư c v ph c p chênh l ch giá sinh ho t. 2. Căn c vào m c ti n b i dư ng quy nh i m a c a m c 1 và kh năng ngân sách c a t ng a phương, S Y t ph i h p v i S Tài chính xác nh c th m c ti n b i dư ng cho ngư i hi n máu, báo cáo U ban Nhân dân xét quy t nh cho phù h p v i th c t a phương. 3. Thông tư này ch s a i i m 1, 2 trong Thông tư liên B s 8-TT/LB ngày 3-5- 1985 có hi u l c t ngày 1 tháng 3 năm 1986; còn các i m khác v n gi nguyên theo ch hi n hành. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản