Thông tư số 78/1999/TT/BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư số 78/1999/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 78/1999/TT/BTC về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 78/1999/TT/BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 78/1999/TT/BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N CH THU PHÍ, L PHÍ THEO QUY T NNH 53/1999/Q -TTG NGÀY 26/3/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S BI N PHÁP KHUY N KHÍCH U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c quy nh t i i u 6 Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam công b ngày 18/2/1997. Căn c Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n th c hi n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c như sau: 1. Th ng nh t áp d ng m c thu phí, l phí tham quan các khu di tích l ch s , văn hoá, danh lam th ng c nh ã ư c B Văn hoá Thông tin công nh n ho c ã ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra quy t nh ăng ký và b o v , các b o tàng (bao g m b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành, b o tàng a phương), các nhà truy n th ng b ng ng Vi t Nam áp d ng i v i các t ch c, cá nhân, không phân bi t là t ch c, cá nhân Vi t Nam hay t ch c, cá nhân nư c ngoài như sau: a) i v i các m c thu ã ư c quy nh t i các ch thu, n p phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c do cơ quan có thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph ban hành thì áp d ng m c thu ang thu i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam quy nh b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p, m c thu không còn phù h p thì cơ quan ang thu ph i có văn b n xu t v i cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. Trong khi chưa có quy t nh m i thì v n ph i ti p t c thu theo m c thu ã quy nh. b) i v i các m c thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ban hành trái thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph thì ph i ình ch thu. N u xét th y lo i và m c thu phí, l phí ó c n thi t và phù h p thì ph i có văn b n báo cáo, xu t cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh thì m i ư c ti p t c thu. 2. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (bao g m xí nghi p liên doanh, xí nghi p 100% v n nư c ngoài và các t ch c h p tác kinh doanh v i nư c ngoài) khi ư c các cơ quan, t ch c c a Vi t
  2. Nam ph c v ho t ng s nghi p, ho t ng công c ng, công vi c qu n lý hành chính nhà nư c mà pháp lu t quy nh thu phí, l phí thì ư c n p phí, l phí theo m c thu quy nh i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam b ng ng Vi t Nam. 3. Thông tư này áp d ng i v i các kho n phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 7 năm 1999. Các quy nh khác v phí, l phí không quy nh t i Thông tư này v n áp d ng theo quy nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n nh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản